Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Πρόσφατα άρθρα:

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Τι είναι ο πλειστηριασμός και από ποιον διενεργείται;

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά στοιχεία (λ.χ. ένα ακίνητο) του οφειλέτη εκποιούνται δημόσια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των δανειστών. Τη διαδικασία διαχείρισης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπάλληλοι Πλειστηριασμού. Συνεπώς, με τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όποιο σημείο και να βρίσκεται χωρίς τη φυσική του παρουσία, αλλά απλώς με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ποια είναι τα στάδια ενός πλειστηριασμού;

Ένα ακίνητο δύναται να εκποιηθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό, μόνο όταν υπάρξει εκτελεστός τίτλος (λ.χ. διαταγή πληρωμής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση), ο οποίος κοινοποιείται στον οφειλέτη.

Αμέσως, επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι η δημοσίευση του πλειστηριασμού από τον δικαστικό επιμελητή, ο οποίος συντάσσει και αναρτά το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμού του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (https://deltio.tnomik.gr/).

Κατόπιν της δημοσίευσης στο Ταμείο Νομικών, ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού, οφείλει να τον αναρτήσει στον ιστότοπο www.eauction.gr.. Ο τελευταίος αποτελεί την πλατφόρμα διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Πώς μπορώ να συμμετέχω σε ηλεκτρονικoύς πλειστηριασμούς;

Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δύνανται να συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένα «Μέλη» στον ιστότοπο www.eauction.gr. Η διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του Άρθρου 60 «Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» του ν.4472/2017 ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017

Πώς μπορώ να εγγραφώ στον ιστότοπο www.eauction.gr;

Ο υποψήφιος πλειοδότης, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικώς στη σελίδα του ιστοτόπου (e-auction) «Εγγραφή» (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction) => Εγγραφή Υποψηφίου Πλειοδότη). Δέον να υπογραμμισθεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσεκτική μελέτη των όρων χρήσεψν συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του παρόντος ιστοτόπου.

Για να πραγματοποιήσει την εγγραφή του ο υποψήφιος πλειοδότης θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αφού συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS, θα επιστρέψει για την συνέχεια της εγγραφής. Εφόσον ταυτοποιηθεί επιτυχώς, θα εγκριθεί η εγγραφή του, και θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της δημιουργίας στοιχείων εισόδου μέλους.

Εν συνεχεία ο υποψήφιος πλειοδότης και λαμβάνοντας ως κριτήριο το εάν αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα παραπεμφθεί στην σελίδα καταχώρησης στοιχείων εγγραφής. Αφού συμπληρώσει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία και αφού δηλώσει πως αποδέχεται τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους πλειστηριασμούς του ιστοτόπου, θα ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή του.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της πρώτης αυτής εγγραφής, ο Υποψήφιος Πλειοδότης μπορεί να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του, με μία απλή επιβεβαίωση του e-mail του και του κινητού του τηλεφώνου. Έπειτα, δύναται να εισέλθει στο σύστημα με στοιχεία εισόδου του e-mail του και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιούργησε κατά την πρώτη εγγραφή.

“Η εγγραφή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Μελών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής”. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί εγγραφή νομικού προσώπου, δικαίωμα συμμετοχής σε πλειστηριασμό έχει το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο πεδίο “Επωνυμία” και όχι το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει και υποβάλλει την Αίτηση Εγγραφής

Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να συμμετάσχω σε έναν προγραμματισμένο πλειστηριασμό;

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό οφείλουν να ακολουθήσουν τα κάτωθι βήματα:

• Αν έχουν ήδη εγγραφεί στον ιστότοπο εισέρχονται ως Μέλη (Αρχική Σελίδα => Είσοδος). Διαφορετικά πρέπει να πραγματοποιήσουν Εγγραφή ως υποψήφιοι πλειοδότες στο www.eauction.gr.
• Από την αρχική σελίδα αναζήτησης ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, τα Μέλη δύνανται να αναζητήσουν έναν πλειστηριασμό και να επιλέξουν τη λέξη «Περισσότερα» για να εμφανιστούν αναλυτικότερα στοιχεία του πλειστηριασμού αυτού. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής»

• Επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής», δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους τυχόν «Ειδικούς Όρους Ηλεκτ.Πλειστηριασμού» και επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
• Στην φάση αυτή επιλέγουν να συμπληρώνουν τα στοιχεία του Αντικλήτου εάν υφίσταται.
• Εάν το Μέλος επιλέξει τη φράση «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» θα του εμφανιστεί μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ελέγχου από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να υποβάλλεται και η καταβολή εγγύησης, η οποία ανέρχεται στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς πρέπει να λαμβάνει χώρα, εντός του οριζόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, oι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, στις 15.00.

