ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μείωση χρέους κατά 32%

Με την υπ’ αριθμόν 1073/2020 απόφαση το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή εν’ όλω την αίτηση του εντολέα μας για υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

 

Ειδικότερα το συνολικό ποσό οφειλής του αιτούντα προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ανέρχονταν στις 29.444,00 ευρώ και το δικαστήριο εφάρμοσε κούρεμα του χρέους σε ποσοστό περίπου 32% εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντα και το ΙΧ αυτοκίνητό του. Ο εντολέας μας είναι έγγαμος και εργάζεται σε μισθωτή εργασία αποκομίζοντας το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως. Το δικαστήριο του επέβαλε για την διάσωση της κύριας κατοικίας του την καταβολή μηνιαίας δόσης 84,00 ευρώ για είκοσι έτη. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ- N .3869 /10

 

 

Αριθμός1073/2020

Μείωση χρέους κατά 32% 9

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Α…….., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, και την Γραμματέα Λουκία Βασιλειάδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Οκτωβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

Του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……….του……… και της………., κατοίκου……. Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχαήλ Ζηνιαδάκη (ΑΜ…..).

Της ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………..που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιου δικηγόρου ………..

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …..4/2017 αίτησή του, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που επικαλείται στο δικόγραφό της, για την συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι, όπως ως άνω παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την αντίδικο πιστώτρια τράπεζα ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, την ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με σχέδιο διευθέτησης που συμπεριλαμβάνει στο δικόγραφο της αίτησης και αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του και η δυσμενής οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, με σκοπό την απαλλαγή του από τα χρέη αυτά. Η εν λόγω αίτηση αρμόδια κατά τόπο και καθ’ ύλη κατ’ άρθ.3 φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου). Ομοίως επιδόθηκε η αίτηση νομίμως κι εμπροθέσμως στην αντίδικο του τράπεζα που κατόπιν της παραπάνω κλήτευσης κατέστη διάδικος (αρθ. 748παρ.3 ΚΠολΔ), και προσκομίζει την προβλεπόμενη από το άρθρο 4ξ2β ν.3869/2010 υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της αίτησής του και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία με ημερομηνία 8/9/2017. Η ένδικη αίτηση επίσης είναι ορισμένη, καθότι περιέχει όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία (άρθ. 151 και 451 ν.3869/2Ο1Ο), ήτοι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, όπως περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής, και κατά αρθ.4παρ.1 κατάσταση περιουσίας του, κατάσταση εισοδημάτων του, κατάσταση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, των λοιπών μενόντων να διευκρινισθούν κατά την διαδικασία, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης. Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του ν. 3869/2010. Με βάση τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής και πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτής.

 

Από την εκτίμηση της εξέτασης της μάρτυρα του αιτούντος στο ακροατήριο, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ’ όλη γενικά τη διαδικασία (759ΚΠολΔ) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης (2012), όπως τούτο αποδεικνύεται, ότε και εργάζετο με μεγαλύτερα εισοδήματα ως ιδιωτικός υπάλληλος και ο δανεισμός του οφείλετο σε ρύθμιση παλαιότερων οφειλών υπό μορφή στεγαστικού δανείου, οφειλής ποσού 29.444,89€ (κεφ. 28.170,23€) από υπόλοιπο κάρτας. Έχει δε παύσει να εξυπηρετεί τις οφειλές αυτές, περιερχόμενος ανυπαιτίως σε αδυναμία πληρωμής αφού τα τελευταία έτη διατέλεσε άνεργος και ήδη εργάζεται ως οδηγός- μισθωτής ταξί αποκομίζοντας ποσά 600-700€ μηνιαίως. Το κόστος διαβίωσης του, και της συζύγου του εκτιμάται σε ποσό περί 800€, αφού δεν μισθώνει κύρια κατοικία και η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον εκτιμώντας το καθεστώς οικονομικής στενότητας που πλήττει την Χώρα μας. Δέον λοιπόν το Δικαστήριο εκτιμώντας την δυσχερή οικονομική κατάσταση του αιτούντος να προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών του με εφαρμογή του αρθ.8 ορίζοντας καταβολές προς την πιστώτρια επί τριετία ποσού 50€ επί τριετία. Δεν τον χαρακτηρίζει δόλος ως προς την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων, καθώς η πιθανολόγηση και μόνο μελλοντικής αδυναμίας πληρωμής αυτών ενόψει επιδείνωσης των εισοδημάτων του λήπτη δανείου δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετήσει δόλο αυτού, τουλάχιστον όσον αφορά το διάστημα προ της εισαγωγής του ν.3869/ 10, η δε προσπάθεια του προς ρύθμιση των οφειλών εν έτει 2012 του καταδεικνύει την έλλειψη δολιότητας του.

