ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαδικασία Έξωσης ενοικιαστή: Χρόνος και κόστος

Διαδικασία Έξωσης ενοικιαστή: Χρόνος και κόστος

Διαδικασία Έξωσης ενοικιαστή: Χρόνος και κόστος, Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης για μισθώσεις

Περιεχόμενα Απόκρυψη
1 Διαδικασία Έξωσης ενοικιαστή: Χρόνος και κόστος
1.6 Σχετικά ερωτήματα για μισθώσεις – απαντήσεις από δικηγόρους μισθώσεων Θεσσαλονίκη – Αθήνα:

 

Το φαινόμενο  όπου ο ενοικιαστής δεν πληρώνει ενοίκιο είναι πολύ συχνό τα τελευταία έτη στη χώρα μας. Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης για μισθώσεις,  σας συμβουλεύουν για τον χρόνο και το κόστος της διαδικασίας έξωσης ενοικιαστή.

Τα αιτία αποδίδονται στην οικονομική κρίση, ωστόσο υπάρχουν και πολλοί στρατηγικοί απατεώνες που κατά συνήθεια νοικιάζουν ένα σπίτι ή μια επαγγελματική στέγη με σκοπό να μη πληρώνουν ενοίκιο ή να πληρώνουν ότι ποσό αυτοί θέλουν, ανεξαρτήτως του συμφωνημένου ενοικίου.

Ο ιδιοκτήτης σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια μισθωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της δυστροπίας του ενοικιαστή με αποτέλεσμα τη δική του οικονομική βλάβη.

Πέραν όμως των οφειλόμενων ενοικίων, ένα επιπλέον σημείο, το οποίο δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση σήμερα και οδηγεί τους ιδιοκτήτες σε αδιέξοδο, είναι η σώρευση από τους ενοικιαστές επιπλέον χρεών, όπως  κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.  Έτσι, οι ιδιοκτήτες καλούνται προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ακίνητό τους, να αποπληρώσουν το ως άνω χρέος.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα εκ του νόμου να επιλέξει δύο διαφορετικές διαδικασίες έξωσης: α) την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων και β) την άσκηση αγωγής για την απόδοση του μισθίου και την πληρωμή των μισθωμάτων.

Η διαδικασία της έξωσης απαιτεί κόστος για τον ιδιοκτήτη, αλλά αποτελεί αναγκαία οδό για να επανακτήσει νόμιμα τη χρήση του ακινήτου του. Ο χρόνος που απαιτείται ορίζεται σε λιγότερο από δύο μήνες καθώς η διαδικασία είναι σύντομη μέσω της αίτησης για διαταγή έξωσης (διαταγή αποδόσεως μισθίου) στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Διαδικασία Έξωσης ενοικιαστή: Χρόνος και κόστος 7

Παρακάτω, θα ακολουθήσει μια εκτενής ανάλυση των βασικότερων γνωρισμάτων κάθε διαδικασίας, καθώς και των προϋποθέσεων αυτών. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο αυτό θα αναλυθούν οι δυνατότητες των εκμισθωτών για την έξωση σχετικά με τα οφειλόμενα μισθώματα και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία π.χ. κακή χρήση του μισθίου.

Τα βήματα που ακολουθούνται στη διαδικασία έξωσης ενοικιαστή (συνοπτική παρουσίαση)

 1. Αποστολή εξωδίκου

Η αποστολή γίνεται με δικαστικό επιμελητή στο οποίο ο ενοικιαστής καλείται να καταβάλει τα οφειλόμενα ενοίκια εντός ορισμένης προθεσμίας.

Σημειώνεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ενοικιαστής συμβιβάζεται και πληρώνει τα ενοίκια φοβούμενος τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν καταβάλει η διαδικασία για την έξωση προχωράει ως ακολούθως:

 1. Έκδοση Διαταγής αποδόσεως χρήσης μισθίου (Διαταγή Έξωσης Ενοικιαστή)

Η εν λόγω διαταγή εκδίδεται σύντομα σε περίπου δύο εβδομάδες και διατάσσει τον ενοικιαστή να παραδώσει τη χρήση στον ιδιοκτήτη. Παράλληλα με τη διαταγή αυτή μπορούν να διεκδικηθούν τα οφειλόμενα ενοίκια καθώς και δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτρισμού που ενδέχεται να μην έχει πληρώσει ο ενοικιαστής. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ενοικιαστής υποχωρεί και παραδίδει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη, άλλως θα πρέπει να επιδιωχθεί αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

 1. Αναγκαστική έξωση

Σε αυτή την περίπτωση ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε έξωση χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ενοικιαστή και ο ιδιοκτήτης αλλάζει κλειδαριά στο ακίνητο (κατοικία ή επαγγελματική στέγη) στερώντας νόμιμα από τον ενοικιαστή την πρόσβαση.

Το κόστος της διαδικασίας ποικίλει αναλόγως των βημάτων που θα ακολουθηθούν καθώς και αναλόγως του ποσού του ενοικίου που έχει συμφωνηθεί το οποίο καθορίζει τη αρμοδιότητα του δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο)

Αναλυτικότερα η διαδικασία έξωσης με διαταγή απόδοσης:

Α) Έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων

Η διαταγή απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων πρόκειται για μια απλή διαδικασία, έπειτα και από τη ψήφιση του Ν. 4335/2015, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, καθώς δεν απαιτείται καμία εμφάνιση και συζήτηση σε ακροατήριο Δικαστηρίου. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση της ορίζεται σε λιγότερο από δύο (2) μήνες. Λόγω του σύντομου χαρακτήρα της αυτή η διαδικασία έχει επικρατήσει και ως έξωση «express».  Επιπλέον, η διαδικασία αυτή προτιμάται καθώς δύναται να συμπεριληφθούν και οφειλές από κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την έξωση με  έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων είναι οι κάτωθι:

 1. Ενεργή σύμβαση μίσθωσης, η οποία αποδεικνύεται εγγράφως. Μετά τον Ν. 4335/2015, αρκεί να αποδεικνύεται εγγράφως η έναρξη της μίσθωσης, με το συμφωνητικό μίσθωσης (ή τη δήλωση καταχώρησης της μίσθωσης στο σύστημα taxis, εφόσον προκύπτει η δήλωση όλων των συμβαλλομένων), χωρίς να είναι πλέον αναγκαία η έγγραφη ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης.
 2. Καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων λόγω δυστροπίας. Δύστροπος θεωρείται ο μισθωτής, ο οποίος δεν καταβάλει εμπροθέσμως τα μισθώματα χωρίς εύλογη αιτία, καθίσταται, δηλαδή, υπερήμερος. Καθυστέρηση (υπερημερία) νοείται ότι υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται το μίσθωμα στην δήλη ημέρα που τα μέρη συμφωνούν συνήθως με το μισθωτήριο συμβόλαιο. Με μόνη, δηλαδή, την παρέλευση της ημέρας αυτής, ο μισθωτής καθίσταται υπερήμερος. Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι αρκεί η μη καταβολή και ενός μόνο μισθώματος για να στοιχειοθετηθεί δυστροπία. Περίπτωση επανειλημμένης δυστροπίας υπάρχει όταν ο μισθωτής καθυστερεί την καταβολή των μισθωμάτων σε περισσότερες από μια φορές, ώστε να φαίνεται εμμονή του στη μη τακτική εκπλήρωση της υποχρέωσης του να τα καταβάλλει.
 3. Επίδοση έγγραφης όχλησης (εξώδικης όχλησης- πρόσκλησης για καταβολή μισθωμάτων) με δικαστικό επιμελητή. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 637 ΚΠολΔ, η όχληση πρέπει να γίνει με δικαστικό επιμελητή. Επομένως, δεν είναι δυνατό να γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αν γίνει θεωρείται σαν να μην έγινε. Επίδοση της έγγραφης εξώδικης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά, ενώ δεν απαιτείται στην περίπτωση όπου επανειλημμένως ο μισθωτής καθυστερεί την καταβολή των μισθωμάτων.

Επισημαίνεται ότι με την επίδοση αυτής της εξωδίκου οχλήσεως δε γίνεται καταγγελία της μίσθωσης, απλώς προειδοποιεί ο εκμισθωτής για ενδεχόμενη έναρξη της διαδικασίας έξωσης. Είναι πολύ σημαντικό ένα καλός δικηγόρος για μισθώσεις να ΜΗΝ καταγγείλει τη μίσθωση για να μπορέσει να πετύχει γρήγορη διαδικασία έξωσης

Εάν ο εκμισθωτής προβεί σε καταγγελία της μίσθωσης, δεν μπορεί να εκδώσει διαταγή απόδοσης μισθίου (έξωση express), αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της αγωγής απόδοσης, η οποία αναλύεται κατωτέρω.

Στην πράξη αποστέλλεται μια εξώδικη δήλωση προς τον μισθωτή, δυνάμει της οποίας ο εκμισθωτής δίνει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, όπως ορίζει ο νόμος, προκειμένου ο μισθωτής να άρει τη δυστροπία και αποπληρώσει τις οφειλές του από τα οφειλόμενα μισθώματα. Το χρονικό διάστημα των 15 ημερών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον μισθωτή, καθώς αν καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα εμποδίζει τη διαδικασία έξωσης και δεν  μπορεί να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης, εκτός, βέβαια, αν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση του από δυστροπία. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου δεν καταβάλει τις οφειλές του από τα μισθώματα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο εκμισθωτής μπορεί να προχωρήσει κανονικά στην κατάθεση της αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.

Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών ξεκινά από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της εξώδικης όχλησης και λήγει όταν περάσει όλη η τελευταία ημέρα. Η επίδοση της εξώδικης όχλησης αποτελεί και την πρώτη πράξη για την έναρξη της διαδικασίας της έξωσης του ενοικιαστή.

Στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων, η διαδικασία προχωρά στην κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

Αρμοδιότητα, εν προκειμένω, για την έκδοση της διαταγής απόδοσης του μισθίου έχει το Ειρηνοδικείο του τόπου του μισθίου, αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι μέχρι το ποσό των 600,00€, ενώ αν το μίσθωμα είναι μεγαλύτερο αρμοδιότητα έχει το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Η τοπική αρμοδιότητα κρίνεται από την διεύθυνση του ακινήτου.  Δικηγόροι εξώσεων στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη καταθέτουν αντίστοιχα την αίτηση για διαταγή έξωσης.

Τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 118 ΚΠολΔ, και εκείνα του άρθρου 119 παρ. 1 ΚΠολΔ, καθώς και: α) αίτημα να εκδοθεί διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου και μνεία του τόπου όπου βρίσκεται με περιγραφή του, β) επίκληση του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση, δηλαδή του μισθωτηρίου γ) επίκληση της κατά το άρθρο 637 ΚΠολΔ περίπτωσης σύμφωνα με την οποία ζητείται η απόδοση της χρήσης του μισθίου με αναφορά των αναγκαίων περιστατικών, καθώς και της έκθεσης επίδοσης (άρθρο 639 παρ. 2 ΚΠολΔ). Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται αναφορά του γεγονότος της καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων από δυστροπία του μισθωτή, καθώς και αναφορά ότι έχει λάβει χώρα εμπρόθεσμα έγγραφη εξώδικη όχληση του μισθωτή.