π.χ. Εάν ο πλειστηριασμός πρόκειται να διενεργηθεί την Τετάρτη 21/07/2021, η αίτηση συμμετοχής και η καταβολή της εγγύησης πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο την Παρασκευή 19/07/2021.

• Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και μετά την διακρίβωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ο Υπάλληλος του Πλειστηριασμού εγκρίνει την αίτηση συμμετοχής του Μέλους (Υποψήφιου Πλειοδότη). Ο Υποψήφιος Πλειοδότης λαμβάνει e-mail από το Ηλ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

Κάθε πότε διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00.

Μπορώ να επισκεφθώ ένα ακίνητο προς πλειστηριασμό πριν δηλώσω συμμετοχή;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Υπάρχουν επιπλέον πράγματα που πρέπει να προσέξω πριν δηλώσω συμμετοχή σε έναν πλειστηριασμό;

Πριν αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε το Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψήφιων Πλειοδοτών. Περαιτέρω, εάν αποφασίσετε να συμμετέχετε, καλό θα ήταν να γίνει εκτενέστερος έλεγχος του ακινήτου που σας ενδιαφέρει από νομικό και μηχανικό.

Με ποιον τρόπο διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;

Στο κάτωθι link https://www.eauction.gr/Home/HowTo μπορείτε να δείτε ένα βίντεο που περιγράφει τόσο την Οθόνη Διενέργειας Πλειστηριασμού όσο και τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Πώς υποβάλλονται οι προσφορές;

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που διενεργούνται είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

Τι μορφή πρέπει να έχει η τιμή της προσφοράς;

Η αριθμητική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι ρητός, δεκαδικός αριθμός με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία δεξιά της υποδιαστολής.

Τι γίνεται εάν έχω κάνει λάθος στην επιλογή της τιμής προσφοράς μου κατά την υποβολή προσφοράς;

Μετά την επιλογή το πλήκτρου «Υποβολή Προσφοράς» και προτού πραγματοποιηθεί η οριστική υποβολή, το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση της τιμής προσφοράς. Εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί από τον Υποψήφιο Πλειοδότη, υποβάλλεται οριστικά και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησής της, με αποτέλεσμα να καθίσταται δεσμευτική.

Τι γίνεται μετά την υποβολή προσφοράς μου;

Εφόσον καταχωρηθεί με επιτυχία η προσφορά του Υποψήφιου Πλειοδότη, επαναπροσδιορίζεται η σειρά κατάταξής του και εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο της οθόνης.

Υπάρχει χρονική διαφορά από την στιγμή που υποβάλω την προσφορά μου μέχρι την καταχώρησή της στο σύστημα;

Κατά την υποβολή προσφοράς από τον χρήστη, ως χρονικό σημείο της προσφοράς στο σύστημα λογίζεται εκείνη η χρονική στιγμή κατά την οποία εγγράφεται ηλεκτρονικά η προσφορά στην βάση δεδομένων της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει αποδεχτεί ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν κάποιες χρονικές καθυστερήσεις από την στιγμή που θα καταχωρήσει ηλεκτρονικά την προσφορά του (οι οποίες, ενδεικτικά συνήθως οφείλονται σε χρόνο μετάδοσης από τον προσωπικό τερματικό του έως το Internet, σε χρόνο μετάδοσης δικτύου/internet έως το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ, σε χρόνο επιστροφής επιβεβαίωσηςκ.λπ.) έως την στιγμή της ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτής στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ώστε να είναι η υποβολή εκάστης προσφοράς εμπρόθεσμη.

Τι γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών;

Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, χρήστης αδυνατεί να προβεί σε υποβολή προσφορών. Στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών θα βλέπει την Τρέχουσα Τιμή, η οποία αντιστοιχεί πλέον στην τιμή κατακύρωσης, την Τελευταία Προσφορά η οποία υπεβλήθη από αυτόν και την Κατάταξή του.

Πως λαμβάνω γνώση για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και τα στοιχεία του υπερθεματιστή;

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια όπως εκάστοτε ισχύουν, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον υπερθεματιστή. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης συμμετέχοντας στον πλειστηριασμό, δύναται να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και να λάβει αντίγραφο της εκθέσεως και όποια άλλη πληροφορία νομίμως αιτηθεί.

