ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κούρεμα οφειλών κατά 54%

Με την υπ’ αριθμόν 1362/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση του εντολέα μας για υπαγωγή των οφειλών του στο καθεστώς του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

 

Πιο συγκεκριμένα, ο αιτών έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα συνταξιούχος δημιούργησε οφειλές ύψους 45.668 ευρώ προς τις πιστώτριες τράπεζες . Μοναδικό εισόδημα του αιτούντα αποτελεί η σύνταξη που λαμβάνει ύψους 753,61 ευρώ ενώ η σύζυγός του είναι άνεργη.

 

Περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα αποτελούν η κύρια κατοικία τους στην οποία και διαμένουν, το 50%  μιας κατοικίας που βρίσκεται στις Σέρρες, κάποια αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κυριότητα της συζύγου του και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

 

Επίσης, ο αιτών διαθέτει και 6.000 ευρώ τα οποία προήλθαν από καταβολή αναδρομικών της σύνταξής του. Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω καθώς επίσης ότι ο αιτών έχει σοβαρά προβλήματα υγείας όρισε την εφάπαξ καταβολή των 6.000 ευρώ (διαθέσιμα μετρητά) στις πιστώτριες και την εξαίρεση από την εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου.

 

Επιπλέον, εφάρμοσε κούρεμα των οφειλών του σε ποσοστό 54% και όρισε ως μηνιαίες καταβολές το ποσό των 50, 00 ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια (εκ των οποίων τα 20,00 ευρώ θα πηγαίνουν για την εξόφληση των χρεών του ενώ τα υπόλοιπα 30,00 ευρώ για την διάσωση της κύριας κατοικίας του). Με το πέρας της τριετίας η μηνιαία δόση θα ανέρχεται στα 114,02 ευρώ για τα επόμενα δώδεκα έτη και θα πηγαίνει εξ’ ολοκλήρου στη διάσωση της κύριας κατοικίας του. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

Κούρεμα οφειλών κατά 54% 9

Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρη η απόφαση:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

N. 3869/2010

Αριθμός 1362/ 2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ………….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη γραμματέα Σοφία ………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 30η Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ: ………….του ……… και της ………., κατοίκου ……. Θεσσαλονίκης (οδός: ……..αρ:…..), με Α.Φ.Μ……….., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχαήλ Ζηδιανάκη (Α.Μ.: …. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………που εδρεύει στην Αθήνα (οδός:…….αρ…..) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………….που εδρεύει στην Αθήνα (οδός: ………, αρ. …..) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ:………, ως καθολική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ……………. η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου …………(ΑΜ:…..ΔΣ Θεσσαλονίκης) και 3) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ………………. που εδρεύει στην Αθήνα (οδ. ……….αρ……) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ………, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της ………..(ΑΜ:…ΔΣ Θεσσαλονίκης).

Ο αιτών κατέθεσε τη με αριθμ. εκθ. καταθ. 10082/25-102016 αίτησή του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό και ζητάει να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή. Δικάσιμος ορίστηκε αρχικά η 23η-1Ο-2Ο17 και μετά από αναβολή η ημερομηνία που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας, όπου εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε προφορικά.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1394/08-11-2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ……………..που νομίμως προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη κατάθεσης, ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για την αρχική δικάσιμο της 23ης-1Ο-2Ο17, επιδόθηκε νομίμως στην πρώτη των καθ’ ων η αίτηση …………εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 13 του Ν. 4161/2013. Κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, με επισημείωση επί του πινακίου, και μεταφέρθηκε στη σειρά των υποθέσεων που έπρεπε να συζητηθούν στη νέα αυτή δικάσιμο, οπότε και από μόνη την αναγραφή της στο πινάκιο δεν απαιτείτο νέα κλήση αυτού (άρθ. 226 παρ. 4 ΚΠολΔ). Όμως, η πρώτη των καθ’ων η αίτηση, κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο στη σειρά της, για να συζητηθεί, δεν παραστάθηκε. Πρέπει επομένως να δικασθείερήμην, η διαδικασία όμως θα προχωρήσει σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 124-126, 271 παρ. 1 και 754 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπως οι τελευταίες τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου).

