ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τραπεζικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα της δικηγορικής εταιρίας e-nomika,  αναλαμβάνουν όλες τις τραπεζικές υποθέσεις σχετικά με την ένταξη στο νόμο Κατσέλη και το νέο πτωχευτικό κώδικα ιδιωτών και το τραπεζικό δίκαιο.

Δικηγόροι για Κόκκινα Δάνεια Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη Θεσσαλονίκη Αθήνα 7

Οι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα της δικηγορικής εταιρίας e-nomika,  αναλαμβάνουν όλες τις τραπεζικές υποθέσεις σχετικά με την ένταξη στο νόμο Κατσέλη και το νέο πτωχευτικό κώδικα ιδιωτών και το τραπεζικό δίκαιο.

Χιλιάδες οφειλέτες – δανειολήπτες σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις οφειλές σε τράπεζες που είχαν αναλάβει στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες.

Οι τράπεζες στις περιπτώσεις των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» είτε προτείνουν ορισμένη ρύθμιση προς τους δανειολήπτες, η οποία τις περισσότερες φορές είναι άκρως ασύμφορη είτε προχωρούν στην εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστική εκτέλεσης, με την επίδοση διαταγής πληρωμής προς τον οφειλέτη.

Ωστόσο, οι δανειολήπτες των κόκκινων δανείων έχουν στη διάθεση τους ορισμένες επιλογές, προκειμένου είτε να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με τρόπο ώστε να μπορούν να τις εξυπηρετούν είτε να αμυνθούν κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων και των παράνομων ενεργειών τους με τη συνδρομή ενός καλού δικηγόροι για δάνεια και τραπεζικά θέματα.

Ειδικότερα, υφίσταται ο νέος πτωχευτικός νόμος,  η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών (Ν. 4224/2013) καθώς και η διαδικασία της κατάθεσης αναγνωριστικής αγωγής για παράνομες χρεώσεις τραπεζών.

Δικηγόροι τραπεζικού δικαίου Θεσσαλονίκη Ι Αθήνα

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Ν. 4224/2013)

O Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες δανειολήπτης και τραπεζικό ίδρυμα μπορούν να διακανονίσουν τις υφιστάμενες οφειλές και κατ’ ουσία να τις επαναδιαπραγματευθούν.

Βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών είναι οι κάτωθι:

  1. Αφορά μόνο οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι οφειλές οι οποίες εξυπηρετούνται κανονικά από τους δανειολήπτες, δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές της εξωδικαστικής ρύθμισης. Επομένως, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν έχει εφαρμογή ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών.
  2. Οφειλές που έχουν καταγγελθεί δεν υπάγονται. Στην περίπτωση, όπου η δανειακή σύμβαση έχει καταγγελθεί από το πιστωτικό ίδρυμα με σχετική ενημέρωση του δανειολήπτη, τότε δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών.
  3. Ισχύει τόσο για οφειλές ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων. Δεν προβλέπεται καμία διάκριση, που να αφορά το είδος των οφειλών, αν δηλαδή αυτά τυγχάνουν ιδιωτικά ή επαγγελματικά.
  4. Δεν υπάγονται οφειλέτες που έχουν χαρακτηριστεί μη-συνεργάσιμοι. Κατ’ ουσία συνεργάσιμοι είναι οι οφειλέτες όταν, εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά από την όχληση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμοι σε επικοινωνία με τους δανειστές, γνωστοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην τρέχουσα και μελλοντική οικονομική τουςκατάσταση και είναι ανοιχτοί σε διάλογο με το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών τους.

Η διαδικασία, η οποία ακολουθείται μπορεί να εκκινήσει είτε από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα είτε από τον οφειλέτη. Ειδικότερα, σχετικά με την πρώτη οδό, η Τράπεζα δύναται να επικοινωνήσει με το δανειολήπτη, ενημερώνοντας τον με γραπτή επιστολή για τη δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής του και τις προϋποθέσεις ένταξης του.

Ο δανειολήπτης, εφόσον επιθυμεί τη ρύθμιση της οφειλής του κατ’ αυτό τον τρόπο, αποστέλλει εντός 15 εργασίμων ημερών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία του έχουν ζητηθεί από την Τράπεζα. Το πιστωτικό ίδρυμα, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών εγγράφων, αξιολογεί τις πληροφορίες, που έχει στη διάθεση της και προτείνει μια ή περισσότερες λύσεις, με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών.

