ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κούρεμα χρέους κατά 64%

Με την υπ’ αριθμόν 2872/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του εντολέα μας για υπαγωγή του στο καθεστώς των ρυθμίσεων του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Πιο συγκεκριμένα, ο αιτών είναι έγγαμος με δύο τέκνα (ένα ενήλικο και ένα ανήλικο), είναι ελεύθερος επαγγελματίας με μηνιαία έσοδα που εκτιμώνται από το δικαστήριο στο ποσό των 800 ευρώ ενώ η σύζυγός του εργάζεται ως μισθωτή λαμβάνοντας κάθε μήνα μισθό που ανέρχεται στα 473,39 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσό των 42.323 ευρώ προς τη Τράπεζα, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και τον ΕΦΚΑ. Και με την δικαστική προσφυγή στο νόμο μειώθηκε σε 15.120 Ευρω.

Ο αιτών έχει στην κυριότητά του δύο οχήματα ένα φορτηγάκι που το χρησιμοποιεί για την εργασία του και ένα ΙΧ που το έχει σε ακινησία.

Το δικαστήριο αφού εξαίρεσε από την εκποίηση τα δύο οχήματα που είχε στην κυριότητά του ο αιτών εφάρμοσε μείωση 64% επί του χρέους του διαγράφοντας ποσό 27.223 Ευρώ και ορίζοντας για δόση το ποσό των 420,00 ευρώ το μήνα για τρία έτη και με το πέρας αυτών την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των χρεών του. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα της δικαστικής απόφασης:

Αριθμός:2972/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη…, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου με την παρουσία της Γραμματέως ……..

Κούρεμα χρέους κατά 64% 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την …η Νοεμβρίου 2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………του ……και της ……, κατοίκου ……. Θεσσαλονίκης, οδός ………αρ. ……, με Α.Φ.Μ. ………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ζηνιαδάκη του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός …….αρ. …. (Α.Μ. Δ.Σ.Θ.

……) που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (άρθρο 5 v. 3869/2010 και άρθρο 748 παράγραφος 3 ΚΠολΔ): 1. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……αρ……… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη, 2. του …

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 3-9-2018, με Γ.Α.Κ. 31011/7-9-2018 και Ε.Α.Κ. 1970/7-9-2018 αίτησή του, που απευθύνεται στο Δικασιήριο αυτό για τους λόγους που επικαλείται σ’ αυτή, δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως προαναφέρεται και κατά τη συζήτηση που ακολούθησε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ζήτησαν να γίνουν δεκτά οσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 2142/20-9-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών…………, που προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένοαντίγραφο της κρινόμενης αίτησής της με πράξη ορισμού δικασίμου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και Κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα στην πρώτη των καθ’ ων η αίτηση, η οποία κατέστη διάδικος, σύμφωνα με το άρθ. 5 ν.3869/2Ο1Ο και το άρθ. 748 παράγραφοι 3 και 4 ΚΠολΔ.

Επομένως αφού η ανωτέρω διάδικος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με την σειρά της από το σχετικό πινάκιο πρέπει να δικαστεί ερήμην.

Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχε εμφανιστεί (άρθρο 754 εδ. β και 271 παρ. 1 και παρ. 2 εδ. β ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4335/2016 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεσή του).

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, κάτοικος …….Θεσσαλονίκης, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής του ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην αίτηση του, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, άλλως τη δικαστική ρύθμιση αυτών, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, με σκοπό την απαλλαγή του από μέρος των χρεών του.

Ζητά επίσης να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης ποΙ) θα οριστεί θα απαλλαγεί από τα χρέη του καθώς και να απαλλαγεί από τα έξοδα και τις δαπάνες της διαδικασίας.

Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, γιανα δικάσει κατά την προκειμένη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 ν.3869/2Ο1Ο και 739 επ. ΚΠολΔ), εφόσον για το παραδεκτό της και σύμφωνα με την παρ. 2 άρθ. 4 ν. 3869/2010:

α) αυτή συνοδευόταν από τα έγγραφα που έχει στη διάθεση του ο αιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθ. 4 v.3869/2010 και την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 7534/2015 (Φ.Ε.Κ. τ. B 1794/20-8-2015),

β) από την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης,

γ) δηλώσεις του αιτούντος ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/ 1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα και

δ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και τέλος δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για λόγους ουσιαστικούς, (βλ. τη σχετική βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης).

Μετά δε την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων της από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, ανοίχτηκε φάκελος του οφειλέτη για την τήρηση των εγγράφωντης υπό κρίση αίτησης τηρήθηκε η διαδικασία του άρθ. 2 παρ. 5α ν. 3869/2010 και ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθ. 4 παρ. 5 εδ. γ ν. 3869/2010 προσδιορίστηκε ημέρα επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού ή σε περίπτωση αποτυχίας του, συζήτησης αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής και τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθ. 5 παρ. 1 εδ. α, β καΙ γ προδικασία. Ο συμβιβασμός απέτυχε, όπως προκύπτει από την από 21-12-2018 και με αριθμό 1970/31011/2018 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης. Η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 11 παρ. 1 εδ. α ν.3869/2ΟIΟ, όπως τροποποιήθηκαν με τους v. 4336/2015 και 4346/2015, όπως τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 56-68 του ν. 4549/2018.