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως το περιεχόμενό της παραδεκτά κατ’ άρθρα 224, 741 και 745 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε και διορθώθηκε, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντα, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, αλλά και με τις προτάσεις, που νόμιμα κατέθεσε, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριές του, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητάει, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης και κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση της αναφερόμενης κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, όπως εκτίθενται στο κρινόμενο δικόγραφο, με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή του απ’ αυτά, να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των οφειλών του και να απαλλαγεί από τη δικαστική του δαπάνη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν.3869/2Ο1Ο). Περαιτέρω, για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών προσκόμισε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου όλα τα έγγραφα που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, ήτοι 1) έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματα του Ιδίου και της συζύγου του, στα κάθε φύσης εισοδήματά του, στους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους και αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 7534/20-08-2015 9 (ΦΕΚ B’ 1794/20-08-2015) και 2) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως της παραγράφου 1, ήτοι περί της ορθότητας και πληρότητας των καταστάσεων α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, μετά την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού προέβη σε τυπικό έλεγχο αυτής και διαπιστώθηκε εκ μέρους της ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, εισήχθη προς προσδιορισμό δικασίμου για τη συζήτηση και ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και παράλληλα ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης για την επικύρωση ενδεχομένου προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 20-01-2017 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, (βλ. υπ’ αριθ. 7133/03-12-2018 βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ’ων η αίτηση. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης περί αοριστίας που υπέβαλαν οι καθ’ων πιστώτριες, διότι πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο που περιέχονται σ’ αυτήν, στην αίτηση πρέπει να περιέχονται και: α) η περιουσιακή κατάσταση του Ιδίου και της συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους, β) οι πιστωτές του και οι απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από τηνημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου ή σχέδιο για την διευθέτηση των οφειλών του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του και την προστασία της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου (Βλ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2016, ό.π. σελ. 115 επ.), στοιχεία που περιέχονται επίσης σ’ αυτή και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Η αίτηση είναι νόμιμη, θεμελιωμένη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4161/2013, με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του N-4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015, το οποίο καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 1 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1-12016 και με τα άρθρα 56 — 68 Ν. 4549/2018, τα οποία σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 68 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Α 105/146-2018) καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Ωστόσο, πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμα α) το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθετήσεως, κατ’ άρθρο 7 του Ν. 3869/2010, αφού η επικύρωση του σχεδίου αυτού από τους διαδίκους, κατά το ίδιο ως άνω άρθρο (7 του ν. 3869/2010), δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθετήσεως οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την, κατά τα ανωτέρω, επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του, επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωσή του, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση, δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές τους και, συνεπώς, το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση και πρέπει να απορριφθεί, β) το αίτημα περί αναγνώρισης της απαλλαγής του αιτούντα από το υπόλοιπο των χρεών του μετά την τήρηση από μέρους της των όρων της ρύθμισης, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, διότι η πιστοποίηση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης και σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αυτοδίκαιο αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η απόφαση ή ως αποτέλεσμα μετά από αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο (άρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4549/2018). Άλλωστε εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 69 ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς και γ) το αίτημα να απαλλαγεί ο αιτών από τη δικαστική του δαπάνη, καθόσον δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθ. 8 παρ.6Ν. 3869/2010. Επομένως, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι προσκομίσθηκαν τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για τους παρασταθέντες πληρεξούσιους δικηγόρους (βλ. Νο……….. και Νο………. γραμμάτια είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου

Θεσσαλονίκης).

