ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έξωση ενοικιαστή και δικαστική ακύρωση της ανακοπής που άσκησε για να αποφύγει την έξωση

 

Με την υπ’ αριθμόν 18/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκρινε απορριπτέα την ασκηθείσα ανακοπή κατά της εντολέας μας επί απόφασης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

Πιο συγκεκριμένα, η εντολέας μας εκμίσθωνε ένα ακίνητο στην μισθώτρια και λόγω μη καταβολής ολόκληρου του μισθώματος τους τελευταίους δύο μήνες άσκησε αίτηση απόδοσης χρήσης μισθίου και το δικαστήριο εξέδωσε διαταγή απόδοσης με την οποία καλούσε την μισθώτρια να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό και να αποχωρήσει από το μίσθιο.

Ωστόσο, η μισθώτρια άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου επικαλούμενη αφενός εξόδα που έκανε για το μίσθιο και που δικαιολογούσαν κατά τους ισχυρισμούς της την μη καταβολή του υπολοίπου των μισθωμάτων και αφετέρου ότι η εντολέας μας ενήργησε έτσι για λόγους μνησικακίας και εκδίκησης.

Το δικαστήριο απέρριψε και του δυο ισχυρισμούς της μισθώτριας, επικύρωσε την εκδοθείσα διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταδίκασε την μισθώτρια στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

ακύρωση ανακοπής έξωσης

ΑΡΙΘΜΟΣ:18/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (άρθρ. 614 αριθ.8, 622Β, 632 παρ. 2 και 591 παρ.ι περ. α’ΚΠολΔ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη

………………, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα Σοφία Μιχαηλίδου.

Έξωση ενοικιαστή και δικαστική ακύρωση της ανακοπής που άσκησε για να αποφύγει την έξωση 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 27 Σεπτεμβρίου 2018, για να δικάσει την εξής υπόθεση, μεταξύ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: …………..του …………. και της …………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ………… αριθ. ……, με Α.Φ.Μ. …………, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου ……………..(Α.Μ. ….. του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ:…………….Του……….., κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός…………… αριθ. ….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Μιχαήλ Ζηδιανάκη (Α.Μ…….του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

Η ανακόπτουσα κατέθεσε την από 4-6-2018 και με ΓΑΚ 1…../2018 και ΕΑΚ 2…../2018 ανακοπή της, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, κατά την οποία, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ισχυρίστηκαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις των, τις οποίες ανέπτυξαν και προφορικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη ανακοπή η ανακόπτουσα ζητεί, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1106/2018 διαταγής αποδόσεως του περιγραφομένου σ’ αυτήν μισθίου και πληρωμής οφειλομένων από δυστροπία μισθωμάτων, του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία(διαταγή) υποχρεώνεται σε απόδοση του επίδικου μίσθιου και να καταβάλει στην καθ’ ης για οφειλόμενα μισθώματα το συνολικό ποσό των 90,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το κάθε επιμέρους οφειλόμενο ποσό μισθώματος κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, και να καταδικαστεί η καθ’ ης η ανακοπή στην δικαστική της δαπάνη.

