ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οφειλές 257.000 Ευρώ και διαγραφή ποσοστού 80% – Προστασία πρώτης κατοικίας

Με την υπ’ αριθμόν 3077/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση των αιτούντων για υπαγωγή τους στο Ν. 3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Πιο συγκεκριμένα η αιτούσα είχε οφειλές προς την τράπεζα που ανέρχονταν στο ποσό των 257.797 ευρώ και ο αιτών, υιός της, είχε οφειλές στις παραπάνω τράπεζες από δάνεια και κάρτες που έφταναν στο ποσό των 134.702 ευρώ.

Και οι δυο ήταν άνεργοι και βιοπορίζονταν από τα μισθώματα 2 ακινήτων και των επιδομάτων που λάμβαναν, η μητέρα ως άνεργη υιός λόγω  αναπηρίας. Το δικαστήριο εφάρμοσε κούρεμα κατά 80% στις οφειλές της αιτούσας καθορίζοντας καταβολές προς τις πιστώτριες ύψους 100,00 ευρώ για 36μήνες και μετέπειτα απαλλαγή από τα χρέη της,  διατάσσοντας επίσης εκποίηση 2 ακινήτων που είχε στην κυριότητά της και εξαιρώντας από την εκποίηση ένα άλλο ακίνητο και το ΙΧ της αιτούσας. Στον αιτούντα το δικαστήριο εφάρμοσε κούρεμα των οφειλών του προς τις πιστώτριες κατά 75% επί του συνολικού χρέους και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία του. Του επέβαλε την καταβολή 40,00 ευρώ επί 36 μήνες και μετά το πέρας αυτών την καταβολή 95,86 ευρώ μηνιαίως για 27 χρόνια για την διάσωση της κύριας κατοικίας του. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

N. 3869/2010

Αριθμός  3077/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και το γραμματέα ……….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 9η Απριλίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Οφειλές 257.000 Ευρώ και διαγραφή ποσοστού 80% - Προστασία πρώτης κατοικίας 9

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ……….του…….. και της………., με Α.Φ.Μ……… και 2)……… του……… και της …………, με

Α.Φ.Μ………, αμφοτέρων κατοίκων…….Θεσσαλονίκης, επί της οδού……….αριθ……, οι οποίοι παραστάθηκαν η πρώτη μετά και ο δεύτερος διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ζηνιαδάκη Μιχαήλ (Α.Μ.ΔΣΘ), συμπαρισταμένης της ασκούμενης δικηγόρου Κουρταλή Αικατερίνης (Α.Μ…..).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2Ο1Ο και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) και είναι οι εξής 1) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία …………που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού…….. αριθ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία……….. η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της………. (Α.Μ.Δ.Σ.), 2) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία………, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού……. αριθ. …… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 3) η………….., που εδρεύει στην …….., επί της οδού………. αριθ. … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……………(Α.Μ. Δ.Σ).

Οι αιτούντες κατέθεσαν την από 20-12-2017 και με ειδικό αριθμ. εκθ. καταθ. 94/10-1-2018 αίτηση τους, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό και ζητάνε να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλούνται σ’ αυτή. Δικάσιμος ορίστηκε η ημερομηνία που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως ανωτέρω σημειώνεται.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθ. 1.898/23-1-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, …………, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως τους με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη των καθ’ ων η αίτηση. Επομένως, η τελευταία, που,όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, δεν παραστάθηκε στη δίκη κατά την εκφώνηση της υπόθεσης με τη σειρά που ήταν γραμμένη στο πινάκιο της δικασίμου αυτής, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχε εμφανιστεί (άρθρο 754 του ΚΠολΔ), χωρίς να προκύπτει ομολογία εκ της ερημοδικίας της, καθώς το άρθρο 271 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ. δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση (βλ. και Αρβανιτάκη σε Κεραμέα / Κονδύλη / Νίκα, άρθρο 754 αρ. 7 και άρθρο 744 αρ.5) και χωρίς ορισμό σχετικού παραβόλου για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, η οποία δεν προβλέπεται εν προκειμένω (άρθρο 14 ν. 3869/2010).

