ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή οφειλών με ποσοστό 83%

Με την υπ’ αριθμόν 2421/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή εν’ όλω την αίτηση των εντολέων μας για υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

Πιο συγκεκριμένα, οι αιτούντες έγγαμοι χωρίς τέκνα από αυτό το γάμο ( ο αιτών έχει ένα ενήλικο τέκνο από προηγούμενο γάμο) δημιούργησαν οφειλές στις πιστώτριες τράπεζες.

Οι μηνιαίες χρηματικές τους απολαβές για τον αιτούντα είναι μηδενικές ενώ η αιτούσα λαμβάνει μισθό 1.078 ευρώ κάθε μήνα. Περιουσιακά τους στοιχεία αποτελούν ένα ΙΧ αυτοκίνητο που έχει στην κυριότητά του ο αιτών και το ποσοστό συγκυριότητας 50% που διαθέτει η αιτούσα επί ενός διαμερίσματος. Επίσης, οι δυο τους μισθώνουν διαμέρισμα καταβάλλοντας κάθε μήνα ενοίκιο ύψους 200 ευρώ.

 

Το δικαστήριο αποφάσισε για τον μεν αιτούντα ολική διαγραφή των χρεών του και για την αιτούσα εφάρμοσε κούρεμα 83% επί των οφειλών της ρυθμίζοντας την μηνιαία δόση της στα 80,56 ευρώ για τα επόμενα τρία έτη και στη συνέχεια απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών της. Επιπλέον το δικαστήριο εξαίρεσε από την εκποίηση τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρη η απόφαση:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Διαγραφή οφειλών με ποσοστό 83% 9
  1. 3869/2010

Αριθμός2421 /2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ……………….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Νίκη Κοπανά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαΐου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ……..του ……… και της………, με ΑΦΜ……., και 2) …….. του ……….. και της ………, με ΑΦΜ ………, κατοίκων αμφοτέρων ……..Θεσσαλονίκης (οδός……αρ. …..), εκ των οποίων ο μεν πρώτος παραστάθηκε μετά, ενώ η δεύτερη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Μιχαήλ Ζηδιανάκη (ΑΜΔΣΘ…… και αριθμ. γραμματίου προείσπραξης ΔΣΘ).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ  ΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά από νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………….που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ….αρ. ….) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της …………..(ΑΜΔΣΘ ….και αριθμ. γραμματίου προείσπραξης ΔΣΘ), 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία……………., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……αρ. ,,,,) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δίκη, και 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία …………που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …….αρ. …..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δίκη.

οι αιτούντες με την από 07-03-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …….17-03-2017 αίτησή τους που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος δυνάμει της ανωτέρω πράξης η 26-01-2018, και μετά από αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, οι αιτούντες παραιτήθηκαν του δικογράφου της αίτησής τους ως προς την ………….οι οφειλές προς την οποία κατά τη δήλωσή τους έχουν εξοφληθεί. Επομένως για την εν λόγω πιστώτρια θεωρείται ότι η αίτηση δεν ασκήθηκε και καταργείται η παρούσα δίκη (άρθρα 294, 295 παρ. 1 και 297

ΚΠολΔ).

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1527/31-032017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης………….., που προσκομίζουν οι αιτούντες, αντίγραφο της αίτησής τους, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη των καθ’ ων……….., για να παρασταθεί σ’ αυτή. Εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο και ενόψει του ότι η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους, πρέπει να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχε εμφανισθεί (άρθρο 754 ΚΠολΔ και άρθρο 271 παρ. 1 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου).

Οι αιτούντες με την κρινόμενη αίτησή τους, όπως τούτη παραδεκτά συμπληρώθηκε, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις πιστώτριες, ζητούν, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν, και αφού ληφθεί υπόψη η προσωπική τους κατάσταση, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή τους απ’ αυτά.