Η ανακοπή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, προκειμένου να εκδικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 αριθ. 1, 615 επ. , 642 και 591 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η ένδικη ανακοπή ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 642 του ΚΠολΔ, εφόσον αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής, με την κάτω από αυτό τεθείσα, με ημερομηνία 14/05/2018 επιταγή, επιδόθηκε την 15/05/ 2018 στην ανακόπτουσα (βλ. το προσκομιζόμενο από την ανακόπτουσα αντίγραφο της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής που της επιδόθηκε με την σχετική επισημείωση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης………………….), ενώ η τελευταία επέδωσε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 5/06/2018 αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής της στην καθ’ ης η ανακοπή (βλ. τη με αριθμό 6…./5-06-2018 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης………….). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή η ανακοπή και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητά των λόγων της.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού και όλων των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα εξής: Δυνάμει του από 30-5-2015 έγγραφου μισθωτήριου συμφωνητικού κατοικίας η καθ’ ης η ανακοπή εκμίσθωσε στην ανακόπτουσα, για ένα έτος (από 1-6-2015 έως 31-5-2016), ένα παλαιό ανώγειο διαμέρισμα, το οποίο αποτελείται από δωμάτιο, κουζίνα, χωλ και μπάνιο και βρίσκεται στην οικοδομή επί της οδού ………….αριθ. …….στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αντί του συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος των 150,00 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να καταβάλλεται από την ανακόπτουσα (μισθώτρια) στον με αριθ. …………..τραπεζικό λογαριασμό της καθ’ ης (εκμισθώτριας) στην Τράπεζα Πειραιώς, εντός του πρώτου τριήμερου του κάθε ημερολογιακού — μισθωτικού μήνα (βλ. το προσκομιζόμενο έγγραφο μισθωτήριο μίσθωσης του επίδικου διαμερίσματος). Μετά την πάροδο του συμβατικού αλλά και του νόμιμου (τριετία) χρόνου της μίσθωσης η ανακόπτουσα παρέμεινε στην χρήση του μισθίου, εν γνώσει και χωρίς την εναντίωση της καθ’ ης και η μίσθωση κατέστη αορίστου χρόνου (611 ΑΚ). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ανακόπτουσα, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2017 και για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, δεν κατέβαλε το συμφωνημένο ύψος μισθώματος (150,00 ευρώ), αλλά μόνο το ποσό των 120,00 ευρώ για κάθε ένα από τους μήνες αυτούς, ήτοι δεν κατέβαλε στην καθ’ ης, για κάθε ένα από τους μήνες αυτούς το ποσό των 30,00 ευρώ και συνολικά το ποσό των 90,00 ευρώ. Για τον λόγο αυτό η καθ’ ης η ανακοπή με την από 16-2-2018 έγγραφη εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία της, που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, όπως προκύπτει από την με αριθ. 2731/20-2-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης…………………, διαμαρτυρήθηκε προς αυτήν (ανακόπτουσα), την κάλεσε να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά μισθώματος και της δήλωσε ότι διαφορετικά θα προχωρούσε στην άσκηση του νόμιμου δικαιωμάτος της για την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων. Στη συνέχεια δε η καθ’ ης η ανακοπή προχώρησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης με αριθ. 1.106/2018 διαταγής αποδόσεως μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων με την οποία υποχρεώνεται η ανακόπτουσα να αποδώσει στην καθ’ ης το μίσθιο διαμέρισμα και να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 90,00 ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα νομιμότοκα για το κάθε επιμέρους οφειλόμενο ποσό απο την 4η ημέρα του κάθεμισθωτικου μήνα στον οποίο αυτό αφορά.