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων, με προφορική δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, δήλωσε, πριν τη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, ότι παραιτείται του δικογράφου της αιτήσεως ως προς τη …………για το λόγο ότι οι απαιτήσεις της έχουν εξοφληθεί βάσει ενός προγράμματος για ανέργους. Η παραίτηση αυτή έγινε νόμιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 294 και 297 ΚΠολΔ. Κατόπιν τούτου η αίτηση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε για τη ……………. και καταργείται η δίκη ως προς αυτήν κατ’ άρθρο 295παρ.1 ΚΠολΔ.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 v. 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (άρθρ. 8 παρ. 5). Ο νόμος για την εφαρμογή από το δικαστήριο της παρ. 5 του άρθρου 8 του νόμου δεν φαίνεται να επιβάλλει στον οφειλέτη τη διατύπωση σχετικού αιτήματος. Άλλωστε, εμμέσως θα συνάγεται τούτο από το σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών που υποβάλλει ο οφειλέτης. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, μπορεί να ορίσει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 4η έκδοση, σελ. 363 επ. , Ι. Βενιέρης, Εφαρμογή τουΝ. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 530 επ. , ΕιρΦαρς 14,/2Ο15, ΕιρΝεμέας 51/2015, ΕιρΠεριστ 18/2013 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΛα 106/2011 ΤΝΓΙ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν. 4549/2018, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ορισμού μηνιαίων καταβολών μικρού ύψους ή και μηδενικών και στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Η δυνατότητα αυτή, όμως, θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξηγια περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από την εκποίηση, θα πρέπει αυτός να καταβάλει στο συνολικό χρονικό διάστηματης ρύθμισης το ποσό που ορίζεται με την απόφαση ως αντάλλαγμα για την εξαίρεση. Συνεπώς, ο ορισμός μικρών μηνιαίων δόσεων ή μηδενικών στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 δε μπορεί εκ των πραγμάτων να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι όσο μεγαλύτερος χρόνος της ρύθμισης διανυθεί κατά τον τρόπο αυτό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μηνιαία δόση που θα οριστεί τελικά για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της ρύθμισης με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο οφειλέτης να βρεθεί σε αδυναμία καταβολής της δόσης.

Με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις πιστώτριες τους, που αναφέρεται στην αίτηση, ζητάνε, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης και κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, τη ρύθμιση των χρεών τους, με την εξαίρεση από την εκποίηση της αναφερόμενης δυνητικής κύριας κατοικίας της αιτούσας και της αναφερόμενης κύριας κατοικίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα σχέδια διευθέτησης που υποβάλουν, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και η οικογενειακή τους κατάσταση, όπως εκτίθενται στο κρινόμενο δικόγραφο, με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή τους απ’ αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας των αιτούντων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν.3869/2ΟIΟ). Περαιτέρω, για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την κατάθεση της αίτησης, οι αιτούντες προσκόμισαν στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου όλα τα έγγραφα που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του v. 3869/2010, ήτοι 1) έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματά του Ιδίου και του συζύγου, στα κάθε φύσης εισοδήματα του, στους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους και αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 7534/2008-2015 9 (ΦΕΚ B’ 1794/20-08-2015) και 2) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως της παραγράφου 1, ήτοι περί της ορθότητας και πληρότητας των καταστάσεων α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, μετά την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού προέβη σε τυπικό έλεγχο αυτής και διαπιστώθηκε εκ μέρους της ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, εισήχθη προς προσδιορισμό δικασίμου για τη συζήτηση και ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και παράλληλα ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης για την επικύρωση ενδεχομένου προδικαστικού συμβιβασμού, o οποίος απέτυχε, όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 30-4-2018 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στοΔικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση τους για ουσιαστικούς λόγους, (βλ. υπ’ αριθ. 2.108 και 2.109/11-4-2019 βεβαιώσεις του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ’ ων η αίτηση. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2ΟIΟ) στοιχεία, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των αιτούντων – φυσικών προσώπων, 2) κατάσταση της περιουσίας τους και των εισοδημάτων τους, 3) κατάσταση των πιστωτών τους και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους και 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή τους (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εκδ. 4η, σελ. 115, αριθ. 6 και 7, E. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρμεν. 64-Ανάτυπο, σελ. 1477), απορριπτόμενων των σχετικών αναφορικά με θέματα πέραν των ως άνω απαιτουμένων για το ορισμένο της αιτήσεως ισχυρισμών της πρώτης των καθ’ ων περί αοριστίας της (αιτήσεως), τα οποία αποτελούν ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Η αίτηση είναι νόμιμη, θεμελιωμένη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4161/2013, με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), με το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015, το οποίο καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2016 και με τα άρθρα 56 — 68 Ν.4549/2018, τα οποία σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 68 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Α 105/14-6-2018) καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Επομένως, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι προσκομίσθηκαν τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για τους παρασταθέντες πληρεξούσιους δικηγόρους (βλ. Νο Α532767/2Ο19 και Α532766/2Ο19 γραμμάτια είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

