ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

14 σημεία κλειδιά – Νέος Πτωχευτικός νόμος: προϋποθέσεις και διαδικασία

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.

 

Τον Οκτώβριο του 2020 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο Ν. 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», σε συμμόρφωσή της Οδηγίας ΕΕ 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)».

Σκοπός του νέου πτωχευτικού νόμου είναι η παροχή μιας βιώσιμης και μακροχρόνιας ρύθμισης οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και η αποφυγή της πτώχευσης.

Όπως, άλλωστε, αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση «Στον σκοπό του νέου Κώδικα αναδεικνύεται η κρισιμότητα της ταχείας αντιμετώπισης της πτώχευσης για την αποφυγή της απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τη βέλτιστη, μέσω αυτών, εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των πιστωτών. Ταυτοχρόνως, η ταχεία εκκαθάριση εξυπηρετεί και ένα ευρύτερο οικονομικό συμφέρον, την ταχεία επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις [..] Σημειώνεται ότι ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πτώχευσης εξυπηρετείται και από την απαλλαγή των πτωχών από τα χρέη τους και τη δυνατότητα που αυτό τους παρέχει να επανενταχθούν σε οικονομικές δραστηριότητες».

Έχει χαρακτηριστεί ως ο νόμος, ο οποίος θα παρέχει μια «δεύτερη ευκαιρία» στους οφειλέτες και αναμφίβολα για ένα μέρος αυτών θα λειτουργήσει ευεργετικά, ωστόσο, για την πλειοψηφία θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην απώλεια της ακίνητης περιουσίας τους.

Σημειώνεται ότι συγκεντρώνει διάφορες ρυθμίσεις όπως είναι εκείνες που αφορούν την προειδοποίηση και τις διαδικασίες πρόληψης της αφερεγγυότητας (άρθρα 1 έως 30), την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31 έως 74), την πτώχευση (άρθρα 75 έως 211), την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ρήτρες παρακολούθησης (άρθρα 212- 216), τους ευάλωτους οφειλέτες (άρθρα 218 έως 226) αλλά και τους διαχειριστές αφερεγγυότητας (άρθρα 227 έως 259).

Το νέο  αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της.

Στο παρόν άρθρο θα ακολουθήσει μια ανάλυση της λειτουργίας του Ν. 4738/2020, των προϋποθέσεων που θέτει καθώς και των ποικίλων ζητημάτων και προβληματισμών που έχει εγείρει.

 

14 σημεία κλειδιά - Νέος Πτωχευτικός νόμος: προϋποθέσεις και διαδικασία 7

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

Α.  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΕΡΡΕΓΥΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πρόσβαση των οφειλετών σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία θα μπορούν να εντοπίζουν στοιχεία τα οποία δύναται να οδηγήσουν στην αφερεγγυότητα και θα ειδοποιούνται οι οφειλέτες ώστε να αντιδράσουν. Με λίγα λόγια, θα λειτουργούν προληπτικές διαδικασίες ενημέρωσης, προειδοποίησης και υποστήριξης των οφειλετών για την κάλυψη ή την αναδιάρθρωση των οφειλών τους.

Η διαδικασία εκκινεί με αίτηση του οφειλέτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29, με την οποία θα παρέχεται άδεια από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια αρχή να προσδιορίζει το επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας του, εκτιμώντας στοιχεία και δεδομένα του, διατυπώνοντας, μάλιστα,  προτάσεις για την αντιμετώπιση.

Ο μηχανισμός αυτός εισάγει 3 επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας (χαμηλό-μέτριο-υψηλό), για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο οποίος εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ουσιαστικά, η διαδικασία αυτή λειτουργεί προληπτικά και ενημερωτικά, ώστε να αποφευχθούν συνθήκες υπερχρέωσης και η περαιτέρω αδυναμία πληρωμής των οφειλών.

 

Β. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Στο Ν. 4738/2020 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών.

Σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι «η παροχή στους συμμετέχοντες πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του».

Ποιες οφειλές – χρέη αφορά;

Η ρύθμιση αυτή είναι καθολική, καλύπτει δηλαδή χρέη είτε προς τραπεζικά ιδρύματα, είτε προς  το Δημόσιο (οφειλές προς την εφορία ή προς ασφαλιστικά ταμεία). Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του νόμου.

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση στο νέο πτωχευτικό νόμο – δικαιούχοι:

Σημειώνεται ότι την παρούσα αίτηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ωστόσο, εξαιρούνται τα πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την κήρυξη του σε πτώχευση ή για την υπαγωγή στις διαδικασίες του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 ή του Ν. 4469/2017, εκτός αν έχουν εγκαίρως παραιτηθεί από τις διαδικασίες αυτές.

