ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η Ακύρωση ή αναστολή πλειστηριασμού από ξένα FUND ή Τράπεζα με ανακοπή και η προστασία της πρώτης κατοικίας

Η Ακύρωση ή αναστολή πλειστηριασμού από ξένα FUND ή Τράπεζα με ανακοπή και η προστασία της πρώτης κατοικίας

Η Ακύρωση ή αναστολή πλειστηριασμού από ξένα FUND ή Τράπεζα με ανακοπή και η προστασία της πρώτης κατοικίας

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβητής, διαπιστευμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η ακύρωση ή αναστολή του πλειστηριασμού με ανακοπή που συνήθως διενεργείται από ξένα FUNDS ή από τις ίδιες τις τράπεζες αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πρωτίστως κοινωνικό αλλά και οικονομικό ζήτημα της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, ιδίως ελλείψει ισχύος του Νόμου Κατσέλη που αποτέλεσε το σημαντικότερο εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια. Μετά δε την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου σχετικά με τους πλειστηριασμούς και τη νομιμοποίηση των FUND κρίνεται κομβικής σημασίας οι κόκκινοι δανειολήπτες να ασκούν νόμιμα και εμπρόθεσμα τα δικαιώματα τους προκειμένου να προστατέψουν την περιουσία τους και την πρώτη κατοικία τους και να αναστείλουν ή ακυρώσουν ανά περίπτωση την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό.  Ο πλειστηριασμός επίσης μπορεί να ματαιωθεί ελλείψει πλειοδοτών γεγονός βέβαια καθαρά τυχηρό.  Σημαντικό παράγοντα διαδραματίζει το κόστος της ανακοπής του πλειστηριασμού για ευάλωτους δανειολήπτες οι οποίοι καλούνται σε σύντομο χρόνο να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα της ανακοπής του πλειστηριασμού για να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή την περιουσία τους εν γένει.  Ενδεικτικά Τα μέσα άμυνας των δανειοληπτών κατά του Πλειστηριασμού είναι τα εξής:

Άμυνα κατά του πλειστηριασμού

  1. Συναινετική αναστολή του πλειστηριασμού

Προκειμένου  το FUND ή η Τράπεζα να αναστείλει τον πλειστηριασμό θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί η οφειλή. Δυστυχώς η αναστολή του πλειστηριασμού δεν είναι πάντα εύκολη συναινετικά ιδίως όταν υπάρχει αδυναμία πρόσφορής επικοινωνίας ή το fund ή η Τράπεζα δεν ρυθμίζει την οφειλή με δόση που μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης. Εξάλλου πολλές φορές η οφειλή έχει προσαυξηθεί με υπέρογκους τόκους και ανατοκισμούς με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμη ή οποιαδήποτε ρύθμιση της να είναι μάταιη αν δεν συνδυαστεί με διαγραφή τόκων ή και κεφαλαίου. Σε περιπτώσεις μη επίτευξης συμβιβασμού ως προς το ύφος της οφειλής και συνακόλουθα μη συναινετικής αναστολής του πλειστηριασμού είναι απαραίτητη η δικαστική επίλυση της διαφοράς προς διασφάλιση της περιουσίας των δανειοληπτών, ιδίως όταν ο πλειστηριασμός αφορά την πρώτη κατοικία τους.