Καθώς στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν προβλέπεται συζήτηση σε ακροατήριο δικαστηρίου, παρά προχωρά μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, τα δικαιολογητικά έγγραφα για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων είναι τα εξής:

 1. Το έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση (μισθωτήριο συμβόλαιο καθώς και η δήλωση καταχώρισης μίσθωσης στο taxis)
 2. Όσα έγγραφα σχετίζονται με την νομιμοποίηση του εκμισθωτή
 3. Η έκθεση επίδοσης της έγγραφης εξώδικης όχλησης του εκμισθωτή προς τον μισθωτή, από την οποία να προκύπτει ότι αυτή έχει λάβει χώρα εμπρόθεσμα
 4. Η έγγραφη εξώδικη όχληση προς τον μισθωτή

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής στο Δικαστήριο πιστοποιητικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της τελευταίας διετίας από το μίσθιο ακίνητο του οποίου ζητείται η απόδοση. Δεν απαιτείται ούτε η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

Μετά την κατάθεση της αιτήσεως στο δικαστήριο και αφού κριθεί ότι αυτή είναι νόμιμη και αποδεικνύονται εγγράφως τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση περιστατικά, εκδίδεται από το δικαστή σε σύντομο χρονικό διάστημα η απόφαση, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Με την απόφαση αυτή υποχρεώνεται ο μισθωτής να αποδώσει στον εκμισθωτή τη χρήση του μισθίου ενώ καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα. Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης για την απόδοση του μισθίου και πληρωμής των μισθωμάτων ποικίλει ανάλογα με το φόρτο εργασίας του εκάστοτε δικαστηρίου, αλλά κατά μέσο όρο από την κατάθεση της αίτησης και την έκδοση της απόφασης απαιτούνται δύο (2) εβδομάδες.

Αμέσως μετά, η απόφαση (συγκεκριμένα το αντίγραφο εξ απογράφου της απόφασης) επιδίδεται στο μισθωτή με δικαστικό επιμελητή. Μαζί με την επίδοση της απόφασης, επιδίδεται και το έγγραφο της επιταγής προς εκτέλεση, με το οποίο διατάσσεται ο μισθωτής στην απόδοση του μισθίου και την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Έπειτα από την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της απόφασης αντιγράφου εξ απογράφου με την επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση και ο εκμισθωτής να προβεί στην έξωση του μισθωτή. Σύμφωνα με το νόμο, η διαταγή απόδοσης του μισθίου εκτελείται και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματα του από το μισθωτή ή κατέχει το μίσθιο γι’ αυτόν, ακόμα και αν δεν υπάρχει σχετική αναφορά στη διαταγή.

Να σημειωθεί ότι ο μισθωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης ανακοπή κατά της διαταγής. Οι λόγοι ανακοπής πρέπει να στρέφονται κατά της νομιμότητας και του κύρους της ανακοπτομένης διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Παραδείγματος χάριν, λόγο ανακοπής θεμελιώνει, μεταξύ άλλων, αν στο σώμα της διαταγής απόδοσης δεν αναφέρεται πουθενά ότι έλαβε χώρα εξώδικη όχληση προς τον ανακόπτοντα ή όταν αμφισβητούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η αξίωση απόδοσης του μισθίου π.χ. να αποδειχθεί ότι δεν οφείλονται μισθώματα λόγω εξόφλησης. Ωστόσο, η άσκηση της ανακοπής εκ μέρους του μισθωτή δεν αναστέλλει στην εκτέλεση της διαταγής απόδοσης, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να ασκηθεί και αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Στην περίπτωση, όπου, ο μισθωτής δεν υποχωρεί και δεν παραδίδει το μίσθιο, τότε ξεκινά η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι  ο δικαστικός επιμελητής μεταβαίνει στο ακίνητο και προχωρά στην έξωση του ενοικιαστή, αλλάζοντας την κλειδαριά. Αυτό αποτελεί και το τελικό στάδιο της διαδικασίας έξωσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ενοικιαστή με την διαταγή απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων.

Δικηγόροι για μισθώσεις Θεσσαλονίκη

Β) Άσκησης αγωγής για την απόδοση του μισθίου και την πληρωμή των μισθωμάτων (2ος τρόπος έξωσης)

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου και θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης, εν προκειμένω, μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του μισθωτή με αίτημα την απόδοση του μισθίου, με νομική βάση το άρθρο 597 ΑΚ ή το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ. Σε αντίθεση με τη διαδικασία της έκδοσης διαταγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων, η αγωγή απόδοσης του μισθίου αποτελεί πιο χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτείται παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου και σε αρκετές περιπτώσεις πολύμηνη αναμονή μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται καθώς και η διαδικασία για την άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου, συνοψίζονται ως ακολούθως:

 1. Οφειλή μισθωμάτων. Νόμιμη βάση της ασκηθείσας αγωγής αποτελεί η καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων. Όπως αναλύθηκε και στην περίπτωση της διαταγής απόδοσης μισθίου, θα πρέπει να συντρέχει υπερημερία στην καταβολή του μισθώματος και υπερημερία στοιχειοθετείται όταν ο μισθωτής δεν πληρώνει τα μισθώματα εμπροθέσμως, στην δήλη ημέρα, δηλαδή, που τα μέρη συμφωνούν συνήθως με το μισθωτήριο συμβόλαιο. Για το ορισμένο, επομένως, της αγωγής απόδοσης πρέπει να αναφέρεται σ’ αυτήν, αναφορικά με την υπερημερία του μισθωτή, ότι για την καταβολή είχε συμφωνηθεί μεταξύ των μερών συγκεκριμένη δήλη ημέρα ή εφόσον  δεν έχει προβλεφθεί δήλη ημέρα στο μισθωτήριο, ότι έλαβε χώρα όχληση του μισθωτή.

