ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Διαγραφή οφειλών κατά 42% και προστασία πρώτης κατοικίας

Με την υπ’ αριθμόν 3187/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση του εντολέα μας για υπαγωγή τους στο Ν.3869/2010 («νόμος Κατσέλη»).

 

Ειδικότερα, ο αιτών όφειλε στις τράπεζες το ποσό των 30.000 ευρώ. Ο αιτών πάσχει από ποσοστό 82% αναπηρίας λόγω προβλημάτων υγείας έχει δε ποσοστό 45% κινητικής αναπηρίας. Οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται στο 670,00 ευρώ και προέρχονται από την σύνταξη που λαμβάνει ενώ πριν την ρύθμιση που επέβαλε το δικαστήριο οι μηνιαίες δόσεις των δανείων του προς τις τράπεζες ανέρχονταν στα 315,00 ευρώ. Με την απόφαση το δικαστήριο εφάρμοσε 42% κούρεμα του συνολικού χρέους του αιτούντα και όρισε τις μηνιαίες του καταβολές προς τις πιστώτριες στο ποσό των 170,00 ευρώ μηνιαίως για τους πρώτους 36 μήνες ενώ εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντα. Μετά το πέρας των 36 μηνών ο εντολέας μας για να σώσει την κύρια κατοικία του θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 104,00 ευρώ μηνιαίως στις πιστώτριες για 10 χρόνια. Τη δικαστική εκπροσώπηση ανέλαβε ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Ζηδιανάκης.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

  1. 3869/2010

Αριθμός 3187/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ΚωνσταντίνοΓαλίδη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη γραμματέα Ιωάννα Κωνσταντινίδου.

Διαγραφή οφειλών κατά 42% και προστασία πρώτης κατοικίας 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21 η Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………………..του ………..και της………., κατοίκου…….. Θεσσαλονίκης, επί της οδού………αριθ……, με Α.Φ.Μ…………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ζηνιαδάκη Μιχαήλ (Α.Μ. Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2Ο1Ο και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) και είναι οι εξής : 1) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία……………., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού……… αριθ. ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου ………..(Α. Μ.Δ. Σ. Θεσσαλονίκης) και 2) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ……………..που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού …….. αριθ. …… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών κατέθεσε την από 28-6-2017 και με αριθμ. εκθ. καταθ. 8.011/30-6-2017 αίτηση του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό και ζητάει να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή. Δικάσιμος ορίστηκε η ημερομηνία που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου,παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως ανωτέρω σημειώνεται.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθ. 1.638/11-7-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ………………….που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη των καθ’ ων η αίτηση. Επομένως, η τελευταία, που, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, δεν παραστάθηκε στη δίκη κατά την εκφώνηση της υπόθεσης με τη σειρά που ήταν γραμμένη στο πινάκιο της δικασίμου αυτής, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχε εμφανιστεί (άρθρο 754 παρ.2 του ΚΠολΔ), χωρίς να προκύπτει ομολογία εκ της ερημοδικίας της, καθώς το άρθρο 271 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ.δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση (βλ. και Αρβανιτάκη σε Κεραμέα / Κονδύλη/Νίκα, άρθρο 754 αρ. 7 και άρθρο 744 αρ.5) και χωρίς ορισμό σχετικού παραβόλου για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, η οποία δεν προβλέπεται εν προκειμένω (άρθρο 14 ν. 3869/2010).

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες του, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητάει, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης και κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση της αναφερόμενης κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, όπως εκτίθενται στο κρινόμενο δικόγραφο, με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή του απ’ αυτά και να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των οφειλών του.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν.3869/2Ο1Ο). Περαιτέρω, για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την κατάθεση της αίτησης, ο αιτών προσκόμισε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου όλα τα έγγραφα που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, ήτοι 1) έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματά του ιδίου και του συζύγου, στα κάθε φύσης εισοδήματα του, στους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους και αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 7534/2008-2015 9 (ΦΕΚ B’ 1794/20-08-2015) και 2) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως της παραγράφου 1, ήτοι περί της ορθότητας και πληρότητας των καταστάσεων α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, μετά την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και αφού προέβη σε τυπικό έλεγχο αυτής και διαπιστώθηκε εκ μέρους της ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, εισήχθη προς προσδιορισμό δικασίμου για τη συζήτηση και ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και παράλληλα ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης για την επικύρωση ενδεχομένου προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 29-9-2017 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους (βλ. υπ’ αριθ. 3.694/1-6-2018 βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ’ ων η αίτηση. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2Ο1Ο) στοιχεία, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος – φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, 3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός, σελ. 115, αριθ. 5 και 6, Ε. ΚιουπτσίδουΣτρατουδάκη, Αρμεν. 64-Ανάτυπο, σελ. 1477), απορριπτόμενων των σχετικών αναφορικά με θέματα πέραν των ως άνω απαιτουμένων για το ορισμένο της αιτήσεως ισχυρισμών της πρώτης των καθ’ ων περί αοριστίας της (αιτήσεως), τα οποία αποτελούν ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Η αίτηση είναι νόμιμη, θεμελιωμένη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του v. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4161/2013, με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 τουΝ.4336/2ΟΙ5 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015) και με το άρθρο 14 του N. 4346/2015, το οποίο καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2016, πλην του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη προς τις πιστώτριες του, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, καθόσον η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 1 1 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ.4 παρ. 1 του Ν.3869/2Ο1Ο. Άλλωστε εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Επομένως, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι προσκομίσθηκαν τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για τους παρασταθέντες πληρεξούσιους δικηγόρους (βλ. Νο Α348856/2Ο18 και Νο Α349Ο26/2Ο18 γραμμάτια είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