Ποιοι εξαιρούνται από το νέο πτωχευτικό νόμο;

Επίσης, εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν οφειλές σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα ή το σύνολο των οφειλών τους δε ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 ευρώ. Εξαιρούνται δε φυσικά πρόσωπα καθώς και πρόσωπα εντεταλμένα στη διαχείριση νομικού προσώπου τα οποία έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογραφία κ.α.

Την προκείμενη διαδικασία δύνανται να εκκινήσουν πέραν του οφειλέτη και τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικοί φορείς και το Δημόσιο, αποστέλλοντας σχετική πρόταση στον οφειλέτη.

Μετά την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, οι συμμετέχοντες δύνανται (δεν υφίσταται υποχρέωση τους) να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη.

Αν στην πρόταση συναινεί ο οφειλέτης, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης θα πρέπει να υπογραφεί εντός προθεσμίας δύο (2)  μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, ισχύει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη μέχρι και την περάτωση της.

 

Γ. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά τη διάταξη του α. 31 του Ν. 4738/2020: «Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών.

Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούνται, αν κανείς από τους μη συναινούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη».

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4738/2020: «Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 34».

Για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης πρέπει να παρασχεθεί συναίνεση από τον οφειλέτη και από πιστωτές του, οι οποίοι εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το 50%των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο (π.χ. προσημείωση υποθήκης) και αφετέρου περισσότερο από το 50% των λοιπών απαιτήσεων για κάθε πιστωτή.

Σημειώνεται ότι για να έχει ισχύ η συμφωνία εξυγίανσης, θα πρέπει να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή του συμβαλλόμενου πιστωτή.

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των οφειλών με τους ως άνω τρόπους, ακολουθεί η διαδικασία της πτώχευσης του οφειλέτη. Σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του ή επιμέρους στοιχείων αυτής.

Το άρθρο 79 του νόμου ορίζει ότι: «Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών με έννομο συμφέρον, καθώς και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, ή μετά από αίτηση του οφειλέτη». Η αίτηση, δηλαδή, μπορεί, εν προκειμένω, να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη, είτε από τους πιστωτές είτε από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Μπορεί, δηλαδή, μια τράπεζα να υποβάλει αίτηση για την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο οποίος, μάλιστα, ειδοποιείται 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο, ώστε να παραστεί σε αυτή (α. 78 παρ. 5 Ν. 4738/2020).

Αρμόδιο δικαστήριο για την πτώχευση είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης πτώχευσης. Για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (πολύ μικρή οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014) αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο (α. 172 Ν. 4738/2020).

Πτωχευτική ικανότητα και άρα δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία πτώχευσης έχουν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι), καθώς και τα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.

Επιπλέον, για την εκκίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας ο οφειλέτης θα πρέπει να βρίσκεται σε παύση πληρωμών, δηλαδή να αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Σημειώνεται ότι η συνολική οφειλή του θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ και ποσοστό 40% του ληξιπρόθεσμου αυτής να μην εξυπηρετείται για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (α. 77). Τέλος, αδυνατεί να κηρυχθεί σε πτώχευση οφειλέτης, ο οποίος διατηρεί οφειλές μόνο σε έναν πιστωτή.

Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως, με την απόφαση του το δικαστήριο διορίζει εισηγητή, δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.

Σημειώνεται ότι κατά της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση μπορεί να ασκηθεί ανακοπή εντός προθεσμίας 30 ημερών (α. 82) ενώ μπορεί να ασκηθεί και αίτηση αναστολής, εφόσον ικανοποιήθηκαν ή συναινούν οι πιστωτές που μετείχαν στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης (α. 83).

Την απόφαση της κήρυξης πτώχευσης ακολουθεί η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 157: «Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο σύνδικος προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη».

Με το πέρας της πτωχευτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης / φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευση.

Επίσης, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη πρόσωπο που λειτουργεί ως εκπρόσωπος ή διοικών το νομικό πρόσωπο οφειλέτη εντός τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης ή δύο (2) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά. Επισημαίνεται ότι για τους οφειλέτες που έχουν χάσει ακίνητη περιουσία τους, η απαλλαγή επέρχεται μετά από ένα (1) έτος (α. 192 παρ. 2 και α. 92 παρ. 3).

Επισημαίνεται ότι από την κήρυξη της πτώχευσης από το αρμόδιο δικαστήριο αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους.

 

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, με σκοπό τη λειτουργία των διαδικασιών που προβλέπονται στο νόμο.