Η πρώτη των καθ’ ων η αίτηση με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και περιλαμβάνεται στις προτάσεις της αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τους εξής ισχυρισμούς : 1) την ένσταση εκ του άρθρου 10 N. 3869/2010 περί παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης από μέρους της αιτούσας, για το λόγο ότι από δήλωση της κατά το έτος 2017 φαίνεται ότι είχε εισοδήματα 800 € μηνιαίως από εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση τα οποία δεν αναφέρονται στην αίτηση. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, ερειδόμενη στο ανωτέρω άρθρο και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 2) Την ένσταση της δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμών για το λόγο ότι ανέλαβαν τα δάνεια τους, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να μην τα πληρώσουν και αποδέχθηκαν το ενδεχόμενο αυτό, αφού τα εισοδήματα τους δεν ήταν ικανά να εξυπηρετούν τις οφειλές τους. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 Ν.3869/2ΟIΟ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης της αιτούσας στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, προκειμένου να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336παρ.3 και 395 του ΚΠολΔ), για κάποια από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, απ’ όσα οι διάδικοι ισχυρίστηκαν στο ακροατήριο, από τις άμεσες και έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους (άρθρ. 261, 352, 339 του ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και από τα πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αληθινά, τα οποία λαμβάνονται υπόψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 336 παρ. 1 και 4 του ΚΠολΔ) και τέλος από την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (άρθρα 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα, ουσιώδη για την έκβαση της δίκης, πραγματικά περιστατικά : οι αιτούντες έχουν μεταξύ τους σχέσης μητέρας και γιου και είναι γεννημένοι το …..η πρώτη και το ….. ο δεύτερος. Η αιτούσα είναι διαζευγμένη και από το γάμο της με το ……….έχει αποκτήσει ακόμη ένα τέκνο, το……..,, που γεννήθηκε το ……..και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος της. Οι αιτούντες κατοικούν μαζί σε ιδιόκτητη κατοικία επί της οδού ………..αριθ…… στο …….. Θεσσαλονίκης. Η αιτούσα είναι άνεργη, εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. με ενεργό δελτίο ανεργίας. Τα εισοδήματα της προέρχονται από την εκμίσθωση δύο διαμερισμάτων της στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα ενός διαμερίσματος στην οδό ……..έναντι μηνιαίου μισθώματος 130 € και ενός διαμερίσματος στην οδό ……….έναντι μηνιαίου μισθώματος 100 €. Επίσης, λαμβάνει κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ποσού 135 €. Κατά το έτος 2016 εργάστηκε για ορισμένο χρόνο ως μισθωτή σε μη κυβερνητική οργάνωση και αποκόμισε το συνολικό ποσό των 9.380, 17 €. Το εισόδημα από την εργασία της αυτή το ανέφερε στην αίτηση της και συγκεκριμένα στην πρώτη παράγραφο της τρίτης σελίδας. Συνεπώς, δεν προέβη αυτή σε ανειλικρινή δήλωση των εισοδημάτων και η σχετική ένσταση της πρώτης των καθ’ ων πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Ο αιτών πάσχει από σχιζοφρένεια, με ποσοστό αναπηρίας 67% για το χρονικό διάστημα από 1-7-2017 έως 30-6-2020, σύμφωνα με την από 23-6-2017 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του ΙΚΕ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ ΠΥΛΗΣ ΑΘΙΟΥ. Λαμβάνει επίδομα αναπηρίας ποσού 313 € κατά μηνιαία αναλογία. Με τα παραπάνω εισοδήματα προσπαθούν οι αιτούντες να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τις ανέγγυες όσο και αυτά προς τις ενέγγυες απαιτήσεις κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση το παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 v. 3869/10) και ειδικότερα : Ι) προς την …………έχει οφειλές συνολικού ποσού 246.994,95 € (βλ. καταστάσεις οφειλών με ημερομηνίες 28-9-2017 για τις ανέγγυες απαιτήσεις και 22-3-2019 για την ενέγγυα απαίτηση) και ειδικότερα : 1) από τη με στοιχεία ταυτοποίησης απαίτησης ……….σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία συμβλήΘηκε ως εγγυήτρια υπέρ του υιού της ………., οφείλει το συνολικό ποσό των 40.997,45 €. 2) Από τη με στοιχεία ταυτοποίησης απαίτησης ………..σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία συμβλήθηκε ως εγγυήτρια υπέρ του υιού της…………., οφείλει το συνολικό ποσό των 45.808,33 €. 3) από τη με στοιχεία ταυτοποίησης απαίτησης ……….σύμβαση καταναλωτικού δανείου, στην οποία συμβλήθηκε ως εγγυήτρια υπέρ του υιού της…………, οφείλει το συνολικό ποσό των 25.486,82 €. 4) Από τη με στοιχεία ταυτοποίησης απαίτησης ………..,σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία συμβλήθηκε ως εγγυήτρια υπέρ του υιού της…………., οφείλει το συνολικό ποσό των 134.702,35 €. Το δάνειο αυτό είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί κατοικίας της αιτούσας που βρίσκεται στο …….Θεσσαλονίκης. ΙΙ) Προς την ………..έχει μια οφειλή από την υπ’ αριθ. 1709155 σύμβαση καταναλωτικού δανείου συνολικού ποσού 10.802,51 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 27-9-2017). Επομένως, οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριες της ανέρχονται στο ποσό των 257.797,46 €.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος, από τη μοναδική του πιστώτρια……….., το οποίο είναι ληξιπρόθεσμο και ο εκτοκισμός του συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης, αφού είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο (αρθ. 6 παρ. 3 v. 3869/ 10) και ειδικότερα από τη με στοιχεία ταυτοποίησης απαίτησης ……….. σύμβαση στεγαστικού δανείου οφείλει το συνολικό ποσό των 134.702,35 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 22-3-2019). Το δάνειο αυτό είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί κύριας κατοικίας του αιτούντος που βρίσκεται στο ………Θεσσαλονίκης.

