ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) – Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.) : Διαδιακασία

Ίδρυση – Σύσταση Ομόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε.)

Ίδρυση – Σύσταση  Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.)

Υπηρεσία Μιας Στάσης για την ίδρυση Ο.Ε. και Ε.Ε.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΕ ή ΕΕ

Εάν δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών προσκομίζει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από αυτούς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Εάν οι ιδρυτές προσέρχονται αυτοπροσώπως, ορίζεται με ειδικό έντυπο ο αντίκλητος αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να επικοινωνεί με αυτόν και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις και δικαιολογητικά

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών υποβάλλουν έγγραφη εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών, υποβάλλει τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του.

2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) - Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.) : Διαδιακασία 9

Κατάθεση ποσού 50€ που αποδίδεται ανταποδοτικά στην ΥΜΣ άπαξ, και δεν αναζητείται σε περίπτωση που η διαδικασία σύστασης δεν ολοκληρωθεί. Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του ποσού είτε τοις μετρητοίς (για Επιμελητήρια), είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΥΜΣ προβαίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής οθόνης σε προέλεγχο και προέγκριση χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Σε περίπτωση που από τη βάση του ΓΕΜΗ προκύπτει η ύπαρξη προγενέστερης όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, η ΥΜΣ προβαίνει σε δέσμευση της επωνυμίας για την οποία έγινε αρχικά η αίτηση.

Αμέσως μετά ενημερώνει τον αιτούντα για την ύπαρξη της προγενέστερης καταχώρισης και ζητά την αλλαγή της επωνυμίας  ή του διακριτικού τίτλου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Εφόσον οι ιδρυτές είναι παρόντες, προβαίνουν σε αλλαγή της επωνυμίας επιτόπου, ή, εφόσον αντί των ιδρυτών έχει προσέλθει εκπρόσωπός τους, αυτός προβαίνει μετά από επικοινωνία με αυτούς σε αλλαγή της επωνυμίας και του δ.τ της εταιρείας.

Η ΥΜΣ προβαίνει εκ νέου σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και εφόσον η νέα επωνυμία/ δτ δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, συμπληρώνει την αντίστοιχη οθόνη.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης, αποστέλλει ηλεκτρονικά, ή μέσω του taxisphone, αίτημα για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στους ιδρυτές.

Η αποστολή της απάντησης ολοκληρώνεται αυθημερόν και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπόχρεος ειδοποιείται από την ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών.

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και αποστέλλει αίτημα ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία για χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές.

Η αποστολή της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ολοκληρώνεται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΣΚ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ

Υποβολή Δήλωσης ΦΣΚ.

Η ΥΜΣ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ. Η αποστολή της δήλωσης δε διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία – Αυτό το βήμα θα απαλειφθεί εφόσον αναπτυχθεί η σχετική ηλεκτρονική διεπαφή

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή των απαιτούμενων ποσών

Τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ   :10 ευρώ

Κόστους εγγραφής στο Επιμελητήριο : 30,72 ευρώ (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και 40,72 (Ι.Κ.Ε.)

Εισφοράς υπέρ Ταμειου Νομικων : 5‰ επι του αρχ. κεφαλαίου

ΦΣΚ : 1% επι του αρχ. κεφαλαίου

Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται)

Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής και μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού.

10. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

14. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΕΜΗ

15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας και για το κόστος για να αναλάβουμε την υπόθεση σας (καταστατικό Ο.Ε. και λοιπές διαδικασίες) μπορείτε να απευθύνεστε στο δικηγορικό μας γραφείο τηλεφωνικά (10.00-14.30 & 18.00-20.30) στο 2392 181 200 και 698 46 75 273.

Δείτε περισσότερα για: δικηγόροι Θεσσαλονίκη

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button