ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αποβολή κακοπληρωτή μισθωτή και επιδίκαση οφειλόμενων ενοικίων

Η εντολέας μας απευθύνθηκε σε εμάς προκειμένου να πραγματοποιήσει την έξωση μιας εκμισθώτριας που δεν κατέβαλλε τα οφειλόμενα μισθώματα. Δεδομένου ότι η μίσθωση ήταν ενεργή με συμβόλαιο του οποίου τα στοιχεία είχαν περαστεί στο πληροφοριακό σύστημα του  taxis, προχωρήσαμε αρχικά στην αποστολή εξωδίκου και μετέπειτα στην αίτηση διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου όπως ο νόμος ρητά ορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο εξέδωσε την παρακάτω Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 1903/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης το δικαστήριο δέχεται την αίτηση, διατάσσει την απόδοση της χρήσης του μίσθιου ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στην περιοχή Ευόσμου της Θεσσαλονίκη, διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων συνολικού ύψους 1200,00 ευρώ καθώς επίσης επιβάλλει στην καθ’ ου την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας ήτοι ορίζεται στο ποσό των 230,00 ευρώ. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

Αποβολή κακοπληρωτή μισθωτή και επιδίκαση οφειλόμενων ενοικίων 11

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ.1903/2019

 

Στο όνομα του Ελληνικού λαού

 

Η κα  Δικαστής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Ελλάδα Κ. Κατσίκα, Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, την από 14.11.2019 αίτηση της ….……………του …………., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ………..αρ. ….., με ΑΦΜ …………….

Αποβολή κακοπληρωτή μισθωτή και επιδίκαση οφειλόμενων ενοικίων 12

 

ΚΑΤΑ: Της ……………….., κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού ……..αρ. …….., με ΑΦΜ ……………..

 

Την αίτηση κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος Μιχαήλ Ζηδιανάκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. …..).

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 01/11/2019 αίτησή της η αιτούσα ζητεί για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν, την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μίσθιου χώρου που περιγράφεται στην αίτηση, δηλαδή, ενός διαμερίσματος τέταρτου ορόφου, ευρισκόμενο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επί της οδού ………..αρ. ………, με εμβαδόν κυρίων χώρων 56,00 τ.μ., αποτελούμενο από σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και μπάνιο, καθώς και την καταδίκη της καθ’ ου για χρηματική απαίτηση ύψους 1.200,00 € από οφειλόμενα μισθώματα.

 

Με το από 17/05/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως το οποίο θεωρήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «taxis» (αρ. δήλωσης ………… με ημερομηνία υποβολής 18/05/2016) και με τους περιεχόμενους σ’ αυτό όρους και συμφωνίες, η αιτούσα εκμίσθωσε, παραχώρησε κατά χρήση και παρέδωσε ένα διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο.

 

Συγκεκριμένα, το μίσθιο βρίσκεται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επί της οδού ………….αρ. ……….., έχει εμβαδόν κυρίων χώρων 56,00 τ.μ. , αποτελούμενο από σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και μπάνιο, με συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 300,00€, καταβλητέο μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα. Η μίσθωση ορίστηκε με διάρκεια δύο (2) ετών, συγκεκριμένα από 20/05/2016 έως και 19/05/2018 και εν συνεχεία παρατάθηκε σιωπηρά και είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα.

 

Η καθ’ ου προσχώρησε στην εν λόγω μίσθωση αφού προηγουμένως εξέτασε το μίσθιο, το οποίο βρήκε της αρεσκείας της και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προόριζε.

 

Όμως, παρόλο που η καθ’ ου έχει την ακώλυτη κατοχή και χρήση του μισθίου από την ημέρα σύναψης της συμβάσεως μισθώσεως μέχρι και σήμερα, δυστροπεί και καθυστερεί επανειλημμένα την καταβολή του μισθώματος με αποτέλεσμα να είναι ασυνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα οφειλές από ανεξόφλητα μισθώματα συνολικού ύψους 1.200,00 €.

 

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 300,00 € από το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου του 2019, το ποσό των 300,00 € από το μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου του 2019, το ποσό των 300,00 € από το μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου 2019 και το ποσό των 300,00 € από το μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2019.