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), κατά την εκουσίαδικαιοδοσία (άρθρα 1 περ. β’ ΚΠολΔ, 3 Ν. 3869/2010 και 739 επ. ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό της κατατέθηκαν τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων ως προς την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης, κατ’ άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση, καθώς: α) τηρήθηκε η προδικασία κατ’ άρθρα 4 παρ. 5 και 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015 και το Ν. 4346/2015, με τον ορισμό ημέρας επικύρωσης ενδεχόμενου προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, όπως προκύπτει από την ταυτάριθμη με την αίτηση, από 19-05-2017 προσωρινή διαταγή της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού που εκδόθηκε κατά τη συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής που ακολούθησε την ανεπιτυχή απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού, β) κλητεύθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, κατ’ άρθρα 4 παρ. 5 εδ. β’ και 5 παρ. 1εδ. a’ Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους Ν. 4336/2015 και Ν. 4346/2015, οι πιστώτριες που μετέχουν στη δίκη και γ) από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές τους (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, καθ’ όσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010) στοιχεία, καθώς οι αιτούντες αναφέρουν στο υπό κρίση δικόγραφο: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους – φυσικών προσώπων, μη εχόντων πτωχευτική ικανότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτωντους, 3) τις απαιτήσεις των πιστωτριών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους, που λαμβάνει υπ’ όψιν τα συμφέροντα των πιστωτριών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες τους, 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή τους και 6) δήλωση μη μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων την τελευταία τριετία πριν την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης. Παρίσταται δε η αίτηση νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 επ, 4, 5, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4336/2015, N. 4346/2015 και N. 4366/2016 και ισχύουν σήμερα, αλλά και το N. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14-06-2018), ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του). Εφόσον, δε, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των καθ’ ων πιστωτριών τους, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί κατάθεση στο ακροατήριο του πρώτου αιτούντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, σε συνδυασμό με τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος αιτών, …………, ηλικίας 61 ετών, κάτοικος ………..Θεσσαλονίκης, είναι έγγαμος από το 2000 με τη δεύτερη αιτούσα, ………….51 ετών, και μαζί δεν έχουν αποκτήσει τέκνα (βλ. την από 02-11-2016 προσκομιζόμενη βεβαίωση του τμήματος αστικής και δημοτικής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Ο πρώτος αιτών έχει αποκτήσει με την ……….ένα τέκνο, το………, 33 ετών σήμερα. Ο πρώτος αιτών είναι άνεργος από το 2012 καίτοι καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προς ανεύρεση εργασίας (βλ. την από 10-05-2019 προσκομιζόμενη βεβαίωση του ΟΑΕΔ). Από το 1995 έως το 2012 παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μία εταιρία αποκερδαίνοντας μηνιαίως μέχρι το ιτοσό των 500 ευρώ (βλ. την κατάθεση του πρώτου αιτούντος στα πρακτικά). Η δεύτερη αιτούσα είναι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο και ο μηνιαίος μισθός της ανέρχεται στο ποσό των 1.078,71 ευρώ (βλ. το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό αποδοχών για το μήνα Μάιο του 2019). Ο πρώτος αιτών διαθέτει την πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος του τρίτου ορόφου επί της οδού ……..αρ……, εμβαδού 57 τ.μ. περίπου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 55,82/ 1000, έτους κατασκευής 1969, στην περιοχή της ……….Θεσσαλονίκης, αντικειμενικής αξίας του ποσοστού του 16.929 ευρώ (βλ. ΕΝΦΙΑ 2018). Η δεύτερη αιτούσα διαθέτει την ιτλήρη κυριότητα και σε ιτοσοστό 100% επί του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ……οχήματος, μάρκας εργοστασίου FORD, τύπου FIESTA, 1.242Κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, εμπορικής αξίας 2.000 ευρώ. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν κρίνεται πρόσφορη η εκποίηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά και ούτε θα αποφέρουν κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών τους λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης οι αιτούντες είχαν συνάψει τις κάτωθισυμβάσεις με τις καθ’ ων και οφείλουν τα ακόλουθα ποσά, και πιο συγκεκριμένα ο πρώτος αιτών στην ………α) από την υπ’ αριθμ. …………σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 0411-2016 το ποσό των 642,30 ευρώ. β) Από την υπ’ αριθμ. ……….σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 18-10-2016 το ποσό των 1.707,99 ευρώ. γ) Από την υπ’ αριθμ. ………….σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 14-10-2016 το ποσό των 996,39 ευρώ, και συνολικά στη συγκεκριμένη πιστώτρια το ποσό των 3.346,68 ευρώ (642,30 + 1.707,99 + 996,39). Δυνάμει της από 19-052017 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής κατέβαλε το ποσό των1.224 ευρώ (βλ. τα 72 προσκομιζόμενα γραμμάτια καταβολής) και επομένως το υπόλοιπο οφειλής του διαμορφώνεται στο μικρότερο ποσό των 2.122,68 ευρώ (3.346,68 — 1.224).

