ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ολική διαγραφή χρεών 100% για άνεργο δανειολήπτη

Με την υπ’ αριθμόν 593/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε εν όλω δεκτή την αίτηση του εντολέα μας για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Στη συγκεκριμένη απόφαση το δικαστήριο απάλλαξε τον εντολέα από το χρέος του που ανέρχονταν στο ποσό των 15.809,00 ευρώ. Με την πάροδο αυτών των μηνών και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του αιτούντα, αυτός θα απαλλαγεί από το χρέος του προς την πιστώτρια. Επίσης το δικαστήριο δεν διέταξε την εκποίηση του ΙΧ του εντολέα, του μοναδικού περιουσιακού του στοιχείου. Ο αιτών είναι 36 ετών άγαμος, άτεκνος και κατά βάση άνεργος εκτός ορισμένων περιόδων που απασχολείται περιστασιακά.. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Ολική διαγραφή χρεών 100% για άνεργο δανειολήπτηΠαρακάτω παρατίθεται η απόφαση:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

  1. 3869/2010

(Μικροοφειλές: άρθρο 5α Ν. 3869/2010)

Αριθμός 593 /2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα …………, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Ιωάννα ……………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 31 Ιανουαρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………….του ……..και της…….., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός ………), με ΑΦΜ ……….., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ζηδιανάκη (ΑΜΔΣΘ και αριθμ. γραμματίου προείσπραξης ΔΣΘ).

Ολική διαγραφή χρεών 100% για άνεργο δανειολήπτη 9

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία………., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δίκη, και β) Ανώνυμηςεταιρίας με    την          επωνυμία……………………..,που εδρεύει στην Αθήνα (………….αρ……) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δίκη.

Ο αιτών με την από 16-03-2017και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ….47/27-03-2017 αίτησή του που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος δυνάμει της ανωτέρω πράξης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πρώτης καθ’ ης η αίτηση ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο.

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις υπ’ αριθμ. 7848Β’ και 7847Β’ / 11-04-2017 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης………, που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη ημερομηνία στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα στις καθ’ ων, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών από την περαίωση της αίτησης κατά την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει για την υπό κρίση αίτηση [βλ. παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν. 4346/2015]. Αφού δε οι καθ’ ων δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή τηςαποφάσεως αυτής, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, κατά τις επιταγές του εδαφίου β’ του άρθρου 754 και 115 παρ. 2 του ΚΠολΔ, θα προχωρήσει στην έρευνα της υποθέσεως σαν να είχαν εμφανισθεί (βλ. σελ. 20 της Αιτιολογικής Έκθεσης του N. 4335/2015).

Με την διάταξη του άρθρου 5Α, που προστέθηκε με τοΝ. 4336/2015 και τροποποιήθηκε με το Ν. 4346/2015, ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι: α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεών του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτησή του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των υπό β’ οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων, δ) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ε) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές, στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και ζ) είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β’ 2289/27.8.2ΟΙ4), ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως, τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση. 2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παρ. 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστών και, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παρ. 1 τουΝ. 3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελός του, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του Ιδίου και της οικογενείας του. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που o οφειλέτης παραλείψει να ενημερώσει ειλικρινώς το φάκελό του σε σχέση με τα στοιχεία που αφορούντην περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήματα του Ιδίου και της οικογενείας του, τότε με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του. 3. Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης να κηρυχθεί έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και να αρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. 4. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, τυχόν υποβολή νέου αιτήματος από τον οφειλέτη κατά τον παρόντα νόμο δεν υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφιο δ’, εφόσον δεν πρόκειται για υποβολή νέου αιτήματος στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, όπως τούτη παραδεκτά διορθώθηκε, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, την προσωρινή απαλλαγή του από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση, για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Ν. 3869/2010 που προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 και τροποποιήθηκε με τον Ν.4346/2015.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), εφόσον: i) τηρήθηκε η εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση της αίτησης στις καθ’ ων μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών από την περαίωσή ελέγχου της, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 άρθρου 85 Ν. 3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 Ν. 4161/2013, όπως ισχύει για την υπό κρίση αίτηση σε συνδυασμό με αυτή του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3869/2010 [βλ. παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν. 4346/2015], σε συνδυασμό με την ημερομηνία περαίωσης ελέγχου της αίτησης (17-03-2017) και ii) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/10 (βλ. την από 21-03-2018 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης), πλην της υπ’ αριθμ. καταθέσεως 760/2017 αιτήσεως, από το δικόγραφο της οποίας ο αιτών παραιτήθηκε με την ένδικη αίτηση. Είναι δε και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5α του Ν. 3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από το N. 4161/2013, το N. 4336/2015 και το N. 4346/2015 και επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, σε συνδυασμό με τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, ………, κάτοικος Θεσσαλονίκης, ηλικίας 36 ετών, είναι άγαμος και άτεκνος (βλ. την από 26-01-2018 προσκομιζόμενη βεβαίωση του τμήματος αστικής και δημοτικής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών). Φιλοξενείται στην οικία της μητέρας του και είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ από την 24-062015 (βλ. την από 26-01-2018 προσκομιζόμενη βεβαίωση του ΟΑΕΔ). Τα ετήσια εισοδήματα που δήλωσε ο αιτών είναι τα κάτωθι: για το φορολογικό έτος 2016 δήλωσε μηδενικά εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2015 δήλωσε εισοδήματα ύψους 515,20 ευρώ από μισθωτή εργασία, για το φορολογικό έτος 2014 και για τα οικονομικά έτη 2011 έως 2014 δήλωσε μηδενικά εισοδήματα (βλ. πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου 2011-2016). Ουσιαστικά συντηρείται από τη μητέρα του που λαμβάνει σύνταξη ποσού 387 ευρώ ανά μήνα (βλ. το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων και την ανάλυση πληρωμής επικουρικής σύνταξης για το μήνα Ιανουάριο του 2018).

Ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη και οφείλει τα ακόλουθα ποσά: α) Στην πρώτη καθ’ ης …………από την υπ’ αριθμ. ……….σύμβαση καταναλωτικού δανείου, οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 17-12-2015 το ποσό των14.547,65 ευρώ. β) Στη δεύτερη καθ’ ης ………….οφείλει μέχρι την 03-02-2016 από υπόλοιπα λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών το ποσό των 1.262,32 ευρώ. Επομένως, το σύνολο των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 15.809,97 ευρώ (14.547,65 +1.262,32).

Επιπροσθέτως, ο αιτών στερείται ακίνητης περιουσίας (βλ. βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης Ε9), ενώ διαθέτει το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ……..όχημα, μάρκας εργοστασίου Honda, τύπου Civic, 1.396 κ.εκ., με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 11-08-2004, εμπορικής αξίας 900 ευρώ. οι προοπτικές αξιόλογης βελτίωσης της προπεριγραφείσας οικονομικής κατάστασης του αιτούντος στο άμεσο μέλλον και στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και της υψηλής ανεργίας, είναι ελάχιστες. Εξαιτίας της μακρόχρονης ανεργίας, του εκμηδενισμού του εισοδήματός του, αλλά και της εν γένει αύξησης του κόστους ζωής, ο αιτών έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Συνεπώς, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 5α Ν. 3869/2010, καθόσον, σύμφωνα μεόσα εκτέθηκαν ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία που να υπερβαίνουν σε αξία το ιτοσό των 1.000 ευρώ, οι χρηματικές οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτησή του αποτελούν τις μόνες οικονομικές υποχρεώσεις του, το συνολικό ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, οι εν λόγω οφειλές του δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, οι καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες δεν είναι εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένες, το εισόδημα του αιτούντος καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν απότην ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικό και είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης έναντι της πρώτης δανείστριάς του, εφόσον δεν αποδείχθηκε από την τελευταία η μη συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013 (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β’ 2289/27-08-2014), όπως αποφασίστηκε από το ΚΥΣΔΙΧ και διατηρείται σε ισχύ έως τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέου ορισμού που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση αυτού (άρθρο 99 Ν. 4389/2016).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως βάσιμη κατ’ ουσία και να διαταχθεί η προσωρινή απαλλαγή του αιτούντος οφειλέτη από τα προαναφερόμενα χρέη του, ύψους 15.809,97 ευρώ, για χρονικό διάστημα 18 μηνών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστών. Από την έκδοση, δε, της παρούσας δικαστικής απόφασης και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του, αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του αιτούντος. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι ανωτέρω εκτιθέμενες προϋποθέσεις και αφού παρέλθει διάστημα 18 μηνών, ο αιτών θα απαλλαχθεί από το ως άνω χρέος του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο αιτών οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, σε κάθε δε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας δικαστικής απόφασης, τη Γραμματεία του παρόντος Ειρηνοδικείου για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής, περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του, διότι σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης ή υπαίτιας παράλειψης από μέρους του να ενημερώσει ειλικρινώς το φάκελό του σε σχέση με τα προαναφερόμενα στοιχεία, τότε, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ο αιτών θα κηρυχθεί έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και θα αρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.

3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων η αίτηση πιστωτριών.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την προσωρινή απαλλαγή του αιτούντος από τα χρέη του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, στις .25 Φεβρουαρίου2019, σε έκτακτη καιδημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:

Ολική διαγραφή χρεών 100% για άνεργο δανειολήπτη

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button