ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι ιντερνετικές υποχρεώσεις της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) εισήχθη ως μια νέα, ευέλικτη εταιρική μορφή με στόχο να αντιμετωπίσει ήδη εντοπισμένα προβλήματα που παρουσίαζε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και η ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ).

Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ, και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Παρουσιάζει όμως σημαντική ευελιξία τόσο κατά την ίδρυση όσο και κατά τη λειτουργία της, που άλλωστε την έχουν κάνει το προτιμώμενο όχημα δραστηριοποίησης νεοφυών επιχειρήσεων (startups) αλλά και, γιατί όχι, «μικρών» αε (για τις ΕΠΕ, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος ύπαρξης/ίδρυσης).

Στην προσπάθειά του να φανεί ευέλικτος ο νομοθέτης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο στον ιδρυτικό νόμο για τις ΙΚΕ, τόσο σε επίπεδο ιστότοπου (website) της εταιρείας όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του παρόντος, να καταγράψει με κατά το δυνατό πλήρη τρόπο τις ιντερνετικές υποχρεώσεις μιας ΙΚΕ (όλες οι αναφορές γίνονται σε άρθρα του ν.4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Εταιρική Ιστοσελίδα

Η ΙΚΕ οφείλει να δημιουργήσει, το συντομότερο δυνατό, και να λειτουργεί συνεχώς εταιρική ιστοσελίδα. Σύμφωνα με το άρθρο 47, σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των (τυχόν) εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, αλλά και η εταιρική της ιστοσελίδα.

Συναφώς, η ΙΚΕ οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί την διαχείριση, καθώς και οι υπόλοιπες πληροφορίες του άρθρου 47. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται άλλωστε και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενο της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις παραπάνω πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 79, μετά από κάθε μεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρίας, ο διαχειριστής υποβάλλει για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιημένη κατάσταση με την μεταβολή που έχει επέλθει καθώς και με τις εγγυητικές εισφορές των εταίρων. Την κατάσταση αυτή οφείλει να αναρτήσει και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων, με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 98).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι εταίροι μιας ΙΚΕ αναμένεται να έχουν (και να λειτουργούν) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ήδη το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων: (α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. (β) την εταιρική επωνυμία. (γ) την έδρα της εταιρείας. (δ) το σκοπό της εταιρείας. (ε) την ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. (στ) τις εισφορές των εταίρων, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρίας, κοκ.

Η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι σημαντική για τη λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 70, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των εταίρων γίνεται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού σε κάθε περίπτωση όμως προ 8 τουλάχιστον ημερών. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εξίσου, σύμφωνα με το άρθρο 73, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Οι ιντερνετικές υποχρεώσεις της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) 9

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 84, η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από την γνωστοποίηση της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως την μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

Παρότι παρόμοιες «τεχνολογικές» δυνατότητες έχει δώσει ο νομοθέτης και σε άλλες εταιρικές μορφές (κυρίως στις αε), στις ΙΚΕ η χρήση αυτή έχει τόσο λειτουργικό (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) όσο και προστατευτικό των τρίτων (μέσω των υποχρεώσεων δημοσιότητας στην εταιρική ιστοσελίδα) χαρακτήρα. Με την προσέγγιση αυτή η ΙΚΕ πράγματι επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως μια νέα, ευέλικτη εταιρική μορφή κατάλληλη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εμπορικές συνθήκες. Μένει επομένως να φανεί στην πράξη αν τα ποσοστά συμμόρφωσης από τους νέους επιχειρηματίες δικαιολογούν την αυξημένη εμπιστοσύνη που τους δείχνει ο νομοθέτης. Για την ώρα, σημειώνονται οι δυνατότητες του νόμου και ελπίζεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλα ακανθώδη ζητήματα των ΙΚΕ, που πιθανώς εμποδίζουν την ακόμα μεγαλύτερη διάδοσή τους, θα λυθούν με νομοθετική παρέμβαση.

Πηγή: http://www.epixeiro.gr/

internetδικηγορικό γραφείοδικηγόροςΘεσσαλονίκηίδρυση ΙΚΕΙΚΕΠεραίασύσταση ΙΚΕ

avatar
Μιχαήλ Ζηδιανάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Ποινικολόγος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επικεφαλής στο e-nomika.gr

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2310 500 442 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2392 181 200 - ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

210 95 85 365 - ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-16.00 και 18.00-20.00 (Δευτέρα – Πέμπτη)
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Cart Overview
Call Now Button