ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ : Συνέπειες και 3 λόγοι αθώωσης

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ : Συνέπειες και λόγοι αθώωσης 

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ: Συνέπειες και λόγοι αθώωσης

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Όλο και περισσότεροι πολίτες έρχονται σήμερα αντιμέτωποι με το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, το οποίο έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα, με αποτέλεσμα υποθέσεις ρευματοκλοπής συχνά να απασχολούν τα δικηγορικά μας γραφεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι εντατικοί έλεγχοι που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Ωστόσο, πολλές φορές ο φορέας αυτός αδυνατεί να γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός παραβάτης της ρευματοκλοπής, γι’ αυτό το λόγο καταλογίζει την ευθύνη στον τελευταίο χρήστη του ακινήτου. Συνεπεία αυτού, υπεύθυνο για τη ρευματοκλοπή μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο, το οποίο δε φέρει καμία υπαιτιότητα, αντιμετωπίζοντας, μάλιστα, ποινικές κυρώσεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι αθώος.

Πως ορίζεται, όμως, στον Ποινικό Κώδικα η ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ ως  ποινικό αδίκημα;

Σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 1 ΠΚ: «Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών».

Δυνάμει της δεύτερης παραγράφου του ίδιου άρθρου: «Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.»

Από την παράθεση των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι αποτελεί κλοπή η με  οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή της.

Πως τελείται η ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ;

Το ποινικό αδίκημα της ρευματοκλοπής μπορεί να τελεστεί με διάφορους τρόπους. Οι συνηθέστεροι είναι:

  1. Η επέμβαση στο μετρητή, με σκοπό να εμφανίζεται μικρότερη καταγραφόμενη κατανάλωση ενέργειας από την πραγματική,
  2. Η παράκαμψη του μετρητή, ώστε να μην καταγράφεται καθόλου η ενέργεια που καταναλώνεται και
  3. Η αυθαίρετη ενεργοποίηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει απενεργοποιηθεί από τον πάροχο για διάφορους λόγους π.χ. λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σημειώνεται ότι δεν αποτελούν όλες οι περιπτώσεις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές αλλά κάποιες πιθανολογούνται, λόγω ορισμένων ενδείξεων όπως η κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή.

Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά τον έλεγχο από τον ΔΕΔΔΗΕ αν διαπιστωθεί ρευματοκλοπή;

Όταν ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώσει τον έλεγχο στο μετρητή του ακινήτου, εάν απ’ αυτόν διαπιστωθεί παράβαση, ενημερώνεται ο χρήστης, με την επίδοση σε αυτόν Δελτίου Ενημέρωσης Ελέγχου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ελέγχου, όπως η ημερομηνία αυτού, τα ευρήματα, οι ενέργειες αποκατάστασης κ.α. καθώς και το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε αυτό το δελτίο, επισυνάπτεται και το Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των ευρημάτων που έχουν προκύψει από τον έλεγχο.

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ : Συνέπειες και 3 λόγοι αθώωσης 7

Ο φορέας μπορεί να στραφεί αστικά κατά του παραβάτη, καταλογίζοντας και καλώντας τον να πληρώσει το σχετικό πρόστιμο, το οποίο θα είναι ίσο με την αξία της ενέργειας που έχει κλαπεί με επιπλέον τη χρέωση ορισμένων δαπανών. Κατά αυτής της διοικητικής κύρωσης μπορεί να ασκηθούν τα κατάλληλα νομικά μέσα, όπως ένσταση ή ακόμα και προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Με την ολοκλήρωση της σύνταξης των ανωτέρω δελτίων, ο ΔΕΔΔΗΕ κινεί παράλληλα και την ποινική διαδικασία, υποβάλλοντας μήνυση, η οποία συνεπάγεται την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του παραβάτη. Η ποινική διαδικασία κινείται ως εξής: μετά την υποβολή της μήνυσης, ακολουθεί η αστυνομική προανάκριση, παρέχοντας ο παραβάτης σχετικές εξηγήσεις, οι οποίες αν κριθούν μη επαρκείς, του αποδίδεται κατηγορία και μπορεί να υποβάλλει απολογητικό υπόμνημα. Ακόμα και σε αυτό το αρχικό στάδιο αναγκαία κρίνεται η εκπροσώπηση από δικηγόρο, ο οποίος θα είναι σε θέση ως γνώστης του αντικειμένου να συντάξει πλήρως το κείμενο των εξηγήσεων ή του απολογητικού υπομνήματος.

Μετά το πέρας, της διαδικασίας αυτής, επιδίδεται κλητήριο θέσπισμα στον παραβάτη, με το οποίο καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου Ποινικού Δικαστηρίου.

Σημειώνεται, σε αυτό το σημείο, ότι κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη νομική συμβουλή και εκπροσώπηση σε κάθε στάδιο από εξειδικευμένο σε τέτοια ζητήματα δικηγόρο για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας και αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Ως προς την ποινή που επισύρει η πράξη της ρευματοκλοπής, αυτή τιμωρείται ποινικά ως κλοπή της ενέργειας του ηλεκτρισμού με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Πως μπορεί να αθωωθεί κάποιος από την κατηγορία της ρευματοκλοπής;

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ ΑΘΩΩΣΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ ΑΘΩΩΣΗ

Κατά την εκδίκαση του αδικήματος της ρευματοκλοπής, δύναται να προβληθούν λόγοι από τον πληρεξούσιο δικηγόρο – συνήγορο υπεράσπισης για ρευματοκλοπή, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην αθώωση του παραβάτη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας πρώτος λόγος είναι η εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ποσού από τον παραβάτη, λόγος που μπορεί να οδηγήσει στην αθώωση αυτού. Επίσης, μπορεί να επικαλεστεί ότι ο κληθείς από το Ποινικό Δικαστήριο δεν τέλεσε ο ίδιος την πράξη, καθώς δεν ήταν ο τελευταίος χρήστης του ακινήτου. Τέλος, προβαλλόμενος λόγος αθώωσης από το αδίκημα της ρευματοκλοπής μπορεί να είναι και η επίκληση τυχόν λανθασμένων μετρήσεων εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, που μπορεί κατά περίπτωση να γίνει δεκτός από το Δικαστήριο.