  1. Ακύρωση του πλειστηριασμού δικαστικά με ανακοπή

Η ακύρωση του πλειστηριασμού είτε αφορά πρώτη κατοικία είτε όχι μπορεί να γίνει με την άσκηση ανακοπής κατά της κατασχετήριας έκθεσης είτε για λόγους που αφορούν τη νομιμοποίηση, είτε για λόγους καταχρηστικής συμπεριφοράς της τράπεζας προς τον οφειλέτη. Η ανακοπή για ακύρωση του πλειστηριασμού έχει προθεσμία 45 ημερών και 60 ημέρες μετα την περάτωση του δεύτερη ανακοπή (ανακοπή κατά της κατακύρωσης). Συνεπώς η ακύρωση του πλειστηριασμού έχει προθεσμία και οι οφειλέτες θα πρέπει να κινούνται άμεσα. Σε περίπτωση δε που εν τέλει γίνει ο πλειστηριασμός ο οφειλέτης έχει όπως προελεγχθεί δυνατότητα ανακοπής και μετά τον πλειστηριασμού με ανακοπή της κατακυρωτικής έκθεσης.  Οι συνέπειές ακύρωσής πλειστηριασμού ακινήτου είναι αφενός η απομάκρυνση του άμεσου κινδύνου του οφειλέτη να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη χάνοντας την πρώτη κατοικίας του ή κάποιο άλλο ακίνητο και αφετέρου δίνεται χρόνος για διαπραγμάτευση περί της οφειλής χωρίς την πίεση του επικείμενου πλειστηριασμού. Το κόστος της ανακοπής του πλειστηριασμού δεν μπορεί να υπολογιστεί στο παρόν άρθρο με ακρίβεια καθώς ποικίλει ανά περίπτωση κα ανά ένδικο βοήθημα που χρησιμοποιείται για την αναστολή ή ακύρωση του πλειστηριασμού.

  1. Χρήση των διατάξεων του νόμου Κατσέλη για την αναστολή του πλειστηριασμού ιδίως επί ασκήσεως έφεσης κατά απορριπτικής απόφασης.

Ο νόμος Κατσέλη (3869/2010) αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας για πολύ μεγάλη μερίδα δανειοληπτών και ακόμη και σήμερα και για πολλά χρόνια ακόμα θα εκδικάζονται εφέσεις αλλά και αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο κατά απορριπτικών αποφάσεων είτε λόγω αναγνώρισης δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη ή μη αδυναμίας πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση προστασία τη πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό μπορεί να επέλθει με την άσκηση αίτησης αναστολής επί ασκηθείσας έφεσης με αίτημα την αναστολή του πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικη απόφασης. Ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και η αναστολή του εφόσον συντρέχουν νόμιμοί λόγοι θα πρέπει να είναι βασική επιδίωξη των δανειοληπτών. Είναι γνωστό άλλωστε ότι  η έξωση μετά από πλειστηριασμό ιδίως για δανειολήπτες οι οποίοι απώλεσαν λόγω οικονομικής αδυναμίας τη δυνατότητα να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους για ακύρωση του πλειστηριασμού ή συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι ευνοϊκής μεταχείρισης πχ. Πιστοποιημένη αναπηρία οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα και είναι μια κατάσταση μια ανεκτή δικαιοπολιτικά για ένα κράτος δικαίου που στοχεύει στην κοινωνική πρόνοια. Κρίνεται μεγάλης σημασίας η προστασία αυτών των ομάδων από δικηγόρους εξειδικευμένους σε πλειστηριασμού ακινήτων και στο Τραπεζικό Δίκαιο προκειμένου να λάβουν τη σωστή νομική υποστήριξη και να αποφύγουν την επαχθέστατη συνέπεια του πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, ήτοι την έξωση μετά από πλειστηριασμό.

  1. Αίτηση για βεβαίωση ευάλωτου δανειολήπτη για αναστολή του πλειστηριασμού

Σε περίπτωση κατάσχεσης και επικείμενου πλειστηριασμού ο δανειολήπτης εφόσον πηροί της οικονομικές προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την χορήγηση πιστοποιητικού ευάλωτου δανειολήπτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χορήγησής  βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη. Η βεβαίωση αυτή φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με μηχανικό μέσο, καθώς και μοναδικό αριθμό ελέγχου της γνησιότητάς της. Η ισχύς της βεβαίωσης είναι για τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

  1. Πρόσθετες ενέργειες για έμμεση ή άμεση αναστολή του πλειστηριασμού. Άμυνα οφειλετών.