Οι καθ’ ων η αίτηση με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και περιλαμβάνεται στις προτάσεις τους αρνήθηκαν την αίτηση και πρόβαλαν αμφότερες την ένσταση αοριστίας της αίτησης, η οποία απορρίφθηκε για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, το τρίτο των καθ’ ών πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι ο αιτών δεν τελεί σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών των οφειλών του, ο οποίος αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης, συνιστάμενος στην έλλειψη μίας εκ των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 1 του ν.3869/2010 και θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας της ουσιαστικήςβασιμότητας της αίτησης. Περαιτέρω, αμφότερες οι πιστώτριες που παραστάθηκαν πρόβαλαν την ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντα σε αδυναμία πληρωμών, διότι ανέλαβε δανειακές υποχρεώσεις, ενώ γνώριζε ήδη κατά τη λήψη των δανείων ότι με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή τους αποδεχόμενος ως πιθανό το αποτέλεσμα αυτό, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3869/2Ο1Ο και θα εξετασθεί στη συνέχεια από ουσιαστικής άποψης.Τέλος, το τρίτο των καθ’ ών για τους ίδιους λόγους που πρόβαλε στην ένσταση της δόλιας περιέλευσης πρόβαλε και την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της υπό κρίση αίτησης, κατ’ εκτίμηση του ισχυρισμού του, ήτοι λόγω υπέρμετρου δανεισμού του δυσανάλογου προς τις οικονομικές του δυνατότητες. Ο ισχυρισμός αυτός και αληθής υποτιθέμενος, δεν καθιστά την άσκηση του ένδικου δικαιώματος του αιτούντα καταχρηστική, αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί η ένσταση αυτή ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα εκ μέρους του ΝΠΔΔ πραγματικά περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, καθώς αφορούν ρυθμιστικές επιταγές του άνω νόμου που παρεμβαίνει νομοθετικά και μάλιστα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σε ενοχικές κυρίως αξιώσεις των δανειστών (κατά κύριο λόγο πιστωτικών ιδρυμάτων – Τραπεζών).

 