Συνεπιμέλεια

 

Καλέστε μας:

Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του 1

Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης του

Νέα δικαστική απόφαση για απαλλαγή εγγυητή δανείου και περιορισμό της ευθύνης τουΠρόσφατα άρθρα: Τη δικαστική εκπροσώπηση του εγγυητή ανέλαβε ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο. Με την υπ ΄αριθμ 16/2021 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας δικαίωσε τις προσπάθειες μας για απαλλαγή του εντολέα μας, εγγυητή δανείου το ύψος της εγγύησης ανέρχονταν σε 475.000 €. Με την ανωτέρω απόφαση αναγνωρίζεται η εγγυητική ευθύνη μόνο για το ποσό των 20.000€ με επακόλουθο η οφειλή για τον εγγυητή να μειώνεται κατά 455.000€! Η αναζήτηση εξασφαλίσεων από τις Τράπεζες με την παροχή προσωπικής εγγυήσης είναι το πλέον σύνηθες στις…
Η ακύρωση της διαταγής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπήΠρόσφατα άρθρα: Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Η προστασία των δανειοληπτών στις μέρες μας καθίσταται επιτακτική, με δεδομένο ότι οι Τράπεζες στρέφονται συχνά κατά μεγάλο μέρος των οφειλετών, εκκινώντας διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο στάδιο του πλειστηριασμού. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι ο δανειολήπτης να χάσει κάποιο ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο, συνήθως την κύρια κατοικία του, η οποία φέρει εμπράγματο βάρος προς Τράπεζα (π.χ. προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη). Με σκοπό την αποφυγή αυτής της δυσχερούς κατάστασης, ο νόμος προβλέπει ένα πολύ βασικό…
Τι ισχύει στην επαγγελματική - εμπορική μίσθωση 2

Τι ισχύει στην επαγγελματική – εμπορική μίσθωση

Τι ισχύει στην επαγγελματική - εμπορική μίσθωσηΠρόσφατα άρθρα: Τι ισχύει στην επαγγελματική – εμπορική μίσθωση: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι οι μισθώσεις εκείνες που αφορούν επαγγελματικές χρήσεις, υπάγονταν έως πρόσφατα στον προστατευτικό καθεστώς του π.δ. 34/1995. Το προεδρικό διάταγμα αυτό προέβλεπε διατάξεις για την προστασία κυρίως του μισθωτή, δηλ. του εμπόρου, που νοίκιαζε έναν χώρο για την επαγγελματική του δραστηριότητα, μεταξύ αυτών, ειδικούς κανόνες που διέπουν την διάρκεια της μίσθωσης, την καταγγελία, τις αποζημιώσεις σε ειδικές περιπτώσεις (όπως ιδιοχρησία, άυλη εμπορική αξία κ.α.). Το ζήτημα των εμπορικών μισθώσεων δεν θα πρέπει να συγχέεται με αυτό των…
Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη 3

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτηΠρόσφατα άρθρα: Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους από δανειακές συμβάσεις ενώ παράλληλα έχει ωθήσει τα τραπεζικά ιδρύματα να στραφούν σε βάρος αυτών, εκκινώντας τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών. Μάλιστα, η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων αποτελεί το τελευταίο όπλο των τραπεζών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους, στρεφόμενοι πλέον κατά της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών και σε πλείστες περιπτώσεις κατά της μοναδικής πρώτης…
Η χρησικτησία ακινήτου

Η χρησικτησία ακινήτου

Η χρησικτησία ακινήτουΠρόσφατα άρθρα: Η χρησικτησία ακινήτου: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Τι είναι η χρησικτησία; Πρόκειται για ένα πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας επί ακινήτων και επί κινητών πραγμάτων με τον οποίο ο νομέας του πράγματος ή του ακινήτου που εξουσιάζει φυσικά το πράγμα αποκτά το δικαίωμα κυριότητας επί αυτού. Με αυτό τον τρόπο γεννάται το δικαίωμα κυριότητας ανεξάρτητα με το αν προϋπήρχε κάποιο άλλο δικαίωμα άλλου δικαιούχου επί του κινητού ή του ακινήτου. Για παράδειγμα αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα αγροτεμάχιο (το καλλιεργεί, το περιφράζει και κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη που θα έκανε ο ιδιοκτήτης του) μετά την πάροδο ορισμένου…
Συνεπιμέλεια 4

Συνεπιμέλεια

ΣυνεπιμέλειαΠρόσφατα άρθρα: Συνεπιμέλεια: γράφει ο δικηγόρος-διαμεσολαβητής Μιχαήλ Ζηδιανάκης Μετά από περίπου 40 έτη από την τελευταία μεγάλη και ουσιώδη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, εκείνη του έτους 1983, ο νομοθέτης με τη θέσπιση του Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021 προσδιορίζει εκ νέου τη φιλοσοφία του, στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, με κριτήριο τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα των επιχειρούμενων αλλαγών και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών. Με τον παρόντα νέο νόμο για τη συνεπιμέλεια εισάγονται μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και άλλα…
Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών 5

