ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή δανείων με ποσοστό 84%

Με την υπ’ αριθμόν 1912/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση του αιτούντα για την υπαγωγή του στο πλαίσιο του Ν.3869/2010 (νόμος «Κατσέλη»).

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι η αίτησή του εντολέα μας κατά των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή. Τα χρέη του εντολέα μας ανέρχονταν στο ποσό των 31.482,70€ και από το δικαστήριο έγινε δεκτή η προτεινόμενη μηνιαία δόση ήτοι 140€ για 36 μήνες. Τα μηνιαία εισοδήματα του αιτούντα και της συζύγου του ανέρχονταν στα 858,00 ευρώ.

Το δικαστήριο επέβαλε δηλαδή κούρεμα του χρέους του αιτούντα σε ποσοστό 84 % και έτσι με το πέρας των 36 μηνών θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του ενώ παράλληλα εξαίρεσε από την εκποίηση το ΙΧ που είχε στην κυριότητά του. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρη η απόφαση:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

  1. 3869/2010

Αριθμός 1912/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ………, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη γραμματέα …..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Ιανουαρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Διαγραφή δανείων με ποσοστό 84% 9

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ: ……..του ………και της ……., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ……….., ΑΦΜ………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Μιχαήλ Ζηδιανάκη.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία……και το διακριτικό τίτλο…….., που εδρεύει στην……., οδός…..αρ. ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……….και το διακριτικό τίτλο ……. που εδρεύει στην ……οδός…..αρ……και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………αρ. …..και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 4) Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία……………που εδρεύει στην ………και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – μη δικαιούχου διαδίκου, δυνάμει του υπ’ αρ.

………ειδικού πληρεξουσίου της ……..και του από 30.4.2018 ιδιωτικού συμφωνητικού με την άνω τραπεζική εταιρία, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου ………

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 14.11.2017, υπό ΕΑΚ ………Αίτησή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις υπ’ αρ. 2658/24.11.2017, 2669/27.11.2017 και2659/24.11.2Ο17 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης……………., που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού ημέρας συζήτησης προδικαστικού συμβιβασμού και τυχόν προσωρινής διαταγής, ημέρα δικασίμου και κλήση προς συζήτησή τους για τις ορισθείσες αυτές δικασίμους επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις πρώτη, δεύτερη και τρίτη μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες. Επομένως, καθώς, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της, οι πιστώτριες δεν παραστάθηκαν, πρέπει να δικαστούν ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχαν εμφανιστεί (271 παρ.2, 741, 754 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητά με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010: α) να γίνειδεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του και να επικυρωθεί, β) να ρυθμισθεί δικαστικά το χρέος του κατ’ άρθρ. 8 παρ.5 Ν. 3869/2010, γ) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη του και δ) να απαλλαγεί έναντι των πιστωτριών του από έξοδα και δαπάνες από τη διαδικασία αυτή. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο (άρθρ. 3 N. 3869/2010), κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ, άρθρ. 3 Ν. 3869/2010 και άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό της κατατέθηκαν τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και οι υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντα και της συζύγου του ως προς την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης, κατ’ άρθρ. 4 παρ.2 N. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση, καθώς: α) τηρήθηκε η προδικασία κατ’ άρθρ. 4 παρ.5 και 5 παρ.1 Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015, με τον ορισμό ημέρας επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, όπως προκύπτει από την ταυτάριθμη με την αίτηση, από 22.1.2018 προσωρινή διαταγή της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού που εκδόθηκε κατά τη συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής που ακολούθησε την ανεπιτυχή απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού, β) κλητεύθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, κατ’ άρθρ. 4 παρ.5 εδ. β’ και 5 παρ.1 εδ. α’ Ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4336/2015, οι πιστώτριες που μετέχουν στη δίκη και γ) από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου κατ’ άρθρ. 13 παρ.2 του ίδιου παραπάνω νόμου διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. σχετική βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου μετά από έλεγχο επί του Γενικού ΑρχείουΟφειλετών). Κρίνεται, δε, η αίτηση ορισμένη, καθ’ όσον περιέχει όλα τακατά νόμο στοιχεία (άρθρ. 4 παρ.1 Ν. 3869/2010), ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντα φυσικού προσώπου, που δηλώνει ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 3) κατάσταση με τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες και τις απαιτήσεις τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ.4 Ν. 3869/2010, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, που λαμβάνει υπ’ όψιν τα συμφέροντα των πιστωτριών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες του, ενώ ο αιτών δηλώνει πως δεν έχει προβεί σε μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων του την τελευταία τριετία, απορριπτομένου του ισχυρισμού αοριστίας που πρόβαλε η μη δικαιούχος διάδικος, καθώς, τα επικαλούμενα από την τελευταία ως ελλείποντα στοιχεία δεν συνιστούν στοιχεία του ορισμένου της αίτησης για τη ρύθμιση χρεών του άρθρ. 4 παρ.1 Ν. 3869/2010, ούτε προαπαιτούμενα της δικαστικής διάγνωσης ως προς την εφαρμογή ή όχι του συστήματος του Νόμου αυτού, και άρα δεν ήταν αναγκαίο να μνημονεύεται στην αίτηση (ΑΠ 64/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η αίτηση κρίνεται νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 1, 4, 5, 8, 9 και 11 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεση της αίτησης, ήτοι μετά και το Ν. 4366/2016, πλην: α) του αιτήματος να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρ. 4 παρ. 1 του Νόμου αυτού, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button