Επιπλέον δε συνταγματική και νόμιμη είναι κατά την κρίση του Δικαστηρίου και η υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (βλ. και ΕιρΙλ 398/2016, ΤΝΠ Ισοκράτης και ΕΕμπΔ 2016, σελ. 941 με παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη, ΕιρΘεσ 3401/2018, ΕιρΘες4104/2017, ΕιρΘεσ 2714/2017, ΕιρΘεσ 878/2017, ΕιρΘεσ 90/2017, αδημ.).

Περαιτέρω σπορριπτέο είναι το αίτημα να αναγνωριστεί, ότι με την τήρηση της ρύθμισης που θα οριστεί, ο αιτών θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του, διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει το εν λόγω αίτημα να απορριφθεί ως απαράδεκτο.

Ο αιτών ………που γεννήθηκε το έτος 19.., είναι έγγαμος με την ………που γεννήθηκε το έτος 19.. και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δυο τέκνα τη ………..ετών και την ………. ετών. Ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια δραστηριότητα τις εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών και συναφείς δευτερεύουσες δραστηριότητες. Η άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας, ωστόσο, δεν έχει προσδώσει στον αιτούντα την πτωχευτική ικανότητα, καθώς η παραπάνω δραστηριότητα έχει τα χαρακτηριστικά της μικροεμπορίας. Ο κύκλος των εργασιών της επιχείρησης δεν είναι ευρύς, έδρα της είναι η πατρική οικία του αιτούντος και για τη δημιουργία και τη λειτουργία της δεν είχε επενδυθεί σημαντικό κεφάλαιο, ενώ η προς ρύθμιση δανειακή ρύθμιση δεν προέρχεται από επαγγελματικό ή επιχειρηματικό δάνειο ή πίστωση.

Περαιτέρω o αιτών έχει απασχολήσει έναν εργαζόμενο το έτος 2017 δαπανήθηκε δε το έτος αυτό συνολικό ποσό 3.668,02 ευρώ για παροχές σε εργαζομένους (βλ. κατάσταση οικονομικών στοιχείων και από επιχειρηματική δραστηριότητα E3 φορολογικού έτους 2017), ήτοι η απασχόληση προσωπικού είναι όλως περιστασιακή και μεμονωμένη.

Η φύση και η έκταση της εργασίας του αιτούντος είναι τέτοιου είδους που αυτός κατ’ ουσία παρέχει προσωπική εργασία με αντίτιμο κάποια αμοιβή αποκομίζοντας μεν κάποιο κέρδος, το οποίο αποτελεί όμως περισσότερο αμοιβή του σωματικού του μόχθου και κόπου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών και άσκησης δραστηριότητας, που ενέχει οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας με κίνδυνο ν’απωλεσθεί το κέρδος ή και να επέλθει ζημία και επομένως στερείται της πτωχευτικής ικανότητας.

Από τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι o κύκλος εργασιών του αιτούντος είναι περιορισμένος καθώς και ότι καμία από τις προς ρύθμιση δανειακές συμβάσεις δεν προέρχεται από επαγγελματικά ή επιχειρηματικά δάνεια ή πιστώσεις προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα, καθόσον αυτός έχει την ιδιότητα του μικρεμπόρου.

Από την ανωτέρω δραστηριότητά του ο αιτών αποκερδαίνει καθαρά, κατά κρίση του Δικαστηρίου περίπου 800,00 ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία με την επωνυμία ………..με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης με μικτές αποδοχές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 473,39 ευρώ, δικαιούται δε και τα αναλογούντα δώρα και επιδόματα εορτών και αδείας.

Το έτος 2018 ο αιτών είχε ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 36.469,00 ευρώ και καθαρά κέρδη 18.167,66 ευρώ και αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά1.008,00 ευρώ και η σύζυγος του είχε εισοδήματα από μισθωτή εργασία 6.436,29 ευρώ και ποσό πληρωμής 6.072,92 ευρώ (βλ. την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2018-χρηση 2018).

Ο αιτών έχει στην κυριότητά του ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό (Φ.Ι.Χ.) αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής OPEL, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1998, με αριθμό κυκλοφορίας……. Το με αριθμό κυκλοφορίας …..(Φ.Ι.Χ.) αυτοκίνητο, δεν ανήκει στην κυριότητα του αιτούντος, διότι όπως προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, που προσκομίζεται, έχει παρακρατηθεί η κυριότητά του.