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών

Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικώνΠρόσφατα άρθρα: Η αθώωση του κατηγορούμενου για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Η χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών αποτελεί δυστυχώς συχνά εμφανιζόμενο περιστατικό ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων , με αυστηρή δε τις περισσότερες φορές ποινική αντιμετώπιση. Τούτο συμβαίνει, καθώς παρά το γεγονός ότι η πράξη της απλής χρήσης ναρκωτικών ουσιών υπάγεται στην έννοια της ατιμώρητης αυτοπροσβολής, καθώς θίγεται αποκλειστικά η υγεία και η ζωή του ίδιου του χρήστη, στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4139/2013) η βασική επιλογή του νομοθέτη τείνει στην κατασταλτική αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών. Η τελευταία, ωστόσο, ισορροπείται κατά…
Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου 6

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλουΠρόσφατα άρθρα:Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις ρυθμίσεις του την μη περιέλευση τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής με δική τους υπαιτιότητα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που ενδιέφερε το νομοθέτη κατά την σύνταξη του νομοθετήματος ήταν τα υπερχρεωμένα πρόσωπα να μην είχαν εξ αρχής σκοπό να μην πληρώσουν τα χρέη τους και να ανέλαβαν δάνεια με σκοπό να καρπωθούν μόνο τα οφέλη αυτών. Ο δόλος αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την…
Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη 7

Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη

Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο ΚατσέληΠρόσφατα άρθρα: Έφεση σε αρνητική απόφαση ένταξης στο νόμο Κατσέλη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης O νόμος 3869/2010, δηλαδή ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, είναι ο νόμος που λειτούργησε ευεργετικά για μεγάλο μέρος δανειοληπτών, οι οποίοι βρέθηκαν να οφείλουν υπέρογκα ποσά σε δανειακά προϊόντα. Πράγματι, μεγάλος αριθμός οφειλετών κατέθεσε αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, σε μια προσπάθεια να προστατέψει την περιουσία του και να ρυθμίσει παράλληλα τις οφειλές του. Ωστόσο, αρκετές αιτήσεις οφειλετών που κατατέθηκαν με το νόμο Κατσέλη απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια για…
Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο. 8

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο.

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλοΠρόσφατα άρθρα: Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Πολλές φορές, η συσσώρευση χρεών και η πίεση προς καταβολή τους, μπορεί να φέρει ακόμα και έναν αρχικά καλόπιστο οφειλέτη σε πλήρη απόγνωση και στον πειρασμό να σκεφτεί τρόπους διαφυγής από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ο οφειλέτης επιλέγει ως ύστατη λύση, προκειμένου να περισώσει τα όποια περιουσιακά του στοιχεία, να τα «πουλήσει όλα» σε οικεία πρόσωπα, ώστε να αποξενωθεί, τουλάχιστον τυπικά, από αυτά και να παρελκύσει την ικανοποίηση των δανειστών του, δηλαδή…

Σχετικά άρθρα:

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις 9

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις

Διαγραφή χρεών με το νόμο «Κατσέλη». Προϋποθέσεις Γράφει ο Μιχαήλ  Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Δ.Σ.Θ.   Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε πλήθος πολιτών, επιχειρήσεων…
Κόκκινα Δάνεια
Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστος 10

Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστος

Προσημείωση υποθήκης: τι είναι; διαδικασία; κόστοςΠρόσφατα άρθρα:Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; ΚΟΣΤΟΣ; Τι είναι η προσημείωση υποθήκης; Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί ένα από…
Ακίνητα – Μίσθωση, Κόκκινα Δάνεια
Η ακύρωση της διαταγής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή

Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπήΠρόσφατα άρθρα: Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής με ανακοπή: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Η προστασία των δανειοληπτών στις μέρες μας καθίσταται…
Κόκκινα Δάνεια
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτη

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτη

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιλογές δανειολήπτηΠρόσφατα άρθρα: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων καταναλωτών έλαβαν κυρίως μεταξύ του χρονικού διαστήματος από το 2006 έως…
Κόκκινα Δάνεια
Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη 11

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη

Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτηΠρόσφατα άρθρα: Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου: διαδικασία & άμυνα οφειλέτη: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε…
Κόκκινα Δάνεια
Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου 12

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου

Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλουΠρόσφατα άρθρα:Απόρριψη αίτησης νόμου Κατσέλη λόγω δόλου: γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητης Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010) έθετε ως…
Κόκκινα Δάνεια
Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο. 14

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο.

Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλοΠρόσφατα άρθρα: Καταδολίευση δανειστών και μεταβίβαση ακινήτου με δόλο: Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, δικηγόρος – διαμεσολαβητής Πολλές φορές, η συσσώρευση χρεών και η πίεση…
Κόκκινα Δάνεια
Μενού
Call Now Button