ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή οφειλών με ποσοστό 30%

Με την υπ’ αριθμόν 3283/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή εν’ όλω την αίτηση της εντολέα μας για υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Ειδικότερα, η αιτούσα έγγαμη με δύο ενήλικα τέκνα και συνταξιούχα είχε συγκεντρώσει οφειλές προς την τράπεζα ύψους 36.226 ευρώ. Μοναδική πηγή εισοδήματος τους (δικό της και του συζύγου της) είναι οι συντάξεις που λαμβάνουν κάθε μήνα και που ανέρχονται στο ποσό των  509,90 ευρώ. Το δικαστήριο εφάρμοσε κούρεμα των χρεών της σε ποσοστό περίπου 30% και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της. Περαιτέρω, ρύθμισε την δόση της σε 40,00 ευρώ για τα επόμενα τρία έτη και με το πέρας αυτών των ετών σε 138,88 ευρώ το μήνα για τα επόμενα δεκαπέντε έτη προκειμένου να διασώσει την κύρια κατοικία της. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Παρακάτω παρατίθεται η απόφαση:

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

  1. 3869/2010

Αριθμός 3283/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Εφραιμίδου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Ιωάννα Σκανδάλη.

Διαγραφή οφειλών με ποσοστό 30% 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ………..του ……και της ……., κατοίκου …….. Θεσσαλονίκης (οδός …….. αρ. …), με ΑΦΜ ………, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μιχαήλ Ζηδιανάκη (ΑΜΔΣΘ…… και αριθμ. γραμματίου προείσπραξης ΔΣΘ).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά από νόμιμη κλήτευσή της (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………που εδρεύει στην Αθήνα (οδός…….. αρ. ……) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δίκη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη.

Η αιτούσα με την από 30-01-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 884/02-02-2017 αίτησή της που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος δυνάμει της ανωτέρω πράξης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο.

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 1475 και 1476/13-02-2017 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών…………………, που προσκομίζει η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ………….και στο Ελληνικό Δημόσιο, για να παρασταθούν σ’ αυτή. Εφόσον αυτοί δεν εμφανίσθηκαν, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχαν εμφανισθεί (άρθρο 754 ΚΠολΔ και άρθρο 271 παρ. 1 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου).

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της, όπως τούτη παραδεκτά συμπληρώθηκε και διορθώθηκε, επικαλούμενηέλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή απ’ αυτά και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της.

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρα 1 περ. β’ ΚΠολΔ, 3 Ν. 3869/2010 και 739 επ. ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό της κατατέθηκαν τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ως προς την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης, κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση, καθώς: α) τηρήθηκε η προδικασία κατ’ άρθρα 4 παρ. 5 και 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015 και το Ν. 4346/2015, με τον ορισμό ημέρας επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, όπως προκύπτει από την ταυτάριθμη με την αίτηση, από 16-03-2017 προσωρινή διαταγή της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού που εκδόθηκε κατά τη συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής που ακολούθησε την ανεπιτυχή απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού, β) κλητεύθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, κατ’ άρθρα 4 παρ. 5 εδ. β’ και 5 παρ. 1εδ. α’ Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους Ν. 4336/2015 και Ν.4346/2015, η πιστώτρια που μετέχει στη δίκη και το εγγυηθέν Ελληνικό Δημόσιο και γ) από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, καθ’ όσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010) στοιχεία, καθώς η αιτούσα αναφέρει στο υπό κρίση δικόγραφο: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της φυσικού προσώπου, μη έχοντος πτωχευτική ικανότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της, 3) τις απαιτήσεις της πιστώτριάς της, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, που λαμβάνει υπ’ όψιν τα συμφέροντα της πιστώτριας, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες της, 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της, με αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της και 6) δήλωση μη μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων την τελευταία τριετία πριν την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης. Παρίσταται δε η αίτηση νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 επ, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4336/2015, N. 4346/2015 και Ν. 4366/2016 και ισχύουν σήμερα. Εφόσον, δε, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της καθ’ ης πιστώτριάς της, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης της οφειλής της, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, σε συνδυασμό με τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, ………..,ηλικίας 67 ετών σήμερα, κάτοικος ………..Θεσσαλονίκης, είναι έγγαμη με το………, 78 ετών, και από το γάμο της έχει αποκτήσει δύο τέκνα, το …..και την ……, ηλικίας 46 και 44 ετών αντίστοιχα, ενώ ο σύζυγός της έχει και ένα ακόμη ενήλικο τέκνο, τον ……., από προηγούμενο γάμο του (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72379/06-122017 προσκομιζόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Θεσσαλονίκης). Η αιτούσα και ο σύζυγός της από τη χρονολογία ανάληψης των οφειλών της (2002) μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015 απασχολούνταν στη Γερμανία ως ιδιωτικοί υπάλληλοι με μηνιαίες οικογενειακές απολαβές περί τα 1.600 ευρώ. Εν συνεχεία, συνταξιοδοτήθηκαν και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Η δε σύνταξή τους ανέρχεται για τη μεν αιτούσα στο ποσό των 334,42 ευρώ, ενώ για το σύζυγό της στο ποσό των 175,48 ευρώ (βλ. τα με ημερομηνία 01-07-2017 δύο προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά συντάξεων).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη από την ………….και οφείλει τα ακόλουθα ποσά: α) από την υπ’ αριθμ. λογαριασμού ………….. σύμβαση καταναλωτικής πίστης οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 01-09-2016, το ποσό των 6.568,99 ευρώ. β) Από την υπ’ αριθμ……….σύμβαση στεγαστικής πίστης οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 20-08-2016, το ποσό των 8.268,92 ευρώ. γ) Από την υπ’ αριθμ………..σύμβαση στεγαστικής πίστης οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 11-07-2016, το ποσό των 10.920,81 ευρώ. δ) Από την υπ’ αριθμ……….σύμβαση στεγαστικής πίστης οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 11-07-2016, το ποσό των10.467,76 ευρώ. Επομένως, το σύνολο των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 36.226,48 ευρώ (6.568,99 + 8.268,92 +10.920,81 + 10.467,76).