Με τον πρώτο λόγο ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι κατέβαλε για τους ανωτέρω επίδικους μήνες το μίσθωμα μειωμένο κατά το ποσό των 30,00 ευρώ επειδή διατηρούσε σε βάρος της καθ’ ης η ανακοπή ληξιπρόθεσμη ανταξίωση της τριάντα (30,00) ευρώ, για τον κάθε μήνα, και συνολικά 90,00 ευρώ, προερχόμενη από δαπάνη της για την αποκατάσταση βλαβών στο μίσθιο, την οποία συμψήφισε με τα επίδικα οφειλόμενα απ’ αυτήν μισθώματα. Ειδικότερα, με τον λόγο αυτό της ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι: α) τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2017 για την αντικατάσταση των χαλασμένων πριζών — διακοπτών φωτισμού της κουζίνας και της τουαλέτας δαπάνησε το ποσό των 15,00 ευρώ για αγορά υλικών (μπριζών) και το ποσό των 15 ευρώ για αμοιβή ηλεκτρολόγου και συνολικά το ποσό των 30,00 ευρώ, β) τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2017 για την αντικατάσταση της χαλασμένης βρύσης του πλυντηρίου ρούχων δαπάνησε το ποσό των 10,00 ευρώ για αγορά του υλικού (βρύσης) και το ποσό των 20 ευρώ για αμοιβή υδραυλικού και συνολικά το ποσό των 30,00 ευρώ και γ) τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018 για την αντικατάσταση του κομμένου καλωδίου της κεραίας της τηλεόρασης (από την κεραία στην ταράτσα προς το μίσθιο διαμέρισμα) δαπάνησε το ποσό των 15,00 ευρώ για αγορά του υλικού (καλωδίου) και το ποσό των 15 ευρώ για αμοιβή ηλεκτρολόγου και συνολικά το ποσό των 30,00 ευρώ, ποσά τα οποία συμψήφισε με τα οφειλόμενα απ’ αυτήν μισθώματα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018. Ο λόγος αυτός της ανακοπής (ένσταση συμψηφισμού από το άρθρο 440 ΑΚ) κρίνεται απορριπτέος, ως ουσιαστικά αβάσιμος. Τούτο δενκαθόσον δεν αποδείχθηκε από την ανακόπτουσα το επικαλούμενο απ’ αυτήν συνολικό κόστος αποκατάστασης των βλαβών αυτών, περί των οποίων (είδος βλαβών του μισθίου) κατέθεσε η εξετασθείσα στο ακροατήριο μάρτυρας απόδειξης. Ειδικότερα, η ανακόπτουσα προσκόμισε μόνο τις εξής αποδείξεις δαπάνης της, από ταμειακές μηχανές: α) την από 239-2017 απόδειξη ταμειακής μηχανής της …………., εμπόρου στην οδό ……….. αριθ. ……. στη Θεσσαλονίκη, η οποία αναφέρει γενικά και αόριστα ότι πωλήθηκε απ’ αυτήν ηλεκτρολογικό υλικό αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 14,00 ευρώ, β) δύο ξεθωριασμένες και μη αναγνώσιμες κατά το μεγαλύτερο μέρος των αποδείξεις ταμειακής μηχανής του………., εμπόρου χρωμάτων σιδηρικών στην οδό ……… αριθ. ……, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναφέρουν γενικά και αόριστα ότι πωλήθηκαν αιτ’ αυτόν, την 6-9-2017 είδη (δεν ονομάζονται) με Φ.Π.Α. 24%, ποσού 3,00 ευρώ και 6,50 ευρώ, αντίστοιχα, γ) μία απόδειξη ταμειακής μηχανής του ιδίου ως αμέσως ανωτέρω εμπόρου, η οποία αναφέρει γενικά και αόριστα ότι πωλήθηκαν απ’ αυτόν την 31-1-2018 είδη (δεν ονομάζονται) με Φ.Π.Α. 24%, ποσού 4,00 ευρώ και δ) την από 112-2017 απόδειξη ταμειακής μηχανής της ομόρρυθμης εταιρίας …………………………..,εμπορία σιδηρικών εργαλείων στην οδό …….αριθ…… στη Θεσσαλονίκη, η οποία αναφέρει γενικά και αόριστα ότι πωλήθηκαν απ’ αυτήν σιδηρικά αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 5,40 ευρώ. Όμως, οι ανωτέρω προσκομισθείσες από την ανακόπτουσα αποδείξεις δεν αναφέρουν συγκεκριμένα τα πωληθέντα μ’ αυτές υλικά και συνεπώς δεν αποδεικνύουν την αγορά εκ μέρους της ανακόπτουσας των δύο μπριζών, μίας βρύσης πλυντηρίου και του καλωδίου της κεραίας της τηλεόρασης, σε αντικατάσταση των βλαβέντων στο διαμέρισμα αντίστοιχων υλικών. Εξάλλου σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία των ανωτέρω προσκομισθέντων αποδείξεων ταμειακής μηχανής ανέρχεται στο ποσό των 32,90 ευρώ και όχι στο επικαλούμενο, με την κρινόμενη ανακοπή, ως δαπανηθέν από την ανακόπτουσα, για την αγορά των υλικών, ποσό των 40,00 ευρώ. Περαιτέρω, ουδεμία έγγραφη απόδειξη προσκομίσθηκε από την ανακόπτουσα για την επικαλούμενη στην ανακοπή αμοιβή των χρησιμοποιηθέντωναιτ’ αυτήν τεχνιτών (ηλεκτρολόγου, υδραυλικού). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε η εξετασθείσα στο ακροατήριο μάρτυρας απόδειξης συνεισέφερε απόδειξη για την προταθείσα σε συμψηφισμό συνολική αξίωση της ανακόπτουσας. Ειδικότερα, η μάρτυρας απόδειξης, κόρη της ανακόπτουσας, κατέθεσε γενικά και αόριστα ότι η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης στις μπρίζες της τουαλέτας και της κουζίνας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 30,00 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει ποιο το κόστος των υλικών και ποιο της αμοιβής του ηλεκτρολόγου. Όσον αφορά δε το κόστος (υλικά και αμοιβή) επισκευής της χαλασμένης μπρίζας του πλυντηρίου ουδέν κατέθεσε, ενώ τέλος σχετικά με την επισκευή του κομμένου καλωδίου της κεραίας της τηλεόρασης κατέθεσε γενικά και αόριστα ότι ανέρχεται σε 10,00 ευρώ (αξία υλικού) και 20,00 ευρώ (αμοιβή τεχνικού) και συνολικά σε 30,00 ευρώ. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η κατάθεση της σχετικά με το κόστος επιδιόρθωσης του κομμένου καλωδίου της τηλεόρασης διαφερειαπο το επικαλούμενο απο την ανακόπτουσα σχετικό κόστος επισκευής, το οποίο κατά τους ισχυρισμούς αυτής (ανακόπτουσας) ανέρχεται σε 15 ευρώ για αξία υλικών και 15 ευρώ για αμοιβή τεχνίτη.