Από την ανώμοτη εξέταση του αιτούντα, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και εκτιμάται καθεαυτή κατά το βαθμό γνώσης και αξιοπιστίας της, αλλά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις και που κατ’ άρθρ. 346 του ΚΓΙολΔ λαμβάνεται υπόψη προς απόδειξη των ισχυρισμών όλων των διαδίκων, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προκειμένου να χρησιμεύσουν προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336 παρ. 3 και 395 ΚΠολΔ), για κάποια από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, από όσα οι διάδικοι ισχυρίστηκαν στο ακροατήριο, από τις άμεσες και έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους (άρθρ. 261, 352, 339 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας τα οποία λαμβάνει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο υπόψη και χωρίς απόδειξη, από τα πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αληθινά, τα οποία λαμβάνονται και αυτά υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 336 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ) και τέλος από την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (άρθρ. 744 ΚΠολΔ), αλλά και απ’ όλη τη διαδικασία της συζήτησης της διαφοράς καθώς σύμφωνα με το άρθρο 745 ΚΙΤολΔ, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του και πραγματικούς ισχυρισμούς που επιτρεπτά έχουν προβληθεί μέχρι την περάτωση και της τελευταίας συζήτησης ενώπιον του αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών γεννηθείς το 1953 είναι έγγαμος με την ………και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα τέκνα, τα οποία είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Ο αιτών είναι συνταξιούχος ήδη από το έτος 2014 και λαμβάνει μηνιαίως το συνολικό ποσό των (649,46 + 104,15) 753,61 € ως άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης. Πριν τη συνταξιοδότησή του εργαζόταν στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ……..αρχικά ως νυχτοφύλακας και από το έτος 2005 λόγω προβλημάτων υγείας του μεταφέρθηκε σε θέση γραφείου-διοικητικού εντός του Νοσοκομείου. Η σύζυγός του είναι άνεργη από 03-05-2018 και εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, ενώ άνεργη και επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ υπήρξε και κατά το χρονικό διάστημα από 09-05-2016 έως 04-10-2016. Παλαιότερα δε εργαζόταν ως γαζώτρια και συνεισέφερε οικονομικά στις ανάγκες του νοικοκυριού, ενώ πλέον αναζητά εργασία, αλλά λόγω της ηλικίας της (60 ετών) δυσκολεύεται αρκετά στο να ανεύρει εργασία ώστε να συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή της. Επομένως, το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντα ανέρχεται σε 753,61 € περίπου. Σημειωτέον ότι ο αιτών έχει υποβληθεί δύο φορές σε αγγειοπλαστική επέμβαση στην καρδιά του και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κατά το χρόνο λήψης των δανείων του ο αιτών εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος και η σύζυγός του ως γαζώτρια και μόνο τα ατομικά εισοδήματά του από την εργασία του μέχρι πριν τη συνταξιοδότησή του ξεπερνούσαν το ποσό των15.000,00 € ετησίως. Οι δαπάνες του είναι αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των δικών του βιοτικών αναγκών και των προβλημάτων υγείας του, καθώς και της συζύγου του και ανέρχονται στο ποσό των 700,00 ευρώ. Ο αιτών κατοικεί σε κατοικία πλήρους κυριότητάς του, ήτοι σε ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της οικοδομής, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 5, εμβαδού 48,00 τ.μ., αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και αποχωρητήριο, στο ακίνητο δε αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ως κήπος δύο τμήματα του οικοπέδου ένα στη βόρεια πλευρά και ένα στη νότια πλευρά, μετά του αναλογούντος ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινόκτητων και κοινόχρηστων Χώρων της οικοδομής 31,25 0/00 εξ’ αδιαιρέτου. Το ως άνω διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε αγρό και ήδη οικόπεδο μετά την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως εμβαδού 1.087,92 τ.μ. (κατά την πρόσφατη καταμέτρηση) που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. ….κληροτεμαχίου Α’ κατηγορίας, και βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή της ……Θεσσαλονίκης και επί της οδού ……αριθμ. …. (πρώην 22). Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον αιτούντα δυνάμει του υπ’ αριθμ. ………..συμβολαίου αγοραπωλησίας διαμερίσματος της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης…………….., νομίμως μεταγεγραμμένου. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω διαμερίσματος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.560,00 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας υπογεγραμμένο από τον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης………). Το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και προς τούτοις υποβάλλει αίτημα εξαίρεσής της, ζητώντας την υπαγωγή της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 v. 3869/ 10 ρύθμιση και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Επιπλέον ο αιτών δηλώνει ως ιδιόκτητη κατά ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου μια κατοικία στην ………Σερρών συνολικού εμβαδού (100,00 + 72,00) 172,00 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 816,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1970, το οποίο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και για το οποίο δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας. Η σύζυγος του αιτούντα δηλώνει ως ιδιόκτητα τα υπ’ αριθ…..,……, και 335 αγροτεμάχια έκτασης 2.000 τ.μ., 1.500 τ.μ. και3.250 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στον …….Σερρών και τα υπ’ αριθ. …. (κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%), 535, 544 και 540 αγροτεμάχια έκτασης 5.000 τ.μ., 2.500 τ.μ., 2.150 τ.μ. και 2.563 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στον ……. Σερρών. Για τα παραπάνω ακίνητα δεν υφίστανται τίτλοι κυριότητας στο όνομα της συζύγου του αιτούντα. Όσον αφορά την κινητή περιουσία του αιτούντα, έχει την πλήρη κυριότητα στο με αριθμό κυκλοφορίας…..Ι.X. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FIAT, τύπου PUNTO, 1242 κ.εκ. με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την………. Επίσης, στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα περιλαμβάνεται και το ποσό των 6.000,00 € που κατά δήλωση του αιτούντα είναι το ποσό που του απέμεινε από τη λήψη εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος μετά τη συνταξιοδότησή του ύψους11.200,00 € περίπου, ποσό το οποίο δεν είχε λάβει κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται σε αυτή. Το υπόλοιπο δε ποσό των 5.000,00 € περίπου κατά δήλωση του αιτούντα αναλώθηκε σε προβλήματα υγείας του ίδιου και του υιού του, καθώς και στην κατασκευή τεχνητής οδοντοστοιχίας.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών ανέλαβε τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο τα ενέγγυα όσο και τα ανέγγυα, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/ 10): Ειδικότερα, ο αιτών έλαβε, ευθυνόμενος ως οφειλέτης 1) από την τράπεζα ………ως καθολική διάδοχο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………..με την υπ’ αριθμ………………. σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 4.370,39 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι την 25-10-2015, καθόσον δεν προσκομίζονται στοιχεία για το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (08-11-2016), 2) από την τράπεζα ……………ως καθολική διάδοχο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………α) με την υπ’ αριθμ. …………σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής το ποσό των23.024,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι την 1811-2016, καθόσον δεν προσκομίζονται πιο πρόσφατα στοιχεία, δεδομένου ότι η απαίτηση αυτή είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης, β) με την υπ’ αριθμ. …………σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής το ποσό των1.283,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι την 0311-2015, καθόσον δεν προσκομίζονται στοιχεία για το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (08-11-2016) και ως εκ τούτου το συνολικά οφειλόμενο ποσό προς την πιστώτρια αυτή ανέρχεται σε 24.307,61 € και 3) από το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» α) με την υπ’ αριθ. λογαρ. ……..σύμβαση στεγαστικού δανείου από την οποία οφείλει με τόκους και έξοδα το συνολικό ποσό των 6.684,77 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 29-10-2018), β) με την υπ’ αριθ. λογαρ. 17/ 1790 σύμβαση επισκευαστικού δανείου από την οποία οφείλει με τόκους και έξοδα το συνολικό ποσό των 4.539,80 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 29-10-2018) και γ) με την υπ’ αριθ. λογαρ. 21/31668 σύμβαση δανείου μικροεπισκευών από την οποία οφείλει με τόκους και έξοδα το συνολικό ποσό των 5.766,23 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 29-10-2018). Επομένως, το συνολικά οφειλόμενο από τον αιτούντα ποσό προς το πιστωτή ΝΠΔΔ ανέρχεται σε