Εκτός των ανωτέρω ο οφειλέτης προκειμένου να αναστείλει τον πλειστηριασμό έχει το δικαίωμα της αίτησής διόρθωσης τιμής πρώτης προσφοράς του ακίνητου πετυχαίνοντας έτσι την αύξηση της τιμής του ακινήτου σε περίπτωση που έχει υποτιμηθεί η αξία του κατά την εκτίμηση από την Τράπεζα ή το FUND. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η έμμεση αναστολή του πλειστηριασμού καθώς όσο μεγαλύτερη η τιμή του ακίνητου τόσο λιγότεροι οι υποψήφιοι πλειοδότες -αγοραστές. Εκτός των άλλων ο οφειλέτης δικαιούται και την αίτηση αναστολής με καταβολή ενός ποσού εγγυοδοσίας έναντι της απαίτησης ή ακόμα και μηδενικού υπό προϋποθέσεις εφόσον αποδείξει πραγματική οικονομική αδυναμία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άμυνα κατά του πλειστηριασμού, την αναστολή ή ακύρωση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, το κόστος ανακοπής κατά πλειστηριασμού, μπορείτε να απευθύνεστε στους εξειδικευμένους δικηγόρους για πλειστηριασμούς της εταιρίας μας στους συνδέσμους παρακάτω.

Η Ακύρωση ή αναστολή πλειστηριασμού από ξένα FUND ή Τράπεζα με ανακοπή και η προστασία της πρώτης κατοικίας 9

Καλέστε μας:

[us_btn label=”ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 500 442 ” link=”url:tel%3A%2F%2F2310500442″][us_btn label=”ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 2392 181 200″ link=”url:tel%3A%2F%2F2392181200″][us_btn label=”ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ: 210 95 85 65″ link=”url:tel%3A%2F%2F2109585365″]

Δείτε επίσης:

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Δικαστικές αποφάσεις ΚΑΤΑ FUND Τραπεζών – Σημαντικές δικαστικές μας επιτυχίες:

Αναστολή Πλειστηριασμού από FUND – Προστασία πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας

Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού και κατάσχεσης λόγω οφειλών στο δημόσιο

Ακύρωση διαταγής πληρωμής με ανακοπή λόγω παράνομου ανατοκισμού εισφορών 

Ακύρωση διαταγής πληρωμής με ανακοπή λόγω παράνομου ανατοκισμού εισφορών 

Ακύρωση διαταγής πληρωμής με ανακοπή για παράνομους και καταχρηστικούς όρους

αιτηση αναστολης πλειστηριασμου υποδειγμαΑιτηση ευαλωτου οφειλετηΑκύρωση πλειστηριασμουΑκυρωση πλειστηριασμου ακινητουΑκυρωση πλειστηριασμου προθεσμιαακυρωση πλειστηριασμου συνεπειεςακυρωση πλειστηριασμου υπερθεματιστηςαμυνα κατα πλειστηριασμουΑνακοπη αναστολη πλειστηριασμουΑνακοπη για ακυρωση πλειστηριασμουΑνακοπη κατα ηλεκτρονικου πλειστηριασμουανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης υποδειγμαανακοπη κατα κατασχεσης ακινητουανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης προθεσμίαΑνακοπη κατα πλειστηριασμου προθεσμιαΑνακοπη κατα πλειστηριασμου υποδειγμαανακοπη πλειστηριασμου κοστοςΑναστολη ηλεκτρονικου πλειστηριασμουΑναστολη πλειστηριασμου 938αναστολή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίαςΒεβαιωση ευαλωτου οφειλετηΒεβαιωση ευαλωτου οφειλετη αναστολη πλειστηριασμουβεβαιωση ευαλωτου οφειλετη νομοςβεβαιωση ευαλωτου οφειλετη οδηγιεςβεβαιωση ευαλωτου οφειλετη προυποθεσειςδικηγοροι για πλειστηριασμουςεξωση μετα απο πλειστηριασμοηλεκτρονική πλατφόρμα χορήγησης βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτηΜαταιωση ηλεκτρονικου πλειστηριασμουματαιωση πλειστηριασμου λογω ελλειψης πλειοδοτωνπιστοποιητικό ευάλωτου δανειολήπτηπλειστηριασμόσ πρώτησ κατοικίαςποιος ειναι ευαλωτος οφειλετηςΣυναινετική αναστολή πλειστηριασμού

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button