ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου  

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου

 

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε ελέγχους ηλεκτρικών παροχών προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχει περίπτωση ρευματοκλοπής. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στους εν λόγω ελέγχους κατόπιν πρόσκλησης των ιδιοκτητών των παροχών που είτε διαπίστωσαν κάποια μειωμένη καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας είτε εντελώς τυχαία διαπίστωσαν πιθανή κακή κατάσταση του μετρητή τους.

Μάλιστα, από το 2018 και έπειτα λόγω της εκτεταμένης διαπίστωσης του φαινομένου της ρευματοκλοπής ο ΔΕΔΔΗΕ εντατικοποίησε τους ελέγχους στους μετρητές και αυστηροποίησε το πλαίσιο των κυρώσεων. Ωστόσο, σε όποιο λόγο και αν οφείλετε η επίσκεψη του ΔΕΔΔΗΕ και ο έλεγχος του μετρητή τις περισσότερες φορές καταλήγει σε επιστολή που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες από τον ΔΕΔΔΕΗ η οποία αποστέλλεται είτε ταχυδρομικώς είτε επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Κατά της συγκεκριμένης επιστολής και των ισχυρισμών που προβάλει ο ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένων ενστάσεων παραθέτοντας τα επιχειρήματά σας και διεκδικώντας την ακύρωση του επιβαλλόμενου προστίμου.

Περιεχόμενα Απόκρυψη
1 Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου
 1. Τι είναι η ένσταση κατά ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή και πότε την υποβάλλω;

Η παροχή τεκμηριωμένων εξηγήσεων ή αλλιώς υποβολή ένστασης είναι η δυνατότητα που δίνεται στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών παροχών να προβάλλουν τους ισχυρισμούς τους κατά του ΔΕΔΔΗΕ και της πράξης διαπίστωσης ρευματοκλοπής. Η προθεσμία που τάσσεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη υποβολή των ενστάσεων είναι 90 ημέρες από την ημέρα που ο δικαιούχος έλαβε γνώση, ήτοι από την παράδοση/επίδοση από δικαστικό επιμελητή της επιστολής- πράξης που διαπιστώνει την τέλεση/πιθανολόγηση της ρευματοκλοπής.

 1. Είναι υποχρεωτική η ένσταση κατά προστίμου ρευματοκλοπής; χρειάζομαι δικηγόρο για να υποβάλλω ένσταση;

Η υποβολή της ένστασης δεν είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες των παροχών και αποδέκτες της πράξης διαπίστωσης/πιθανολόγησης ρευματοκλοπής, είναι όμως δικαίωμα- δυνατότητα που τους παρέχετε ώστε να υποβάλλουν γραπτώς τις εξηγήσεις τους στον ΔΕΔΔΗΕ και να μην «συνομολογήσουν» σε μια μονομερή δήλωση του. Δεν είναι απαραίτητο αυτές να διατυπωθούν και να κατατεθούν από δικηγόρο, μπορούν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν. Ωστόσο, μια ορθά διατυπωμένη και τεκμηριωμένη ένσταση από εξειδικευμένο δικηγόρο με την αντίστοιχη νομική κατάρτιση, η οποία πρόκειται να επιδοθεί νομότυπα στην υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή σίγουρα έχει περισσότερες πιθανότητες να ευδοκιμήσει ενώ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η λήψη της από την υπηρεσία.

 1. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ένστασης για αμφισβήτηση της ρευματοκλοπής – Τι ισχυρισμούς μπορώ να προβάλλω;

Το περιεχόμενο των ενστάσεων κρίνεται κάθε φορά κατά περίπτωση και εξαρτάται από τα ευρήματα του ΔΕΔΔΗΕ, το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο λογίζεται η ρευματοκλοπή, το ιστορικό της κάθε- μεμονωμένης περίπτωσης, ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου κ.λπ. Μπορούν επίσης να διατυπωθούν ενστάσεις ως προς το πρόσωπο που φέρεται ως ιδιοκτήτης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως π.χ σε περίπτωση που κατά την περίοδο της καταλογιζόμενης ρευματοκλοπής μισθώνατε το ακίνητο σε τρίτο ο οποίος δεν είχε αλλάξει το όνομα της παροχής.  Προς ενίσχυση μάλιστα των ισχυρισμών σας μπορείτε να προσλάβετε κάποιον πιστοποιημένο πραγματογνώμονα για να προβεί σε εξέταση του μετρητή πριν την αντικατάστασή του και θα συντάξει γραπτή έκθεση που μπορεί να συμπεριληφθεί ως σχετικό έγγραφο στις ενστάσεις.