Επίσης ο αιτών έχει στην κυριότητά του το με αριθμό κυκλοφορίας …….όχημα, 1.300 Κ.εκ, έτους πρώτης άδειας κυκλοφορίας 1984, το οποίο βρίσκεται σε εκούσια ακινησία από το έτος 2003. Πέραν των ανωτέρω οχημάτων δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία και ότι η σύζυγος του αιτούντος διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία.

Ο αιτών και η οικογένεια του διαμένουν σε κατοικία επί της οδού ……αρ….στην…… Θεσσαλονίκης, η οποία τους παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος από τον πατέρα της συζύγου του.

Στις οικογενειακές δαπάνες του αιτούντος περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες για τη κάλυψη των συνήθων βιοτικών αναγκών (ηλεκτρισμός, θέρμανση, ύδρευση, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο βαθμό που δεν καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα, συνήθεις μετακινήσεις, έκτακτα έξοδα κλπ).

Βάσει των συνθηκών και όρων διαβίωσης του αιτούντος, των ομολογιών του αιτούντος, των διδαγμάτων κοινής πείρας, σε συνδυασμό με τις έρευνες των οικογενειακών προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι οποίες δεν δύνανται να παράγουν δεσμευτική ισχύ νομοθετήματος για το Δικαστήριο, ούτε να προδιαμορφώσουν την τελική δικαστική κρίση περί του ύψους των μηνιαίων δαπανών, αλλά έχουν ενδεικτική ισχύ, αφού ορίζουν απλά κατευθυντήριες γραμμές, το ύψος των οικογενειακών βιοτικών αναγκών του αιτούντος ανέρχεται, στο ποσό των 1.000,00 ευρώ (βλ. και την κρινόμενη αίτηση, τις προτάσεις του αιτούντος και εξέταση του αιτούντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά).

Η κάλυψη των ανωτέρω βιοτικών αναγκών γίνεται από τα εισοδήματά του αιτούντος και της συζύγου του στα πλαίσια της αμοιβαίας υποχρέωσης συνεισφοράς τους στις ανάγκες της οικογένειας (1398 ΑΚ).

 

Ο αιτών συνήψε με την ……..την υπ’ αριθμ. ……..σύμβαση δανείου ……….., για την οποία οφείλει συνολικά (κεφάλαιο, τόκοι, έξοδα) 14.552,58 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 15-3-2018 κατάσταση οφειλών, ενώ δεν προσκομίζονται στοιχεία για τον υπολογισμό της ανωτέρω ανέγγυας απαίτησης έως το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (άρθ. 6 παρ. 3 v. 3869/2010).

Επίσης ο αιτών έχει οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. ……Θεσσαλονίκης, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, συνολικού ποσού (κεφάλαιο και πρόσθετες χρεώσεις και τέλη) 3.879,57 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 8-11-2017 αναλυτική κατάσταση οφειλών της ….Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Τέλος ο αιτών έχει οφειλή προς τον Ε.Φ.Κ.Α. από οφειλόμενες εισφορές συνολικού ποσού (κεφάλαιο και πρόσθετες χρεώσεις και τέλη) 23.891,12 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 23-4-2018 βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. (….’ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης-… Τμήμα Μισθωτών Θεσσαλονίκης) και αφορούν το χρονικό διάστημα Μαΐου τοι) 2011-Αυγούστου του 2012, Μαρτίου-Απριλίου του 2013, Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 και Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2016.

Για τον υπολογισμό του ύψους των δυο ανωτέρω απαιτήσεων δεν θα ληφθούν υπόψη οι μεταγενέστερα εκδοθείσες βεβαιώσεις, διότι σε αυτές οι οφειλές είναι επιβαρυμένες με Τόκους και για το χρόνο πέραν της κοινοποίησης της αίτησης, ενώ εν προκειμένω οι απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους, θεωρούνται ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο αυτό και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο αυτό αξίας τους (άρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010).

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το σύνολο των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε (14.552,58+ 3.879,57 +23.891,12) 42.323,27 ευρώ. Ο αιτώνκατά το παρελθόν ήταν σε θέση να εξυπηρετεί τις οφειλές του καθώς αποκέρδαινε υψηλότερο εισόδημα από την εργασία του και ήταν σε θέση να καλύπτει τις οφειλές του και συγχρόνως την συνεισφορά του στις οικογενειακές βιοτικές ανάγκες.

 

Ωστόσο στη συνέχεια, μειώθηκε το εισόδημα του αιτούντος, αυξήθηκαν δε οι φορολογικές υποχρεώσεις με άμεσους και έμμεσους φόρους, όπως και το κόστος ζωής, μειώθηκαν οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, με αποτέλεσμα ο αιτών από το έτος 2010 να μη δύναται να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των οφειλών του και εν συνεχεία να περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, η οποία κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης ήταν μόνιμη και διαρκής και διατηρείται μέχρι το χρόνο συζήτησης της αίτησης.

