Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του

Πρόσφατα άρθρα:

Νέα ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του

Τη δικαστική εκπροσώπηση του εγγυητή ανέλαβε ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο.

Με την υπ ΄αριθμ 16/2021 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας δικαίωσε τις προσπάθειες μας για απαλλαγή του εντολέα μας, εγγυητή δανείου το ύψος της εγγύησης ανέρχονταν σε 475.000 €. Με την ανωτέρω απόφαση αναγνωρίζεται η εγγυητική ευθύνη μόνο για το ποσό των 20.000€ με επακόλουθο η οφειλή για τον εγγυητή να μειώνεται κατά 455.000€!

Η αναζήτηση εξασφαλίσεων από τις Τράπεζες με την παροχή προσωπικής εγγυήσης είναι το πλέον σύνηθες στις τραπεζικές συναλλαγές, ειδικότερα όταν πρόκειται να ληφθεί από κάποιο δανειολήπτη στεγαστικό ή άλλης μορφής δανείου. Μάλιστα, τα χρόνια πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι Τράπεζες χορηγούσαν κατά κόρον δάνεια και κάρτες, ζητώντας την σύμπραξη εγγυητών χωρίς όμως να τηρούν σε όλες τις περιπτώσεις, την απαραίτητη διαδικασία προσήκουσας ενημέρωσης του εγγυητή για την ευθύνη του, έλεγχο της φερεγγυότητας του κύριου οφειλέτη. Η παροχή εγγύησης επί το πλείστον παρεχόταν από πρόσωπα του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος, των οποίων η οικονομική κατάσταση δεν ελεγχόταν προσηκόντως σε όλες τις περιπτώσεις.

Εξάλλου, οι τραπεζικές συμβάσεις δανείων και καρτών ουδέποτε κατέστησαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των εγγυητών και της Τράπεζας, καθώς είναι προδιατυπωμένες με Γενικούς Όρου Συναλλαγών (ΓΟΣ) που σε πλείστες περιπτώσεις τυγχάνουν παράνομοι και καταχρηστικοί αποστερώντας έτσι νόμιμα δικαιώματα άμυνας του εγγυητή. Επί της ουσίας πρόκειται για συμβάσεις στη λογική του take it or leave it, ήτοι «πάρε ή άφησε το»

Σήμερα, ωστόσο, λόγω της αλλαγής των οικονομικών συνθηκών, πολλοί εκ των εγγυητών έχουν βρεθεί να οφείλουν υπέρογκα ποσά δανείων, τα οποία καλούνται να εξοφλήσουν, διακινδυνεύοντας την ατομική τους περιουσία και χωρίς να έχουν προφανώς επωφεληθεί από το δανεισμό. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην αναζήτηση εκ μέρους των εγγυητών τρόπων απαλλαγής από τις οφειλές αυτές, τις οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν.

Τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν παράσχει ορισμένες διεξόδους για απελευθέρωση των εγγυητών ερειδόμενες σε λόγους ακυρότητας των όρων της δανειακής σύμβασης, της ύπαρξης πλάνης ή απάτης του εγγυητή καθώς και λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην διεκδίκηση των οφειλών από τον πρωτοφειλέτη εκ μέρους των Τραπεζών.

Ειδικότερα, έχουν απαλλαγεί εγγυητές, πρώτον, διότι δεν συμβλήθηκαν καθόλου στην επίμαχη σύμβαση, την οποία δεν υπέγραψαν, περίπτωση η οποία αποτελεί τον πλέον προφανή λόγο απαλλαγής, ωστόσο αποτελεί πιο σπάνια περίπτωση.

Στην ίδια λογική έχει απαλλαγεί εγγυητής λόγω πλάνης ή απειλής, επειδή δηλαδή με ψευδείς παραστάσεις ή με δόλιο τρόπο ο πρωτοφειλέτης και η Τράπεζα απέκρυψαν από τον εγγυητή την αφερεγγυότητα του πρωτοφειλέτη. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο εγγυητής, αν γνώριζε την πραγματική οικονομική κατάσταση και πιστοληπτική ικανότητα του πρωτοφειλέτη, δεν θα συμβαλλόταν, παρέχοντας την εγγύηση του.