 1. Πρέπει οπωσδήποτε να προσλάβω πραγματογνώμονα για αμφισβήτηση του προστίμου ρευματοκλοπής;

Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σίγουρα δεν είναι υποχρεωτική σε κανένα στάδιο, ούτε κατά την υποβολή των ενστάσεων, ούτε κατά την δίκη (σε περίπτωση που έχει ασκηθεί και η αντίστοιχη ποινική ή αστική διαδικασία). Εντούτοις, ενισχύει την βάση των ισχυρισμών σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο αστικό όσο και στο ποινικό δικαστήριο προς επίρρωση των ισχυρισμών σας. Άλλωστε, ένα έμπειρος και πιστοποιημένος πραγματογνώμονας παρατηρεί παρατυπίες, λάθη και λεπτομέρειες που σχετίζονται με το τεχνικό- κατασκευαστικό κομμάτι ενώ μπορεί να παρουσιάσει και μια τεκμηριωμένη εκτίμηση σχετικά με την καταλογισθείσα καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια η οποία πρέπει πάντα να εξετάζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του συγκεκριμένου ακινήτου, του σκοπού χρήσης αυτού, των ατόμων που διαμένουν κ.ο.κ.

 1. Ποιος έχει τη ευθύνη συντήρησης και επίβλεψης της παροχής;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την λειτουργία των συνδεδεμένων στο Δίκτυο εγκαταστάσεων Χρηστών οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεων τους λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από παρέμβαση τρίτου ή ζημία. Εντούτοις, κάθε περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα καθώς πολλές φορές εντοπίζεται συνυπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ που οφείλεται είτε σε μη τήρηση των δικών του υποχρεώσεων είτε σε παλαιότητα και φθορές του μετρητή είτε σε παρατυπίες κατά την διαδικασία των τακτικών ελέγχων.

 1. Τι γίνεται αν δεν κλητεύθηκα ή αν δεν ήμουν παρών στον έλεγχο για διαπίστωση ρευματοκλοπής;

Η παρουσία του ιδιοκτήτη ή κάποιου άλλου ανεξάρτητου φορέα δεν είναι απαραίτητη κατά την διενέργεια του ελέγχου. Ο νόμος δεν την θέτει ως αυτοτελή προϋπόθεση. Ωστόσο, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει για λόγους διαφάνειας των ενεργειών να αναζητήσει και να ενημερώσει εγγράφως τον καταναλωτή για τον επικείμενο έλεγχο ιδίως όταν πρόκειται να προβεί σε αντικατάσταση του μετρητή καθώς επίσης οι ίδιοι λόγοι επιτάσσουν την λήψη φωτογραφιών.

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου 9

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην παρ. 1Β του άρθρου 5 του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών: «[…] Διαφάνεια των ενεργειών. Επιτυγχάνεται με την αποτύπωση των ευρημάτων και τη λήψη φωτογραφιών, καθώς και την πρόνοια για την αναζήτηση, την ενημέρωση και φυσική παρουσία του καταναλωτή ή εκπροσώπου του (εφόσον αυτός παρευρίσκεται στο ακίνητο) πριν την έναρξη του ελέγχου καθώς και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της ρευματοκλοπής (παρέμβαση στην μετρητική διάταξη ή αντικατάστασή της), την έγγραφη ενημέρωση του καταναλωτή στη συνέχεια και την συλλογή και φύλαξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης με την παρουσία εκπροσώπου ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου κατά τη διάρκεια του ελέγχου.»

