Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου «www.e-nomika.gr» (εφεξής καλούμενου “ο ιστοτόπος”) παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του.  Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Υποχρεώσεις επισκεπτών: Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

2. Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου: Ο ιστότοπος  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

3. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links): Ο ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο.  Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Αναπαραγωγή περιεχομένου: Ο ιστότοπος επιτρέπει τη χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση πως αυτά δε θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά η πηγή του περιεχομένου και ο συντάκτης του σχετικού κειμένου.

5. Περιεχόμενο δικτυακού τόπου: Ο ιστότοπος αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή δεξαμενή νομικών άρθρων, πληροφοριών και επικαιρότητας αλλά και ειδησεογραφικών νέων. Το πληροφοριακό υλικό καθώς και οι γνώμες που περιέχονται στην ιστοσελίδα εξυπηρετούν αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως υποκατάστατο αντί ειδικής νομικής συμβουλής επί συγκεκριμένου θέματος. Για κάθε νομικό ζήτημα το οποίο σας απασχολεί θα πρέπει να ζητήσετε εξατομικευμένη νομική υποστήριξη από το γραφείο μας. Ο ιστότοπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετιζόμενη με οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση σε πληροφορίες ή υλικό δημοσιευθέν σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά ούτε και ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε λάθη ανεξαρτήτως της φύσης τους, είτε είναι νομικά, τυπογραφικά, τεχνικά είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

6. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών: Ο ιστότοπος και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του δεν παρέχουν διά του παρόντος άμεσες νομικές, φορολογικές συμβουλές, δικηγορικές υπηρεσίες ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες,καθώς το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν μία ενημερωτική προσφορά προς κάθε επισκέπτη του ιστότοπου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως άμεσες νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια απευθείας σχέση μεταξύ οποιουδήποτε δικηγόρου και πελάτη ή άμεση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

7. Πνευματική ιδιοκτησία: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας «Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα όποια εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.» και σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου «1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος β) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμά των από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια. 2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.».

Το σύνολο των ανωτέρω όρων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Όλοι οι ως άνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και ακυρότητα ενός ή περισσότερου από αυτούς δεν επιφέρει ολική ακυρότητα των παραπάνω όρων.

GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

GDPR -Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε-ΝΟΜΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΝΘΕΩΝ 36 ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ
E-mail: info@e-nomika.gr Tηλ. 2392181200 – 2310500442 – 2109585365

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με την ανάθεση της υποθέσεώς σας σε εμάς, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση e-mail, Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), ΑΦΜ/αστυνομική ταυτότητα, Πληροφορίες για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (νομιμοποιητικά και φορολογικά έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ). Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά, να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, να συνάψουμε τις αιτούμενες από εσάς συμβολαιογραφικές πράξεις, να σας εκπροσωπήσουμε κατόπιν εντολής σας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη διεξαγωγή της υπόθεσης που μας έχετε αναθέσει, στηρίζεται δε, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εντολής. Επιπλέον δε η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά με την υποχρεωτική τήρηση αρχείου συμβολαιογραφικών πράξεων (άρθρα 1, 12 128-130 Κώδικα Συμβολαιογράφων) Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, εξαρτάται από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας υπηρεσίας και τη μεταξύ μας σύμβαση, που οι ίδιοι έχετε επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική Νομοθεσία.