Περαιτέρω το Δικαστήριο προχωρά κατά την διάταξη του αρθ.9 παρ.2 ν.3869/10 σε ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, ορίζοντας μηνιαίες καταβολές για αυτή, ήτοι αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος- μαιζονέτας, εμβ. ορόφου 54τμ υπογείου, και αποθήκης εμβ.4Οτμ σε οικοδομή στην οδό………, στον οικισμό……. Θεσσαλονίκης, αντικειμενικής αξίας περί 49.720€, όπως προκύπτει από προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού, αγοραίας δε κατ’ αυτεπάγγελτη εκτίμηση ποσού 40.000€, ποσό που δεν υπερβαίνει τις προϋποθέσεις του νόμου αλλά υπερβαίνει και το εναπομείναν των οφειλών του, και κατά την διατύπωση της 932 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ.54/2Ο15 απόφαση του Διοικ. της ΤτΕ λαμβανομένης υπόψη και της μελλοντικής δυνατότητας αποπληρωμής του αιτούντος η οποία προβλέπεται να βαίνει μειούμενη λόγω της ηλικίας του, κρίνεται το ποσό των 20.100€ ως ποσό αποπληρωμής εύλογο και σε σχέση με τα κεφάλαια της οφειλής του αιτούντος και την δυνατότητα του προς εξυπηρέτηση της οφειλής προς διάσωση της άνω κατοικίας του, και άρα τούτο τυγχάνει καταβλητέο από τον αιτούντα προς την καθ’ ης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα μετά τη δημοσίευση της παρούσης, επειδή το δικαστήριο δεν δύναται πλέον να παράσχει στους αιτούντες περίοδος Χάριτος, και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, ο χρόνος δε εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι έτη και οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε 240 μηνιαίες δόσεις. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 83,75€, με τις δυνατότητες που δίδει πλέον η διάταξη του αρθ.9παρ.2. Συνεπώς κι εφόσον το ποσό αυτό υπερκαλύπτει τις δυνατότητες του προς καταβολή όπως αξιολογήθηκαν ανωτέρω στο ποσά 50€ η μηνιαία δόση του αρθ.8 θα πρέπει να διαμορφωθεί σε μηδενικό ποσό μετά τον επιμερισμό που προβλέπει μεταξύ των δύο επιβαλλόμενων ρυθμίσεων ο 4549/2018 κατ’ αρθ9ξ2β. Δεν κρίνεται σκόπιμη η εκποίηση του οχήματος του αιτούντος λόγω του αναγκαίου για τις μετακινήσεις του. Κατά τα ως άνω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό, απαλλασσομένου κατά αρθ. 1151 ν.3869/ 10 από του λοιπού αυτών με την επιφύλαξη της τήρησης των άνω ρυθμίσεων. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8ξ6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος κατά 8παρ.2 ν.3869/ 10 ορίζοντας επί τριετία μηδενικές καταβολές προς την καθ’ ης μετά την άνω προσαρμογή της δόσης κατά 9παρ.2β ν.3869/2Ο1Ο.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης δικαίωμα επί του άνω ακίνητου υποχρεώνοντας τον αιτούντα να καταβάλει προς διάσωση το ποσό των 20.100€ σε 240 μηνιαίες δόσεις των 83,75€ προς την καθ’ ης, αρχομένων από Απρίλιο 2020 με τους όρους και τις δυνατότητες που προβλέπει η διάταξη της 9παρ.2 v.3869/2010.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 17 Μαρτίου 2020 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button