 

Με την από 10/10/2019 εξώδικη δήλωση – όχληση – διαμαρτυρία – πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ου, με την υπ’ αριθ. 4629/18.10.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης…………………, η αιτούσα όχλησε την καθ’ ου διαμαρτυρόμενη για την αντισυμβατική της συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων, καλώντας την να καταβάλει αμέσως από την παραλαβή της εξώδικης δήλωσης – όχλησης – διαμαρτυρίας – πρόσκλησης για καταβολή μισθωμάτων (που επιδόθηκε την 18.10.2019), τα οφειλόμενα μισθώματα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2019.

 

Ωστόσο, από την επίδοση της ανωτέρω εξώδικης όχλησης η καθ’ ου εξακολουθεί να δυστροπεί στην καταβολή των μισθωμάτων και πλέον οφείλει στην αιτούσα, εκτός από τα μισθώματα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τα οποία αφορά η εξώδικη όχληση, και το μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2019.

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 637 ΚπολΔ κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645 ΚπολΔ, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Επίδοση δε της έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.

 

Επειδή η καθ’ ου αδικαιολόγητα και από επανειλημμένη δυστροπία δεν έχει καταβάλει στην αιτούσα τα ανωτέρω οφειλόμενα μισθώματα, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις της, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς υπερήμερη.

 

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά της καθ’ ου συνιστά παραδειγματική περίπτωση της κατά Νόμο περιγραφόμενης ως δυστροπίας μισθωτή, λόγω της επανειλημμένης καθυστέρησης στην καταβολή των μισθωμάτων.

 

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδ. β’, 637 επ. ΚΠολΔ, 66 ΕισΝΚΠολΔ, 574, 595 και 597 ΑΚ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσία βάσιμη, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ήτοι:  α) το από 17/05/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο έχει υπογραφτεί από την αιτούσα και την καθ’ ου (σχετ. 1), β) την με αριθμό ……………..απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σχετ.2), γ) την από 10.10.2019 εξώδικη δήλωση – όχληση – διαμαρτυρία – πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ου, στις 18.10.2019 (σχετ. 3).

 

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι κατά τόπο (ως εκ του τόπου του ακινήτου) και καθ’ ύλην αρμόδιο, καθώς το συνολικό μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 600,00€, που θέτει ως όριο η διάταξη του άρθρου 14 ΚΠολΔ.

 

Επειδή η καθ’ ου πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 1.200,00€,νομιμοτόκως από την ημέρα που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο, δηλαδή την 3η ημέρα κάθε μήνα, αίτημα που νόμιμα και παραδεκτά σωρεύεται στην παρούσα κατ’ άρθρο 645 ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Επειδή, συνεπώς, η παραπάνω αίτηση πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναγράφεται στο αιτητικό της, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη χαρτοσήμου, το δικαστικό ένσημο με τις σχετικές προσαυξήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ, όπως προκύπτει από τo υπ’ αριθμ. ………….e-paravolo (για τα οφειλόμενα μισθώματα) καθώς και η κατά νόμον προείσπραξη αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν …………………….. τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ου, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει τα δικαιώματά του από αυτόν ή κατέχει το μίσθιο για αυτόν, να αποδώσει στον εκμισθωτή τη χρήση του παραπάνω μισθίου, ήτοι του διαμερίσματος τέταρτου ορόφου, ευρισκόμενο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επί της οδού ………αρ. ……

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ου να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 1.200,00€ (περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου), και τούτο νομιμοτόκως από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός για το κάθε ποσό των 300,00€ και με τόκο επιδικίας για το συνολικό ποσό, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος  τα οποία ορίζει στο ποσό των 230 ευρώ.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην καθ’ ου ότι μετά πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοση προς αυτόν της παρούσας διαταγής, αυτή θα αποτελέσει τίτλο εκτελεστό και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως σ’ αυτήν.

 

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις  21/11/2019.

 

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Διατάσσονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος τίτλου.

 

Θεσσαλονίκη, 21/11/2019

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button