 

 1. Μίσθωση, η οποία δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται εγγράφως. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τη διαδικασία διαταγής απόδοσης, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η απόδειξη της μισθώσεως με την επίδειξη αποδεικτικών εγγράφων. Η αγωγή, δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει στην έξωση του μισθωτή ακόμη και χωρίς έγγραφες αποδείξεις ή ακόμα και αν αυτές είναι πλημμελείς.

 

 1. Εξώδικη έγγραφη όχληση. Όπως και στην ανωτέρω διαδικασία, η επίδοση της εξώδικης όχλησης θα πρέπει να λάβει χώρα με δικαστικό επιμελητή. Ωστόσο, στην περίπτωση της αγωγής απόδοσης του μισθίου, με την εξώδικη έγγραφη όχληση μπορεί να καταγγελθεί η ίδια η μίσθωση απευθείας ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε πρέπει να συμβεί με τη διαταγή απόδοσης. Να σημειωθεί ότι η προϋπόθεση της καταγγελίας της σύμβασης δεν ισχύει για την αγωγή, η οποία έχει ως νομική βάση το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ, καθώς σε αυτή την περίπτωση η σύμβαση θα πρέπει να είναι σε λειτουργία.

 

 1. Κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο και έκδοση απόφασης. Αποκλειστικό κριτήριο για την κρίση περί υπαγωγής μισθωτικής διαφοράς στην υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ή του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι το ύψος του συμφωνημένου μηνιαίου μισθώματος. Συνεπώς, αρμοδιότητα για την άσκηση αγωγής απόδοσης του μισθίου έχει το Ειρηνοδικείο του τόπου του μισθίου, αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι μέχρι το ποσό των 600,00€, ενώ αν το μίσθωμα είναι μεγαλύτερο αρμοδιότητα έχει το Μονομελές Πρωτοδικείο. Με την κατάθεση της αγωγής προσδιορίζεται ημερομηνία δικασίμου, κατά την οποία πραγματοποιείται ακροαματική διαδικασία με την εμφάνιση αμφότερων των αντίδικων μερών. Σε τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας, εκδίδεται η απόφαση για την απόδοση του μισθίου. Με την τελεσιδικία της απόφασης, αυτή μπορεί να εκτελεστεί, δηλαδή, να μεταβεί δικαστικός επιμελητής στο ακίνητο, να προβεί στην αλλαγή κλειδαριάς και να αποβάλλει το μισθωτή.

 

Το ειδικότερο ζήτημα της ύπαρξης δύο νομικών βάσεων για την αγωγή απόδοσης του μισθίου που ενδέχεται να μας απασχολήσει ως δικηγόρους μισθώσεων:

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αγωγή απόδοσης του μισθίου μπορεί να έχει δύο διαφορετικές βάσεις. Η μία νομική βάση ανευρίσκεται στο άρθρο 597 ΑΚ κατά το οποίο: «αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση που η διάρκειά της συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο, και πριν από δέκα ημέρες στις άλλες μισθώσεις» ενώ η έτερη νομική βάση ανευρίσκεται στο άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ σύμφωνα με το οποίο: «Αν ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση …».

Από τις δύο αυτές διατάξεις συνάγεται ότι από το ίδιο πραγματικό γεγονός, δηλαδή την υπερημερία του μισθωτή ως προς την καταβολή του μισθώματος, πηγάζουν δύο δικαιώματα του εκμισθωτή, καθένα από τα οποία οδηγούν σε διαφορετικό σκοπό και έχουν διαφορετικά έννομα αποτελέσματα. Από τη μία το δικαίωμα του άρθρο 597 ΑΚ (καταγγελία της μίσθωσης) επιφέρει άρση της μισθωτικής σχέσης για το μέλλον, ενώ το δικαίωμα του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ κατευθύνεται απλώς στην απόδοση του μισθίου χωρίς η άσκηση του να επιφέρει λύση της μίσθωσης. Η λύση της μίσθωσης επέρχεται στην τελευταία περίπτωση μόνο με την απόδοση του μισθίου είτε εκουσίων είτε με αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει της δικαστικής απόφασης.

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, στην αγωγή του άρθρου 597 ΑΚ, ο εκμισθωτής πρέπει να έχει καταγγείλει τη μίσθωση , ενώ στην αγωγή του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ δεν πρέπει να μεσολαβεί καταγγελία, αφού η σύμβαση πρέπει να είναι ενεργή ενώ ούτε η άσκηση της αγωγής ισοδυναμεί με καταγγελία. Ακόμη μια διαφορά τους εντοπίζεται στην περίπτωση, όπου καταβληθούν τα οφειλόμενα μισθώματα. Όταν καταβληθούν όλα τα καθυστερούμενα μισθώματα μέχρι το τέλος της επ’ ακροατηρίου συζήτησης ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η δίκη καταργείται επί της αγωγής του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την αγωγή του άρθρου 597 ΑΚ, όπου αν ο μισθωτής προβεί στην καταβολή των μισθωμάτων εντός της μηνιαίας προθεσμίας, επέρχεται ματαίωση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι δύο δυνατότητες τίθενται σωρευτικά στο νόμο, με την έννοια ότι η άσκηση της μιας δεν αποκλείει την άσκηση της άλλης. Ωστόσο, η σώρευση των δύο δυνατοτήτων στην αγωγή αποκλείεται με τη λογική ότι αντιφάσκουν, καθώς η μια προϋποθέτει ύπαρξη ενεργής μίσθωσης ενώ η άλλη προϋποθέτει λήξη της. Υπάρχει, αντίθετα, η δυνατότητα της επικουρικής σώρευσης των δύο βάσεων, με κύρια βάση την καταγγελία του άρθρου 597 ΑΚ και επικουρική τη βάση του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ.

