Η διαδικασία για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Η διαδικασία για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Διαδικασία για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης,

γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Είναι συνήθης πρακτική των τραπεζών όταν χορηγούν ένα δάνειο να φροντίζουν να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ενός ακινήτου του δανειολήπτη ή του εγγυητή. Στα πλαίσια μάλιστα αυτής της εξασφάλισης συνήθως το ποσό για το οποίο γράφεται ή προσημείωση υποθήκης σε ένα ακίνητο είναι μεγαλύτερο από το ποσό του δανείου που χορηγήθηκε στο δανειολήπτη.

Παρακάτω θα απαντήσουμε στα συνηθέστερα ερωτήματα σχετικά με την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης: διαδικασία, κόστος, δικαιολογητικά κτλ.

Πως γίνεται εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ένα ακίνητο;

Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται  με δικαστική απόφαση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μπορεί να γίνει συναινετικά, δηλαδή με τη συναίνεση του δανειολήπτη / οφειλέτη ή αναγκαστικά, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, με μονομερή ενέργεια της τράπεζας / δανειστή, όταν συντρέχει αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Πότε μπορεί να γίνει εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης;

Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο του στην τράπεζα ή εξοφλήσει την οφειλή του προς τον δανειστή του, μπορεί να προβεί στην εξάλειψη / άρση της της προσημείωσης υποθήκης, η οποία γίνεται δικαστικά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

Ποια είναι η διαδικασία για εξάλειψη/ άρση προσημείωσης υποθήκης;

Ο δανειολήπτης / οφειλέτης καταθέτει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου αίτηση  ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία ζητεί να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει την ανάκληση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό του και την εξάλειψη της προσημείωσης, όπως αυτό το βάρος αποτυπώνεται στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το βιβλίο βαρών  ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα η εγγραφείσα εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης)

Πόσο χρόνο χρειάζεται η εξάλειψη/ άρση της προσημείωσης υποθήκης

Η διαδικασία εξάλειψης / άρσης της προσημείωσης υποθήκης γίνεται με ασφαλιστικά μέτρα και όταν γίνεται συναινετικά και η τράπεζα έχει χορηγήσει βεβαίωση εξόφλησης του δάνειου μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρόνο και να έχει ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα σε 10 μέρες. Σε περίπτωση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης με αντιδικία πάλι ο χρόνος είναι σύντομος λόγω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που ακολουθείται (ενδεικτικά: περίπου 3 μήνες)

Ποιο είναι το κόστος άρσης προσημείωσης υποθήκης;

Το κόστος της άρσης/ εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης διαφέρει από τη διαδικασία που θα επιλέγει, δηλαδή αν θα γίνει συναινετική εξάλειψη ή κατ΄αντιδικία. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με διαφορά στο χρόνο έκδοσης της απόφασης (βλ. ανωτέρω) αλλά και στο κόστος καθώς στην συναινετική εξάλειψη προσημείωσης οι Τράπεζες καταχρηστικά απαιτούν από το δανειολήπτη να πληρώσει το κόστος παράστασης του δικηγόρου της Τράπεζας προκειμένου να συναινέσουν στην εξάλειψη.

Με αυτό τον τρόπο ο δανειολήπτης πληρώνει δυστυχώς διπλά έξοδα καθως καταβάλει την αμοιβή του δικηγόρου του αλλά και του δικηγόρου της τράπεζας!

Αντίθετα, στην κατ΄αντιδικία εξάλειψη προσημείωσης ο δανειολήπτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα του δικηγόρου του, τα οποία όμως μπορεί να τα ζητήσει από το Δικαστήριο ως δικαστική δαπάνη από την Τράπεζα.

Είναι προφανές πως από θέμα κόστους συμφέρει η κατ΄αντιδικία εξάλειψη καθώς είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να εξαλείψετε την προσημείωση ακινήτου σας. Κατά την κρίση του γράφοντος η συναινετική εξάλειψη συμφέρει να προτιμάται μόνο σε περιπτώσεις που επείγει η άρση της προσημείωσης πχ. σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου

Ποια  είναι τα δικαιολογητικά για άρση προσημείωσης υποθήκης;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο δικηγόρο που θα κάνει την αίτηση για σβήσιμο/ εξάλειψη / άρση της προσημείωσης υποθήκης είναι τα εξής:

