Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που ρυθμίζεται στην Ελλάδα από το νόμο 3190/1955, είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Για τα χρέη της ευθύνεται απεριόριστα μόνο η περιουσία της, ενώ θεωρείται πάντα εμπορική εταιρεία.

Τα κύρια στοιχεία της είναι:

α. Απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 4.500 ευρώ για τη σύστασή της, το οποίο μπορεί να αποτελείται και από εισφορά σε είδος (π.χ. ακίνητο) κατόπιν αποτίμησης.

β. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και οι μεριδιούχοι ευθύνονται περιορισμένα.

γ. Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος και εποπτεία όπως σε Ανώνυμες εταιρείες

δ. Έχει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και το διαχειριστή (ή διαχειριστές), ο οποίος δεν απαιτείται να είναι εταίρος.

Για να συσταθεί νόμιμα μια Ε.Π.Ε. απαιτείται καταστατικό, το οποίο πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου, δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ και καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Π.Ε. Η Ε.Π.Ε μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη. Η επιλογή των προσωπικών στοιχείων και της έντασής τους σε μια Ε.Π.Ε. ρυθμίζεται (εντός των πλαισίων του νόμου) από το καταστατικό της.

Οι τομείς με το συχνότερο νομικό ενδιαφέρον -ιδιαίτερα συγκριτικά με την Α.Ε- είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και θέματα που αφορούν τους διαχειριστές, τα μερίδια και τη φορολογία των Ε.Π.Ε. Συχνό φαινόμενο είναι τελευταία και η μετατροπή Ε.Π.Ε στη νέα εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Δείτε περισσότερα για νομικά θέματα:

Μενού
Call Now Button