Διαμορφώνεται, επίσης, πλαίσιο στήριξης των οφειλετών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι, με σκοπό να παραμείνουν στην κατοικία τους, με μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος ή καταβολή μισθώματος σε Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218: «ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν, και τη μεταβίβασή του σε αυτόν, σε κάθε περίπτωση υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 219, 220 και 222, αντιστοίχως».

Σημειώνεται ότι αν ευάλωτος οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση, ή σε περίπτωση που σε βάρος της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.

Ευάλωτος θεωρείται ο οφειλέτης ο οποίος πληροί σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια του α. 3 του Ν. 4472/2017.

Η μίσθωση ορίζεται σε 12 χρόνια ενώ το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (α. 220).

Ο νόμος, επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους ευάλωτους οφειλέτες που μισθώνουν την κατοικία τους, να λάβουν στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με το α. 3 του Ν. 4472/2017.

Σε περίπτωση μη καταβολής από τον οφειλέτη 3 μισθωμάτων, τότε η μίσθωση καταγγέλλεται και υποχρεώνεται να αποδώσει το ακίνητο. Η καταγγελία της σύμβασης αυτής οδηγεί στην κατάργηση του δικαιώματος επαναγοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς και να αποκτήσει έναντι τιμήματος επαναγοράς, ο ίδιος ή οι νόμιμοι διάδοχοί του, την κυριότητα της κύριας κατοικίας η οποία είχε μεταβιβαστεί στον φορέα.

 

Ακολουθούν ορισμένες συνοπτικές επισημάνσεις σχετικά με το Ν. 4738/2020:

 1. Ο Ν. 4738/2020 λειτουργεί ως ένα ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών, το οποίο περιλαμβάνει τόσο διαδικασίες πρόληψης και ενημέρωσης, όσο διαδικασίες ρύθμισης και αναδιάρθρωσης καθώς και τη διαδικασία πτώχευσης.
 2. Η ρύθμιση που προτείνεται σε κάθε διαδικασία είναι καθολική, περιλαμβάνει, δηλαδή, οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.
 3. Ο νόμος αναφέρεται στη λεγόμενη ως «ύποπτη περίοδο», η οποία καταλαμβάνει την ημέρα παύσης εξυπηρέτησης των οφειλών έως την πτώχευση του.
 4. Σύμφωνα με το νέο Πτωχευτικό Νόμο, πτωχευτική ικανότητα έχουν τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα.
 5. Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη, οπουδήποτε και αν βρίσκεται καθώς και μέρος του εισοδήματος του, αν αυτό δεν ξεπερνά το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα εισοδήματα του οφειλέτη και η ακατάσχετα περιουσιακά στοιχεία.
 6. Παρόλο που η ρύθμιση του νόμου είναι καθολική αναφορικά με τις οφειλές, δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση όποιος διατηρεί οφειλές σε έναν μόνο πιστωτή.
 7. Για τις επιχειρήσεις, υφίσταται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον συναινούν οφειλέτης και πιστωτής.
 8. Αίτηση για την κήρυξη σε πτώχευση δύνανται να υποβάλλουν για τον οφειλέτη τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Σε αυτή την περίπτωση, ο οφειλέτης ενημερώνεται 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο, στην οποία πρέπει να παραστεί.
 9. Με τον παρόντα νόμο δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία. Κατ’ εξαίρεση, προστατεύεται η κύρια κατοικία συγκεκριμένων μόνο οφειλετών, των χαρακτηριζόμενων και ως ευάλωτων, οι οποίοι πληρούν εξαιρετικά χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
 10. Διαμορφώνεται πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ο οφειλέτης θα μισθώνει το ακίνητο του και με το πέρας της μίσθωσης και της καταβολής όλων των μισθωμάτων γεννάται δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.
 11. Υφίσταται δικαίωμα των ευάλωτων οφειλετών που μισθώνουν την κατοικία τους να λάβουν επίδομα στεγαστικού δανείου.
 12. Σε περίπτωση μη καταβολής από τον οφειλέτη-μισθωτή 3 μισθωμάτων, θα αποβάλλεται από το ακίνητο και θα χάνει το δικαίωμα επαναγοράς αυτού.
 13. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τις οφειλές του μετά από 3 έτη ή μετά από 1 έτος αν έχει χάσει ακίνητο του.
 14. Μετά την κήρυξη σε πτώχευση και απαλλαγή του οφειλέτη, η ευθύνη των συνοφειλετών και εγγυητών παραμένει ακέραια και εξακολουθούν να ευθύνονται έναντι των πιστωτών.

Δείτε επίσης:

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button