  1. Ταυτότητα του κυρίου του ακινήτου – δανειολήπτη
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου που πρόκειται να εξαλειφθεί η προσημείωση υποθήκης
  3. Την απόφαση δικαστηρίου  με την οποία γράφτηκε η υποθήκη
  4. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το κτηματολογικο γραφείο που υπάγεται το ακίνητο ή πιστοποιητικό βαρών από το υποθυκοφυλάκειο σε περίπτωση που δεν έχει ενταχθεί το ακίνητο στο κτηματολόγιο
  5. Βεβαίωση εξόφλησης της οφειλής από την Τράπεζα

 Νομοθεσία σχετικά με την υποθήκη

 Άρθρο 1330 – Αστικός Κώδικας – Εξάλειψη της προσημείωσης

Η προσημείωση εξαλείφεται : 1. με συναίνεση του δανειστή, που παρέχεται όπως και για την εξάλειψη της υποθήκης· 2. αν προσαχθεί απόφαση που ανακαλεί την απόφαση που είχε διατάξει την εγγραφή της ή απόφαση που διατάζει την εξάλειψη της· 3. αν από την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης πέρασαν ενενήντα ημέρες χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη.

Άρθρο 1331 – Αστικός Κώδικας – Συνέπειες της εξάλειψης

Αν εξαλειφθεί η υποθήκη, την τάξη της παίρνει η αμέσως επόμενη κατά το χρόνο της εγγραφής.

Άρθρο 1332 – Αστικός Κώδικας – Η υποθήκη δεν αναβιώνει χωρίς εγγραφή

Η υποθήκη μετά την απόσβεσή της δεν αναβιώνει· αν εγγραφεί και πάλι, ισχύει από το χρόνο της νέας εγγραφής.

Άρθρο 1333 – Αστικός Κώδικας – Γραφείο υποθηκών

Στα γραφεία υποθηκών γίνονται οι εγγραφές υποθηκών, οι προσημειώσεις και οι εξαλείψεις τους. Τα γραφεία αυτά συνιστώνται, λειτουργούν και διευθύνονται κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τη διαδικασία για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης  και γενικότερα για θέματα για  ακίνητα μπορείτε να απευθύνεστε στα δικηγορικό μας γραφεία στα παρακάτω τηλέφωνα.

  • Δικηγόροι Θεσσαλονίκη: 2310 500 442
  • Περαία Θεσσαλονίκης: 2392 181 200
  • Δικηγόροι Αθήνα: 210 9585365

(ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-14:30 & 18:00-20:00 – εκτός απογεύματος Τετάρτης)

 

 

Σχέδιο απόφασης εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης :  _____/20…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΑΘΗΝΩΝ

            Αποτελούμενο από τ__ Δικαστή __________________________, _________, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα στις ______ ……… 20… για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος :………………………………, κατοίκου ……………………. επί της οδού Αν. …………………, με ΑΦΜ ………………, ο οποίος παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ………………..)

Κατά: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………………………………… που εδρεύει στην Αθήνα ……………………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……………….

Ο αιτών με την από  ……….. αίτησή του (αριθ. εκθ. καταθ.   ___ /_________) που απευθύνεται σ’ αυτό το Δικαστήριο και για όσους λόγους αναφέρουν σ’ αυτή, ζητεί να ανακληθεί η υπ’ αριθ. ……………. απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης ποσού 31.200,00 δραχμών, να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν ………………. απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και να διαταχθεί η ανάκληση της καταχώρισης, καθώς και να ανακληθεί η υπ’ αριθ. ……………… απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης ποσού 60.000,00 ευρώ, που αναφέρονται στην αίτηση και που γράφτηκαν με βάση τις παραπάνω αποφάσεις υπέρ της καθ’ ης και επάνω σε ακίνητο  ιδιοκτησίας του αιτούντος που περιγράφεται στην απόφαση αυτή.

            Κατά τη συζήτηση της αίτησης ο αιτών προσκόμισε έγγραφα και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, η δε καθ’ ης συνομολόγησε την αίτηση.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ανακληθεί η υπ’ αριθ.  …………….. απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης ποσού 31.200,00 δραχμών,  να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν ……………. απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και να διαταχθεί η ανάκληση της καταχώρισης καθώς και  να ανακληθεί η υπ’ αριθ. ……………… απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και να διαταχθεί η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης ποσού 60.000,00 ευρώ,που αναφέρονται στην αίτηση και που γράφτηκαν με βάση τις παραπάνω αποφάσεις υπέρ της καθ’ ης και επάνω σε ακίνητο  ιδιοκτησίας του αιτούντος που περιγράφεται στην απόφαση αυτή, για το λόγο ότι σήμερα ηασφαλιζόμενη με τις παραπάνω προσημειώσεις υποθήκης απαιτήσεις της καθ’ ης κατά του αιτούντος έχουν ικανοποιηθεί πλήρως.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 688 § 2, 696 § 3 και 706 ΚΠολΔ και 1330 του ΑΚ, όπως το τελευταίο ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 56 § 3 ΕισΝΚΠολΔ. Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη.