16.990,80 €. οι απαιτήσεις αυτές είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με υποθήκη επί της κύριας κατοικίας του αιτούντα. Το συνολικά οφειλόμενο από τον αιτούντα ποσό προς τις πιστώτριές του ανέρχεται σε 45.668,80 ευρώ.

Ο αιτών δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των ανωτέρω οφειλών του και αυτή η αδυναμία του έχει προκληθεί κυρίως λόγω της συνταξιοδότησής του και την κατ’ επέκταση της μείωσης του εισοδήματός του, της ανεργίας της συζύγου του σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγείας του ίδιου και του υιού του. Τις προαναφερθείσες δανειακές υποχρεώσεις τις ανέλαβε σε μία ιτερίοδο που το εισόδημά του ήταν λίαν ικανοποιητικό για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, καθώς και την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών του και συνεπώς δεν υπήρχε μόνιμη αδυναμία πληρωμής κατά τον χρόνο λήψης των δανείων. Από τη συγκριτική επισκόπηση των προσκομιζομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, προκύπτει αφενός ότι ο αιτών κατά το χρόνο λήψης των δανείων από το ΤΠΔ, ήτοι κατά τα έτη 2003 και 2004 είχε ατομικά ετήσια εισοδήματα περί τα 15.000,00 €, ομοίως δε και κατά το χρόνο λήψης των δανείων από τις άλλες δύο πιστώτριες κατά τα έτη 2005 και 2010 είχε ετήσιο ατομικό εισόδημα περί τα 16.000-17.000 €, ενώ η σύζυγός του κατά το έτος 2010 είχε ετήσιο εισόδημα περί τα12.000 €, αφετέρου δε από το έτος 2011 παρατηρείται μία συνεχόμενη μείωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μείωσης του εισοδήματός του είναι ότι ενώ το οικονομικό έτος 2012 το ατομικό εισόδημά του ανερχόταν στο ποσό των 15.668,96 €, τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 ανήλθε στο ποσό των 10.614,65 € και 10.243,62 € αντίστοιχα, ενώ και κατά τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2016 μειώθηκε έτι περαιτέρω στα7.052,76 €, 8.616,93 € και 8.857,18 € αντίστοιχα. Μόνο κατά το φορολογικό έτος 2017 παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση στο ετήσιο εισόδημά του, το οποίο ανήλθε στα 9.157,12 €. Αντίστοιχα και η σύζυγος του αιτούντα είχε μεγάλη μείωση στα εισοδήματά της τα οποία κατά το οικονομικό έτος 2013 ανέρχονταν ετησίως σε 4.914,65 € και εν συνεχεία το φορολογικό έτος 2014 μειώθηκε στα 285,05 € και από το έτος 2015 μέχρι και το έτος 2017 κυμάνθηκε μεταξύ 3.500-4.000 €.