Η δεύτερη αιτούσα: 1) Στην…………..από την υπ’ αριθμ. ……….σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 03-11-2016 το ποσό των 21.554,73 ευρώ. Δυνάμει της από 19-05-2017 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής κατέβαλε το ποσό των 700 ευρώ (βλ. τα 28 προσκομιζόμενα γραμμάτια καταβολής) και επομένως το υπόλοιπο οφειλής της διαμορφώνεται στο μικρότερο ποσό των 20.854,73 ευρώ (21.554,73 – 700). 2) Στην …………:α) από την υπ’ αριθμ. ………….σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 04-11-2016 το ποσό των 642,30 ευρώ. β) Από την υπ’ αριθμ. ………….σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την 18-10-2016 το ποσό των 1.043,12 ευρώ, και συνολικά στη συγκεκριμένη πιστώτρια το ποσό των 1.685,42 ευρώ (642,30 + 1.043, 12). Δυνάμει της από 19-05-2017 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής κατέβαλε το ποσό των 475 ευρώ (βλ. τα 19 προσκομιζόμενα γραμμάτια καταβολής) και επομένως το υπόλοιπο οφειλής της διαμορφώνεται στο μικρότερο ποσό των 1.210,42 ευρώ (1.685,42 475). Επομένως, το σύνολο των οφειλών της δεύτερης αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 22.065,15 ευρώ(20.854,73 + 1.210,42).