Η πρόταση της αυτή γίνεται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε επόμενο στάδιο, αφού λάβει γνώση ο οφειλέτης των προτάσεων της Τράπεζας, δύναται εντός 15 εργασίμων ημερών είτε να αποδεχτεί την πρόταση, είτε να αντιπροτείνει εγγράφως είτε να αρνηθεί εγγράφως.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να εκκινήσει και με πρωτοβουλία του ίδιου του δανειολήπτη, αποστέλλοντας, δηλαδή, σχετική εξώδικη πρόταση δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Ο δανειολήπτης προτείνει ένα βιώσιμο πλάνο με σκοπό τη ρύθμιση της οφειλής του, προσκομίζοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την οικονομική του κατάσταση και το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είτε θετικά είτε αρνητικά.

Σημειώνεται ότι δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης εκ μέρους του δανειολήπτη. Ειδικότερα, εάν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί με τις προτάσεις της τράπεζας, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων της Τράπεζας.

Η τελευταία έχει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την ένσταση και παρέχει την απαραίτητη δικαιολόγηση. Εφόσον, η ένσταση του δανειολήπτη γίνει δεκτή, τότε η Τράπεζα, επανέρχεται στην επαναξιολόγηση της υπόθεσης και υποβάλει εκ νέου πρόταση προς τον οφειλέτη. Επισημαίνεται ότι κάθε δανειολήπτης μπορεί να κάνει ένσταση μόνο μια φορά, οπότε δεν μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή Ενστάσεων εάν δεν συμφωνεί με την νέα πρόταση της Τράπεζας.

Με σκοπό τη βοήθεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων, προσδιορίστηκαν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες ελληνικών νοικοκυριών.

Ο υπολογισμός αυτός στηρίχτηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονταν τα έξοδα διατροφής, στέγασης, μόρφωσης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θέρμανσης, μεταφοράς, επικοινωνίας κτλ.Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του.

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών ενώ παρέχει στους δανειολήπτες ένα αξιόπιστο εργαλείο διαπραγμάτευσης και διευκολύνει την εξυπηρέτηση του δανείου τους, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα όλων των ομάδων δαπανών βρίσκονται αισθητά πάνω από το όριο της φτώχειας, ιδίως για τις οικογένειες με παιδιά όπου η απόσταση αυξάνεται σημαντικά. Οι προβλεπόμενες δηλαδή δαπάνες διαβίωσης τυγχάνουν οι ελάχιστες για μια οικογένεια, όπως έχουν προβλεφθεί στον κατωτέρω πίνακα. Επιπροσθέτως, τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά, δηλαδή, την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου για τους δανειολήπτες και το ποσό του ενοικίου για τους ενοικιαστές.

Συνεπώς οι τράπεζες όταν προτείνουν ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να λαμβάνουν υποψιν τις ανάγκες διαβίωσης του δανειολήπτη έτσι αυτός να μπορεί να διαβιεί αξιοπρεπώς και παράλληλα να πληρώνει τις δόσεις των δανείων του.

Δικηγόροι για Κόκκινα Δάνεια Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη Θεσσαλονίκη Αθήνα 1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια των οφειλετών με κόκκινα ή εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστωτικές κάρτες αποτελεί η κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής στο αρμόδιο Δικαστήριο, προκειμένου να αναγνωριστούν όλες οι παράνομες χρεώσεις των Τραπεζών που έχουν επιβαρύνει κατά πολύ τη συνολική οφειλή τους καταχρηστικώς.

Αποτελεί συχνό φαινόμενο στις συμβάσεις δανείου να περιέχονται όροι και προϋποθέσεις (ΓΟΣ), οι οποίοι προβλέπουν παράνομες πρακτικές που βαρύνουν ή δεσμεύουν υπέρμετρα τον δανειολήπτη.

Από τις πιο γνωστές είναι, μεταξύ άλλων, η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75, ο υπολογισμός τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί 365 ημερών, η παραίτηση από τα δικαιώματα του νόμου για τον εγγυητή καθώς και οι παράνομες χρεώσεις εξόδων και προμηθειών.

