ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών

Έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών

Η εντολέας μας απευθύνθηκε σε εμάς προκειμένου να πραγματοποιήσει την έξωση ενός μισθωτή ο οποίος δεν κατέβαλλε τα οφειλόμενα μισθώματα. Δεδομένου ότι η μίσθωση ήταν ενεργή με συμβόλαιο του οποίου τα στοιχεία είχαν περαστεί στο πληροφοριακό σύστημα του  taxis, προχωρήσαμε αρχικά στην αποστολή εξωδίκου και μετέπειτα στην αίτηση διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου όπως ο νόμος ρητά ορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων το δικαστήριο εξέδωσε την παρακάτω Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου – έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών

 

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 739/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης το δικαστήριο δέχεται την αίτηση, διατάσσει την απόδοση της χρήσης του μίσθιου ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων συνολικού ύψους 600,00 ευρώ καθώς επίσης επιβάλλει στην καθ’ ου την καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

Έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. 739/2020

 

Στο όνομα του Ελληνικού λαού

 

Η κα Δικαστής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρήνη ……., Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψιν του, την από 17/06/2020 αίτηση της ……………του …………, κατοίκου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης επί της οδού ……….αρ. ….., με ΑΦΜ  ………….

Έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών 7

ΚΑΤΑ: Της …………… του ………………, κατοίκου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης επί της οδού ……………..αρ. ….., με ΑΦΜ ……………

Την αίτηση κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Μιχαήλ Ζηδιανάκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ…..).

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την από 17/06/2020 αίτηση της η αιτούσα ζητά για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν, την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μίσθιου χώρου που περιγράφεται στην αίτηση, δηλαδή, ενός ισογείου διαμερίσματος με εμβαδόν 86,05 τ.μ, αποτελούμενο από σαλοκουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, δυο χωλ και λουτροαποχωρητήριο, καθώς και την καταδίκη της καθ’ ης για χρηματική απαίτηση ύψους 600€ από οφειλόμενα μισθώματα.

 

Με το από 1/11/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως το οποίο υποβλήθηκε και θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (αρ. δήλωσης ……….και ημερομηνία υποβολής 1/11/2019) και με τους περιεχόμενους σ’ αυτό όρους και συμφωνίες, η αιτούσα εκμίσθωσε, παραχώρησε κατά χρήση και παρέδωσε στην καθ’ ης ένα διαμέρισμα.

Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 300,00€, καταβλητέο μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα. Η μίσθωση ορίστηκε με διάρκεια ενός (1) έτους, συγκεκριμένα από 1/11/2019 έως και 1/11/2020.

Η καθ’ ης προσχώρησε στην εν λόγω μίσθωση αφού προηγουμένως εξέτασε το μίσθιο, το οποίο βρήκε της αρεσκείας της και απολύτως κατάλληλο για την χρήση που το προόριζε.

 

Όμως, παρόλο που η καθ’ ης έχει την ακώλυτη κατοχή και χρήση του μισθίου από την ημέρα σύναψης της συμβάσεως μισθώσεως μέχρι και σήμερα, δυστροπεί και καθυστερεί επανειλημμένα την καταβολή του μισθώματος με αποτέλεσμα να είναι ασυνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις και να έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα οφειλές από ανεξόφλητα μισθώματα συνολικού ύψους 600€.

 

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλλει το ποσό των 300,00€ από το μίσθωμα του μήνα Μαΐου του 2020 και το ποσό των 300,00€ από το μίσθωμα του μήνα Ιουνίου 2020.

Με την από 27/05/2020 εξώδικη δήλωση- όχληση-διαμαρτυρία- πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, με την υπ’ αριθ. 15881/28-05-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, …………………., η αιτούσα όχλησε την καθ’ ης διαμαρτυρόμενη για την αντισυμβατική της συμπεριφορά και την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων καλώντας την να την τακτοποιήσει άμεσα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης- όχλησης- διαμαρτυρίας- πρόσκλησης για καταβολή μισθωμάτων (που επιδόθηκε στις 28/05/2020), το οφειλόμενο μίσθωμα του μηνός Μαΐου 2020.

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καταβολή των οφειλόμενων με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί όπως αναλύονται ανωτέρω οφειλές από μισθώματα συνολικού ύψους εξακοσίων ευρώ (600 Ευρώ), ήτοι το ποσό των 300,00 ευρώ από το μήνα Μάιο του 2020 και το ποσό των 300,00 ευρώ από το μήνα Ιούνιο του 2020.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 637 ΚπολΔ κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645 ΚπολΔ, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Επίδοση δε της έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά.

 

Επειδή η καθ’ ης αδικαιολόγητα και από επανειλημμένη δυστροπία δεν έχει καταβάλει στην αιτούσα τα ανωτέρω οφειλόμενα μισθώματα, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις της, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς υπερήμερη.

 

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά της καθ’ ης συνιστά παραδειγματική περίπτωση της κατά Νόμο περιγραφόμενης ως δυστροπίας μισθωτή, λόγω της επανειλημμένης καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος.

 

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδ. β’, 637 επ. ΚΠολΔ, 66 ΕισΝΚΠολΔ, 574, 595 και 597 ΑΚ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσία βάσιμη, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, ήτοι:  α) Το από 1/11/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο έχει υπογραφτεί από την αιτούσα και την καθ’ ης (σχ. 1) β) Την με αριθμό ……………απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σχ.2) γ) Την από 27/05/2020 εξώδικη δήλωση- όχληση- διαμαρτυρία- πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων που επιδόθηκε νόμιμα στην καθ’ ης, στις 28.05.2020 (σχ.3)

 

Επειδή το παρόν Δικαστήριό είναι κατά τόπο (ως εκ του τόπου του ακινήτου) και καθ’ ύλην αρμόδιο, καθώς το συνολικό μίσθωμα  δεν υπερβαίνει τα 600€, που θέτει ως όριο η διάταξη του άρθρου 14 ΚΠολΔ.

 

Επειδή η καθ’ ης πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 600€,νομιμοτόκως από την ημέρα που κάθε μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο, δηλαδή την 3η ημέρα κάθε μήνα, αίτημα που νόμιμα και παραδεκτά σωρεύεται στην παρούσα κατ’ άρθρο 645 ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Επειδή, συνεπώς, η παραπάνω αίτηση πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναγράφεται στο αιτητικό της, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη χαρτοσήμου, το δικαστικό ένσημο με τις σχετικές προσαυξήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών και ΤΑΧΔΙΚ, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθ. ……………………e-paravolo (για τα οφειλόμενα μισθώματα) καθώς και η κατά νόμον προείσπραξη αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν …………………….. τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

 

                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει τα δικαιώματά του από αυτήν ή κατέχει το μίσθιο για αυτήν, να αποδώσει στην εκμισθώτρια τη χρήση του παραπάνω μισθίου, ήτοι ένα ισόγειο διαμέρισμα ευρισκόμενο στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επί της οδού ………….αρ…..

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθ’ ης να καταβάλλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των  600€, και τούτο νομιμοτόκως από την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός για το κάθε ποσό των 300€ και με τόκο επιδικίας για το συνολικό ποσό, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ης τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας τα οποία ορίζει στο ποσό των ………….. ευρώ.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στην καθ’ ης ότι μετά πάροδο είκοσι ημερών από την επίδοση προς αυτήν της παρούσας διαταγής, αυτή θα αποτελέσει τίτλο εκτελεστό και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως σ’ αυτήν.

 

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις  26/6/2020.

 

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Διατάσσονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση του παρόντος τίτλου.

 

Θεσσαλονίκη, 26/6/2020

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

εξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button