ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή οφειλών κατά 92%! Από 53.933 Ευρώ θα πληρώσει μόνο 3.600

 

Με την υπ’ αριθμόν 4155/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση της εντολέα μας για ρύθμιση τω οφειλών της σύμφωνα με το Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Πιο συγκεκριμένα, η αιτούσα άγαμη, άτεκνη και μακροχρόνια άνεργη. Οι οφειλές που δημιούργησε προς τις πιστώτριες πιστώτριες Τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των 53.933 ευρώ. Το δικαστήριο ρύθμισε τις οφειλές της επιβάλλοντας της μηνιαία δόση του ποσού των 100,00 ευρώ για τα επόμενα τρία έτη. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Παρακάτω παρατίθεται η απόφαση:

Διαγραφή οφειλών κατά 92%! Από 53.933 Ευρώ θα πληρώσει μόνο 3.600 11

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 4155/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγραφή οφειλών κατά 92%! Από 53.933 Ευρώ θα πληρώσει μόνο 3.600 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ………………, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Ιωάννα Σκανδάλη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………του ……..και της ………., κατοίκου ……….Θεσσαλονίκης (οδός ……..αρ. ….), με ΑΦΜ ………, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μιχαήλ Ζηδιανάκη (ΑΜΔΣΘ….. και αριθμ. γραμματίου προείσπραξης ΔΣΘ Α……..).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………….που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……..αρ……) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …………..(ΑΜΔΣΘ….. και αριθμ. γραμματίου προείσπραξης ΔΣΘ Α……), και 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …….., που εδρεύει στη …… Κύπρου (οδός…..αρ……) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δίκη .

Η αιτούσα με την από 30-01-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …./02-02-2017 αίτησή της που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος δυνάμει της ανωτέρω πράξης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1468/13-022017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών…………., που προσκομίζει η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη καθ’ ης πιστώτρια για να παρασταθεί σ’ αυτήν. Εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχε εμφανισθεί (άρθρο 754 ΚΠολΔ και άρθρο 271 παρ. 1 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου).

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της, όπως τούτη παραδεκτά συμπληρώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου αλλά και με τις προτάσεις, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή απ’ αυτά.

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 1 περ. β’ ΚΠολΔ, άρθρο 3 Ν. 3869/2010 και άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό της κατατέθηκαν τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ως προς την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης, κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τοΝ. 4336/2015. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση, καθώς: α) τηρήθηκε η προδικασία κατ’ άρθρα 4 παρ. 5 και 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015, με τον ορισμό ημέρας επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, όπως προκύπτει από την ταυτάριθμη με την αίτηση από 16-03-2017 προσωρινή διαταγή της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, β) κλητεύθηκαν, κατ’ άρθρα 4 παρ. 5 εδ. β’ και 5 παρ. 1 εδ. α’ Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4336/2015, οι πιστώτριες που μετέχουν στη δίκη και γ) από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, καθ’ όσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010) στοιχεία, καθώς η αιτούσα αναφέρει στο υπό κρίση δικόγραφο:1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  φυσικού προσώπου, μη έχοντος πτωχευτική ικανότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της, 3) κατάσταση με τις απαιτήσεις των πιστωτριών της, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, που λαμβάνει υπ’ όψιν τα συμφέροντα των πιστωτριών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες της, 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της, με αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της και 6) δήλωση μη μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων την τελευταία τριετία πριν την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, απορριπτομένων των σχετικών, αναφορικά με θέματα πέραν των ως άνω απαιτούμενων για το ορισμένο της αιτήσεως, ισχυρισμών της μετέχουσας πρώτης πιστώτριας περί αοριστίας της (αιτήσεως), τα οποία αφορούν την αποδεικτική διαδικασία. Παρίσταται δε η αίτηση νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 επ, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4336/2015, N. 4346/2015 και N. 4366/2016 και ισχύουν σήμερα. Εφόσον, δε, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των καθ’ ων πιστωτριών της, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της,πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η τράπεζα……αρνείται την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η υπό κρίση αίτηση ασκείται δόλια, αφού η αιτούσα με τη συμπεριφορά της δημιούργησε τα οικονομικά της προβλήματα χωρίς περίσκεψη και πέραν των δυνατοτήτων της γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της, κατά συνέπεια δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Ο ισχυρισμός περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής αποτελεί ένσταση, ερειδόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 3869/ 2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, σε συνδυασμό με τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα,…….., ηλικίας 38 ετών σήμερα, κάτοικος …….. Θεσσαλονίκης, είναι άγαμη και άτεκνη (βλ. την από 05-12-2017 προσκομιζόμενη βεβαίωση του τμήματος αστικής και δημοτικής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Διαμένει με τους γονείς της, οι οποίοι έχουν αναλάβει να καλύπτουν τα μηνιαία έξοδά της διότι είναι μακροχρόνια άνεργη (βλ. την από 11-122017 προσκομιζόμενη βεβαίωση του ΟΑΕΔ).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη και οφείλει τα εξής ποσά: 1) Στην……..           από την υπ’αριθμ………..σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, που είχε συνάψει με τη……οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 26-08-2015 το ποσό των 32.575,12 ευρώ. 2) Στη ………..από την υπ’ αριθμ. ………..σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 26-08-2016 το ποσό των 21.358,27 ευρώ. Επομένως, το σύνολο των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 53.933,39 ευρώ (32.575,12 + 21.358,27).

