ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Golden Visa

Ένας ειδικευμένος δικηγόρος για τα ακίνητα και την Golden Visa θα είναι ο προσωπικός σας σύμβουλος από την πρώτη στιγμή. Εξυπηρετούμε σε όλες τις γλώσσες με την υποστήριξη μεταφραστή.

Δικηγόροι για Golden Visa 7

Δικηγόροι για Golden Visa

Δικηγόροι για Golden Visa 1

Γράφει Ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Τι είναι η Golden Visa;

(Διαδικασία, Προϋποθέσεις, Κόστος)

H Golden Visa είναι τύπος visa διαμονής με επιπλέον οφέλη, η οποία προσφέρεται σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.  Αποτελεί ένα σχέδιο επένδυσης, το οποίο εξασφαλίζει τη μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν χωρίς visa, σε μη Ευρωπαίους επενδυτές και τις οικογένειες τους.

Η Ελλάδα εισήγαγε για πρώτη φορά το πρόγραμμα Golden Visa με τον Ν. 4146/2013. Επανεισήχθη αναδιατυπωμένο με  τον Ν. 4251/2014 και ειδικότερα με τα άρθρα 16 και 20 αυτού, τα οποία, έπειτα και από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που ακολούθησαν στο μεσοδιάστημα, ισχύουν μέχρι και  σήμερα, ο οποίος επιτρέπει σε πολίτες οποιωνδήποτε μη Ευρωπαϊκών χωρών να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή άδεια διαμονής για επένδυση, χορηγώντας τους ελεύθερη μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν (26 χώρες).

Το Πρόγραμμα της Golden Visa διαθέτει μια εκτεταμένη λίστα πλεονεκτημάτων, τα οποία εκτείνονται από οικονομικά οφέλη μέχρι και ελευθερία μετακίνησης χωρίς Visa, την οποία προσφέρει μια επένδυση σε ακίνητα στην Ελλάδα στους μη Ευρωπαίους επενδυτές.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα της Ελληνικής Golden Visa προσφέρει μόνιμη διαμονή σε αγοραστές ακινήτων ή επενδυτές μη Ευρωπαϊκής καταγωγής, οι οποίοι αγοράζουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα, η οποία ξεπερνά σε αξία το ποσό των 250.000€. Συγκριτικά, με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα προσφέρει την πιο οικονομικά επωφελή άδεια διαμονής.

Σκοπός του Νόμου είναι η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και να τονωθεί η εγχώρια αγορά ακινήτων, με την κινητοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την κατοικία τους σε τρίτες χώρες διευκολύνοντας την έκδοση άδειας διαμονής.

Ενδιαφέρεστε για Golden Visa; Καλέστε τώρα για άμεση εξυπηρέτηση

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την αίτηση, έκδοση και ανανέωση της Golden Visa στα δικηγορικά μας γραφεία:

 • Θεσσαλονίκη στο 2310 500 442
 • Περαία Θεσσαλονίκης στο 2392 181 200
 • Αθήνα στο 210 9585365

(ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή : 09.00-14.30 & 18.00-20.00 – εκτός απογεύματος Τετάρτης ).

Ένας ειδικευμένος δικηγόρος για τα ακίνητα και την Golden Visa θα είναι ο προσωπικός σας σύμβουλος από την πρώτη στιγμή. Εξυπηρετούμε σε όλες τις γλώσσες με την υποστήριξη μεταφραστή.

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν αυτή την άδεια – Golden Visa Προϋποθέσεις:

Αυτοί που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν και αποκτούν μόνιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο είναι:

 • Μη Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, είτε ατομικά είτε μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση η αξία της ιδιοκτησίας που πρόκειται να αγοραστεί να ξεπερνά τις 250.000€.
 • Μέλη της οικογένειας αυτών των μη Ευρωπαίων πολιτών και πιο συγκεκριμένα:
 1. Ο/Η σύζυγος
 2. Ο/Η σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα
 3. Τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτω των 21 ετών
 4. Τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του άλλου συζύγου, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα του άλλου συζύγου σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτω των 21 ετών
 5. Οι απευθείας ανιόντες του συζύγου ή συντρόφου

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης golden visa;

Για τη χορήγηση άδειας παραμονής με το Πρόγραμμα Golden Visa θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
 2. Έχει αποκτήσει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000€, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000€.
 3. Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.
 4. Έχει συναφθεί μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4002/2011. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας καθώς και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε 250.000€.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έκδοση golden visa;

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά έντυπα:

 • Έντυπο αίτησης,
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου,
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, το οποίο για τις άδειες διαμονής διάρκειας μέχρι πέντε ετών ανέρχεται σε 500 ευρώ. Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών).

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο συμβολαίου από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία στην Ελλάδα.

Ποια η διάρκεια της άδειας διαμονής golden visa;

Η άδεια διαμονής  golden visa είναι πενταετούς διάρκειας.

 

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκη χειρίζονται επιτυχώς υποθέσεις  σχετικά με:

 • Αγορά ακινήτων και επενδύσεις
 • Ποινικό δίκαιο με ειδίκευση στα ναρκωτικά
 • Διαζύγιο
 • Εξώσεις – μισθώσεις
 • Κληρονομικά θέματα
 • Ίδρυση και υποστήριξη εταιριών ΙΚΕ, ΟΕ κτλ.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής golden visa και ποιες οι προϋποθέσεις?

Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί. Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια και για όσες φορές επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η ακίνητη περιουσία να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου,
 • Να παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις/μισθώσεις.

Τυχόν διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, ο Νόμος, όπως ισχύει σήμερα, δίνει πλέον τη δυνατότητα σε πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στη χώρα μας και ο οποίος έχει αποκτήσει την άνω αναφερόμενη άδεια διαμονής, να θεμελιώσει και  δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας έτσι ένα ακόμα –έστω και μακροπρόθεσμο- ισχυρό κίνητρο.

Σημειώνεται, ότι τα δικηγορικά μας γραφεία διαθέτουν καταρτισμένη ομάδα μεσιτών, συμβούλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και αρχιτεκτόνων – πολιτικών μηχανικών προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε ολιστικές υπηρεσίες για επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Ενδιαφέρεστε για Golden Visa; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 – ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button