 

Σημειωτέον ότι ο αιτών μετά τη συνταξιοδότησή του, έλαβε ως εφάπαξ χρηματικό βοήθημα το ποσό των 11.000,00 € περίπου (βλ. κατάθεση αιτούντα), από το οποίο ανάλωσε το ποσό των 5.000,00 € περίπου στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών και στα έξοδα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του υιού του και των δικών του, απομένοντος υπολοίπου του ποσού των 6.000,00 €- Δεδομένων των εισοδημάτων του σε συνδυασμό με τις δαπάνες που αφορούν τον ίδιο και της σύζυγό του, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων υγείας του και της ηλικίας τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του, ο αιτών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει προς τις πιστώτριές του. Η κρίση αυτή, περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, συνάγεται από τη σχέση της ρευστότητάς του προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογενείας του, η υπολειπόμενη ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οφειλές του. Από τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι ο αιτών, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης που πρότειναν οι καθ’ων πιστώτριες ως αβάσιμης κατ’ουσία.

 

 

Με βάση τα προλεχθέντα, και αφού δεν υφίσταται στο πρόσωπο του αιτούντα η πτωχευτική ιδιότητα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010. Ειδικότερα, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές και του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να διαταχθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.3869/2Ο1Ο η εκποίηση του ακινήτου του αιτούντα στη ………..Σερρών, που περιγράφηκε ανωτέρω, διότι το ενδιαφέρον των πιθανών αγοραστών θα είναι περιορισμένο λόγω του είδους του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται σε συνδυασμό με την ανυπαρξία τίτλου κυριότητας, ώστε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.) , τα οποία πρέπει να τελούν σε μία αναλογία με το προσδοκώμενο τίμημα. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να διαταχθεί και η εκποίηση του αυτοκινήτου του αιτούντα, διότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις του και κατ’ επέκταση την αξιοπρεπή διαβίωσή του. Δεδομένου ότι το ιτοσό των 6.000,00 € αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του αιτούντα, το οποίο δεν υπόκειται σε ρευστοποίηση, θα διανεμηθεί στους πιστωτές σύμμετρα, άτοκα και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή προμήθειες και ως εκ τούτου α) η …………θα λάβει το ποσό των 574,18 €, β) η ………………θα λάβει το ποσό των 3.193,55 € και 3) το ΝΠΔΔ με την επωνυμία …………….θα λάβει το ποσό των 2.232,26 €. τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν στις πιστώτριες εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και να χορηγηθούν στον αιτούντα οι σχετικές αποδείξεις καταβολών. Μετά από τις ανωτέρω καταβολές το οφειλόμενο από τον αιτούντα ποσό σε καθένα από τους πιστωτές του ανέρχεται για την α)………….στο ποσό των3.796,21 €, β) ……………….στο ποσό των 21.114,06 € και γ) ………………….στο ποσό των 14.758,54 €. Το δε συνολικά οφειλόμενο από τον αιτούντα ιτοσό ανέρχεται πλέον σε 39.668,81 € .