Επίσης, έχει κριθεί η απαλλαγή εγγυητή λόγω αδράνειας και αδιαφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων να λάβουν μέτρα ενάντια στον πρωτοφειλέτη, ειδικά όταν γνωρίζουν τη αδυναμία του να εξυπηρετήσει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή, με αποτέλεσμα να χειροτερεύσει η θέση του εγγυητή.

Τέλος, στην περίπτωση της σύναψης σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, συχνό ήταν το φαινόμενο τροπής τους σε τοκοχρεωλυτικά δάνεια, με τη σύναψη νέων συμβάσεων με το δανειολήπτη, υπό τη μορφή πρόσθετων πράξεων.

Πιο αναλυτικά σχετικά με λόγους που μπορεί να οδηγήσουν στην απαλλαγή ενός εγγυητή από το δάνειο ή περιορισμό της ευθύνης τους, μπορείτε να διαβάσετε στο ενημερωτικό άρθρο μας: “Απαλλαγή εγγυητή δανείου και ακύρωση της εγγύησης”

Η πρόσφατη νομολογία έχει κρίνει ότι στην επίμαχη περίπτωση καταρτίζονται νέες δανειακές συμβάσεις, στις οποίες αν δεν έχει συμβληθεί ο εγγυητής δύναται να απελευθερωθεί λόγω παύσεως της ισχύος της αρχικής σύμβασης. Τάση της πρόσφατης ελληνικής νομολογίας είναι η απεμπλοκή των εγγυητών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και λόγοι αυτής, όπως ενδεικτικά σημειώθηκαν ανωτέρω, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν αποδεχτεί προβαλλόμενο λόγο περί περιορισμού της εγγυητικής ευθύνης στο ποσό της αρχικής σύμβασης και εγγύησης.

Η υπ’ αριθμό 16/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία έκανε δεκτό τον ισχυρισμό για περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή στο ποσό των 20.000,00 ευρώ από συνολική οφειλή ποσού 476.000,00 ευρώ, την οποία κλήθηκε να αποπληρώσει, αποτελεί ακόμα μια δικαστική απόφαση υπερ των εγγυητών δανείων.

Εν προκειμένω:

Ο εγγυητής είχε συμβληθεί με την τραπεζική εταιρία «…. Α.Ε.» παρέχοντας την εγγύηση του υπέρ της πρωτοφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρίας, η οποία σύναψε δανειακή σύμβαση πίστωσης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε αρχικά πίστωση ποσού 20.000,00 ευρώ. Ωστόσο, στη συνέχεια η πρωτοφειλέτρια εταιρία κατάρτισε με την Τράπεζα διαδοχικές συμβάσεις μεταβολής του πιστωτικού ορίου, εν προκειμένω αύξησης, με αποτέλεσμα η πίστωση να φτάσει στο ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, στις οποίες ο εγγυητής ουδέποτε συμβλήθηκε και υπέγραψε.

Η Τράπεζα, μέσω της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία ενεργούσε ως εντολοδόχος και διαχειρίστρια της επίμαχης απαίτησης, με εξώδικη όχληση της, προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης, καλώντας τον εγγυητή να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 475.000,.. ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, το οποίο προέκυψε ως χρεωστικό υπόλοιπο. Μάλιστα, η εναγόμενη Τράπεζα πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας κατά των οφειλετών, υποχρεούμενοι να της καταβάλλουν εις ολόκληρον έκαστος το ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο ποσό των 475.000,…. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό ισχυρισμό, που προτάθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εγγυητή, στην περίπτωση αυτή, η εγγυητική ευθύνη ανερχόταν μέχρι του αρχικού ποσού της πίστωσης, στο οποίο είχε συμβληθεί ο εγγυητής.
Καθώς σε όλες τις επόμενες συμπληρωματικές συμβάσεις αύξησης του πιστωτικού ορίου μεταξύ της Τράπεζας και της πρωτοφειλέτριας εταιρίας, ο εγγυητής δε συμβλήθηκε, όλως καταχρηστικώς και αυθαιρέτως τον κάλεσε να καταβάλλει το ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο.

