‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Συναινετικό διαζύγιο: κόστος,διαδικασία,δικαιολογητικά

Συναινετικό διαζύγιο: κόστος,διαδικασία,δικαιολογητικά

 • 21 Ιουνίου 2017
 • e-nomika
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συναινετικό διαζύγιο: κόστος,διαδικασία,δικαιολογητικά

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης,  Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.

Το συναινετικό διαζύγιο  αποτελεί τον πιο αναίμακτο τρόπο λύσης του γάμου καθώς η διαδικασία είναι απλούστερη, το  κόστος  διαζυγίου μικρότερο και ο χρόνος έκδοσης του, πιο σύντομος.

Με την επιλογή της συναινετικής οδού αποφεύγεται η αντιδικία και μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν μετά τη λύση του γάμου, όπως περιουσιακές διαφορές, η καταβολή της διατροφής τέκνου και η ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας μεταξύ των γονέων.

Η διαδικασία εν γένει έχει απλουστευτεί σημαντικά ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι ο χρόνος  από την κατάθεση αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου μέχρι και την έκδοση απόφασης λύσης του γάμου μπορεί να ξεπεράσει του έξι μήνες, ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα όπου τα δικαστήρια εξετάζουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

Κατωτέρω θα εξετάσουμε συνολικά τη διαδικασία , τις προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και το κόστος .

Ανάλυση της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου:  

 1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών
 2. Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού περι λύσης γάμου και ρύθμισης, επιμέλειας και επικοινωνίας ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και διατροφής τέκνου (προαιρετικά)
 3. Κατάθεση αίτησης συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο δικαστήριο (Πρωτοδικείο) από πληρεξούσιο δικηγόρο
 4. Προσδιορισμός της ημερομηνίας εκδίκασης της αιτήσεως
 5. Δήλωση της διάστασης στην αρμόδια Εφορία (Δ.Ο.Υ.) προκειμένου να γίνεται χωριστά η φορολογική δήλωση των πρώην συζύγων
 6. Παράσταση πληρεξούσιου δικηγόρου στο ακροατήριο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
 7. Δημοσίευση της απόφασης λύσης του γάμου
 8. Παραίτηση από τα ένδικα μέσα και τελεσιδικία της απόφασης
 9. Υποβολή αιτήματος για έκδοση εισαγγελικής εντολής για  λύση του γάμου
 10. Καταχώρηση των σχετικών εγγράφων και δήλωση της λύσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και την αρμόδια Μητρόπολη (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)

Δικαιολογητικά συναινετικού διαζυγίου:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας των εν διαστάσει συζύγων
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα:

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή τέκνων

Νομοθεσία:

Αρθμο 1441 ΑΚ

 Συναινετικό  διαζύγιο

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει  τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτιση της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.

  Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά (09.00-14.300 και 18.00-20.00) στο γραφείο μας στο τηλέφωνο 2392 181 200

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,