Επισημαίνεται ότι κανένας προβαλλόμενος λόγος εκ των προτέρων δεν οδηγεί στην αθώωση του παραβάτη, αλλά σημασία έχει να προβληθεί κατά ορθό τρόπο και να αποδειχθεί, με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων. Γι’ αυτό το λόγο, όπως τονίστηκε και ανωτέρω, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ κρίνεται η εκπροσώπηση σας από εξειδικευμένο σε ποινικά  ζητήματα ρευματοκλοπής δικηγόρο, ο οποίος θα διαχειριστεί την υπόθεση σας με προσοχή και συνέπεια.

Επισημαίνουμε και πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι τρόποι αντιμετώπισης της κατηγορίας ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και την ιδιαιτερότητα εκάστης της υπόθεσης.

Ποιο είναι το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για το αδίκημα της ρευματοκλοπής;

Η τοπική αρμοδιότητα καθορίζεται από τον τόπο τέλεσης της πράξης, εν προκειμένω την τοποθεσία του ακίνητου (Αθήνα, Θεσσαλονίκης κτλ.)

Σε ρευματοκλοπή ποιος έχει την ευθύνη;

Η ρευματοκλοπή καταλογίζεται στον χρήστη στο όνομα του εκδίδεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση ο κατηγορούμενος μπορεί να αποδείξει ότι δεν έκανε ο ίδιος τη ρευματοκλοπή. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις ΄όπως εγκαταλελειμμένο ακίνητο, μισθωμένο ακίνητο οπου ο ενοικιαστής δεν μερίμνησε για αλλαγή ονόματος, η παροχή να αφορά πρόσωπο που έχει αποβιώσει και οι κληρονόμοι δεν μερίμνησαν να αλλάξουν το λογαριασμού ρεύματος στο όνομα τους.

Δικαστήριο για ρευματοκλοπή. Αρμοδιότητα:

Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο βάσει του τόπου τέλεσης, ήτοι εντός της περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο που τελέστηκε η ρευματοκλοπή. Οι υποθέσεις ρευματοκλοπής ως επί το πλείστον δικάζονται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Τι μπορούν να πράξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Καταρχάς, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εκμισθώνει ακίνητο του, θα πρέπει να ενημερώσει το μισθωτή να προβεί άμεσα στη μεταφορά της παροχής στο όνομα του, προκειμένου να είναι γνωστή η περίοδος κατανάλωσης της ενέργειας κάθε χρήστη, άλλως ο ιδιοκτήτης ευθύνεται ακέραια για οποιαδήποτε παράβαση.

Επιπλέον, συνίσταται στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν οι ίδιοι τους λογαριασμούς και τις καταναλώσεις του ρεύματος τους. Σε περίπτωση, όπου κάποιος ιδιοκτήτης διαπιστώσει ιδιαιτέρως αυξημένη κατανάλωση ρεύματος συγκριτικά με προηγούμενες χρονικές περιόδους, τότε μπορεί να έχει μεσολαβήσει κάποια παραβίαση. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να ελέγχουν τακτικά την κατανάλωση τους καθώς και τον μετρητή του ακινήτου.

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Επικοινωνία με την δικηγορική μας εταιρία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα:

Για να μας αναθέσετε την υπεράσπιση σας σε υπόθεση ρευματοκλοπής ή άλλου ποινικού αδικήματος μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα        :

Περαία Θεσσαλονίκης:  2392 181 200

Δικηγόροι για ρευματοκλοπή Θεσσαλονίκη: 2310 500 442
Δικηγόροι για ρευματοκλοπή Αθήνα: 21 0958 5365

(τηλ. Κέντρο: Δευτέρα – Παρασκευή: 09-16.00 και Δευτέρα -Πέμπτη 18.00-20.00)

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:

αθωωτικες αποφασεις για ρευματοκλοπηαντιρρησεις για ρευματοκλοπηδικαστήριο για ρευματοκλοπήΔικηγόροι για ρευματοκλοπή αθήναΔικηγόροι για ρευματοκλοπή ΘεσσαλονίκηΔικηγόρος για ρευματοκλοπή ΑθήναΔικηγόρος για ρευματοκλοπή Θεσσαλονίκηςεγγραφες εξηγησεις για ρευματοκλοπηΚομμενη σφραγιδα δεηΠοινικολόγοι ρευματοκλοπήςποινικολόγος για ρευματοκλοπήΠου καταγγελω ρευματοκλοπηπρόστιμο για ρευματοκλοπήπως αθωονομαι για ρευματοκλοπηπως αποδεικνυεται η ρευματοκλοπηΡευματοκλοπη αθωωσηΡευματοκλοπη απο γειτοναΡευματοκλοπη απο μισθωτηρευματοκλοπή ποινεςρευματοκλοπη ποινικος κωδικαςρευματοκλοπή συνεπειεςσε ρευματοκλοπη ποιος έχει την ευθύνηφυλάκιση για ρευματοκλοπή

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button