Ένας καλός δικηγόρος για μισθώσεις θα πρέπει να μεριμνήσει να κατευθύνει τα αιτήματα της αγωγής βάσει της ισχύουσας κρατούσας νομολογίας

 

Γ) Διαφορές μεταξύ διαταγής απόδοσης μισθίου και αγωγής απόδοσης μισθίου:

Έχει ήδη καταδειχθεί η διαφορά μεταξύ των δύο διαδικασιών, δηλαδή, της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων και της άσκησης αγωγής απόδοσης του μισθίου. Συνοπτικά, θα αναφερθούν οι σημαντικότερες πρακτικές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο:΅

 1. Καταγγελία. Με την άσκηση της αγωγής απόδοσης του μισθίου, η σύμβαση μίσθωσης καταγγέλλεται. Αντίθετα, στη διαταγή απόδοσης του μισθίου, δεν πρέπει να καταγγέλλεται η σύμβαση ούτε με την επίδοση της εξωδίκου οχλήσεως ούτε με την ίδια την αίτηση έκδοσης της διαταγής απόδοσης.

 

 1. Εκτέλεση απόφασης. Η απόφαση επί της αγωγής απόδοσης του μισθίου θα πρέπει να καταστεί τελεσίδικη, να παρέλθει, δηλαδή, η προβλεπόμενη προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων για να εκτελεστεί σε βάρος του μισθωτή. Αντίθετα, η διαταγή απόδοσης του μισθίου αποτελεί εκτελεστό τίτλο και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα με την πάροδο της προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

 

 1. Απαιτούμενος χρόνος. Η διαδικασία της αγωγής απόδοσης μισθίου αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς προσδιορίζεται δικάσιμος και επακολουθεί ακροαματική διαδικασία. Επιπλέον, ιδιαίτερο σημαντικό είναι το γεγονός ότι δύναται να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαταγή απόδοσης του μισθίου χαρακτηρίζεται από συντομία, καθώς η διαδικασία ακολουθείται με την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, δεν υπάρχει, δηλαδή, ακροαματική διαδικασία, ενώ ακόμα και η έκδοση της διαταγής απόδοσης του μισθίου εκδίδεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

 

 1. Κόστος. Συγκριτικά μεταξύ των δύο διαδικασιών, αυτή της αγωγής απόδοσης του μισθίου είναι πιο κοστοβόρα, με δεδομένο ότι απαιτείται, πέραν της εξωδίκου οχλήσεως, κατάθεση δικογράφου αγωγής και παράσταση στην ακροαματική διαδικασία, ενώ δεν αποκλείεται η προσκόμιση και άλλων εγγράφων, όπως ένορκων βεβαιώσεων. Αντίθετα, η διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθίου είναι πιο οικονομική, καθώς δεν απαιτείται διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου ενώ τα αποδεικτικά έγγραφα και η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυστηρά συγκεκριμένη.

 

Ως δικηγόροι για μισθώσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και όλη την επικράτεια δεχόμαστε συνχά προβληματισμούς από τους εντολείς μας για μισθωτικά θέματα.

Σχετικά ερωτήματα για μισθώσεις – απαντήσεις από δικηγόρους μισθώσεων Θεσσαλονίκη – Αθήνα:

 

Υπάρχει δυνατότητα σώρευσης των οφειλών που προέρχονται από κοινόχρηστες δαπάνες και στις δύο διαδικασίες απόδοσης του μισθίου;

Κοινός παρονομαστής των δύο διαδικασιών απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων αποτελεί η οφειλή καθυστερούμενων μισθωμάτων, η υπερημερία, δηλαδή, του μισθωτή. Αμφότερες στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ήτοι στην έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων (διαδικασία express) και στην αγωγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων, υπάρχει η δυνατότητα να αιτηθεί ο εκμισθωτής την καταβολή, πέραν των καθυστερούμενων μισθωμάτων και των οφειλόμενων ποσών προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό καθώς και των οφειλών που προέρχονται από κοινόχρηστες δαπάνες.

 

Τι μπορεί να κάνει ένας εκμισθωτής, ο οποίος δεν έχει συμφωνητικό μίσθωσης με τον μισθωτή, ο οποίος οφείλει μισθώματα;

Για να προχωρήσει ένας εκμισθωτής στη διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων (διαδικασία express), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη έγγραφης απόδειξης της μίσθωσης (μισθωτήριο συμβόλαιο και ηλεκτρονική καταχώριση στο σύστημα taxis). Αυτό σημαίνει ότι ένας εκμισθωτής που δεν έχει στην κατοχή του μισθωτήριο συμβόλαιο, μπορεί να προχωρήσει στην έξωση του μισθωτή ακολουθώντας τη διαδικασία της αγωγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο η ύπαρξη έγγραφης απόδειξης της μίσθωσης, οπότε δεν εμποδίζεται ο εκμισθωτής να αιτηθεί την απόδοση του μισθίου του και την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

 

Ποια δυνατότητα υπάρχει για τον εκμισθωτή που το μισθωτήριο συμβόλαιο του με το μισθωτή έχει λήξει, ενώ ο τελευταίος οφείλει μισθώματα;

Κατά κανόνα, η διαδικασία της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων (διαδικασία express) απαιτεί την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης, σε αντίθεση με την αγωγή απόδοσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων, όπου δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργή μίσθωση. Ωστόσο, έχει κριθεί νομολογιακά σε αρκετές περιπτώσεις, ότι εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως η έναρξη της μίσθωσης, μπορεί να προχωρήσει ο εκμισθωτής στη διαδικασία έξωσης με διαταγή απόδοσης μισθίου, ακόμα και αν η μίσθωση δεν είναι ενεργή (υπ’ αριθ. ΜΠρΘεσς 14517/2019). Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μισθώσεων σε περιπτώσεις τέτοιες όπου νομολογιακά είναι διχασμένες.