Η αιτούσα συμβλήθηκε στις 6-12-2002 ως εγγυήτρια υπέρ του υιού της ……….σε δύο στεγαστικά δάνεια που έλαβε αυτός από την Τράπεζα ……….για την αγορά και επισκευή της πρώτης κατοικίας του, ποσού 35.041,82 € και26.000 € αντίστοιχα και διάρκειας αποπληρωμής 360 μηνών και επιπλέον και σε ένα καταναλωτικό δάνειο ποσού 14.000 € και διάρκειας αποπληρωμής 240 μηνών. Επίσης, στις 5-3-2007 συμβλήθηκε ως εγγυήτρια υπέρ του υιού της Κωνσταντίνου σε ένα στεγαστικό δάνειο που έλαβε αυτός από την Τράπεζα ………για αγορά πρώτης κατοικίας, ποσού 95.000 € και διάρκειας αποπληρωμής 360 μηνών. Τέλος, από την ……..είχε κάποιες οφειλές από πιστωτικές κάρτες και ένα καταναλωτικό δάνειο, τις οποίες ρύθμισε στις 17-1-2012 σε ένα δάνειο ποσού 10.469,43 €. Τα παραπάνω δάνεια που έλαβε η αιτούσα ως οφειλέτρια και ως εγγυήτρια εξυπηρετούνταν επί σειρά ετών. Ειδικότερα, τα δάνεια που έλαβε ως εγγυήτρια υπέρτου υιού της ……..εξυπηρετούνταν από τον τελευταίο, ενώ το στεγαστικό δάνειο που έλαβε υπέρ του υιού της ………..εξυπηρετούνταν από τα εισοδήματα της ίδιας και του γιου της ……….,αφού κατοικούσαν έκτοτε στην κατοικία που αγόρασαν με το δάνειο αυτό στο ………Θεσσαλονίκης. Μάλιστα για πρόσθετη εξασφάλιση της πιστώτριας η αιτούσα υπέγραψε στις 16-3-2007 και στις 15-7-2007 συμβάσεις σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων από μισθώματα, με τις οποίες συστάθηκε υπέρ της πιστώτριας δικαίωμα ενεχύρου επί κάθε απαίτησης της αιτούσας ως εκμισθώτριας, κατά των μισθωτών ενός διαμερίσματος της στην οδό …….αριθ….. για το οποίο λάμβανε μίσθωμα ποσού 200 € αρχικά και αργότερα 220. €. Επιιτλέον, η αιτούσα είχε τότε εισοδήματα και από την εκμίσθωση του έτερου διαμερίσματος της στην οδό ……αριθ….. καθώς και από την φροντίδα παιδιών (νταντά), ενώ ο γιος της ………..μαζί με τον οποίο διέμενε λάμβανε το επίδομα αναπηρίας. Με τα εισοδήματα αυτά μπορούσαν ναανταποκρίνονται στις μηνιαίες δόσεις των δανείων τους. Ωστόσο, από το 2011 και μετά μειώθηκαν τα εισοδήματα της αιτούσας από τα μισθώματα και δεν έβρισκε εργασία ως νταντά, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εξυπηρέτηση των δανείων. Σύμφωνα με τα παραπάνω η αδυναμία πληρωμής των δόσεων των δανείων των αιτούντων δε μπορεί να αποδοθεί σε δόλο τους, ούτε καν ενδεχόμενο, απορριπτόμενης της περί του αντιθέτου ένστασης της πρώτης των καθ’ ων η αίτηση, αφού η αδυναμία τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της πρώτης εξ αυτών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της αύξησης του κόστους ζωής. Δεδομένων των εισοδημάτων τους, οι αιτούντες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν προς τις πιστώτριες τους. Η κρίση αυτή, περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, συνάγεται από τη σχέση της ρευστότητας τους προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των αιτούντων, η υπολειπόμενη ρευστότητα τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Από τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι οι αιτούντες, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

