ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έξωση ενοικιαστή λόγω απλήρωτων ενοικίων

Η εντολέας μας απευθύνθηκε σε εμάς προκειμένου να πραγματοποιήσει την έξωση μιας μισθώτριας που δεν κατέβαλλε τα οφειλόμενα μισθώματα. Δεδομένου ότι η μίσθωση ήταν ενεργή με συμβόλαιο του οποίου τα στοιχεία είχαν περαστεί στο πληροφοριακό σύστημα του  taxis, προχωρήσαμε αρχικά στην αποστολή εξωδίκου και μετέπειτα στην αίτηση διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου όπως ο νόμος ρητά ορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο εξέδωσε την παρακάτω Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 1084/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης το δικαστήριο δέχεται την αίτηση, διατάσσει την απόδοση της χρήσης του μίσθιου ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στην περιοχή Ευόσμου της Θεσσαλονίκη, διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων συνολικού ύψους 720,00 ευρώ καθώς επίσης επιβάλλει στην καθ’ ου την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας ήτοι ορίζεται στο ποσό των 120,00 ευρώ. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Έξωση ενοικιαστή λόγω απλήρωτων ενοικίων

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. 1084/2018

Στο όνομα του Ελληνικού λαού

Η κα Δικαστής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ……….., Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, την από 16/04/2018 αίτηση της ………………. του ………, κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ……………..αρ. ….., με ΑΦΜ …………….

ΚΑΤΑ: Της ………………………… του ……………., κατοίκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης επί της οδού ………………αρ. …., με ΑΦΜ ……………….

Την αίτηση κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Μιχαήλ Ζηδιανάκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ…..).

 

Έξωση ενοικιαστή λόγω απλήρωτων ενοικίων 9

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την από 16/04/2018 αίτηση της η αιτούσα ζητεί για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν, την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μίσθιου χώρου που περιγράφεται στην αίτηση, δηλαδή, ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, που βρίσκεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης επί της οδού ………………..αρ. …, έχει εμβαδόν κυρίων χώρων 42,00 τ.μ, βοηθητικών 8,00 τ.μ και συνολικό εμβαδό 50,00 τ.μ καθώς και την καταδίκη της καθ’ ης για χρηματική απαίτηση ύψους 720 € από οφειλόμενα μισθώματα και καταδίκη για χρηματική απαίτηση ύψους 288,65 € από οφειλές στην Ε.Υ.Α.Θ και από οφειλόμενα κοινόχρηστα.

 

Με το από 04/03/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως το οποίο θεωρήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «taxis» (αρ. δήλωσης …………..και ημερομηνία υποβολής 08/03/2017) και με τους περιεχόμενους σ’ αυτό όρους και συμφωνίες, η αιτούσαεκμίσθωσε, παραχώρησε κατά χρήση και παρέδωσε στην καθ’ ης την ως άνω περιγραφόμενη κατοικία.

Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 240,00 € συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου, καταβλητέο εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός. Η μίσθωση ορίστηκε με διάρκεια δύο (2) ετών, συγκεκριμένα από 05/03/2017 έως και 05/03/2019.

Η καθ’ ης προσχώρησε στην εν λόγω μίσθωση αφού προηγουμένως εξέτασε το μίσθιο, το οποίο βρήκε της αρεσκείας της και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προόριζε.

 

Όμως, παρόλο που η καθ’ ης έχει την ακώλυτη κατοχή και χρήση του μισθίου από την ημέρα σύναψης της συμβάσεως μισθώσεως μέχρι και σήμερα, δυστροπεί και καθυστερεί επανειλημμένα την καταβολή του μισθώματος με αποτέλεσμα να είναι ασυνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα οφειλές από ανεξόφλητα μισθώματα συνολικού ύψους 720€.

Επιπλέον, εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες και τρέχοντες οφειλές απέναντι στην Ε.Υ.Α.Θ, συνολικού ύψους 160,00€, καθώς και οφειλή ποσού 128,65€ για την καταβολή των κοινοχρήστων, συνολικώς ποσό ύψους 288,65€.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα η καθ’ ης δεν έχει καταβάλλει: το ποσό των 240€ από το μίσθωμα του μήνα Φεβρουαρίου του 2018, το μίσθωμα ύψους 240€ του μήνα Μαρτίου 2018 καθώς και το ποσό των 240€ από το μίσθωμα του μήνα Απριλίου 2018.