Η πρώτη των καθ’ ων η αίτηση με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και περιλαμβάνεται στις προτάσεις της αρνήθηκε την αίτηση ισχυριζόμενη ότι ο αιτών δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής και προέβαλε επικουρικά την ένσταση της δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία ιτληρωμής για το λόγο ότι ανέλαβε υψηλά δάνεια γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να μην τα πληρώσει και αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό, αφού το εισόδημα του δεν ήταν ικανό να εξυπηρετεί τις οφειλές του. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενηστο άρθρο 1 N .3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του αιτούντος, στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, προκειμένου να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336παρ. 3 και 395 του ΚΠολΔ), για κάποια από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά, χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, απ’ όσα οι διάδικοι ισχυρίστηκαν στο ακροατήριο, από τις άμεσες και έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους (άρθρ. 261, 352, 339 του ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και από τα πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αληθινά, τα οποία λαμβάνονται υπόψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 336 παρ. 1 και 4 του ΚΠολΔ) και τέλος από την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (άρθρα 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα, ουσιώδη για την έκβαση της δίκης, πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών είναι γεννημένος το έτος 1952 και είναι διαζευγμένος. Έχει δύο τέκνα, τη………..και τον ………., τα οποία γεννήθηκαν το 1978 και το 1980 αντίστοιχα και δεν αποτελούν προστατευόμενα μέλη του. Κατοικεί με το γιο του στην ………Θεσσαλονίκης, σε διαμέρισμα που ο ίδιος έχει την επικαρπία και ο γιος του τη ψιλή κυριότητα. Ο αιτών είναι συνταξιούχος και λαμβάνει κύρια σύνταξη ποσού 511,75 € και επικουρική ποσού 157,69 €, ήτοι συνολικά περίπου 670 €. Είναι ανάπηρος με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 82%, σύμφωνα με τη με ημερομηνία 17-1-2018 γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του ΙΚΑΕΤΑΜ/ ΚΕΓΙΑ ΠΥΛΗΣ ΑΘΙΟΥ, καθώς πάσχει από στεφανιαία νόσο — παλαιά αγγειοιτλαστική, από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ ρυθμιζόμενο με δισκία και ινσουλίνη, από αγκύλωση ποδοκνημικής – υπαστραγαλικής αριστερά σε μη λειτουργική θέση, από υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή και από ενεργό συρρίγιο αριστερή ποδοκνημικής, έχει δε ποσοστό κινητικής αναπηρίας 45%. Βάσει των συνήθων συνθηκών και όρων διαβίωσης του αιτούντος, των διδαγμάτων κοινής πείρας, σε συνδυασμό με τις έρευνες των οικογενειακών προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι οποίες δεν δύνανται να παράγουν δεσμευτική ιοχύ νομοθετήματος για το Δικαστήριο, ούτε να προδιαμορφώσουν την τελική δικαστική κρίση περί του ύψους των μηνιαίων δαπανών, αλλά έχουν ενδεικτική ισχύ, αφού ορίζουν απλά κατευθυντήριες γραμμές, το ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 500 € περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των επιπλέον εξόδων για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη που δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα, δεδομένου ότι μένει μαζί με το γιο του, ο οποίος εργάζεται με αποδοχές περί τα 800 € και επομένως συμβάλλει και αυτός στα πάγια έξοδα του σπιτιού (ρεύμα, θέρμανση, νερό κλπ).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, συνολικού ποσού με τους τόκους και τα έξοδα 26.960,59 €, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αφού κανένα δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/ 10):

Ι. Προς την πρώτη των καθ’ ων έχει μια οφειλή από την υπ’ αριθ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου και οφείλει το συνολικό ποσό των 20.481,99 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 23-2-2017). ΙΙ. Προς τη δεύτερη των καθ’ ων έχει μια οφειλή από την υπ’ αριθ. ………σύμβαση καταναλωτικού δανείου και οφείλει το συνολικό ποσό των