Οι αιτούντες δυνάμει του υπ’ αριθ. 7.656/2007 συμβολαίου πώλησης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ……………., που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησαν το δικαίωμα ισόβιας επικαρπίας η πρώτη και το δικαίωμα ψιλής κυριότητας o δεύτερος σε έναν υπόγειο Χώρο, που βρίσκεται σε οικοδομή επί της ………….αριθ……. στο …….. Θεσσαλονίκης, εμβαδού καθαρού 86,40 τ.μ., στον οποίο αναλογεί ποσοστό 6,24% εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων Χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής και στον οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου Χώρου από την πλευρά της εισόδου της οικοδομής εμβαδού 7,80 τ.μ. και του ακαλύπτου Χώρου από την πίσω πλευρά της ως άνω οικοδομής εμβαδού 26,60 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του ως άνω ακινήτου κατά το δικαίωμα ψιλής κυριότητας του αιτούντος είναι18.818, 15 € (βλ. ΕΝ.Φ.Ι.Α, 2018). Συντρέχουν δε εν προκειμένω οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) το παραπάνω ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση ως προς το δικαίωμα του αιτούντος χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του προσαυξημένες κατά 70% (βλ. αρθρ. 9 παρ. 2 που παραπέμπει στο αρθρ. 5 παρ. 3 ως προς τον καθορισμό των δαπανών διαβίωσης σε συνδυασμό με απόφαση ΤτΕ 54/15.12.2015 ΦΕΚ 2740), γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει το άρθρο 9 παρ. 2 N. 3869/2010 (180.000 € για άγαμο, προσαυξημένο κατά 40.000 € για έγγαμο και κατά 20.000 € για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο) και δ) η πιστώτρια στα πλαίσια του αρθρ. 338 ΚΠολΔ δεν επικαλέστηκε ούτε απέδειξε ως όφειλε ότι ο αιτών δεν ήταν συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. Δεδομένου ότι η πιστώτρια, δεν προσκόμισε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/15-12-2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτίμηση σχετικά με το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, αλλά ούτε ο αιτών προσκόμισε εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων της υποπαραγράφου Γ. 1. της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013, το Δικαστήριο στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήματος που διέπει την εκούσια δικαιοδοσία και επιτρέπει την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων, θα προσδιορίσει την εμπορική αξία της περιγραφόμενης ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος. Λαμβανομένων συνεπώς υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων, του εμβαδού και της παλαιότητάς του ακινήτου, της περιοχής στην οποία βρίσκεται και της εμπορικής αξίας όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή, η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, εκτιμάται στο ποσό των 35.000 € κατά το δικαίωμαψιλής κυριότητας. Αφαιρώντας δε τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης (αμοιβές δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφου, κόστος δημοσίευσης κ.τ.λ.) που υπολογίζονται σε 2.500 €, το ελάχιστο ποσό που θα λάμβανε η πιστώτρια σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του αιτούντος ανέρχεται σε 32.500 €. Το δικαίωμα της επικαρπίας που έχει η αιτούσα επί του ακινήτου αυτού, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, αφού δε θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω του είδους του δικαιώματος.

Περαιτέρω, η αιτούσα δυνάμει του υπ’ αριθ.19.598/2002 συμβολαίου πώλησης διαμερίσματος της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης……………., που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ένα ισόγειο διαμέρισμα της οικοδομής επί της οδού……. αριθ. …… στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 42 τ.μ., αποτελούμενο από ένα δωμάτιο, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, στο οποίο αναλογεί ποσοστό 12/ 1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα υπόλοιπα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα, Χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδομής. Για το ακίνητο αυτό υποβάλλει η αιτούσα αίτημα εξαίρεσης αιτό την εκποίηση ως κύρια κατοικία της. Ωστόσο, το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθώς η αιτούσα δε χρησιμοποιεί το παραπάνω διαμέρισμα ως κύρια κατοικία της, αλλά ως τέτοια χρησιμοποιεί το παραπάνω ακίνητο στο ………επί του οποίου έχει δικαίωμα ισόβιας επικαρπίας. Συνεπώς, το διαμέρισμα στην οδό ……αριθ. …… δε μπορεί να εξαιρεθεί από την εκποίηση, ούτε ως δυνητική κύρια κατοικία της αιτούσας, αφού κάτι τέτοιο Θα νοούνταν μόνο στην περίπτωση που η αιτούσα δεν είχε κάποιο εμπράγματο δικαίωμαεπί της κατοικίας στο ……., αλλά απλά φιλοξενούνταν εκεί από τον υιό της. Η εμπορική αξία του παραπάνω διαμερίσματος, ανέρχεται κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου στις 25.000 € και συνεπώς κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, καθώς μπορεί να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, που να ικανοποιήσει μέρος των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας, γι’ αυτό και πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή του. Επίσης, η αιτούσα δυνάμει του υπ’ αριθ. ……….συμβολαίου πώλησης διαμερίσματος της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………….που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ένα διαμέρισμα στο ημιυπόγειο της οικοδομής επί της οδού ………αριθ. ….., εμβαδού 47 τ.μ., αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, αποχωρητήριο και χωλ, στο οποίο αναλογεί ποσοστό 3,37/ 100 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα υπόλοιπα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα, Χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδομής. Η εμπορική αξία του διαμερίσματος αυτού ανέρχεται κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου στις 20.000 € και συνεπώς κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, καθώς μπορεί να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, που να ικανοποιήσει μέρος των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας, γι’ αυτό και πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίησή του. Εξάλλου, η αιτούσα δυνάμει του υιτ’ αριθ. 7.125/2006 συμβολαίου γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………..,που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό16,66% σε ένα διαμέρισμα του ανωγείου ορόφου της οικοδομήςεπί της οδού ……….αριθ. ….. στην ……. Θεσσαλονίκης, εμβαδού μικτού 46,53 Τ.μ. και καθαρού 40,79 τ.μ. καθώς και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας Θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται στον ακάλυπτο Χώρο του οικοπέδου εμβαδού 12 τ.μ., μετά ποσοστού συνιδιοκτησίας 120/ 1000 εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στους κοινόχρηστους Χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής. Το ακίνητο αυτό θα εξαιρεθεί από την εκποίηση, αφού δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών, αφού η αιτούσα έχει πολύ μικρό ποσοστό συγκυριότητας. Τέλος, η αιτούσα έχει στην κυριότητα της έναΙ.Χ.Ε. αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας……., εργοστασίου κατασκευής OPEL, τύπου ASTRA, 1.598 κυβ. εκατ. , έτους πρώτης κυκλοφορίας 1999, αξίας 1.000 €, το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, διότι δεν κρίνεται πρόσφορο εκποίηση και δεν Θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον εν όψει της παλαιότητας του, αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών.

