ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ίδρυση εταιρίας. Τι συμφέρει και τι να επιλέξετε

Ίδρυση εταιρίας και εταιρικές μορφές

1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση;

Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση. Κυρίως την επιλέγετε γιατί:
 • Ως ιδιοκτήτης έχετε άμεσο, προσωπικό συμφέρον για την επιχείρησή σας και συνεπώς θα επιδιώξετε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η δραστηριότητά της.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα.
 • Έχετε στενές προσωπικές σχέσεις με το προσωπικό και τους πελάτες.
 • Η λειτουργία της ατομικής επιχείρησης ξεκινάει εύκολα και με ελάχιστες επισημότητες ή γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Έχετε χαμηλά γενικά έξοδα.
 • Υπάρχει εχεμύθεια ως προς τα οικονομικά και περιουσιακά της μεγέθη (δεν υπάρχει υποχρέωση για δημοσίευση ισολογισμών).
 • Είναι ελεύθερη να διαφοροποιηθεί ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπορεύεται όπως εκείνη επιθυμεί, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.
 • Έχετε τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε γρήγορα στις συνθήκες αγοράς που αλλάζουν.
 • Η ανάπτυξη και η εξέλιξη μίας ατομικής επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητές σας.

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρείας;

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Ομόρρυθμη Εταιρεία και τα οποία την εξειδικεύουν είναι τα εξής:

 

 • Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Δηλαδή κάθε εταίρος ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας.
 • Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.
 • Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Επί πτωχεύσεως της εταιρείας συμπτωχεύουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι.

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρείας;

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Ετερόρρυθμη Εταιρεία και τα οποία την εξειδικεύουν είναι τα εξής:

 

 • Η διαίρεση των εταίρων της Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε δύο κατηγορίες, τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους.
 • Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Δηλαδή κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας.
 • Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία.
 • Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

4. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια προσωπική εταιρεία (Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη);

 • Τα πλεονεκτήματα της προσωπικής εταιρείας είναι ανάλογα με εκείνα της ατομικής επιχείρησης:
 • Επιτρέπεται η ελεύθερη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των εταίρων.
 • Ισχύει η αρχή της αυτοδιαχείρισης, δηλαδή μόνο οι εταίροι έχουν την εξουσία για την διαχείριση κα εκπροσώπηση της εταιρείας.
 • Στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων ισχύει η αρχή της ισότητας.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής συμπληρωματικών εισφορών χωρίς τη συναίνεση των εταίρων.
 • Η απλότητα ως προς τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Είναι ολιγομελής στην τυπική της μορφή και με κλειστό αριθμό εταίρων.
 • Τα χαμηλά γενικά έξοδα τόσο λειτουργίας όσο και σύστασης, καθώς δεν απαιτείται συγκέντρωση κεφαλαίων.
 • Τα υψηλά κίνητρα, καθώς είναι έντονο το προσωπικό στοιχείο ως συστατικό μέρος της εταιρείας.
 • Η εταιρεία έχει μια ευρύτερη ποικιλία εμπειριών στις οποίες μπορεί να στηριχθεί όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις.
 • Τα διοικητικά καθήκοντα μπορούν να επιμερισθούν.

5. Γιατί όχι Ομόρρυθμη εταιρεία;

Οι λόγοι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά  στην ίδρυση μίας ομόρρυθμης εταιρείας είναι:

 • Απεριόριστη ευθύνη: Στην Ομόρρυθμη Εταιρεία όλοι οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις με την ατομική τους περιουσία. Ο ομόρρυθμος εταίρος που εισέρχεται στη εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για εταιρικά χρέη που υπήρχαν πριν από την είσοδό του στην εταιρεία. Οι εταιρικοί δανειστές μπορούν ανά πάσα στιγμή να στραφούν εναντίον του ομόρρυθμου εταίρου χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να στραφούν πρώτα κατά της εταιρείας.
 • Εμπορική ιδιότητα των εταίρων: Ο ομόρρυθμος εταίρος αποκτά την εμπορική ιδιότητα, που συνεπάγεται την επέλευση όλων των δυσμενών συνεπειών της εμπορικής ιδιότητας (π.χ. πτώχευση κ.α.)
 • Τραπεζικός δανεισμός: Η προσωπική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τόσο αυστηρούς λογιστικούς κανόνες και βιβλία, έχει περιορισμένο σύστημα δημοσιότητας και εν γένει συνδέεται ως επί το πλείστον με πιο απλές επιχειρηματικές προσπάθειες. Αυτό κάνει πιο δύσκολο για την δανείστρια τράπεζα να κρίνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποτελώντας εμπόδιο στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό βέβαια, δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό.
 • Προσωπικό στοιχείο:  Ουσιώδες στοιχείο της οργάνωσης και της λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρείας είναι η προσωπική σύνδεση και σχέση μεταξύ των εταίρων μέσω της διαρκούς συμβολής του καθενός που φθάνει μέχρι την σύμπραξη. Αυτό μερικές φορές δημιουργεί προσκόματα στην διοίκηση της εταιρείας καθώς η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας δεν έχει ανατεθεί σε ένα τρίτο-διαχειριστή.