 

Ειδικότερα ο αιτών δεν έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών του, να εξυπηρετεί τις οφειλές του και να καταβάλει τις δόσεις, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες διαβίωσής του, χωρίς να διαφαίνεται βάσιμα ότι θα αναστραφεί αυτή η κατάσταση.

 

Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας του αιτούντος και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που να του δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στα χρέη του, σε συνδυασμό με την αρνητική οικονομική συγκυρία, ενώ παράλληλα οι υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς, λόγω της επιβάρυνσης των οφειλών με τόκους υπερημερίας και πρόσθετες χρεώσεις.

 

Επομένως ο αιτών λόγω των παραπάνω απρόβλεπτων παραγόντων, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμών. Περαιτέρω απορριπτέα είναι ένσταση δόλου που προβλήθηκε από τον Ε.Φ.Κ.Α., διότι η οφειλή προς την………….. που εισφέρεται προς ρύθμιση με την αίτηση, αναλήφθηκε μεν το έτος 2014, όταν ήδη ο αιτών είχε δημιουργήσει οφειλές προς τον ασφαλιστικό του φορέα και όπως ο ίδιος ομολογεί βρισκόταν σε αδυναμία πληρωμής, ωστόσο όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη δανειακή σύμβαση, δεν επρόκειτο για την ανάληψη νέας οφειλής αλλά για τη λήψη δανείου με αποκλειστικό σκοπό την εξόφληση προγενέστερων οφειλών με την επίτευξη ευνοϊκότερης ρύθμισης. Από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο αιτών δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα, συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα του άρθρου 8 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος κατ’ άρθ. 8 παρ. 2 θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα έχει διάρκεια 36 μηνών.

 

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, λαμβανομένων υπόψη των μηνιαίων εισοδημάτων του αιτούντος από την εργασία του ποσού 800,00 ευρώ μηνιαίως και από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (1.ΟΟ8,ΟΟ/ 12) 84,00 ευρώ και της συζύγου του, ποσού (6.436,29/12) 536,36 ευρώ και σταθμίζοντάς τα με τις μηνιαίες βιοτικές οικογενειακές ανάγκες (1.000,00 ευρώ) κρίνεται ότι η μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του αιτούντος ανέρχεται σε 420,00 ευρώ.

 

Επομένως η μηνιαία δόση κατ’ άρθ. 8 παρ. 2 θα είναι ποσού 420,00 ευρώ και από το ποσό αυτό θα ικανοποιηθούν σύμμετρα οι απαιτήσεις του αιτούντος.

 

Συγκεκριμένα στην απαίτηση της ….Τράπεζας… αντιστοιχούν 144,41 ευρώ, στις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου αντιστοιχούν 38,50 ευρώ και στις απαιτήσεις του …..αντιστοιχούν 237,09 ευρώ

….. Η εκποίηση των με αριθμό κυκλοφορίας ……και ……οχημάτων του αιτούντος με βάση τα χαρακτηριστικά τους, δεν κρίνεται πρόσφορη λόγω της αξίας τους και εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και συνεπώς δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 v-3869/2010 εκποίηση τους.

 

Συνεκτιμάται δε το γεγονός ότι το με αριθμό κυκλοφορίας ……όχημα, χρησιμεύει στην εργασία του αιτούντος και η τυχόν αποστέρησή του, θα περιόριζε στο ελάχιστο τον κύκλο εργασιών του, με αποτέλεσμα αυτός να μη δύναται να ανταποκριθεί στη ρύθμιση του άρθ. 8 παρ. 2, που με την παρούσα απόφαση ορίζεται.

 

Για την κρίση περί μη προσφορότητας εκποίησης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση υπόψη και τα έξοδα εκποίησης, όπως αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π. και επομένως, ακόμη και σε περίπτωση που θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον και απομείνει κάποιο τίμημα, μετά την αφαίρεση των εξόδων, αυτό θα είναι ελάχιστο και δεν θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της θέσης των πιστωτών.

 

Το υπόλοιπο Των απαιτήσεων των πιστωτών δεν θα ικανοποιηθεί, διότι εκ του νόμου δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα. Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

Δεν ορίζεταιπαράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, διότι, δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο. Τέλος δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2Ο1Ο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης των καθ’ ων η αίτηση και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος επί τριετία και τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2020 προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ….Τράπεζα Α.Ε.» το ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (144,41 ευρώ), προς το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών και πενήντα λεπτών (38,50 ευρώ) και προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» το ποσό των διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (237,09 ευρώ).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουλίου 2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

διαγραφή χρέουςκούρεμα χρέους δικηγόροςρύθμιση οφειλών

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button