Για να καθοριστεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, η δικηγορική εταιρία λαμβάνει υπ’ όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργάζεται και τη δυνατότητα να πετύχει τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα, καθώς επίσης και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις ή για να ανταποκριθεί σε καταγγελίες/ερωτήσεις και να προστατέψει τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης (λ.χ. 20ετής διάρκεια βάσει 249 σε συνδ. Με 904επ. ΑΚ). Όταν δεν χρειαζόμαστε ή δεν υφίσταται πλέον νόμιμος λόγος διατήρησης τους, τα προσωπικά σας δεδομένα, διαγράφονται ή καταστρέφονται με ασφάλεια.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής.
Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στους αντισυμβαλλόμενούς σας και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του/ς, όπως και σε δικαστήρια, Δ.Ο.Υ και σε άλλες δημόσιες αρχές, με σκοπό την ολοκλήρωση της εντολής, την εκτέλεση της σύμβασης και την τήρηση έννομης υποχρέωσής μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
α)Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, β)Δικαίωμα διόρθωσης, γ)Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δ)Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, ε)Δικαίωμα στη λήθη, στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: info@e-nomika.gr.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προοίμιο. Στo πλαίσιo της εντολής νομικής εκπροσώπησης, με απώτερο στόχο την ανταπόκριση στις προσδοκίες των εντολέων μας και τη διασφάλιση της ποιότητας των νομικών υπηρεσίων μας, αναλαμβάνουμε την προάσπιση των συμφερόντων Σας με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και συνέπεια. Η έγγραφη αποτύπωση των όρων της συνεργασίας μας εξασφαλίζει τη διαφάνεια, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο.

Χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων.  Η κατάθεση  αγωγής από τη δικηγορική μας εταιρία, στο αρμόδιο Δικαστήριο λαμβάνει χώρα εντός 25 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκαταβολής και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα όπως ενδεικτικά: αποχή δικηγόρων, υπερφόρτωση των Δικαστηρίων κτλ.  ή ιδιάζουσες συνθήκες της κάθε υπόθεσης ενδέχεται να παρατείνουν τον χρόνο.

Εξουσιοδότηση – Ενημέρωση. Ο εντολέας εξουσιοδοτεί τη δικηγορική εταιρία να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ευδοκίμηση της αγωγής του ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες της δικηγορικής εταιρίας και του διαχειριστή της Μιχαήλ Ζηδιανάκη, ο οποίος δύναται να υπεξουσιοδοτεί δικηγόρους και συνεργάτες ως αναπληρωτές του. Περαιτέρω, ο εντολέας ενημερώθηκε ότι η θετική δικαστική έκβαση της υπόθεσης του ουδέποτε θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη, καθώς μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί.

Πρόσθετες παροχές. Έγγραφη ενημέρωση με αποστολή e-mail σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έως την έκδοση δικαστικής αποφάσεως.

Υπαναχώρηση.  Σε περίπτωση υπαναχώρησης του εντολέα ενώ έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο η αγωγή, η δικηγορική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης της συμφωνηθείσας αμοιβής στο ακέραιο. Αν η υπαναχώρηση λάβει χώρα προ της καταθέσεως της αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο, η συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλλεται στη δικηγορική εταιρία μειωμένη κατά 25%.

Παράδοση φακέλου δικογραφίας. Η υπαναχώρηση γνωστοποιείται στην εταιρία χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη νομική διατύπωση με απλή έγγραφη δήλωση ή αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@e-nomika.gr με θέμα «υπαναχώρηση». Εντός πέντε εργάσιμων ημερών τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες και παραδίδεται στον εντολέα ο πλήρης φάκελος με όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, χωρίς να διατηρηθούν αντίγραφα στα αρχεία της εταιρίας, πλην δικογράφων ή εγγράφων που η ίδια η δικηγορική εταιρία συνέταξε.

Μονομερής Καταγγελία. Στην απευκταία περίπτωση όπου ο εντολέας επιδεικνύει απρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά, αντίθετη προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: εξύβριση, προσβολή κατά της τιμής των συνεργατών της εταιρίας, απειλή κλπ. η δικηγορική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, εφαρμοζόμενων παράλληλα των διατάξεων της παρούσας περί υπαναχώρησης και παράδοσης φακέλου, όπως αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω.

Αποποίηση ευθύνης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής η δικηγορική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νομικών υπηρεσιών προς τον εντολέα, μη ευθυνόμενη περαιτέρω για τον χειρισμό και την έκβαση της υπόθεσης.

 

 

 

Μενού
Call Now Button