Με την από 15/03/2018 εξώδικη δήλωση- όχληση-διαμαρτυρία- πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, με την υπ’ αριθ. 2.850/19-03-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ………………….όχλησε την καθ’ ης διαμαρτυρόμενη για την αντισυμβατική της συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων καλώντας την να τακτοποιήσει εντός 15 ημερών από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης- όχλησης- διαμαρτυρίας- πρόσκλησης για καταβολή μισθωμάτων (που επιδόθηκε την 19.03.2018 ), όλα τα οφειλόμενα ληξιπρόθεσμα μισθώματα και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της από την Ε.Υ.Α.Θ και από τα κοινόχρηστα.

Ωστόσο μέχρι σήμερα έχει προβεί μόνο σε μερική καταβολή των οφειλόμενων με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί όπως αναλύονται ανωτέρω οφειλές από μισθώματα ύψους εφτακοσίων είκοσι Ευρώ (720€).

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 637 ΚπολΔ κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645 ΚπολΔ, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Επίδοση δε της έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.

 

Επειδή η καθ’ ης αδικαιολόγητα και από επανειλημμένη δυστροπία δεν έχει καταβάλει στην αιτούσα τα ανωτέρω οφειλόμενα μισθώματα, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις της, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς υπερήμερη.

 

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά της καθ’ ης συνιστά παραδειγματική περίπτωση της κατά Νόμο περιγραφόμενης ως δυστροπίας μισθωτή, λόγω της επανειλημμένης καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος.

 

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδ. β’, 637 επ. ΚΠολΔ, 66 ΕισΝΚΠολΔ, 574, 595 και 597 ΑΚ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσία βάσιμη, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ήτοι:  α) Το από 04.03.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο έχει υπογραφτεί από εμένα και την καθ’ ης (σχ. 1) β) Την με αριθμό ………………………;απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σχ.2) γ) Την από 15.03.2018 εξώδικη δήλωση- όχληση- διαμαρτυρία- πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, στις 19.03.2018 (σχ.3)

 

Επειδή το παρόν Δικαστήριό είναι κατά τόπο (ως εκ του τόπου του ακινήτου) και καθ’ ύλην αρμόδιο, καθώς το συνολικό μίσθωμα  δεν υπερβαίνει τα 600 €, που θέτει ως όριο η διάταξη του άρθρου 14 ΚΠολΔ.

 

Επειδή η καθ’ ης πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των  720 €,νομιμοτόκως από την ημέρα που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο, δηλαδή την 3η ημέρα κάθε μήνα, αίτημα που νόμιμα και παραδεκτά σωρεύεται στην παρούσα κατ’ άρθρο 645 ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Επειδή, συνεπώς, η παραπάνω αίτηση πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναγράφεται στο αιτητικό της, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη χαρτοσήμου, το δικαστικό ένσημο με τις σχετικές προσαυξήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. ………………………………………… αγωγόσημα (για τα οφειλόμενα μισθώματα) καθώς και η κατά νόμον προείσπραξη αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν …………………….. τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

 

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει τα δικαιώματά του από αυτήν ή κατέχει το μίσθιο για αυτήν, να αποδώσει στην εκμισθώτρια τη χρήση του παραπάνω μισθίου, , ήτοι του διαμερίσματος δεύτερου ορόφου, ευρισκόμενο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού …………αρ…….

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης να καταβάλλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των 720€ (περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου), και τούτο νομιμοτόκως από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός για το κάθε ποσό των 150€ και με τόκο επιδικίας για το συνολικό ποσό, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ης τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας  τα οποία ορίζει στο ποσό των 120 ευρώ.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην καθ’ ης ότι μετά πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοση προς αυτόν της παρούσας διαταγής, αυτή θα αποτελέσει τίτλο εκτελεστό και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως σ’ αυτόν.

 

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις  30/4/2018.

 

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Διατάσσονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος τίτλου.

 

Θεσσαλονίκη, 30/4/2018

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button