Οι όροι αυτοί που περιέχονται στις συμβάσεις είναι συνήθως προδιατυπωμένοι για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων του πιστωτικού ιδρύματος με αόριστο αριθμό μελλοντικών δανειοληπτών και συνεπώς, οι όροι αυτοί ως γενικοί, αόριστοι και εντελώς ακατάληπτοι για τον μέσο δανειολήπτη που ευρίσκεται σε αδύναμη θέση απαγορεύονται, αφού έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος των δικαιωμάτων των τελευταίων. Οι δικηγόροι τραπεζικού δικαίου στη Θεσσαλονίκη του e-nomika αναλαμβάνουν τον έλεγχο δανειακών συμβάσεων για παράνομες χρεώσεις.

Κατ’ ουσία με αυτούς τους προδιατυπωμένους όρους δεν δίνεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης των δανειοληπτών με την Τράπεζα, για προσαρμογή των όρων του δανείου, που πρόκειται να αναλάβουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάθε πιστωτικό ίδρυμα δεν αναλαμβάνει κανένα κίνδυνο, αφού με την επιβολή των ως άνω γενικών και αορίστων όρων μπορεί να αυξάνει εις βάρος των δανειοληπτών τα δικά του συμφέροντα και τα κέρδη του, ενώ  αντιθέτως μεταφέρει ολόκληρο τον κίνδυνο στους δανειολήπτες που είναι αδύναμοι και δεν έχουν σαφώς επαρκείς γνώσεις οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Με βάση πλήθος δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα Δικαστήρια ολόκληρης της χώρας, έχουν κριθεί ως παράνομοι λόγω καταχρηστικότητας Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) που περιλαμβάνονται σε τραπεζικές συμβάσεις και συνεπάγονται είτε μη σύννομες παραιτήσεις από δικαιώματα από την πλευρά των δανειοληπτών είτε την εγκαθίδρυση μη συννόμων πρακτικών από την πλευρά των Τραπεζών, είτε και παράνομες χρεώσεις στους λογαριασμούς που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενοι.

Ο δανειολήπτης, προκειμένου να προστατευθεί, έχει δικαίωμα, και πριν ακόμα το πιστωτικό ίδρυμα καταγγείλει τη δανειακή του σύμβαση, να ασκήσει, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, αναγνωριστική αγωγή, με την οποία να αιτείται την αναγνώριση της ακυρότητας συγκεκριμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) που περιλαμβάνονται στην σύμβαση αυτή, ώστε, μετά την κρίση του Δικαστηρίου περί της ακυρότητας του σχετικού όρου, η Τράπεζα να μην μπορεί πλέον να εφαρμόζει τον συγκεκριμένο όρο ή και να προβαίνει σε παράνομες χρεώσεις στον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που τηρούνται στο πλαίσιο αυτού.

Το δικαίωμα του αυτό υφίσταται και μετά την καταγγελία της δανειακής σύμβασης από την Τράπεζα, καθώς ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή, επιδιώκοντας να αναγνωριστεί ότι δεν είναι νόμιμο και εκκαθαρισμένο και δεν οφείλεται το ποσό της κατά την Τράπεζα οφειλής που αποτυπώνεται στην εξώδικη καταγγελία, καθώς αποτελεί προϊόν ακυρωτέων Γενικών Όρων Συναλλαγών.

Νομική βάση της αγωγής αυτή αποτελεί η διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία «Όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξη κάποιας έννομης σχέσης, μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή».

Ο δανειολήπτης μπορεί να επικαλεστεί ως ουσιαστικές διατάξεις για την ακυρότητα των Γενικών Όρων Συναλλαγών λόγω αντίθεσής τους στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Ν. 2251/1994) ή στην γενική ρήτρα του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρηστικότητας, η οποία ορίζει ότι

«Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος» καθώς και στις απορρέουσες αρχές, όπως η αρχή της διαφάνειας.

Το κυριότερο πλεονέκτημα της αγωγής αυτής είναι ότι μπορεί να καταλήξει η κρίση του Δικαστηρίου στην διαπίστωση του παράνομου και καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών όρων. Ακόμα, δηλαδή, κι αν εκδοθεί μία διαταγή πληρωμής από την Τράπεζα εις βάρος του οφειλέτη, θα είναι πολύ πιο εύκολο από τον τελευταίο να την προσβάλει με ανακοπή, αφού θα έχει ήδη αποδειχθεί με την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως, ο παράνομος και καταχρηστικός χαρακτήρας.