            Επειδή από τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών και από τους ισχυρισμούς του προκύπτει ότι οι παραπάνω απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, η δε καθ’ ης συναινεί για την εξάλειψη των παραπάνω προσημειώσεων. Συνεπώς πρέπει να γίνει και ουσιαστικά δεκτή η κρινόμενη αίτηση όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την με την με αρ. ………………….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκηςκαι διατάσσει την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης  που εγγράφηκε υπέρ της καθ’ ης για ποσό 31.200,00 δραχμών και καταχωρίστηκε την ………………. στον τόμο ………..και με αυξ. αρ………  των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς και εμφαίνεται στο κτηματολογικό φύλλου του ακινήτου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς με αριθμό ΚΑΕΚ……………… όπως εμφαίνεται και στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ………………απόσπασμα κτηματολογικού διάγραμματος..,

Ανακαλεί την με αρ. ………….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διατάζειτην ανάκληση της καταχώρισης στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στο περιθώριο της εγγραφείσας προσημείωσης υποθήκης δυνάμει της υπ’ αριθ. ………… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στο τόμο …….και αριθμό ……..

Ανακαλεί την με την με αρ. …………. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διατάσσει την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης  που εγγράφηκε υπέρ της καθ’ ης για ποσό 60.000,00 ευρώ και καταχωρίστηκε την ……………. στον τόμο ………. και με αυξ. αρ……….. των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς και εμφαίνεται στο κτηματολογικό φύλλου του ακινήτου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς με αριθμό ………………. όπως εμφαίνεται και στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου …………… διάγραμμα και ειδικότερα:

Επί μιας αυτοτελούς και διηρημένης οικίας που φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (5) με πρόσοψη αυτής επί των οδών ……………………), αποτελούμενη από: α) ημιυπόγειο που αποτελείται από γκαράζ με λεβητοστάσιο και αποθήκες εμβαδού ….. τ.μ., β) υπερυψωμένο ανώγειο και πρώτο (1ο) όροφο συνολικού εμβαδού ………. τ.μ. αποτελούμενου του υπερυψωμένου ανωγείου από σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και μικτή τουαλέτα και του πρώτου ορόφου αποτελούμενου από τρία (3) δωμάτια και λουτροκαμπινέ, οι οποίοι όροφοι (ανώγειος και πρώτος) συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα. Στην παραπάνω οικία αντιστοιχεί ποσοστό …….‰ εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και των υπολοίπων κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων ολοκλήρου του οικοδομικού συγκροτήματος.

Η παραπάνω οικία αποτελεί τμήμα συγκροτήματος …………… συνολικά κατοικιών που είναι κτισμένες σε οικόπεδο συνολικής έκτασης …….τ.μ. που φέρει τον αριθμό ……. στο με αρ. ……… οικοδομικό τετράγωνο, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της κοινότητας ……………………… του Νομού Θεσσαλονίκης και επί των οδών …………………, όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο στο κάτωθι συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα ανάμεσα στα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, συνορεύει δε από γύρω βόρεια σε πλευρά Β-Γ (24,65) μ. με την οδό ……………., ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ (31,42)μ. με την οδό ……………………, νότια σε πλευρά Α-Δ (25,03)μ. με ιδιοκτησίες κληρονόμων …………….. και δυτικά σε πλευρά Α-Β (31,42)μ. με ……………….

Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος δυνάμει του υπ’ αριθ. …… συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………., που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς ……………..

Το ανωτέρω ακίνητο έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έχει εκδοθεί γι’ αυτό το υπ’ αριθ. ΚΑΕΚ ………………, όπως διαφαίνεται στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου …………. Διάγραμμα του Κτηματολογίου Καλαμαριάς.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στις    /02/2020.

…. ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη στις /02/2020 παρουσία και της Γραμματέως …………………………………………….

…. ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Η διαδικασία για εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Διαβάστε περισσότερα για ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

 

Μενού
Call Now Button
Shares