Έτσι, η ρύθμιση των οφειλών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών συμμέτρως στους πιστωτές του επί μία τριετία, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το Μάιο του έτους 2019 και για χρονικό διάστημα 36 μηνών. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βιοτικών αναγκών του και των εισοδημάτων του, ορίζεται στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, το οποίοκρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητές του. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού, συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης. Στην από 20-01-2017 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκε ο αιτών σε προσωρινές καταβολές ύψους 50,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως καταβαλλόμενο προς τις πιστώτριές του, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του έτους 2017. Ο αιτών ωστόσο ούτε επικαλείται ούτε προσκομίζει σχετικές αποδείξεις καταβολών του προς τις πιστώτριες και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού που ορίσθηκε με την προσωρινή διαταγή. Από το ποσό αυτό των 50,00 € το ποσό των 20,00 € θα αφορά τις καταβολές του άρθ. 8 παρ.2 και θα καταβληθεί συμμέτρως στις πιστώτριες ως εξής: α) στην ………το ποσό των 1,91 €, β) στην …………..το ποσό των 10,64 € και γ) στο …………….το ποσό των 7,44 €, αρχής γενομένης από το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου 2019 και εν συνεχεία εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός. Η ρύθμιση αυτή για τον αιτούντα θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/ 10, εφόσον με τις μηνιαίες καταβολές δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του και προβάλλεται σχετικό αίτημα αιτ’ αυτόν, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας του από την εκποίηση, εφόσον αποδείχθηκε ότι πληρούνται σωρευτικά και οι οριζόμενες στο εν λόγω άρθρο προϋποθέσεις. Ειδικότερα, αποδείχτηκε ότι α) το ακίνητο που περιγράφεται ανωτέρω χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντα, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 170%, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 34.560,00 ευρώ, δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο) και δ) ο αιτών είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης έναντι της πιστώτριάς του, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, ως αναθεωρήθηκε (αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Φ.Ε.Κ. B’ 2289/27-8-2014 και 2376/2-8-2016), όπως ο οικείος ορισμός αποφασίστηκε από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και διατηρείται σε ισχύ έως τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέου ορισμού που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση αυτού (άρθρ. 99 Ν. 4389/2016), εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης από τους πιστωτές, οι οποίοι και φέρουν το βάρος επίκλησης και απόδειξης. Σύμφωνα συνεπώς με την παράγραφο 2 του άρθρου 9, προκειμένου να καθορισθεί το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει αφενός να ληφθεί υπόψη η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής του και αφετέρου το ότι θα καταβάλλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστωτές του να μην βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική θέση σε σύγκριση με την ικανοποίησή τους σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κατοικίας. Συνεπώς, σημασία πλέον για το ποσό που θα καταβάλλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του έχει η εμπορική αξία αυτής, μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης (βλ. 993 παρ. 2 εδ γ’ ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4335/2015 και ισχύει από 1-1-2016, καθώς και Π.Δ. 59/2016 και υπ’ αριθμ. 54/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος). οι πιστωτές, δεν προσκόμισαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/15-12-2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτίμηση σχετικά με το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, αλλά ούτε ο αιτών προσκόμισε εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων της υποπαραγράφου Γ. 1. της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του v. 4152/2013. Ωστόσο, η υποχρέωση του οφειλέτη περί προσκόμισης εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή δεν αναιρεί τη δυνατότητα προσκόμισης λοιπών αποδεικτικών μέσων (βλ. Ι. Βενιέρης / Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 631 επ). Λαμβανομένων συνεπώς υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης και της προσκομιζόμενης από τον αιτούντα έκθεσης εκτίμησης του πολιτικού μηχανικού………….., η οποία εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο, του εμβαδού του ακινήτου, της παλαιότητας του ακινήτου, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, της εμπορικής αξίας όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή, καθώς και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντα, εκτιμάται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ. Αφαιρώντας δε τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης (αμοιβές δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφου, κόστος δημοσίευσης κ.τ.λ.) που υπολογίζονται σε 2.500 ευρώ, το ελάχιστο ποσό που θα λάμβανε η πιστώτρια σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα ξεκινήσει εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Μαΐου 2019 και εν συνεχεία από το μήνα Ιούνιο 2019 και εξής θα καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 15 χρόνια (180 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη της συμβατικής διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, του συνόλου των χρεών του, της οικονομικής του δυνατότητας και κυρίως της ηλικίας του. Στο πλαίσιο συνεπώς της ως άνω ρύθμισης, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 97,22 ευρώ και για 180 μήνες (17.500/180). Τα δε τρία (3) πρώτα χρόνια των καταβολών των κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ως άνω οριζόμενων μηνιαίων δόσεων θα πρέπει να γίνει η κατ’ άρθρο 9 παρ. 2β του ίδιου νόμου κατανομή του συνολικού καταβλητέου ποσού από τον αιτούντα οφειλέτη ανάμεσα στο ποσό των ανωτέρω μηνιαίων δόσεων (κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010) και εκείνο των κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του ίδιου νόμου οριζόμενων μηνιαίων δόσεων. Ωσαύτως, κατά το διάστημα των τριών (3) ετών, άλλως 36 μηνών, που οι δύο ρυθμίσεις εφαρμόζονται συγχρόνως, από το ποσό των 50,00 ευρώ που αποτελεί τη μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής του αιτούντα ορίστηκε ότι το ποσό των 20,00 € αποτελεί τη μηνιαία δόση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και συνεπώς το απομένον υπόλοιπο των 30,00 ευρώ μηνιαίως, αποτελεί τη δόση για τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα το οποίο θα καταβάλλεται για μία τριετία. Περαιτέρω, μετά το πέρας των τριών ετών, για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του ο αιτών θα έχει καταβάλλει συνολικά το ποσό των (30,00 X 36) 1.080,00 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των 17.500,00 ευρώ, που ορίστηκε ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του. Έτσι, το αντάλλαγμα που πρέπει να καταβάλει διαμορφώνεται στο ποσό των (17.500-1.080) 16.420,00 €- Ο αιτών συνεπώς θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 114,02 ευρώ για το εναπομείναν χρονικό διάστημα των 12 ετών (16.420/144). Από τις καταβολές αυτές που αφορούν τις καταβολές του άρθ. 9 παρ.2 θα ικανοποιηθούν μερικώς οι απαιτήσεις των καθ’ ων η αίτηση, κατ’ αναλογική εφαρμογή του αρθ. 974 επ. ΚΠολΔ. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, ενημερώνοντας σχετικά τον πιστωτή (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ε και στ ν. 3869/2010).