 

Τι συμβαίνει εάν ο μισθωτής προβεί στην καταβολή των οφειλόμενων ποσών μετά την παρέλευση των 15 ημερών ή προβεί στην καταβολή τους εμπροθέσμως αλλά μερικώς;

Στην περίπτωση που ο μισθωτής προβεί στην καταβολή του συνολικού ποσού των οφειλών του από μισθώματα τότε η διαδικασία της έξωσης διακόπτεται και εφόσον εκδοθεί διαταγή απόδοσης τότε αυτή μπορεί να ακυρωθεί μετά από άσκηση ανακοπής εκ μέρους του μισθωτή. Αν ο μισθωτής προβεί μεν στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων μετά όμως το πέρας των 15 ημερών, τότε η διαδικασία της έξωσης προχωρά κανονικά σε βάρος του. Εάν, τέλος, ο μισθωτής καταβάλει μέρος των οφειλόμενων μισθωμάτων και όχι ολόκληρο το ποσό, τότε προχωρά η διαδικασία και εκδίδεται κανονικά διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο μισθωτής αποβιώσει μετά την επίδοση σε αυτόν της εξωδίκου οχλήσεως ή αποβιώσει μετά την επίδοση σε αυτόν της διαταγής απόδοσης;

Εάν ο μισθωτής αποβιώσει μετά την επίδοση της εξώδικης όχλησης, πριν συντελεστεί, δηλαδή, κατάθεση της αίτησης απόδοσης του μισθίου και μισθωμάτων, δεν είναι δυνατή η έκδοση της διαταγής σε βάρος του. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής θα πρέπει να στρέψει την αίτηση σε βάρος των κληρονόμων του μισθωτή. Αν παρόλα αυτά, εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου σε βάρος του θανόντος, τότε αυτή είναι ανύπαρκτη. Εάν ο μισθωτής αποβιώσει μετά την επίδοση της διαταγής απόδοσης του μισθίου, τότε εφαρμογή έχει το άρθρο 146 ΚΠολΔ και η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών διακόπτεται και εκκινεί ξανά με νέα επίδοση στους κληρονόμους του θανόντος μισθωτή.

 

Τι τύχη έχουν τα πράγματα του μισθωτή που βρίσκονται μέσα στο μίσθιο, σε περίπτωση εκτέλεσης της διαταγής απόδοσης του μισθίου;

Στην περίπτωση όπου βρίσκονται εγκατεστημένα πράγματα εντός του μισθίου, τα οποία ανήκουν στο μισθωτή, διενεργείται καταγραφή από το δικαστικό επιμελητή των πραγμάτων αυτών που εντοπίστηκαν μέσα στο μίσθιο. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να τα φυλάξει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της αποβολής από το μίσθιο. Τα πράγματα σε περίπτωση που δεν έρθει να τα πάρει ο μισθωτής, μετά την παρέλευση της εξάμηνης προθεσμίας από την αποβολή του, μπορούν είτε να εκποιηθούν είτε να απομακρυνθούν και να καταστραφούν.

Έξωση ενοικιαστή και Κορονοϊός  covid -19

Ο covid -19 και ιδίως το πρώτο κύμα τη πανδημίας οδήγησε σε σχεδόν καθολικό πάγωμα της Δικαιοσύνης και αναστολή των διαδικασιών εκτέλεσης, άρα συνακόλουθα και της αποβολής (έξωσης) ενοικιαστή. Πλέον ΔΕΝ υφίσταται καμία απαγόρευση έξωσης ενοικιαστή λόγω οφελών, συνεπώς οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά.

Παρατίθεται σχετική νομολογία μισθωτικών διαφορών:

Α) Στην υπ’ αριθ. 14517/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι: « Απαιτούμενη προϋπόθεση για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου είναι η έγγραφη απόδειξη της ύπαρξης της σύμβασης μίσθωσης κατά το χρόνο που γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη η απαίτηση της αιτούσας-εκμισθώτριας για την καταβολή των ένδικων μισθωμάτων από την καθ’ ης η αίτηση-μισθώτρια, χωρίς να ενδιαφέρει αν η σύμβαση αυτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαταγής απόδοσης εξακολουθεί να είναι ενεργός.».

Β) Στην υπ’ αριθ. 12197/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι: « Διαδικαστική προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης προς έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου αποτελεί και η συνδρομή του στοιχείου της νομιμοποίησης, τόσο του αιτούντος (ενεργητική νομιμοποίηση), όσο και του καθ’ ου η αίτηση (παθητική νομιμοποίηση). Μάλιστα η κατάφαση της εν λόγω διαδικαστικής προϋπόθεσης εξετάζεται από το δικαστή που επιλαμβάνεται της σχετικής αιτήσεως αυτεπαγγέλτως, ενώ η έλλειψη της οδηγεί στην απόρριψη της ανωτέρω αιτήσεως ως απαράδεκτης. Πιο ειδικά, για την υποβολή της αίτησης προς έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου νομιμοποιείται ενεργητικά μόνο ο δικαιούχος της απαίτησης εκμισθωτής.».

Γ) Στην υπ’ αριθ. 3018/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι: « Κατά το άρθρο 597 παρ. 1 εδ. α΄ του ΑΚ, αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκ- μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση, τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση που η διάρκεια της, συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο και πριν από δέκα μέρες στις άλλες μισθώσεις. Κατά την κρατούσα και ορθή άποψη, απαιτείται και εδώ, όχι απλή, αλλά υπαίτια καθυστέρηση, δηλαδή υπερημερία του μισθωτή ως προς την καταβολή του μισθώματος (ΑΚ 340 επ.), η οποία, αν το μίσθωμα είναι καταβλητέο σε ορισμένη ημέρα, επέρχεται με μόνη την παρέλευση της δήλης αυτής ημέρας, κατά τον κανόνα του άρθρου 341 παρ. 1 ΑΚ. Εξάλλου, κατά το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ, που ισχύει και στις εμπορικές μισθώσεις, “αν ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση, και αν δεν την κατήγγειλε κατά το άρθρο 597 ΑΚ.

