ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έξωση μισθωτή και επιδίκαση πληρωμής οφειλών από ενοίκια

Η εντολέας μας απευθύνθηκε σε εμάς προκειμένου να πραγματοποιήσει την έξωση ενός μισθωτή ο οποίος δεν κατέβαλλε τα οφειλόμενα μισθώματα. Δεδομένου ότι η μίσθωση ήταν ενεργή με συμβόλαιο του οποίου τα στοιχεία είχαν περαστεί στο πληροφοριακό σύστημα του  taxis, προχωρήσαμε αρχικά στην αποστολή εξωδίκου και μετέπειτα στην αίτηση διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου όπως ο νόμος ρητά ορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο εξέδωσε την παρακάτω Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου.

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 1593/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης το δικαστήριο δέχεται την αίτηση, διατάσσει την απόδοση της χρήσης του μίσθιου ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων συνολικού ύψους 880,00 ευρώ καθώς επίσης επιβάλλει στην καθ’ ου την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας ήτοι ορίζεται στο ποσό των 230,00 ευρώ. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

έξωση ενοικιαστήΠαρακάτω παρατίθεται η απόφαση:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. 1593/2019

 

Στο όνομα του Ελληνικού λαού

 

Η κα Δικαστής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Τ……………., Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, την από 06/09/2019 αίτηση του…………., κατοίκου Σερρών επί της οδού ……………….αρ…….., με ΑΦΜ ………… και της ………………, κατοίκου Σερρών επί της οδού ………………..αρ. ……., με ΑΦΜ ……………….

Έξωση μισθωτή και επιδίκαση πληρωμής οφειλών από ενοίκια 9

ΚΑΤΑ:Της………………… του ………….., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ………….αρ. ……, με ΑΦΜ …………………..

 

Την αίτηση κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος Μιχαήλ Ζηδιανάκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. …….).

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την από 06/09/2019 αίτησή τους οι αιτούντες ζητούν για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν, την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μίσθιου χώρου που περιγράφεται στην αίτηση, δηλαδή, ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου ευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη επί της οδού ………….αρ. ……, με συνολικό εμβαδόν  39,60 τ.μ. καθώς και την καταδίκη της καθ’ ηςγια χρηματική απαίτηση ύψους 880,00€ από οφειλόμενα μισθώματα.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………. και με ημερομηνία υποβολής 31/01/2019 δήλωση στοιχείων μίσθωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «taxis» και με τους περιεχόμενους σ’ αυτό όρους και συμφωνίες, οι αιτούντες εκμίσθωσαν, παραχώρησαν κατά χρήση και παρέδωσαν στην καθ’ ης ένα διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο.

Συγκεκριμένα, το μίσθιο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού …………….αρ. ……, έχει εμβαδόν κυρίων χώρων 39,60 τ.μ. και το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 80,00€, καταβλητέο μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα. Η μίσθωση ορίστηκε με διάρκεια ενός (1) έτους, συγκεκριμένα από 01/12/2018 έως και 31/12/2019. Με την υπ’ αριθμό ……………………και με ημερομηνία υποβολής 14/03/2019 δήλωσης στοιχείων μίσθωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «taxis», το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα αυξήθηκε ανερχόμενο στο ποσό των 170,00€. Η μίσθωση ορίστηκε με διάρκεια ενός (1) έτους, συγκεκριμένα από 01/02/2019 έως και 31/12/2019.

Η καθ’ ης προσχώρησε στην εν λόγω μίσθωση αφού προηγουμένως εξέτασε το μίσθιο, το οποίο βρήκε της αρεσκείας της και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προόριζε.

Όμως, παρόλο που η καθ’ ης έχει την ακώλυτη κατοχή και χρήση του μισθίου από την ημέρα τροποποίησης και αύξησης του μισθώματος μέχρι και σήμερα, δυστροπεί και καθυστερεί επανειλημμένα την καταβολή του μισθώματος με αποτέλεσμα να είναι ασυνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα οφειλές από ανεξόφλητα μισθώματα συνολικού ύψους 880,00€.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλλει στους αιτούντες το ποσό των 40,00€ από το μίσθωμα του μήνα Φεβρουαρίου του 2019, το ποσό των 40,00€ από το μίσθωμα του μήνα Μαρτίου 2019, το ποσό των 40,00€ από το μίσθωμα του μήνα Απριλίου 2019, το ποσό των 80,00€ από το μίσθωμα του μήνα Μαΐου 2019, το ποσό των 170,00€ από το μίσθωμα του μήνα Ιουνίου 2019 καθώς και το ποσό των 170,00€ από το μίσθωμα του μήνα Ιουλίου 2019.