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές και να εξαιρεθεί από την εκποίησηη κύρια κατοικία του κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 τουν.3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση ερήμην της πρώτης των καθ’ων η αίτηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ, ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντα με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών που θα καταβάλλονται άτοκα επί τρία (3) χρόνια συμμέτρως στις καθ’ων ως εξής: : α) στην ………..το ιτοσό των 1,91 €, β) στην ………….το ποσό των 10,64 € και γ) στο …………το ποσό των 7,44 €, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου 2019 και εν συνεχεία εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντα, δηλαδή ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της οικοδομής, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης …., εμβαδού 48,00 τ.μ., αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και αποχωρητήριο, στο ακίνητο δε αυτό ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ως κήπος δύο τμήματα του οικοπέδου ένα στη βόρεια πλευρά και ένα στη νότια πλευρά, μετά του αναλογούντος ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινόκτητων και κοινόχρηστων Χώρων της οικοδομής 31,25 0/00 εξ’ αδιαιρέτου. Το ως άνω διαμέρισμα βρίσκεται σε οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε αγρό και ήδη οικόπεδο μετά την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως εμβαδού 1.087,92 τ.μ. (κατά την πρόσφατη καταμέτρηση) που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. ….κληροτεμαχίου Α’ κατηγορίας, και βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή της ……Θεσσαλονίκης και επί της οδού …..αριθ. ….. (πρώην …).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κύριας κατοικίας του συνολικά το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €) για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών (180 μήνες), το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: α) για το χρονικό διάστημα των πρώτων τριών ετών θα καταβάλλει το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) μηνιαίως, αρχόμενων από το μήνα Μάϊο του έτους 2019 και εντός του τρίτου δεκαημέρου αυτού και εν συνεχεία από το μήνα Ιούνιο 2019 και μέχρι συμιτληρώσεως της τριετίας θα καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός και από το Μάϊο του έτους 2022 και εντεύθεν θα καταβάλλει μηνιαίως και εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός το ποσό των εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (114,02 €). Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν μερικώς οι απαιτήσεις των καθ’ ων η αίτηση πιστωτών του κατ’ αναλογική εφαρμογή των αρθρ. 974 επ. ΚΠολΔ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΟΡΙΖΕΙ την εφάπαξ καταβολή από τον αιτούντα του ποσού των 6.000,00 € συμμέτρως, άτοκα και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή προμήθειες προς τις πιστώτριές του ως εξής: α) στην …….το ποσό των 574,18 €, β) στην…………το ποσό των 3.193,55 € και 3) στο ΝΠΔΔ με την ………..το ποσό των 2.232,26 €. Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν στις πιστώτριεςεντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και να χορηγηθούν στον αιτούντα οι σχετικές αποδείξεις καταβολών.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαΐου 2019, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

                      Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button