 

Ακόμη, όμως, κι αν προλάβει η Τράπεζα να εκδώσει διαταγή πληρωμής, μπορεί να ανασταλεί η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της ανακοπής έως την εκδίκαση της αναγνωριστικής αγωγής και να μην χάσει ο οφειλέτης το πλεονέκτημα αυτό.

Στο πλαίσιο της αγωγής αυτής μπορεί να συνταχθεί και σχετική τεχνική έκθεση από εξειδικευμένο οικονομολόγο, η οποία θα παρουσιάζει όλες τις καταχρηστικές και παράνομες χρεώσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της δανειακής σύμβασης, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του συνολικού ποσού της οφειλής. Διενεργείται, δηλαδή, ενδελεχής έλεγχος των δανειακών συμβάσεων και των όρων που περιέχουν, καθώς και των κινήσεων αυτών, με σκοπό την ανεύρεση του πραγματικού ποσού οφειλής.

Η έφεση σε υποθέσεις νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η ένταξη στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έγινε τα τελευταία έτη η μοναδική σανίδα σωτηρίας για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής.

Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε πλήθος πολιτών και επιχειρήσεων, σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, βλέποντας από τη μία τα εισοδήματα τους να εξανεμίζονται και από την άλλη τις οφειλές τους σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να γίνονται ληξιπρόθεσμες και να διογκώνονται.

Ο νόμος Κατσέλη  ήταν σε ισχύ  έως 31/12/2018. Για να αποφευχθεί το φαινόμενο όπου η πρώτη κατοικία ΔΕΝ θα προστατεύεται από τον πλειστηριασμό για χρέη προς τράπεζες, ιδιώτες και δημόσιο υφίσταται πλέον ο νέος πτωχευτικός νόμος για χρέη φυσικών προσώπων ιδιωτών

Οι τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη (ν. 4336/2015 και 4346/2015) έδιναν τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες ομάδες φορολογούμενων αλλά και της συμπερίληψης περισσότερων περιπτώσεων χρεών, όπως χρέη προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία και παράλληλα να  αποκτηθεί ξανά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Έτσι, μπορούσαν να ρυθμιστούν ή να διαγραφούν ανά περίπτωση χρέη προς:

  • Τράπεζες(στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες, επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια ΟΕΚ)
  • Ασφαλιστικά Ταμεία(ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ)
  • Δημόσιο, Δήμους και Περιφέρειες
  • Τρίτους(ιδιώτες- εταιρίες τηλεφωνίας-ρεύματος, ύδρευσης κτλ.)

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του νόμου Κατσέλη τα δικηγορικά μας γραφεία μπορούν να αναλάβουν τον αποτελεσματικό χειρισμό της έφεσης για το νόμο Κατσέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν όσοι δεν τα κατάφεραν στο πρώτο δικαστήριο

Κόκκινα Δάνεια Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη

Το e-nomika και ο επικεφαλής δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης με ειδίκευση στα δάνεια και τις οφειλές προς τράπεζες, έχει χειριστεί με επιτυχία  πλήθος αιτήσεων για ένταξη στο νόμο Κατσέλη και δικαστική ρύθμιση ή διαγραφή χρεών και δανείων, παρέχοντας εξειδικευμένες  νομικές συμβουλές, εξωδικαστική (κώδικας δεοντολογίας τραπεζών) και  δικαστική εκπροσώπηση ως προς τον πιο βιώσιμο τρόπο διαχείρισης, ρύθμισης και διαγραφής των χρεών σας.  

Καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ρύθμιση των οφειλών που πρέπει να λάβει υπόψιν ένας δικηγόρος για χρέη, αποτελεί η λήψη της σωστής νομικής συμβουλής και η προσεκτική αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων των δανειοληπτών, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Δικηγόροι για οικονομικά θέματα του e-nomika θα σας βοηθήσουν να λύσετε τις υποθέσεις οφειλών σας με τον πιο συμφέρον τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες συμβουλές.

Μάθετε περισσότερα για τα κόκκινα δάνεια και υποθέσεις τραπεζικού δικαίου 

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 – ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button