Η αιτούσα έχει ήδη παύσει να εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της προς τις πιστώτριές της από το 2010. Η ανεργίας της σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης, την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής, τα φοροεισπρακτικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα και την εν γένει γνωστή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Χώρας τα τελευταία έτη, έχουν περιαγάγει την αιτούσα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η οποία συνεχίζεται και μέχρι τη συζήτηση της παρούσας, καθώς η σχέση οφειλών της και παροντικής της ρευστότητας είναι αρνητική, με τη έννοια ότι μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, η υπολειπόμενη ρευστότητά της δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών της. Παραπέρα η αδυναμία πληρωμής αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αποδείχτηκε, καθώς κατά το χρόνο ανάληψης των επίδικων δανείων της είχε επαρκή εισοδήματα από την εργασία της ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο και παράλληλα διέμενε με τους γονείς της, οι οποίοι κάλυπταν σημαντικό μέρος των εξόδων διαβίωσής της (βλ. την κατάθεση της αιτούσας στα πρακτικά). Επομένως, θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η σχετική ένσταση της πρώτης καθ’ ης.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2

Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές στις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριές της επί μία τριετία (τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις) που θα αρχίσουν από τον επόμενο μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης, ήτοι από το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 8

παρ. 2 (εδ. 1) και 5 του Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/148-2015), και θα διαρκέσουν μέχρι το Νοέμβριο του 2021. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το προς διάθεση στις πιστώτριές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών της αναγκών, ανέρχεται σε 100 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο μπορεί να καταβάλλει με την ανεύρεση έστω και περιστασιακής εργασίας αλλά και με τη συνδρομή των γονέων της, συμμέτρως κατανεμόμενο στις καθ’ ων ως εξής: 1) στην πρώτη καθ’ ηςΤΡΑΠΕΖΑ ……θα καταβάλλει το ποσό των 60,40 ευρώ (100 Χ 32.575,12 : 53.933,39), και 2) στη δεύτερη καθ’ ης ………..το ποσό των 39,60 ευρώ (100 Χ 21.358,27 : 53.933,39). Το συνολικό ποσό των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, σε53.933,39 ευρώ και μετά το τέλος των 36 δόσεων θα έχει καταβληθεί για την οφειλή αυτή το ποσό των 3.600 ευρώ (100 ευρώ Χ 36 μήνες). Θα απομένει δε ως υπόλοιπο το ποσό των

50.333,39 ευρώ (53.933,39 — 3.600). Να επισημανθεί ότι το Δικαστήριο, καίτοι ιδιαιτέρως χαμηλές οι ως άνω μηνιαίες δόσεις της αιτούσας, δεν θα προβεί σε ορισμό νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό τους, καθότι δεν αναμένεται γενικά βελτίωση της εργασιακής της θέσης σύντομα λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας (βλ. έτσι σε Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 533 επ.). Ωστόσο, υπενθυμίζεται στην αιτούσα ότι, σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αξιόλογη μεταβολή στα εισοδήματά της, με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα συμβεί, στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι πιστώτριές της, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, διότι σε περίπτωση που δεν το πράξει, κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 10 Ν 3869/2010.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 (εδ. 1) και 5 N. 3869/2010, τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατό ευρώ (100 C), που θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός προς τις καθ’ ων, αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2018 και μέχρι το Νοέμβριο του 2021 (36 μήνες). Η αιτούσα θα καταβάλλει ειδικότερα: στην πρώτη καθ’ης……….το ποσό των 60,40ευρώκαι στη δεύτερη καθ’ ης ……..το ποσό των 39,60 ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στηΘεσσαλονίκη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 6 Νοεμβρίου 2020 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων των αιτούντων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button