‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Επικοινωνία ανηλίκου σε περίπτωση διαφωνίας γονέων

Επικοινωνία ανηλίκου σε περίπτωση διαφωνίας γονέων

  • 21 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επικοινωνία ανηλίκου σε περίπτωση διαφωνίας γονέων

Επικοινωνία Τέκνου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 Αστικού Κώδικα, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το Δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία.

Για τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο είναι αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί, ποιος από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνου και αν αυτός που αξιώνει την επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων ή τη λύση του γάμου τους.

Επομένως και το δικαστήριο, όταν ρυθμίζει την άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του, πρέπει πάντοτε να αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τελευταίου, λαμβάνοντας υπόψη του τις προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλοντας, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου, περιορισμούς στην άσκηση της, οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται στον τόπο και το χρόνο της επικοινωνίας, την παρουσία τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια της, ή ακόμη να συνίστανται στη λήψη μέτρων που διαμορφώνουν την επικοινωνία με ιδιαίτερο τρόπο λόγω ειδικών περιστάσεων.

Κύριο κριτήριο για την καθιέρωση της συχνότητας και της διάρκειας επικοινωνίας εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης αποτελεί το συμφέρον του τέκνου ιδίως ως προς την εκπαίδευση, καθώς και ως προς την ανάγκη να μην αποξενώνεται ψυχικά το τέκνο από τον γονέα. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εξετάζονται τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά, ώστε να αποφεύγεται η διατάραξη της ομαλής ανάπτυξης του τέκνου.

Οι συναντήσεις του δικαιούχου επικοινωνίας με το τέκνο θα πρέπει να είναι σύντομες σε τακτικά χρονικά διαστήματα με σκοπό την αποφυγή επιβάρυνσης του τέκνου

Δεύτερο κριτήριο για τον προσδιορισμό της συχνότητας και της χρονικής διάρκειας επικοινωνίας  είναι και οι σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των γονέων. Στην περίπτωση που αυτές δεν είναι ομαλές επιβάλλεται περιορισμός της επικοινωνίας με το τέκνο για την αποφυγή διενέξεων και δυσμενών επιπτώσεων στο τέκνο.

Επιπρόσθετα, αποφασιστικό παράγοντα στη ρύθμιση και την πραγματοποίηση της επικοινωνίας αποτελεί η ελεύθερη , δηλαδή χωρίς τις παρεμβάσεις των γονέων και τρίτων θέληση του τέκνου Το δικαστήριο λαμβάνει υπ΄όψη τη θέληση του τέκνου, ιδίως όταν η ηλικία και η ωριμότητα του είναι τέτοια, ώστε να του επιτρέπουν να διαμορφώσει δική του βούληση , ανεπηρέαστη από επιδράσεις των γονέων ή τρίτων.  Αν το τέκνο ανάλογα με την ωριμότητα του αρνείται την επικοινωνία και αυτή ματαιωθεί, δεν μπορεί κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας να θεωρηθεί χωρίς έρευνα , ότι οφείλεται σε επίδραση του γονέα που έχει την υποχρέωση να ανεχθεί την επικοινωνία.

Συνεπώς, σημαντικό κριτήριο για την εξειδίκευση του συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί η προσωπική του γνώμη, η αναζήτηση της οποίας (γνώμης του) εξαρτάται από την ωριμότητα αυτού, η οποία προϋποθέτει μια κάποια ηλικία.

Tags: , , ,