Πιο συγκεκριμένα, η επίμαχη απόφαση επεσήμανε: «Εκ των ανωτέρω παρέπεται, όμως, ότι ο ενάγων, υπογράφοντας μόνο την αρχική σύμβαση και όχι τις πράξεις μεταβολής του ορίου της πίστωσης που ακολούθησαν, οι οποίες ήταν με πρόσθετες – συμπληρωματικές της αρχικής σύμβασης (και όχι αυτοτελείς), χωρίς όμως να μεσολαβήσει ανάληψη ευθύνης του ιδίου για την καταβολή μεγαλύτερου κάθε φορά χρεωστικού καταλοίπου σε βάρος της πρωτοφειλέτριας, προερχόμενου από τη λειτουργία της σύμβασης, ευθύνεται μέχρι του ποσού της αρχικής πίστωσης των 20.000,00 ευρώ, για το οποίο εγγυήθηκε, πλέον νομίμων τόκων και εξόδων”

Η παρούσα απόφαση πέραν του ότι ακολουθεί μια διαρκώς αυξανόμενη τάση των δικαστηρίων να «προστατεύουν» τον εγγυητή, με τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, αποτελεί και έναν ακόμα νομολογιακό σταθμό και αυτό διότι πολλοί εγγυητές, χωρίς να γνωρίζουν τις ενέργειες που τυχόν έχουν μεσολαβήσει, καλούνται να καταβάλλουν ληξιπρόθεσμα ποσά οφειλών, στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαιτέρως υψηλά, για τα οποία ουδέποτε εγγυήθηκαν, καταχρηστικώς καλούνται να πληρώσουν με αποτέλεσμα πολλές φορές υπό το φόβο της κατάσχεσης να αναγκάζονται να υπογράφουν ασύμφορες τραπεζικές ρυθμίσεις που διαιωνίζουν την οφειλή τους.

Ειδικότερα, η περίπτωση της σύμβασης πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού και η συνεχής δυνατότητα που υπήρχε για αύξηση του πιστωτικού ορίου, σε συνδυασμό με την ευκολία και τον ελλιπή ή ανύπαρκτο έλεγχο εκ μέρους των Τραπεζών, την καθιστά μια εκ των συχνότερων αιτιών εμπλοκής των εγγυητών.

Σε πολλές των περιπτώσεων οι εγγυητές δεν καλούνταν καν από τους πρωτοφειλέτες και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων αύξησης του ορίου πίστωσης, με αποτέλεσμα να αγνοούν το σχετικό γεγονός και τις συνέπειες που επιφέρει. Παρόλα αυτά, καλούνται μεταγενέστερα ως οφειλέτες των ληξιπρόθεσμων ποσών, τα οποία είτε αγνοούσαν παντελώς είτε δεν εγγυήθηκαν ποτέ γι’ αυτά.

Γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι, τους οποίους μπορεί να επικαλεστεί ένας εγγυητής με σκοπό την απελευθέρωσή του, ασκώντας σχετική αγωγή στα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια ή στα πλαίσια άμυνας του, εφόσον έχουν εκκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι λόγοι αυτοί, όπως τελικά και η απαλλαγή ενός εγγυητή από την ευθύνη του κρίνονται από τον αρμόδιο Δικαστή και κατά περίπτωση.

Για νομικές συμβουλές σε θέματα δανείων μπορείτε να απευθύνεστε στη δικηγορική εταιρίας μας info@e-nomika.gr παρακάτω:

Καλέστε μας:

Η ακύρωση της διαταγής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπήΠρόσφατα άρθρα: Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Η προστασία των δανειοληπτών στις μέρες μας καθίσταται επιτακτική, με δεδομένο ότι οι Τράπεζες στρέφονται συχνά κατά μεγάλο μέρος των οφειλετών, εκκινώντας διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο στάδιο του πλειστηριασμού. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι ο δανειολήπτης να χάσει κάποιο ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο, συνήθως την κύρια κατοικία του, η οποία φέρει εμπράγματο βάρος προς Τράπεζα (π.χ. προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη). Με σκοπό την αποφυγή αυτής της δυσχερούς κατάστασης, ο νόμος προβλέπει ένα πολύ βασικό…
Τι ισχύει στην επαγγελματική - εμπορική μίσθωση 1