Περαιτέρω, η αιτούσα περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της ήδη από τις αρχές του 2016 λόγω της συνταξιοδότησης της δικής της και του συζύγου της και της συνακόλουθης μείωσης των εισοδημάτων τους, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε. Κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου η οικονομική κατάσταση της αιτούσας, ενόψει της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, δεν έχει προοπτική βελτίωσης. Είναι δε αναγκαίο να δαπανάται κάθε μήνα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σίτισης, καταβολής λογαριασμών σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστα και μετακινήσεις, το ποσό των 469,90 ευρώ τουλάχιστον, δεδομένου του γεγονότος ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητάει να υπαχθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης.

Η αιτούσα διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, εμβαδού καθαρού 47,56 τ.μ. με βοηθητικούςΧώρους 5,74 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο95,50/ 1000, ευρισκόμενο στην περιοχή ………… επί της οδού ……….αρ. ….. Περιήλθε δε στην αιτούσα δυνάμει του υπ’ αριθμ……………συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………στον τόμο ……και με …… Η αντικειμενική αξία της κυριότητας της αιτούσας επί του ως άνω ακινήτου ανέρχεται, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 32.879,25 ευρώ (βλ. τα δύο προσκομιζόμενα φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου και ΕΝΦΙΑ 2015). Η εμπορική δε αξία του ακινήτου, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ακινήτου και της περιοχής όπου αυτό βρίσκεται, της από 06-12-2017 εκτίμησης εμπορικής αξίας ακινήτου του μεσίτη……….., των διδαγμάτων κοινής λογικής και πείρας και των συνθηκών της αγοράς, ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Επομένως, μπορεί να εξαιρεθεί από την εκποίηση κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και συγκεκριμένα: α) το ακίνητο — διαμέρισμα που περιγράφεται ανωτέρω χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας, β) η αιτούσα έχει μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, γ) η

αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο) και δ) η αιτούσα είναι συνεργάσιμη δανειολήπτρια έναντι της πιστώτριάς της, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 (εδ. 1) και 5 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση του χρέους της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές στην καθ’ ης η αίτηση πιστώτριά της επί μία τριετία (τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις) που θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2021 (36 μήνες). Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το προς διάθεση στην πιστώτριά της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών της αναγκών, ανέρχεται σε 40 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο προτείνει η ίδια. Οι οφειλές της αιτούσας ανέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 36.226,48 ευρώ και μετά το τέλος των 36 δόσεων θα έχει καταβληθεί για την οφειλή αυτή το ποσό των 1.440 ευρώ (40 ευρώ Χ 36 μήνες). Θα απομένει δε ως υπόλοιπο το ποσό των34.786,48 ευρώ (36.226,48 — 1.440). Να επισημανθεί ότι το Δικαστήριο, καίτοι ιδιαιτέρως χαμηλές οι ως άνω μηνιαίες δόσεις της αιτούσας, δεν θα προβεί σε ορισμό νέας δικασίμου για επαναπροσδιορισμό τους, καθότι δεν αναμένεται γενικά βελτίωση της οικονομικής της θέσης σύντομα λόγω της ηλικίας της και της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας (βλ. έτσι σε Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869 / 2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 533 επ.). Ωστόσο, υπενθυμίζεται στην αιτούσα ότι, σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αξιόλογη μεταβολή στα εισοδήματά της, μεοποιονδήποτε τρόπο, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα συμβεί, στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, προκειμένου να λάβει γνώση η πιστώτριά της, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, διότι σε περίπτωση που δεν το πράξει, κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 10 Ν.3869/2010.