Η άσκηση της αγωγής στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης”. Η δυστροπία, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, συμπίπτει με την προαναφερόμενη υπερημερία του μισθωτή ως οφειλέτη του μισθώματος. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι από το ίδιο πραγματικό γεγονός ως γενεσιουργό αίτιο, δηλ. από την υπερημερία του μισθωτή ως προς την καταβολή του μισθώματος, πηγάζουν δυο δικαιώματα του εκμισθωτή, καθένα από τα οποία κατατείνει σε διαφορετικό σκοπό και συνεπάγεται διαφορετικά έννομα αποτελέσματα, αφού πράγματι η καταγγελία της μισθώσεως κατά το άρθρο 597 ΑΚ επιφέρει την άρση της μισθωτικής σχέσεως για το μέλλον (ΑΚ 587 εδ. α`), ενώ το ιδιότυπο δικαίωμα από το άρθρο 66 του ΕισΝΚΠολΔ κατευθύνεται απλώς στην απόδοση του μισθίου, χωρίς η άσκηση της να επιφέρει τη λύση της μισθώσεως, η οποία, στην περίπτωση αυτή, επέρχεται μόνο με την απόδοση του μισθίου, είτε εκουσίως είτε με την αναγκαστική εκτέλεση της οικείας δικαστικής αποφάσεως. Πρόκειται λοιπόν για δικαιώματα τα οποία συρρέουν διαζευκτικώς και επομένως, ενόψει του άρθρου 306 ΑΚ, που εφαρμόζεται και στην εν λόγω περίπτωση διαζευκτικής συρροής, η επιλογή του ενός αποκλείει την άσκηση του άλλου, χωρίς δυνατότητα μεταβολής γνώμης. Ειδικότερα, αν η μίσθωση καταγγελθεί σύμφωνα με το άρθρο 597 ΑΚ, αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 66 του ΕισΝΚΠολΔ.».

δικηγόροι για μισθώσεις Θεσσαλονίκη

Δικηγόροι για μισθώσεις Αθήνα

Παρατίθενται τα σχετικά άρθρα του αστικού κώδικα για μισθώσεις:

Άρθρο 637 ΚΠολΔ: «Κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των μισθωμάτων εντός του δεκαπενθήμερου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, εκτός αν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία. Επίδοση έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.».

Άρθρο 638 ΚΠολΔ: « Αρμόδιος για την έκδοση της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου είναι ο ειρηνοδίκης στις περιπτώσεις που αυτός έχει αρμοδιότητα κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση β` και ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται στο κατά το άρθρο 29 κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο.»

Άρθρο 639 ΚΠολΔ: «1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 626 εφαρμόζεται αναλόγως. 2. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 117 ή 118, και εκείνα της παραγράφου 1 του άρθρου 119, καθώς και: α) αίτημα να εκδοθεί διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου και μνεία του τόπου όπου βρίσκεται με περιγραφή του, β) επίκληση του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση, γ) επίκληση της κατά το άρθρο 637 ΚΠολΔ περίπτωσης σύμφωνα με την οποία ζητείται η απόδοση της χρήσης του μισθίου με μνεία των αναγκαίων περιστατικών, καθώς και της έκθεσης επίδοσης. 3. Στην αίτηση επισυνάπτεται το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση, η έκθεση επίδοσης της όχλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Ο δικαστής μπορεί να καλέσει τον αιτούντα να βεβαιώσει και ενόρκως τα περιστατικά που απαιτούνται για την έκδοση της διαταγής. 4. Η διάταξη του άρθρου 627 εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθρο 640 ΚΠολΔ: «1. Αν η αίτηση είναι νόμιμη και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση περιστατικά αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής εκδίδει διαταγή με την οποία υποχρεώνει τον καθ’ ου να αποδώσει στον αιτούντα τη χρήση του μισθίου και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα.  2. Η διαταγή καταρτίζεται εγγράφως και περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που την εκδίδει, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου, δ) περιγραφή του μισθίου, ε) την αιτία της απόδοσης με έκθεση των αναγκαίων περιστατικών και μνεία της έκθεσης επίδοσης της όχλησης, στ) διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, ζ) υπόμνηση στον καθ’ ου ότι η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό που μπορεί να εκτελεστεί μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση και ζ) υπογραφή του δικαστή που την εξέδωσε.  3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες από την επίδοσή αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 616.»

Άρθρο 641 ΚΠολΔ: « 1. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση: α) αν δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έκδοσή της και β) αν ο αϊτών δεν δίνει τις τυχόν ζητούμενες από αυτόν εξηγήσεις ή δεν προβαίνει στις υποδεικνυόμενες συμπληρώσεις ή διορθώσεις της αίτησης ή δεν παρέχει τις τυχόν ζητούμενες από αυτόν βεβαιώσεις της υπογραφής ιδιωτικών εγγράφων ή αν, μολονότι έχει κληθεί να βεβαιώσει ενόρκως τα κατά το άρθρο 639 περιστατικά, δεν προβαίνει στη βεβαίωση αυτή. 2. Η απόρριψη της αίτησης σημειώνεται κάτω από την αίτηση με σύντομη έκθεση του λόγου. 3. Η απόρριψη της αίτησης δεν εμποδίζει την υποβολή νέας ούτε την άσκηση αγωγής.»