6.478,60 € (βλ. κατάσταση οφειλών με ημερομηνία 9-3-2017)

Ο αιτών έχει πάψει να εξυπηρετεί τις παραπάνω οφειλές του, καθώς σταδιακά μειώθηκε η σύνταξη του, η οποία ανερχόταν συνολικά περίπου στα 1.100 € μέχρι το 2011, αλλά στη συνέχεια με τις συνεχείς μειώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης περιορίστηκε στα 670 €. Τα δάνεια του αυτά το εξυπηρετούσε περίπου μέχρι το 2014, αλλά στη συνέχεια παρά τις προσπάθειες που έκανε και μέσω ρυθμίσεων για να είναι συνεπής, δεν τα κατάφερε, αφού οι μηνιαίες δόσεις των δανείων ανέρχονταν στα 315 € περίπου. Δεδομένων των εισοδημάτων του, ο αιτών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει προς τις πιστώτριες του. Η κρίση αυτή, περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, συνάγεται από τη σχέση της ρευστότητας του προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του αιτούντος, η υπολειπόμενη ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις οφειλές του. Από τα προεκτεθέντα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι ο αιτών, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η ένσταση της πρώτης των καθ’ ων περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία ιτληρωμής, καθώς η αδυναμία του οφείλεται στη μείωση της σύνταξης του.

Ο αιτών απέκτησε στην πλήρη κυριότητα του δυνάμει του υπ’ αριθ. ……..συμβολαίου γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ……………,που μεταγράφηκε νόμιμα, ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο πάνω από το ανώγειο, τυπικό όροφο της οικοδομής επί της οδού ……. στην………….., με πρόσοψη στην οδό αυτή, εμβαδού 81,91 τ.μ. που αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, χωλ και εσωτερικό διάδρομο με ποσοστό που αναλογεί στο διαμέρισμα αυτό εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και τους υπόλοιπους κοινόκτητους και κοινόχρηστους Χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 4,83%. Ακολούθως, με το υπ’ αριθ. 31.736/1997 συμβόλαιο γονικής παροχής της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε τη ψιλή κυριότητα του παραπάνω διαμερίσματος στο γιο του……………., παρακράτησε δε για τον εαυτό του την επικαρπία για όλη του τη ζωή. Η αντικειμενική αξία του δικαιώματος του αιτούντος επί του ως άνω διαμερίσματος είναι 13.527 € € (βλ. δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017). Συντρέχουν δε εν προκειμένω οι ακόλουθες προϋποθέσεις α) το παραπάνω ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση, χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, β) το εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, ήτοι τα 850 € (500 € δαπάνες διαβίωσης χ 70% = 350 € + 500 €) (βλ. αρθρ. 9 παρ. 2 που παραπέμπει στο αρθρ. 5 παρ. 3 ως προς τον καθορισμό των δαπανών διαβίωσης σε συνδυασμό με απόφαση ΤτΕ 54/15.12.2015 ΦΕΚ 2740), γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν υπερβαίνει το ποσό των 180.000 € και δ) η παρασταθείσα πιστώτρια στα πλαίσια του αρθρ. 338 ΚΠολΔ δεν επικαλέστηκε ούτε απέδειξε ως όφειλε ότι ο αιτών δεν ήταν συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. Σύμφωνα, συνεπώς, με την παράγραφο 2 του άρθρου 9, προκειμένου να καθορισθεί το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει αφενός να ληφθεί υπόψη η μέγιστη δυνατότητα αποιτληρωμής του και αφετέρου το ότι θα καταβάλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστώτριες του να μην βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική θέση σε σύγκριση με την ικανοποίησή τους σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κατοικίας. Συνεπώς, σημασία πλέον για το ποσό που θα καταβάλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του έχει η εμπορική αξία αυτής, μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης (βλ. άρθρο 993 παρ. 2 εδ γ’ ΚΠολΔ). Δεδομένου ότι η πιστώτρια, δεν προσκόμισε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/1512-2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτίμηση σχετικά με το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, αλλά ούτε ο αιτών προσκόμισε εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων της υποπαραγράφου Γ. 1. της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του v. 4152/2013, παρά μόνο μια εκτίμηση από τομεσίτη……..το Δικαστήριο στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήματος που διέπει την εκούσια δικαιοδοσία και επιτρέπει την αυτεπάγγελτη εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων, θα προσδιορίσει την εμπορική αξία της περιγραφόμενης ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος. Λαμβανομένων συνεπώς υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων, του είδους του δικαιώματος του αιτούντος, του εμβαδού και της παλαιότητάς του ακινήτου, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, της εμπορικής αξίας όμοιων ακινήτων στην ίδια περιοχή, καθώς και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος κατά το δικαίωμα της επικαρπίας που του ανήκει, εκτιμάται στο ποσό των 15.000 €. Αφαιρώντας δε τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης (αμοιβές δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφου, κόστος δημοσίευσης κ.τ.λ.) που υπολογίζονται σε 2.500 €, το ελάχιστο ποσό που θα λάμβαναν οι πιστώτριες σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας ανέρχεται στο ποσό των

12.500 €.