 

Η παραπάνω ρύθμιση της οφειλής της αιτούσας θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015, εφόσον με τις καταβολές επί τριετία θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων της καθ’ ης και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το εν λόγω άρθρο, όπως ισχύει από 01-01-2016 για την ένταξή του στη ρύθμιση. Βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. β’ ο οφειλέτης πρέπει να διαμορφώσει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών με τέτοιο τρόπο ώστε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του να προβλέπει ότι αποπληρώνει αφενός μεν το μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής, αφετέρου δε ότι θα καταβάλλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστωτές του να βρίσκονται στην ίδια οικονομική θέση σε σύγκριση με την ικανοποίησή τους από τυχόν εκποίηση της κατοικίας από αναγκαστική εκτέλεση. Συνεπώς σημασία πλέον για το τι θα καταβάλλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του έχει η εμπορική αξία αυτής μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς μπορεί να είναι η αξία αυτή (βλ. άρθρα 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 995 παρ1 εδ. δ’ ΚΠολΔ καθώς και Π.Δ. 59/2016 και υπ’ αριθμ. 54/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος).Το ποσό που θα εισέπρατταν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης προκύπτει από πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να έχει τη μορφή απλής εκτίμησης, ενώ η υποχρέωση του οφειλέτη περί πιστοποιημένου εκτιμητή (Ν. 4152/2013 υποπαρ. ΓΙ) δεν αναιρεί τη δυνατότητα προσκόμισης των λοιπών αποδεικτικών μέσων (βλ. και Ι. Βενιέρης — Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, Νομική Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση, σελ. 631 επ). Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας της η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει ποσό που θα λάμβανε η πιστώτριά της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το συνολικό ποσό των (30.000 — 5.000 =) 25.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην εμπορική αξία της κύριας κατοικίας της (βλ. άρθρα 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 995 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ), ως αυτή εκτιμήθηκε ανωτέρω, αφαιρουμένων των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής της δυνατότητας, αλλά και της ηλικίας της ορίζονται μηνιαίες καταβολές επί 180 μήνες, ήτοι επί 15 έτη, που θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, ήτοι μετά την παρέλευση 36 μηνών, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί περίοδος Χάριτος στην αιτούσα, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ανάλογο προγραμματισμό των οικονομικών της δεδομένων και να είναι εφικτή η καταβολή της ως άνω δόσης, θα είναι δε καταβλητέες μέσα στο πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός και κάθεμηνιαία καταβολή θα ανέρχεται στο ποσό των 138,88 ευρώ (25.000 ευρώ180 μήνες). Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν εν μέρει οι απαιτήσεις της καθ’ ης πιστώτριάς της κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 974 επ. ΚΠολΔ. Κατά τον παραπάνω τρόπο η αιτούσα θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής της, αναπροσαρμογή δε του ανωτέρω ποσού δεν προκύπτει ότι μπορεί να οριστεί με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της, επιπλέον δε, θα καταβάλει τέτοιο ποσό ώστε η πιστώτριά της να μην βρεθεί σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστεί το χρέος της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην ……… και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 (εδ. 1) και 5 Ν3869/2010, τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές ποσού σαράντα ευρώ (40 €), που θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός προς την καθ’ ης ……….αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2021 (36 μήνες).

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την πλήρη κυριότητα της αιτούσας και σε ποσοστό 100% επί ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, εμβαδού καθαρού 47,56 τ.μ. με βοηθητικούς Χώρους 5,74 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 95,50/ 1000, ευρισκόμενο στην περιοχή ……..επί της οδού ……. αρ. …. Περιήλθε δε στην αιτούσα δυνάμει του υπ’ αριθμ. ……………συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης………….., που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …… στον τόμο ….. και με α / α ….

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 N. 3869/2010, στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει στην καθ’ ης πιστώτριά της…………, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (138,88 €) ανά μήνα και επί εκατόν ογδόντα (180) μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά τη λήξη των κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 καταβολών, ήτοι από τον Οκτώβριο του 2021, θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας.


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button