Οι αιτούντες έχουν ήδη παύσει να εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους προς τις των καθ’ ων από το 2016. Η μείωση των εισοδημάτων τους και η παρατεταμένη ανεργία του πρώτου αιτούντος σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια στο Χώρο της καταναλωτικής πίστης, την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής, τα φοροεισπρακτικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα και την εν γένει γνωστή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Χώρας τα τελευταία έτη, έχουν περιαγάγει τους αιτούντες σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η οποία συνεχίζεται και μέχρι τη συζήτηση της παρούσας, καθώς η σχέση οφειλών τους και παροντικής τους ρευστότητας είναι αρνητική, με την έννοια ότι μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους, η υπολειπόμενη ρευστότητά τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στον όγκο των οφειλών τους. Η δε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η οποία συνεχίζεται και μέχρι τη συζήτηση της παρούσας, δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αποδείχτηκε.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2(εδ. 1) και 5. Έτσι η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει με μηνιαίες καταβολές στις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριές τους επί μία τριετία (τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις) που θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 (εδ. 1) του Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 17 του άρθρου Ι της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-08-2015) και εν συνεχεία με τις διατάξεις των άρθρων 56-68 του Ν. 4549/2018, μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 (36 μήνες). Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το προς διάθεση στις πιστώτριές τους ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών τους αναγκών, του ύψους των χρεών τους και του γεγονότος ότι επιβαρύνονται με την καταβολή ενοικίου ύψους 200 ευρώ ανά μήνα, ανέρχεται σε μηδενικές καταβολές για τον πρώτο αιτούντα και σε 100 ευρώ για τη δεύτερη αιτούσα μόνο προς την πρώτη καθ’ ης …………… καθότι η οφειλή της προς τη δεύτερη καθ’ …………….είναι αμελητέα και διαγράφεται. Ακολούθως με την από 19-05-2017 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού υποχρεώθηκε η δεύτερη αιτούσα σε προσωρινές καταβολές ποσού 50 ευρώ συμμέτρως καταβαλλόμενες στις καθ’ ων πιστώτριές της. Σε συμμόρφωση στην προσωρινή αυτή διαταγή η δεύτερη αιτούσα κατέβαλε το ποσό των 700 ευρώ στην πρώτη καθ’ ης πιστώτρια όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα 28 γραμμάτια καταβολής. οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 8 παρ. 2 Ν. 3869/ 10, όπως αυτές προστέθηκαν με τα άρθρα 58 παρ. 2 και 61 παρ. 2 του Ν. 4549/2018 και εφαρμόζονται κατά το άρθρο 68 παρ. 8 των μεταβατικών διατάξεων του τελευταίου και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του, ήτοι κατά την 14η06-2018, όπως εν προκειμένω, πρέπει να συνυπολογιστούν ως προς το ποσό τους σ’ αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, ήτοι αφαιρώντας από το ποσό που ορίστηκε ως μηνιαία δόση, το ποσό που προκύπτει από το συνολικό καταβληθέν ποσό σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, διαιρούμενο δια το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης. Έτσι, εν προκειμένω, από το συνολικό ποσό των 700 ευρώ που κατέβαλε η δεύτερη αιτούσα δυνάμει της προσωρινής διαταγής, διαιρούμενο δια του πλήθους των 36 δόσεων που ορίστηκαν ως χρονικό διάστημα της οριστικής ρύθμισης, προκύπτει ποσό 19,44 ευρώ (700/36). Κατά το ποσό αυτό, θα πρέπει να μειωθεί το ποσό των 100 ευρώ που αποτελεί το διαθέσιμο εισόδημα της δεύτερης αιτούσας, και συνεπώς η μέγιστη δόση του 8 παρ. 2 διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 80,56 ευρώ (100 – 19,44). Το ποσό των 80,56 ευρώ θα καταβάλλεται από τη δεύτερη αιτούσα μόνο στην ……………………….ως ήδη ελέχθη. Εξάλλου, δεν αναμένεται βασίμως η ουσιώδης βελτίωση των εισοδηματικών δεδομένων και των οικονομικών δυνατοτήτων των αιτούντων εντός της τριετίας, ενόψει της οικονομικής κρίσης την οποία διέρχεται η Χώρα και δεν κρίνεται κατά συνέπεια σκόπιμη η επανεξέταση των οικονομικών τους στοιχείων προς επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών (βλ. έτσι σε Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 533 επ.). Σε κάθε περίπτωση οι καθ’ ων ή οι οφειλέτες δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, να προβούν στην τροποποίηση της αποφάσεως, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων των αιτούντων.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ καταργημένη τη δίκη ως προς την τρίτη τωνκαθ’ ων………..

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 (εδ. 1) και 5 N. 3869/2010, τα χρέη του πρώτου αιτούντος με μηδενικές καταβολές προς την πρώτη των καθ’ ων, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 (36 μήνες).

ΡΥΘΜΙΖΕΙ, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 (εδ. 1) και 5 N. 3869/2010, τα χρέη της δεύτερης αιτούσας με μηνιαίες καταβολές ποσού ογδόντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (80,56 €), που θα καταβάλλονται άτοκα το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός μόνο προς την πρώτη των καθ’ ων …………..αρχής γενομένης από τον Αύγουστο ΤΟΙ) 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 (36 μήνες). Η οφειλή της δεύτερης αιτούσας προς τη δεύτερη των καθ’ ων……….. είναι αμελητέα και διαγράφεται.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις .23 Ιουνίου 2020, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button