6. Γιατί όχι Ετερόρρυθμη εταιρεία;

Οι λόγοι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην ίδρυση μίας ετερόρρυθμης εταιρείας είναι:

 • Αδυναμία συμμετοχής των ετερόρρυθμων εταίρων στην εταιρική διοίκηση και εκπροσώπηση: Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν δύναται να ορισθεί διαχειριστής και άρα δεν έχει τρόπο να συμμετέχει στην εταιρική διοίκηση και εκπροσώπηση
 • Συνύπαρξη περιορισμένα και απεριόριστα ευθυνόμενων εταίρων: Οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ οι ομόρρυθμοι εταίροι απεριόριστα και με την προσωπική τους περιουσία. Άρα το μοναδικό κίνητρο οργάνωσης μιας επιχειρηματικής συνεργασίας με την νομική μορφή της ετερόρρυθμης εταιρείας είναι αυτό της συνύπαρξης δύο διαφορετικών εταίρων με διαφορετική ευθύνη
 • Αδυναμία εμφάνισης στην επωνυμία: Το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου δεν δύναται να εμφανίζεται στην εταιρική επωνυμία.

7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ);

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) και τα οποία την εξειδικεύουν είναι τα εξής:
 • Το καταβαλλόμενο κεφάλαιο σύστασης μπορεί να ανέρχεται στο ελάχιστο ποσό του ενός (1) ευρώ.
 • Παρέχει τη δυνατότητα στους εταίρους να εισφέρουν, εκτός από κεφάλαιο σε χρήμα ή σε είδος, και άλλου είδους εισφορές, όπως την ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες λογίζονται και αυτές ως κεφάλαιο, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα που εισφέρουν εργασία ή φερεγγυότητα στην εταιρία, να θεωρούνται ως εταίροι και να λαμβάνουν εταιρικά μερίδια.
 • Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Με την εξαίρεση όμως των εταίρων που έχουν εισφέρει εγγυητικές εισφορές που ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη μέχρι του ποσού που έχουν εγγυηθεί.
 • Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού (π.χ. εταιρικών μεταβολών, αλλαγής διεύθυνσης, σκοπού κλπ) δημοσιεύονται αποκλειστικά διαμέσου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) ή της εταιρικής ιστοσελίδας, χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου και την υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ.
 • Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό έγγραφο (εκτός εάν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος).
 • Η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της με μέγιστη διάρκεια τα δώδεκα (12) έτη από την σύσταση της.

8. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ);

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι ένας νέος εταιρικός τύπος με ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία ανάλογα με της ανάγκες των εταίρων. Αυτό επιβεβαιώνεται  τόσο από το γεγονός ότι για την ίδρυσή της απαιτείται κεφάλαιο μόνο ένα ευρώ, αλλά κυρίως από τη μεγάλη καταστατική ελευθερία. Ειδικότερα, διευρύνεται η δυνατότητα εισφοράς, δηλαδή όποιος θέλει να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια μπορεί να εισφέρει είτε χρήματα, είτε εργασία, είτε ανάληψη εγγυητικής ευθύνης.
Επίσης, υπάρχει ευχέρεια ρύθμισης ζητημάτων που υπό άλλον εταιρικό τύπο δεν θα ήταν δυνατόν. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα του διαχειριστή να τροποποιήσει το καταστατικό, ο διορισμός διαχειριστή από έναν εταίρο, ο περιορισμός του αριθμού των ψήφων κάθε εταίρου για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων, το πρακτικό «δια περιφοράς» κ.ά.
Πέραν όμως από τη δυνατότητα των εταίρων να διαμορφώσουν κατά τη βούλησή τους τη φυσιογνωμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας δίνοντάς της είτε χαρακτήρα προσωπικό είτε κεφαλαιουχικό, προβλέπεται μια σειρά διευκολύνσεων που της προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα από άλλους εταιρικούς τύπους. Τέτοιες αποτελούν η έλλειψη υποχρεωτικής συμβολαιογραφικής παρέμβασης, η έλλειψη υποχρεωτικής ασφάλισης για τους εταίρους, η δυνατότητα σύνταξης των εταιρικών εγγράφων σε ξένη γλώσσα, η απαλλαγή από τη δημοσιότητα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κ.ά.

9.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.);

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) και τα οποία την εξειδικεύουν είναι τα εξής:

 

 • Είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπορική ιδιότητα.
 • Ένα μέλος έχει μια ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.
 • Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.
 • Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.
 • Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου σε Κοιν.Σ.Επ.δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.
 • Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

10.Γιατί να ιδρύσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού:

 

 • Προσφέρει μια λύση στα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά της ανεργίας μέσω της δημιουργίας σταθερών θέσεων εργασίας.
 • Είναι ένα συλλογικό εγχείρημα που προσφέρει λύσεις σε πραγματικές ανάγκες προς όφελος των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας και οδηγεί  στην απόκτηση συλλογικών ωφελειών που συνδέονται με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται.
 • Βοηθά στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ εργαζομένων και επιχείρησης καθώς  θεωρείται απαραίτητο οι εργαζόμενοι – εκτός ειδικών εξαιρέσεων όπως εξωτερικοί συνεργάτες, δοκιμαστική περίοδος κ.λπ. – να είναι και μέλη της επιχείρησης.
 • Προωθεί στα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν εθελοντικά την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» σε μια κοινότητα, αναπτύσσοντας μια δραστηριότητα μαζί με άλλα άτομα, στην οποία τους ωθεί το κίνητρο της ταυτότητάς τους ως πολίτες.

πηγή:www.isotita.esee.gr

ίδρυση ΙΚΕΟΕσύσταση εταιρίας

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button