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παρ.2 Ν. 4161/2013 και το πρώτο εδάφιο του με την παρ. 17 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015) και 9 παρ. 1 για την αιτούσα και 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14παρ. 1 του Ν. 4346/2015) για τον αιτούντα, σε συνδυασμό με τα άρθ, 8 παρ. 5 και 9 παρ. 6, όπως η τελευταία παράγραφοςπροστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν. 4549/2018 και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις. Αρχικά, θα εκποιηθούν τα παραπάνω αναφερόμενα διαμερίσματα της αιτούσας επί της οδού…… αριθ. ….. και επί της οδού…… αριθ. … στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. 3 του νόμου), στην εκποίηση των προαναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, με ελεύθερη εκποίηση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως π.Χ. αγγελία στο διαδίκτυο ή στον ημερήσιο τύπο ή σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει ο εκκαθαριστής, με ελάχιστο τίμημα το ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 της εμπορικής αξίας εκάστου, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίστηκαν παραπάνω (πρβλ. 993 και 954 ΚΠολΔ). Στη συνέχεια κατ’ αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του ν.3869/ 2010, σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, ο οποίος θα προσφέρει το παραπάνω τίμημα, θα καταρτίσει τη σχετική δικαιοπραξία μεταβίβασης. Στη συνέχεια, αφού επιδώσει στο Δημόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την κατάρτιση του παρακάτω αναφερομένου πίνακα διανομής και προβεί στη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την κατάρτιση του εν λόγω πίνακα διανομής, ανακοίνωση, αφ’ ενός περί επίτευξης του σχετικού τιμήματος από την εκποίηση και αφ’ ετέρου ότι μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθρο 161 Πτωχ. Κώδικα), ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο οικείο Ειρηνοδικείο και ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τοιχοκόλληση Θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ανακοπή κατ’ αυτού τόσο οι μετέχοντες στη ρύθμιση πιστωτές όσο και οι εξαιρούμενοι αυτής αναφερόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, καθότι το Δικαστήριο κρίνει ότι οι εν λόγω πιστωτές (του άρθρου 1 παρ. 2) πρέπει να ικανοποιηθούν από το τίμημα της εκποίησης, αφού o νομοθέτης εξαίρεσε αυτούς της ρύθμισης του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 προς όφελός τους, το οποίο (όφελος) πραγματώνεται με την εν λόγω ρύθμιση. Στη συνέχεια θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154, 155 επ. του Πτωχ. Κώδικα σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την τοιχοκόλλησηστο Ειρηνοδικείο του πίνακα διανομής, θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης εφόσον όμως δεν ασκηθούν ανακοπές κατ’ αυτού. Προκειμένου δε να αντιμετωπισθούν τα πρώτα έξοδα της εκποίησης κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ 4 του άρθρου 5 του πτωχευτικού κώδικα (άρθρ. 15 του ν. 3869/ 2010), να υποχρεωθεί η αιτούσα, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ποσό των 200 € και να προσκομίσει στη συνέχεια στη γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του. Ως εκκαθαριστής θα οριστεί διαχειριστής αφερεγγυότητας κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 63 ΠτΚ (όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του ΠτωχευτικούΚώδικα με το Ν. 4446/2016, καθώς έχει ενεργοποιηθεί το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και έχει δημοσιευθεί ήδηστην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης), εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από την παρασταθείσα πιστώτρια, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του άρθρ. 13 του νόμου (άρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/ 10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Με την επιτυχή εκποίηση των ανωτέρω ακινήτων Θα ικανοποιηθούν μερικώς οι οφειλές της αιτούσας.