Τι ισχύει στην επαγγελματική – εμπορική μίσθωση

Τι ισχύει στην επαγγελματική - εμπορική μίσθωσηΠρόσφατα άρθρα: Τι ισχύει στην επαγγελματική – εμπορική μίσθωση: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι οι μισθώσεις εκείνες που αφορούν επαγγελματικές χρήσεις, υπάγονταν έως πρόσφατα στον προστατευτικό καθεστώς του π.δ. 34/1995. Το προεδρικό διάταγμα αυτό προέβλεπε διατάξεις για την προστασία κυρίως του μισθωτή, δηλ. του εμπόρου, που νοίκιαζε έναν χώρο για την επαγγελματική του δραστηριότητα, μεταξύ αυτών, ειδικούς κανόνες που διέπουν την διάρκεια της μίσθωσης, την καταγγελία, τις αποζημιώσεις σε ειδικές περιπτώσεις (όπως ιδιοχρησία, άυλη εμπορική αξία κ.α.). Το ζήτημα των εμπορικών μισθώσεων δεν θα πρέπει να συγχέεται με αυτό των…
Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη 2

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτηΠρόσφατα άρθρα: Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους από δανειακές συμβάσεις ενώ παράλληλα έχει ωθήσει τα τραπεζικά ιδρύματα να στραφούν σε βάρος αυτών, εκκινώντας τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών. Μάλιστα, η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων αποτελεί το τελευταίο όπλο των τραπεζών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους, στρεφόμενοι πλέον κατά της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών και σε πλείστες περιπτώσεις κατά της μοναδικής πρώτης…
Η χρησικτησία ακινήτου

Η χρησικτησία ακινήτου

Η χρησικτησία ακινήτουΠρόσφατα άρθρα: Η χρησικτησία ακινήτου: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Τι είναι η χρησικτησία; Πρόκειται για ένα πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας επί ακινήτων και επί κινητών πραγμάτων με τον οποίο ο νομέας του πράγματος ή του ακινήτου που εξουσιάζει φυσικά το πράγμα αποκτά το δικαίωμα κυριότητας επί αυτού. Με αυτό τον τρόπο γεννάται το δικαίωμα κυριότητας ανεξάρτητα με το αν προϋπήρχε κάποιο άλλο δικαίωμα άλλου δικαιούχου επί του κινητού ή του ακινήτου. Για παράδειγμα αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αγροτεμάχιο (το καλλιεργεί, το περιφράζει και κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη που θα έκανε ο ιδιοκτήτης του) μετά την πάροδο ορισμένου…
Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμούΠρόσφατα άρθρα: Τι είναι ο πλειστηριασμός και από ποιον διενεργείται; Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά στοιχεία (λ.χ. ένα ακίνητο) του οφειλέτη εκποιούνται δημόσια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των δανειστών. Τη διαδικασία διαχείρισης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπάλληλοι Πλειστηριασμού. Συνεπώς, με τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όποιο σημείο και να βρίσκεται χωρίς τη φυσική του παρουσία, αλλά απλώς με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ποια είναι τα…
Συνεπιμέλεια 3

Συνεπιμέλεια

ΣυνεπιμέλειαΠρόσφατα άρθρα: Συνεπιμέλεια: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Μετά από περίπου 40 έτη από την τελευταία μεγάλη και ουσιώδη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, εκείνη του έτους 1983, ο νομοθέτης με τη θέσπιση του Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021 προσδιορίζει εκ νέου τη φιλοσοφία του, στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, με κριτήριο τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα των επιχειρούμενων αλλαγών και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών. Με τον παρόντα νέο νόμο για τη συνεπιμέλεια εισάγονται μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και άλλα…
Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών 4

