Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, στην οποία οι εταίροι (τουλάχιστον δύο) ευθύνονται απεριόριστα, πέρα από την εταιρική περιουσία, και ο καθένας ξεχωριστά με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της.

Η Ομόρρυθμη εταιρεία χαρακτηρίζεται εμπορική, εφόσον η συνηθισμένη της δραστηριότητα είναι εμπορική και όχι εξ ορισμού (όπως π.χ. η Ανώνυμη Εταιρεία). Εάν αποκτήσει εμπορική ιδιότητα μπορεί και να πτωχεύσει, γεγονός που θα επιφέρει και τη λύση της.
Για να συσταθεί μια Ο.Ε. απαιτούνται διατυπώσεις δημοσιότητας και 
καταστατικό.
Συναφής τύπος εταιρείας είναι η 
ετερόρρυθμη εταιρεία.

Μενού
Call Now Button