Περαιτέρω, η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει αφενός με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες τους από τα εισοδήματα τους επί τριετία (αρθ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/ 10), αφετέρου ως προς τον αιτούντα και με μηνιαίες καταβολές για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση (άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010), που Θα αρχίσουν αμφότερες το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς, σύμφωνα με την παράγραφο2β άρθρου 9 Ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 4549/2018 και η οποία εφαρμόζεται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (βλ. παρ. 8 του άρθρου 68 των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4549/2018, ΦΕΚ 105/14-6-2018) «Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική Θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης».Με την προσθήκη της παραπάνω παραγράφου 2β στο άρθρο 9 του N. 3869/2010 ο νομοθέτης εξέφρασε τη σαφή βούληση του να ξεκινούν ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου (βλ. και αιτιολογική έκθεση), χωρίς χορήγηση περιόδου Χάριτος μεταξύ των δύο ρυθμίσεων, η οποία (περίοδος Χάριτος) αντίθετα προβλεπόταν στην αρχική διατύπωση του νόμου και παρέμεινε μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4161/2013, ενώ δεν προβλεπόταν από τους Ν. 4336/2015 και 4346/2015, αλλά εφαρμοζόταν στην πράξη από τη νομολογία. Τα κριτήρια, όμως, για τις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι στην πρώτη λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο η δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη όπως προκύπτει από τη σύγκριση των εισοδημάτων του και των βιοτικών του αναγκών, ενώ στη δεύτερη λαμβάνεται υπόψη ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι θα καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δε θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Μοναδική περίπτωση να συντρέχουν οι δύο ρυθμίσεις, με την ταυτόχρονη τήρηση των παραπάνω κριτηρίων, ιδίως στις περιτττώσεις οφειλετών που έχουν χαμηλή δυνατότητα αποπληρωμής και που είναι στην πραγματικότητα η συντριπτική πλειονότητα των αιτούντων του Ν. 3869/2010, είναι ένα μέρος από το ποσό που θα καταβάλλει ο οφειλέτης, σύμφωνα με Τις οικονομικές του δυνατότητες, κατά το χρόνο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, να κατανέμεται στη δόση του άρθρου 9 παρ. 2 και εν συνεχεία για τα υπόλοιπα έτη της ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, να καταβάλλεται κανονικά η μηνιαία δόση ως αντάλλαγμα που ορίστηκε για τηδιάσωση της κύριας κατοικίας του. Εν προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, τα εισοδήματα της αιτούσας προέρχονται από τα μισθώματα συνολικού ποσού 230 € μηνιαίως και από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ποσού 135 € μηνιαίως, ενώ το εισόδημα του αιτούντος προέρχεται από το επίδομα αναπηρίας ποσού 313€ μηνιαίως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρυθμίσεως για την αιτούσα, το προς διάθεση στις πιστώτριες της ποσό για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ανέρχεται σε 100 € το μήνα. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν είναι σκόπιμο να διαταχθεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας κατ’ άρθρο 8παρ. 5 Ν.3869/2Ο1Ο, διότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων της τα επόμενα χρόνια που να της επιτρέψει να καταβάλλει κάποιο υψηλότερο ποσό μηνιαίως, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας της, των βιοτικών αναγκών της, των περιορισμένων πιθανοτήτων ανεύρεσης εργασίας με αξιόλογες αποδοχές και της δύσκολης οικονομικής περιόδου την οποία εξακολουθεί να διανύει η Χώρα. Σε κάθε δε περίπτωση η αιτούσα έχει την υποχρέωση που απορρέει από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου περί γνωστοποίησης στο Δικαστήριο κάθε αξιόλογης βελτίωσης των εισοδημάτων της ή των περιουσιακών της στοιχείων. Το συνολικό ποσό των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε 257.797 €, το οποίο αναλύεται σε 246.994,95 € προς την……… και σε 10.802,51 € προς την ………….σε κάθε μια δε αναλογεί από το ποσό των 100 € στη μεν πρώτη το ποσό των 95,81 € και στη δεύτερη το ποσό των 4, 19 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η πρώτη το ποσό των 3.449, 16 € (95,81 € Χ 36 μήνες) και θα απομένει υπόλοιπο243.545,79 € και 2) η δεύτερη το ποσό των 150,84 € (4,19 € Χ 36 μήνες) και θα απομένει υπόλοιπο 10.651,67 €. Ήτοι, η αιτούσα από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 257.797,46 € θα έχει καταβάλει με τις παραπάνω μηνιαίες καταβολές συνολικά το ποσό των 3.600 € και επομένως Θα απομένει υπόλοιπο 254.197,46 €, το οποίο θα ικανοποιηθεί εν μέρει και από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της.