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16παρ.2 Ν. 4161/2013 και το πρώτο εδάφιο του με την παρ. 17 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015) και 9 παρ. 2 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 Ν.4346/2Ο15). Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες του από τα εισοδήματα του αιτούντος επί τριετία, που θα αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όπως προαναφέρθηκε τα εισοδήματα του αιτούντος προέρχονται από τη σύνταξη του και ανέρχονται στα 670 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται κάποια αξιόλογη μεταβολή στα εισοδήματα του. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες του ποσό ανέρχεται σε 170 € το μήνα, λαμβανομένων υπόψη των βασικών βιοτικών του αναγκών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 26.960,59 €, το οποίο αναλύεται σε20.481,99 € προς την…………. και σε 6.478,60 € προς την………. σε κάθε μια δε αναλογεί από το ποσό των 170 € στη μεν πρώτη το ποσό των129,15 € και στη δεύτερη το ποσό των 40,85 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η πρώτη το ποσό των 4.649,40 € (129, 15 € Χ 36 μήνες) και θα απομένει υπόλοιπο 15.832,59 € και 2) η δεύτερη το ποσό των 1.470,60 € (40,85 € Χ 36 μήνες) και θα απομένει υπόλοιπο 5.008 €. Ήτοι, ο αιτών από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 26.960,59 € θα έχει καταβάλει με τις παραπάνω μηνιαίες καταβολές, συνολικά το ποσό των 6.120 € και επομένως θα απομένει υπόλοιπο 20.840,59 €.

Η ικανοποίηση του παραπάνω υπολοίπου θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει στο ελάχιστο ποσό που θα λάμβαναν οι πιστώτριες σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης δια πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, ήτοι στο ποσό των 12.500 €. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό    δελτίο  της       Τράπεζας της Ελλάδοςαναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει μετά τη λήξη των καταβολών της πρώτης ρύθμισης, ήτοι μετά την πάροδο τριάντα επτά μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί ισόχρονη περίοδος Χάριτος, διότι αν συμπέσουν χρονικά οι δύο ρυθμίσεις τότε θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα ο αιτών και θα υπάρχει o κίνδυνος να φανεί ασυνεπής και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 10 χρόνια (120 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη της συμβατικής διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Στο πλαίσιο συνεπώς της ως άνω ρύθμισης, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των εκατόν τεσσάρων ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (104,17 €), ήτοι 12.500 €/ 120. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν μερικώς οι απαιτήσεις των καθ’ ων η αίτηση, κατ’ αναλογική εφαρμογή του αρθ. 974 επ. ΚΠολΔ. Κατά τον παραπάνω τρόπο, ο αιτών θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποιτληρωμής του, αναπροσαρμογή δε του ανωτέρω ποσού δεν προκύπτει ότι μπορεί να οριστεί με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα του, επιπλέον δε, θα καταβάλει τέτοιο ποσό ώστε οι πιστώτριες του να μην βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτριών του θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2ΟIΟ) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ’ ων, αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος και καθορίζει τις μηνιαίες επί τριάντα έξι (36) μήνες καταβολές του σε ποσό εκατόνεβδομήντα ευρώ (170 €), συνολικώς διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων των πιστωτριών, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, ως ακολούθως : στην …………..το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (129,15 €) και στην …………..το ποσό των σαράντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (40,85 €).

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το δικαίωμα της επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο πάνω από το ανώγειο, τυπικό όροφο της οικοδομής επί της οδού ……… στην ……… Θεσσαλονίκης, με πρόσοψη στην οδό αυτή, εμβαδού 81,91 τ.μ. που αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, χωλ και εσωτερικό διάδρομο με ποσοστό που αναλογεί στο διαμέρισμα αυτό εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και τους υπόλοιπους κοινόκτητους και κοινόχρηστους Χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 4,83%.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500 €), με μηνιαία δόση που θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (104,17 €) και επί εκατόν είκοσι (120) μήνες. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν μερικώς οι απαιτήσεις των καθ’ ων η αίτηση – πιστωτριών του κατ’ αναλογική εφαρμογή των αρθρ. 974 επ. ΚΠολΔ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της παραπάνω ρύθμισης, ήτοι μετά την πάροδο τριάντα επτά μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 29η Αυγούστου 2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων

 

δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button