Επιλέον, στις παραγράφους 2,4,5 του ως άνω εγχειριδίου ορίζεται  ότι: «2. Ο έλεγχος διενεργείται από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον δύο άτομα (έμπειροι σε θέματα παροχών τεχνικοί), τα οποία φέρουν υπηρεσιακές ταυτότητες.

Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, στον οποίο δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί και του χρήστη αυτής.

4. Ο χρήστης της παροχής, ή άλλος παριστάμενος στο ακίνητο ή την εγκατάσταση που εξυπηρετεί η παροχή εκπρόσωπος του, αναζητείται και, εφόσον παρίσταται, ενημερώνεται περί του επικείμενου ελέγχου της μετρητικής διάταξης, ενώ του ζητείται να επιτρέψει, ως οφείλει, την προσπέλαση στον μετρητή, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος βρίσκεται σε μη απευθείας προσβάσιμο σημείο εντός του ακινήτου.

5. Εφόσον από τα ευρήματα τεκμαίρεται διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, τα ευρήματα φωτογραφίζονται με καταγραφή ημερομηνίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να παρίστανται κατά τη φωτογράφιση αστυνομικό όργανο, καθώς και ο καταναλωτής ή εκπρόσωπος του, στους οποίους και επιδεικνύονται τα ευρήματα της ρευματοκλοπής, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συλλέγει και να τηρεί στοιχεία προς απόδειξη της προσπάθειας κλήσης αστυνομικού οργάνου, σε περίπτωση μη προσέλευσής του.».

Οποιαδήποτε παρατυπία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά την διενέργεια του ελέγχου μπορεί να προβληθεί ως αυτοτελής λόγος ένστασης κατά της διαπίστωσης ρευματοκλοπής.

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου

Η Ένσταση προς ΔΕΔΔΗΕ για αμφισβήτηση ρευματοκλοπής: διαδικασία ακύρωσης προστίμου

 

 1. Τι αποτέλεσμα έχει η ένσταση κατά ρευματοκλοπής; Μπορεί να διαγραφεί ή έστω να μειωθεί το επιβαλλόμενο πρόστιμο;

Με την ένσταση παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται ο ΔΕΔΔΗΕ να αμυνθεί και να παρέχει τεκμηριωμένες εξηγήσεις προκειμένου να αιτιολογήσει αυτή τη διαφορά στην καταναλισκόμενη ενέργεια ή τα τυχόν ευρήματα κατά την διενέργεια του ελέγχου. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει στις ενστάσεις αλλά σε κάθε περίπτωση η υποβολή τους προσμετράται θετικά στο δικαστήριο. Η νομική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ άλλοτε τις λαμβάνει υπόψιν και δύναται είτε να αποσύρει τις κατηγορίες είτε πολλές φορές να μειώσει και το πρόστιμο δεχόμενος την ένσταση ως προς τα ποσά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνήθως όταν η ένσταση συνοδεύεται από κάποια πραγματογνωμοσύνη.

 1. Με την υποβολή της ένστασης για αμφισβήτηση της ρευματοκλοπής μπορώ να μην πληρώσω το επιβαλλόμενο πρόστιμο του ΔΕΔΔΗΕ; Η πληρωμή του συνεπάγεται αποδοχή της οφειλής;

Η ένσταση κατά του ΔΕΔΔΗΕ δεν ανακόπτει την υποχρέωση του ιδιοκτήτη της παροχής και αποδέκτη της διαπιστούμενης ρευματοκλοπής να καταβάλλει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. Το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί ειδάλλως ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να διακόψει την παροχή ρεύματος στο συγκεκριμένο ακίνητο. Η πληρωμή του προστίμου βέβαια δεν συνιστά αποδοχή της οφειλής και της τέλεσης της πράξης της ρευματοκλοπής και σε καμία περίπτωση δεν γεννά τέτοια αξίωση από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ.

 1. Ακολουθεί πάντα διαδικασία στο ποινικό ακροατήριο για τη ρευματοκλοπή; Πρέπει να παραστώ οπωσδήποτε;

Η διαδικασία του ποινικού ακολουθείται στις περιπτώσεις όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει διαπιστώσει ρευματοκλοπή κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο, ήτοι στην περίπτωση που τα ευρήματα είναι αρκετά και συνομολογούν στην διαπίστωση της ρευματοκλοπής. Σε περίπτωση που τα ευρήματα δεν είναι αρκετά ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρεται σε διαπίστωση πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής και προχωράει σε περεταίρω έλεγχο του μετρητή προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει περίπτωση της ρευματοκλοπής.