Περαιτέρω, όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο των ρυθμίσεων για τον αιτούντα, το προς διάθεση στις πιστώτριες του ποσό για το χρονικό διάστημα των 36 μηνών, κατά το οποίο θα συντρέχουν οι δύο ρυθμίσεις, ανέρχεται σε 80 € το μήνα. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν είναι σκόπιμο να διαταχθεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος κατ’ άρθρο 8παρ.5 Ν.3869/2Ο1Ο, διότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων του τα επόμενα χρόνια που να του επιτρέψει να καταβάλλει κάποιο υψηλότερο ποσό μηνιαίως, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτός πάσχει από σχιζοφρένεια, δεν έχει εργαστεί ποτέ και δεν έχει δυνατότητα για εργασία. Σε κάθε δε περίπτωση ο αιτών έχει την υποχρέωση που απορρέει από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου περί γνωστοποίησης στο Δικαστήριο κάθε αξιόλογης βελτίωσης των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων. Από το ποσό των 80 € θα καταβάλλει 40 € στην πιστώτρια του για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 και 40 € για τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 134.702,35 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών η πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 1.440 € και θα απομένει υπόλοιπο 133.262,35 €. Η ικανοποίηση του υπολοίπου αυτού θα γίνει από τις καταβολές στα πλαίσια της εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση με την υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού των 32.500€, το οποίο δεν υπερβαίνει το ως άνω υπόλοιπο. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με τοστατιστικόδελτίοτης Τράπεζας της Ελλάδοςαναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσον αφορά ειδικότερα τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2, μετά το πέρας των 36 μηνών, ο αιτών θα έχει καταβάλλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 1.440 €, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των32.500 €, που ορίστηκε ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της, Έτσι, το αντάλλαγμα που πρέπει να καταβάλει ο αιτών για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της ρύθμισης αυτής διαμορφώνεται στο ποσό των 31.060 €. Ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 27 χρόνια (324 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη της συμβατικής διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, του συνόλου του χρέους του αιτούντος, των οικονομικών του δυνατοτήτων και της ηλικίας του. Στο πλαίσιο συνεπώς της ως άνω ρύθμισης, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (95,86 €), ήτοι 31.060€/324. Κατά τον παραπάνω τρόπο, ο αιτών θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του, αναπροσαρμογή δε του ανωτέρω ποσού δεν προκύπτει ότι μπορεί να οριστεί με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα του, επιπλέον δε, θα καταβάλει τέτοιο ποσό ώστε η πιστώτρια του να μην βρεθεί σε χειρότερηοικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, ενημερώνοντας σχετικά την πιστώτρια (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ε και στ Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4549/2018).

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή τους από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών τους έναντι των πιστωτριών τους θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2ΟIΟ) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δίκη ως προς τη ……………

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ’ ων, αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας και καθορίζει τις μηνιαίες επί τριάντα έξι (36) μήνες καταβολές της προς τις πιστώτριες της σε ποσό εκατό ευρώ (100ευρώ), συνολικώς διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων των πιστωτριών, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, ως ακολούθως : στη……….. το ποσό των ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (95,81 €) και στην …………το ποσό των τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (4, 19 €)

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος και καθορίζει τις μηνιαίες επί τριάντα έξι (36) μήνες καταβολές του προς την πιστώτρια του ………σε ποσό σαράντα ευρώ (40 €), οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ, την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας, εντός τριών ετών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή, η οποία εκποίηση θα γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σκεπτικό.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή………..του………, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, ο οποίος και θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του, τα οποία προσδιορίζονται ειδικότερα στο σκεπτικό, από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταθέσει, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 200 € και το σχετικό γραμμάτιο να το καταθέσει στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου,

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εγγραφή από τον εκκαθαριστή, της παρούσας απόφασης στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου του τόπου των προς εκποίηση ακινήτων

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε έναν υπόγειο Χώρο, που βρίσκεται σε οικοδομή επί της οδού ………..αριθ. …… στο ………. Θεσσαλονίκης, εμβαδού καθαρού 86,40 τ.μ., στον οποίο αναλογεί ποσοστό 6,24% εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων Χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής και στον οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου Χώρου από την πλευρά της εισόδου της οικοδομής εμβαδού 7,80 τ.μ. και του ακαλύπτου Χώρου από την πίσω πλευρά της ως άνω οικοδομής εμβαδού 26,60 τ.μ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην ως άνω πιστώτρια του …………..για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32.500 €), για χρονικό διάστημα 360 μηνών και εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός, ως εξής : α) για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας θα καταβάλλει το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) μηνιαίως και β) μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος θα καταβάλλει επί τριακόσιους είκοσι τέσσερις (324) μήνες το ποσό των ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (95,86 €). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύεικατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, αφού παραδόθηκε σε πρωτότυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Θεσσαλονίκη στις 8 Οκτωβρίου 2019, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button