ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έξωση ενοικιαστή με διαταγή απόδοσης μισθίου

Ο εντολέας μας απευθύνθηκε σε εμάς προκειμένου να πραγματοποιήσει την έξωση ενός μισθωτή ο οποίος δεν κατέβαλλε τα οφειλόμενα μισθώματα. Δεδομένου ότι η μίσθωση ήταν ενεργή με συμβόλαιο του οποίου τα στοιχεία είχαν περαστεί στο πληροφοριακό σύστημα του  taxis, προχωρήσαμε αρχικά στην αποστολή εξωδίκου και μετέπειτα στην αίτηση διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου όπως ο νόμος ρητά ορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο εξέδωσε την παρακάτω Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου.

 

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 741/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης το δικαστήριο δέχεται την αίτηση, διατάσσει την απόδοση της χρήσης του μίσθιου ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων συνολικού ύψους 2.800,00 ευρώ καθώς επίσης επιβάλλει στην καθ’ ου την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας ήτοι ορίζεται στο ποσό των 135,00 ευρώ. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Έξωση ενοικιαστή με διαταγή απόδοσης μισθίου 11 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. 741/2020

 

Στο όνομα του Ελληνικού λαού

 

Έξωση ενοικιαστή με διαταγή απόδοσης μισθίου 12

Η κα  Δικαστής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρήνη …….Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, την από 11/06/2020 αίτηση του…………….. του ……….., κατοίκου Κατερίνης επί της οδού ……………….αρ. ……, με ΑΦΜ …………….

 

ΚΑΤΑ:  Του ………………….του …………., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ……………… αρ. ………., με ΑΦΜ …………….

 

Την αίτηση κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος Μιχαήλ Ζηδιανάκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. …….).

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την από 11/06/2020 αίτησή του ο αιτών ζητεί για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν, την έκδοση διαταγής πληρωμής για καθυστερούμενα μισθώματα  συνολικού ποσού 2.800,00€, με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή του.

 

Με το από 01/09/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως και με τους περιεχόμενους σ’ αυτό όρους και συμφωνίες, ο αιτών εκμίσθωσε, παραχώρησε κατά χρήση και παρέδωσε στον καθ’ ου ένα διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο.

 

Συγκεκριμένα, το μίσθιο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη επί της οδού ……………..αρ. ……., έχει εμβαδόν κυρίων και βοηθητικών χώρων 23,00 τ.μ. , με συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 280,00 €, καταβλητέο μέσα στην πρώτη εβδομάδα κάθε ημερολογιακού μήνα. Η μίσθωση ορίστηκε με διάρκεια δύο (2) ετών, συγκεκριμένα από 01/09/2016 έως και 31/08/2018 και εν συνεχεία παρατάθηκε σιωπηρά.

 

Ωστόσο ο καθ’ ου, αν και από την αρχή της μίσθωσης, χρησιμοποιούσε ανενόχλητα το ανωτέρω μίσθιο ακίνητό, παρά την ως άνω μεταξύ τους συμφωνία και το νόμο δυστροπούσε στην καταβολή των οφειλόμενων μηνιαίων μισθωμάτων και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του αιτούντος, αρνιόταν να καταβάλλει από δυστροπία τα μισθώματα και συγκεκριμένατο ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Μαΐου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Ιουνίου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Ιουλίου του 2019,  το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου του 2019, το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Ιανουαρίου του 2020 και το ποσό των 280,00 € από το μίσθωμα του μηνός Φεβρουαρίου του 2020. Οφείλει στον αιτούντα, δηλαδή συνολικά για την αιτία αυτή το ποσό των 2.800,00 ευρώ.

 

Με την από 10/02/2020 εξώδικη δήλωση- όχληση του, η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμό 4934/10-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης…………………, κάλεσε τον καθ’ ου να καταβάλλει αμέσως το ποσό των 2.800,00€.

 

Ωστόσο, από την επίδοση της ανωτέρω εξώδικης όχλησης δεν έχει καταβάλλει στον αιτούντα το οφειλόμενο ποσό,έχει δε πλέον αποχωρήσει και από το μίσθιο από το Φεβρουάριο του 2020.

 

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη κατά το άρθρο 623 επ. ΚΠολΔ και άρθρο 574 επ. ΑΚ και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ήτοι α) το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και β) την από 10/02/2020 εξώδικη όχληση προς τον καθ’ ου.

 

Επειδή, η παραπάνω αίτηση πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναγράφεται στο αιτητικό της, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη χαρτοσήμου, το δικαστικό ένσημο με τις σχετικές προσαυξήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ, όπως προκύπτει από τo υπ’ αριθ.  ………………………e-paravolo (για τα οφειλόμενα μισθώματα) καθώς και η κατά νόμον προείσπραξη αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτούντων, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν …………………….. τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου να καταβάλλει στον αιτούντα το ποσό των 2.800,00€, και τούτο νομιμοτόκως από την 1η εβδομάδα εκάστου μισθωτικού μηνός για το ποσό των 280,00€ και με τόκο επιδικίας για το συνολικό ποσό, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ’ ου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος τα οποία ορίζει στο ποσό των 135 ευρώ.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στον καθ’ ου ότι μετά πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοση προς αυτόν της παρούσας διαταγής, αυτή θα αποτελέσει τίτλο εκτελεστό και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως σ’ αυτόν.

 

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις   26/06/2020.

 

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Διατάσσονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος τίτλου.

 

Θεσσαλονίκη, 26/06/2020

 


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button