Τι είναι ετερόρρυθμη εταιρία.

Ετερόρρυθμη είναι η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα στην οποία συνυπάρχουν υποχρεωτικά δύο είδη εταίρων: οι ομόρρυθμοι, για τους οποίους ισχύουν ό,τι προβλέπεται για τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας, και οι ετερόρρυθμοι.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι ίσοι προς τους ομόρρυθμους όσον αφορά τις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας (συμμετοχή στα κέρδη, εισφορές, κλπ), ευθύνονται όμως για τα χρέη της μόνο μέχρι την αξία της εισφοράς τους στη χειρότερη περίπτωση. Απαγορεύεται όμως να εκπροσωπούν την εταιρία καθώς και να περιλαμβάνεται το όνομα τους στην επωνυμία της. Αν παραβιαστούν οι απαγορεύσεις αυτές τότε ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται σαν ομόρρυθμος (απεριόριστα και εις ολόκληρον).

Κατά τα λοιπά (σύσταση, φορολογία, εμπορική ιδιότητα, κλπ) ισχύει ότι και για τις ομόρρυθμες εταιρίες.

Μενού
Call Now Button