Με την από 11/07/2019 εξώδικη δήλωση- όχληση- διαμαρτυρία- πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, με την υπ’ αριθ. ………….19-07-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Χρήστο Π. Κυνηγόπουλο οι αιτούντες όχλησαν την καθ’ ης διαμαρτυρόμενοι για την αντισυμβατική της συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος καλώντας την να τακτοποιήσει από την παραλαβή της εξώδικης δήλωσης- όχλησης- διαμαρτυρίας- πρόσκλησης για καταβολή μισθωμάτων (που επιδόθηκε την 19/07/2019), τα οφειλόμενα μισθώματα ποσού 540,00€ των μηνών Φεβρουαρίου 2019, Μαρτίου 2019, Απριλίου 2019, Μαΐου 2019, Ιουνίου 2019 και Ιουλίου 2019.

 

Ωστόσο, από την επίδοση της ανωτέρω εξώδικης όχλησης, δεν έχει καταβάλλει στους αιτούντες κανένα από τα οφειλόμενα μισθώματα και συνεχίζει να δυστροπεί στην καταβολή αυτών και πλέον οφείλει το μίσθωμα ποσού 170,00€ του μήνα Αυγούστου 2019 και το μίσθωμα ποσού 170,00€ του μήνα Σεπτεμβρίου 2019 καθώς και το ποσό των 540,00€ από τα προηγούμενα ανεξόφλητα μισθώματα, όπως αυτά αναφέρονται στην εξώδικη όχληση των αιτούντων.

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 637 ΚπολΔ κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645 ΚπολΔ, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Επίδοση δε της έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.

 

Επειδή η καθ’ ης αδικαιολόγητα και από επανειλημμένη δυστροπία δεν έχει καταβάλει στους αιτούντες τα ανωτέρω οφειλόμενα μισθώματα, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις τους, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς υπερήμερη.

 

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά της καθ’ ης συνιστά παραδειγματική περίπτωση της κατά Νόμο περιγραφόμενης ως δυστροπίας μισθωτή, λόγω της επανειλημμένης καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος.

 

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδ. β’, 637 επ. ΚΠολΔ, 66 ΕισΝΚΠολΔ, 574, 595 και 597 ΑΚ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσία βάσιμη, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ήτοι:  α) την με αριθμό ………….. απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σχετ. 1), β) την με αριθμό ………………απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σχετ.2), γ) την από 11/07/2019 εξώδικη δήλωση- όχληση- διαμαρτυρία- πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, στις 19/07/2019 (σχετ. 3).

 

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι κατά τόπο (ως εκ του τόπου του ακινήτου) και καθ’ ύλην αρμόδιο, καθώς το συνολικό μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 600,00€, που θέτει ως όριο η διάταξη του άρθρου 14 ΚΠολΔ.

 

Επειδή η καθ’ ης πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει στους αιτούντες το ποσό των 880,00€,νομιμοτόκως από την ημέρα που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο, δηλαδή την 2η ημέρα κάθε μήνα, αίτημα που νόμιμα και παραδεκτά σωρεύεται στην παρούσα κατ’ άρθρο 645 ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

 

Επειδή, συνεπώς, η παραπάνω αίτηση πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναγράφεται στο αιτητικό της, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη χαρτοσήμου, το δικαστικό ένσημο με τις σχετικές προσαυξήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ, όπως προκύπτει από τo υπ’ αριθ.  ……………………   e-paravolo (για τα οφειλόμενα μισθώματα) καθώς και η κατά νόμον προείσπραξη αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτούντων, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν …………………….. τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει τα δικαιώματά του από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για αυτόν, να αποδώσει στους εκμισθωτές τη χρήση του παραπάνω μισθίου, ήτοι του διαμερίσματος πρώτου ορόφου ευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη επί της οδού …………….αρ. …….

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης να καταβάλλει στους αιτούντες το ποσό των 880,00€, και τούτο νομιμοτόκως από την 2η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός για το κάθε ποσό των 80,00€ και 170,00€ αντίστοιχα και με τόκο επιδικίας για το συνολικό ποσό, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ης τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων  τα οποία ορίζει στο ποσό των 230 ευρώ.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην καθ’ ης ότι μετά πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοση προς αυτήν της παρούσας διαταγής, αυτή θα αποτελέσει τίτλο εκτελεστό και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως σ’ αυτήν.

 

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις  1/10/2019.

 

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Διατάσσονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος τίτλου.

 

Θεσσαλονίκη, ……………………

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

για τη νόμιμη σήμανσή του και την έκδοσή του κατά σειρά παραγγελίας.

 

 

Θεσσαλονίκη, 7/10/2019

Ο/Η Γραμματέας

Αριθμός 2553/2019

Πρώτο εκτελεστό απόγραφο που μπορεί να εκτελεστεί. Για την απόδοση μισθίου δεν καταβάλλεται τέλος απογράφου. Για τα οφειλόμενα μισθώματα καταβλήθηκε τέλος απογράφου 0,64 €. Δόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας.

 

 

Θεσσαλονίκη,7/10/2019

Ο/Η Γραμματέας

 

 

 

 


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button