Άρθρο 642 ΚΠολΔ: «Ο καθ’ ου η διαταγή δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του μισθίου δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής. Η ανακοπή εκδικάζεται ως μισθωτική διαφορά.»

Άρθρο 643 ΚΠολΔ: «Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής. Ο δικαστής όμως που την εξέδωσε μπορεί, ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, η οποία εκδικάζεται κατά τα άρθρα 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, είτε με εγγυοδοσία υπέρ του καθ’ ου η ανακοπή είτε χωρίς εγγυοδοσία, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.»

Άρθρο 644 ΚΠολΔ: « 1. Αν η ανακοπή ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και οι λόγοι της είναι νόμιμοι και βάσιμοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή.  2. Η διάταξη του άρθρου 634 εφαρμόζεται αναλόγως.»

Άρθρο 645 ΚΠολΔ: «Στην αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων, κοινόχρηστων δαπανών, τελών και λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 638 έως 645, 624, 626 παρ. 2 και 3, 630 στοιχ. γ, δ και ε και 634.»

Άρθρο 597 ΑΚ: «Αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση που η διάρκειά της συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο, και πριν από δέκα ημέρες στις άλλες μισθώσεις. Δεν αποκλείεται αξίωση του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας της πρόωρης λύσης της μίσθωσης. Η καταγγελία μένει χωρίς αποτέλεσμα αν ο μισθωτής πριν περάσει η προθεσμία αυτή καταβάλει το καθυστερούμενο μίσθωμα μαζί με τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας.»

Άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ: «Αν ο μισθωτής καθυστερήσει το μίσθωμα από δυστροπία, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση, και αν δεν την κατάγγειλε κατά το άρθρο 597 Α.Κ.. Η άσκηση της αγωγής στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης.»

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες ή ανάληψη της διαδικασίας έξωσης μπορείτε να απευθύνεστε στα δικηγορικά μας γραφεία και ένας δικηγόρος για εξώσεις θα χειριστεί την υπόθεση σας με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

 

Δικηγόροι για μισθώσεις Θεσσαλονίκη: 2310 500 442

Περαία Θεσσαλονίκης: 2392 181 200

Δικηγόροι για μισθώσεις Αθήνα: 210 9585365

(Ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-14:30 & 18:00-20:00 – εκτός απογεύματος Τετάρτης)

 

Διαδικασία Έξωσης ενοικιαστή: Χρόνος και κόστος 8

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:

dikigoroi athinaδεν πληρωνειδιαδικασία έξωσηςδικαιωματα ενοικιαστη σε περιπτωση πωλησηςδικαιωματα ιδιοκτητη εναντι ενοικιαστηδικηγορικό γραφείο εξώσεωνδικηγόροι Αθήναδικηγοροι για ενοικιασεις κατοικιωνδικηγοροι για ενοικιαστεςδικηγοροι για εξωσειςδικηγόροι για εξώσεις αθήναΔικηγοροι για επαγγελματικη στεγηδικηγόροι για ιδιοκτήτεςδικηγόροι για μισθώσειςδικηγόροι για μισθώσεις Αθήναδικηγόροι για μισθώσεις Θεσσαλονίκηδικηγοροι εξωσεων αθηναδικηγοροι εξωσεων θεσσαλονίκηδικηγόροι θεσσαλονίκηςΔικηγοροι με ειδικευση στα ακινηταΔικηγοροι πειραια για ακινηταδικηγορος για ενοικιαΔικηγοροσ για ενοικιαστεςδικηγόρος για εξώσειςδικηγόρος για εξώσεις θεσσαλονικήδικηγόρος για έξωσηδικηγορος για εξωση θεσσαλονικηδικηγορος για μισθωσειςδικηγόροσ για μισθώσεισ αθήναδικηγόροσ για μισθώσεισ θεσσαλονίκηδικηγόρος με ειδικευση στις εξωσειςδικηγορος μισθωσειςενοικιαστής δεν πληρώνει κοινόχρησταενοικιαστης δεν φευγειενοικιαστης χρωσταει ενοικια δεν πληρωνει το ενοικιο ενοικιαστης δεν πληρωνει δεηενοικιαστης χρωσταει κοινοχρησταενοικιαστης χωρις συμβολαιοενοικιαστης χωρις συμβολαιο δεν πληρωνειέξωσηεξωση απο διαμερισμαεξωση δικηγόροι αθηναεξωση δικηγόροι θεσσαλονικηεξωση δικηγόρος αθηναεξωση δικηγόρος θεσσαλονίκηέξωση ενοικιαστήέξωση ενοικιαστή αθήναεξωση ενοικιαστη για ιδιοκατοικησηεξωση ενοικιαστη επαγγελματικης στεγηςεξωση ενοικιαστή κατοικίαςεξωση ενοικιαστη κοστος 2020εξωση ενοικιαστη λογω ληξης συμβολαιουεξωση ενοικιαστη λογω πωλησηςεξωση ενοικιαστη που δεν πληρωνειέξωση κακοπληρωτή ενοικιαστήέξωση κακού ενοικιαστήεξωση κορονοιοςεξωση λογω μη καταβολης ενοικιουεξωση ποσο κοστιζειεξωση χωρις μισθωτηριοεξωση χωρις συμβολαιοκαλός δικηγόρος για εξωσημη καταβολη ενοικιουμπορω να κοψω το ρευμα σε ενοικιαστηνομική συμβουλή έξωση ενοικιαστήο ενοικιαστης εκλεβε ρευμαποτε μπορω να κανω εξωση σε ενοικιαστηστα ποσα ενοικια γινεται εξωσητι γινεται οταν ο ενοικιαστης δεν πληρωνει το νεροΤι ισχυει για τισ εξωσειστι μπορω να κανω οταν δεν πληρωνει ο ενοικιαστηςχρωσταει ενοικια

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button