Οι αποδέκτες της επιστολής μπορούν επομένως να διαπιστώσουν αν έχει ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία από το τίτλο του εγγράφου (αν αναφέρεται σε διαπίστωση ρευματοκλοπής ή σε διαπίστωση πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής). Επίσης, πολλές φορές  στο ίδιο το έγγραφο σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κινήσει την ποινική διαδικασία αναγράφει ότι η παρούσα επιστολή έχει κοινοποιηθεί και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Εντούτοις, η διαδικασία στο ποινικό δικαστήριο καθυστερεί και ο κατηγορούμενος μπορεί να αργήσει να λάβει κλήση όπου θα τον καλούν να παραστεί συγκεκριμένη μέρα και ώρα στο αρμόδιο δικαστήριο. Η παρουσία του κατηγορουμένου στο δικαστήριο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μην  καταδικαστεί. Απαραίτητη επίσης είναι και η εκπροσώπησή του από τον πληρεξούσιο αυτού δικηγόρο, ο οποίος μπορεί να τον εκπροσωπήσει και να μην χρειαστεί καθόλου η παρουσία του ίδιου στο δικαστήριο. Ένας καταρτισμένος πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή μεταχείριση από το δικαστήριο.

 1. Υπάρχει κίνδυνος να αμαυρωθεί το ποινικό μου μητρώο;

Με μόνη την διαπίστωση της ρευματοκλοπής και την κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν συντρέχει περίπτωση να υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποινικό σας μητρώο. Για να επέλθει αυτό θα πρέπει να υπάρξει καταδικαστική απόφαση. Με την κατάλληλη εκπροσώπηση και την νομική καθοδήγηση μπορεί να αποφευχθεί η καταδικαστική απόφαση και κατ’ επέκταση η εγγραφή της στο ποινικό μητρώο.

 1. Γίνεται να ρυθμίσω το ποσό της οφειλής της ρευματοκλοπής διαφορετικά από την προτεινόμενη ρύθμιση του ΔΕΔΔΗΕ;

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται προσμετρώντας την αξία της καταλογιζόμενης ενέργειας που δεν καταγράφηκε ορθά, την αποζημίωση της ΔΕΔΔΗΕ τις δαπάνες αντικατάστασης και ελέγχου του μετρητή (διαχειριστικό κόστος ΔΕΔΔΗΕ). Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει την δυνατότητα να ρυθμίσει την οφειλή από 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Οι δόσεις είναι προκαθορισμένες και δεν τυγχάνουν εξατομίκευσης. Οι οφειλέτες λαμβάνουν ειδοποίηση πληρωμής οφειλής με κωδικό τόσο για εφάπαξ όσο και για καταβολή σε μηνιαίες δόσεις.

Επικοινωνία με την δικηγορική μας εταιρία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα:

Για να μας αναθέσετε την υπεράσπιση σας σε υπόθεση ρευματοκλοπής ή άλλου ποινικού αδικήματος μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα        :

Δικηγόροι για ρευματοκλοπή Θεσσαλονίκη: 2310 500 442
Δικηγόροι γρα ρευματοκλοπή Περαία Θεσσαλονίκης:  2392 181 200
Δικηγόροι για ρευματοκλοπή Αθήνα: 21 0958 5365

(τηλ. Κέντρο: Δευτέρα – Παρασκευή: 09-16.00 και Δευτέρα -Πέμπτη 18.00-20.00) 

 

Σχετικές δικαστικές αποφάσεις της δικηγορικής μας εταιρίας για αθώωση σε υποθέσεις ρευματοκλοπών

Αθώωση για ρευματοκλοπή κατ’ εξακολούθηση

Αθώωση για ρευματοκλοπή μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση

 

 

Ενσταση κατα δεδδηε για ρευματοκλοπηένταση δεδδηε

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button