Με τον δεύτερο και τελευταίο λόγο ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης η ανακοπή άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της να εκδώσει την προσβαλλόμενη διαταγή απόδοσης του μισθίου και πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων. Ειδικότερα, η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης η ανακοπή, παρά το προφανές της εξόφλησης της απαίτησης της (καθ’ ης) με τον ισόποσο συμψηφισμό των δικών της δαπανών (ανακόπτουσας) στο μίσθιο, προέβηκε σε δυσανάλογα της απαίτησης της έξοδα για την έκδοση της προσβαλλόμενης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. διαταγής από λόγους εκδικήσεως, προσωπικής εμπάθειας και μνησικακίας. Ο λόγος αυτός ανακοπής (από το άρθρο 281 ΑΚ) κρίνεται απορριπτέος επίσης ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον ουδόλως αποδείχθηκαν από την ανακόπτουσα τα επικαλούμενα μ’ αυτόν ως ανωτέρω πραγματικά περιστατικά. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, ο λόγος αυτός ανακοπής είναι και αόριστος εφόσον η ανακόπτουσα επικαλείται γενικά και αόριστα ότι η καθ’ ης η ανακοπή κινήθηκε προς την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής από λόγους εκδικήσεως, προσωπικής εμπάθειας και μνησικακίας εναντίον της, χωρίς όμως να επικαλείται ειδικότερα πραγματικά     περιστατικά,    τα        οποία στη συνέχεια αποδεικνυόμενα, θα θεμελίωναν καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ ης η ανακοπή.

Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω, εφόσον, κατά τα ανωτέρω, κρίθηκαν απορριπτέοι οι προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής ως ουσιαστικά αβάσιμοι, πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επικυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή αποδόσεως μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων. Τέλος, η δικαστική δαπάνη της καθ’ ης η ανακοπή πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της ανακόπτουσας, λόγω της ήττας της, όπως καθορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή κατά της με αριθ. 1.106/2018 διαταγής αποδόσεως μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων του δικαστή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 1.106/2018 διαταγής αποδόσεως μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων του δικαστή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ανακόπτουσα στην δικαστική δαπάνη της καθ’ ης η ανακοπή, την οποία ορίζει σε δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας, το οποία ορίζει στο ποσό των εκατό πενήντα (150,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, στις 11/1/2019

ακύρωση ανακοπής έξωσης

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button