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικώνΠρόσφατα άρθρα: Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Η χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών αποτελεί δυστυχώς συχνά εμφανιζόμενο περιστατικό ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων , με αυστηρή δε τις περισσότερες φορές ποινική αντιμετώπιση. Τούτο συμβαίνει, καθώς παρά το γεγονός ότι η πράξη της απλής χρήσης ναρκωτικών ουσιών υπάγεται στην έννοια της ατιμώρητης αυτοπροσβολής, καθώς θίγεται αποκλειστικά η υγεία και η ζωή του ίδιου του χρήστη, στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4139/2013) η βασική επιλογή του νομοθέτη τείνει στην κατασταλτική αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών. Η τελευταία, ωστόσο, ισορροπείται κατά…
Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου 5

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλουΠρόσφατα άρθρα:Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις ρυθμίσεις του την μη περιέλευση τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής με δική τους υπαιτιότητα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που ενδιέφερε το νομοθέτη κατά την σύνταξη του νομοθετήματος ήταν τα υπερχρεωμένα πρόσωπα να μην είχαν εξ αρχής σκοπό να μην πληρώσουν τα χρέη τους και να ανέλαβαν δάνεια με σκοπό να καρπωθούν μόνο τα οφέλη αυτών. Ο δόλος αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την…
Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη 6

Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη

Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο ΚατσέληΠρόσφατα άρθρα: Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης O νόμος 3869/2010, δηλαδή ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, είναι ο νόμος που λειτούργησε ευεργετικά για μεγάλο μέρος δανειοληπτών, οι οποίοι βρέθηκαν να οφείλουν υπέρογκα ποσά σε δανειακά προϊόντα. Πράγματι, μεγάλος αριθμός οφειλετών κατέθεσε αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σε μια προσπάθεια να προστατέψει την περιουσία του και να ρυθμίσει παράλληλα τις οφειλές του. Ωστόσο, αρκετές αιτήσεις οφειλετών που κατατέθηκαν με το νόμο Κατσέλη απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια για…
Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο. 7

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο.

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλοΠρόσφατα άρθρα: Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Πολλές φορές, η συσσώρευση χρεών και η πίεση προς καταβολή τους, μπορεί να φέρει ακόμα και έναν αρχικά καλόπιστο οφειλέτη σε πλήρη απόγνωση και στον πειρασμό να σκεφτεί τρόπους διαφυγής από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ο οφειλέτης επιλέγει ως ύστατη λύση, προκειμένου να περισώσει τα όποια περιουσιακά του στοιχεία, να τα «πουλήσει όλα» σε οικεία πρόσωπα, ώστε να αποξενωθεί, τουλάχιστον τυπικά, από αυτά και να παρελκύσει την ικανοποίηση των δανειστών του, δηλαδή…

Σχετικά άρθρα:

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις 8

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις Γράφει ο Μιχαήλ  Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε πλήθος πολιτών, επιχειρήσεων…
Κόκκινα Δάνεια
Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστος 9

Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστος

Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστοςΠρόσφατα άρθρα:Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; ΚΟΣΤΟΣ; Τι είναι η προσημείωση υποθήκης; Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί ένα από…
Ακίνητα – Μίσθωση, Κόκκινα Δάνεια
Η ακύρωση της διαταγής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπήΠρόσφατα άρθρα: Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Η προστασία των δανειοληπτών στις μέρες μας καθίσταται…
Κόκκινα Δάνεια
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτη

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτη

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτηΠρόσφατα άρθρα: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων καταναλωτών έλαβαν κυρίως μεταξύ του χρονικού διαστήματος από το 2006 έως…
Κόκκινα Δάνεια
Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη 10

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτηΠρόσφατα άρθρα: Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε…
Κόκκινα Δάνεια
Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμούΠρόσφατα άρθρα: Τι είναι ο πλειστηριασμός και από ποιον διενεργείται; Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά…
Ακίνητα – Μίσθωση, Κόκκινα Δάνεια
Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου 11

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλουΠρόσφατα άρθρα:Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως…
Κόκκινα Δάνεια

Νέα ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του

Μενού
Call Now Button