ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αναστολή εκτέλεσης έξωσης – Προστασία ενοικιαστή

Αναστολή εκτέλεσης έξωσης- προστασία ενοικιαστή.

Με την υπ’ αριθμόν 332/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της εντολέας μας για αναστολή της εκτέλεσης εκδοθείσας διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

Πιο συγκεκριμένα η καθ’ ου κατέθεσε αίτηση απόδοσης χρήσης μισθίου προκειμένου να διώξει την εντολέα μας από το μίσθιο και επ’ αυτής εκδόθηκε η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου που διέτασσε την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Κατά αυτής της διαταγής η εντολέας μας άσκησε ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης της διαταγής απόδοσης. Η απόφαση που εκτίθεται παρακάτω είναι η απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο για την αναστολή εκτέλεσης με την οποία ορίζεται ότι μέχρι την εκδίκαση της ασκηθείσας ανακοπής δεν μπορεί να εκτελεστεί η διαταγή απόδοσης και η ιδιοκτήτρια δεν μπορεί να διώξει την εντολέα μας από το μίσθιο.

Ως προβαλλόμενος λόγος της αναστολής επικαλεστήκαμε την αοριστία της διαταγής απόδοσης λόγω απόκλισης του συμφωνημένου μισθώματος από το καταχωρημένο μίσθωμα στο σύστημα του «taxis». Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Αναστολή εκτέλεσης έξωσης- προστασία ενοικιαστή

Αναστολή εκτέλεσης έξωσης- προστασία ενοικιαστή :

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός  332/ 1-11- 2019

Αναστολή εκτέλεσης έξωσης - Προστασία ενοικιαστή 9

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …. χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 11 Οκτωβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ………………..του………, κατοίκου Επανομής Θεσσαλονίκης ……………….., με ΑΦΜ …………., που εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μιχαήλ Ζηδιανάκη (ΑΜΔΣΘ …….).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : …………….του………. και της……….., με ΑΦΜ …………., κατοίκου………..του Δήμου ……….Θεσσαλονίκης, που εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……….(ΑΜΔΣΘ …..).

Η ΑΙΤΟΥΣΑ ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμ. εκθ. καταθ. ……/ 18-9-2019 αίτησή της, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή .

Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Ο

Με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκει η αιτούσα να διαταχθεί η, για τους στην αίτηση λόγους και έχοντας ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά της …../2019 διαταγής απόδοσης μισθίου, ζητώντας την ακύρωσή της, αναστολή της εκτελέσεώς της μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ανακοπής, εισάγοντας την αίτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά το άρθρο 642 του ΚΠολΔ ο καθ’ ου η σχετική διαταγή (αποδόσεως μισθίου κλπ. ) δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του καθ’ ύλη αρμόδιου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του μισθίου δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής. Εξάλλου κατά το άρθρο 643 του ΚΠολΔ η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής. Ο δικαστής όμως που την εξέδωσε μπορεί, ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, η οποία εκδικάζεται κατά τα άρθρα 686 επομ., να χορηγήσει αναστολή, είτε με εγγυοδοσία υπέρ του καθ’ ου η ανακοπή είτε χωρίς εγγυοδοσία, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται, κατά τα παραπάνω, στο Δικαστήριο αυτό σύμφωνα με τις προπαρατιθέμενες διατάξεις και είναι νόμιμη, κατά τις ως άνω διατάξεις. Επομένως πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της καθ ‘ης …………….στο ακροατήριο και από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν από τους διαδίκους, εκτός αυτών που προσκομίσθηκαν από την αιτούσα μετά το πέρας της συζητήσεως στο ακροατήριο και εκτός της προθεσμίας υποβολής σημειωμάτων και προσθηκών-αντικρούσεων, που δεν λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο, διότι και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απαιτείται δημοσιότητα της συζητήσεως και τήρηση της αρχής

της εκατέρωθεν ακροάσεως (πρβλ. Ασφαλιστικά ΜέτραΠ. Τζίφρα σελ. 48), πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η καθ’ ης η αίτηση κατόπιν της από 22-6-2019 αιτήσεώς της επέτυχε την έκδοση της προσβαλλομένης με αριθμό …./2019 διαταγής απόδοσης μισθίου του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία υποχρεώθηκε η ήδη αιτούσα να αποδώσει στην καθ’ ης τη μίσθια ισόγεια κατοικία, που βρίσκεται στη θέση ………..της κτηματικής περιφέρειας ………… Θεσσαλονίκης του Δήμου ………, του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών και εκμισθώθηκε στην αιτούσα ως κύρια κατοικία, λόγω της εκ δυστροπίας καθυστερήσεως δύο μηνιαίων μισθωμάτων ποσού του κάθε μισθώματος 250 ευρώ και συνολικού ποσού 500 ευρώ, των μισθωτικών περιόδων από 12-5-2019 μέχρι 16-72019. Αναγράφεται στη διαταγή αυτή ότι το παραπάνω μίσθιο εκμίσθωσε η καθ’ ης στην αιτούσα (και ανακόπτουσα) δυνάμει του από 12-2-2019 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταχωρήθηκε στο σύστημα TAXIS, με τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις με αριθμούς …………..και…………….. Εκ των ως άνω ηλεκτρονικών δηλώσεων όμως η δεύτερη (της 26-6-2019) δεν έγινε αποδεκτή από την ήδη αιτούσα και επομένως, λόγω της μη αποδοχής της από την ως άνω αναφερόμενη δεν αποτελούσε έγγραφο, μεταξύ των εγγράφων του άρθρου 623 ΚΠολΔ με βάση τα οποία μπορούσε να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής. Από τον συνδυασμό του προαναφερόμενου ιδιωτικού συμφωνητικού και της με αριθμό ………………..ηλεκτρονικής δηλώσεως, η οποία έγινε αποδεκτή από την αιτούσα και επομένως αποτελούσε ένα εκ των κατ’ άρθρο 623 ΚΠολΔ εγγράφων και τα οποία λήφθηκαν υπόψη από την Ειρηνοδίκη που εξέδωσε την παροσβαλλόμενη διαταγή, συνάγεται διάσταση ως προς ορισθέν μηνιαίο μίσθωμα, διότι κατά το μισθωτήριο αυτό το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ και κατά την ως άνω ηλεκτρονική δήλωση το μηνιαίο μίσθωμα του ίδιου χρονικού διαστήματος ήταν 100 ευρώ. Επομένως πιθανολογείται ότι εκ της ως άνω αντιφάσεως θα ευδοκιμήσει ο περί αοριστίας της διαταγής σχετικός λόγος της ανακοπής. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση κατ’ ουσία και να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κατ’ αυτής ανακοπής και η δικαστική δαπάνη της καθ’

ης να επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας (άρθρο 84 παρ. 2 τουΝ.4194/2Ο13-ΚωδΔικηγ-, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 του N. 4236/2014).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει τις διαδίκους αντιμωλία.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό …./2019 διαταγής απόδοσης μισθίου του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κατ’ αυτής ανακοπής.

Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης σε βάρος της αιτούσας, ποσού εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του την 1/11/ 2019 σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.

 


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button