‘Αρθρα και Ενημέρωση

Άμεση ενημέρωση και χρήσιμα θέματα που σας αφορούν.

Η επιμέλεια ανήλικου τέκνου.

Η επιμέλεια ανήλικου τέκνου.

  • 21 Ιουνίου 2017
  • e-nomika
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η επιμέλεια ανήλικου τέκνου.

Επιμέλεια: Ορισμός.

Η επιμέλεια του προσώπου του  τέκνου  περιλαμβάνει  ιδίως  την  ανατροφή,  την  επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδεισή του, καθώς και  τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.

Κατά  την  ανατροφή του τέκνου οι γονείς του ενισχύουν, χωρίς  διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση  την  προσωπικότητά  του.  Η  λήψη  σωφρονιστικών  μέτρων  επιτρέπεται μόνον  εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου.

Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση  του  τέκνου  οι  γονείς  λαμβάνουν  υπόψη  τις  ικανότητες  και  τις προσωπικές του  κλίσεις. Γι`αυτό το σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο  και  αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών  δημόσιων οργανισμών.

Η  αφαίρεση του συνόλου της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου  και από τους δύο γονείς και η ανάθεσή της σε τρίτο διατάσσονται από το  δικαστήριο, μόνο όταν άλλα μέτρα έμειναν χωρίς αποτέλεσμα  ή  κρίνεται  ότι  δεν επαρκούν για να αποτρέψουν κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής  ή ψυχικής υγείας του τέκνου.

Το δικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής μέριμνας που παραχωρεί στον τρίτο, και τους όρους της άσκησής της.   «Το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της πραγματικής φροντιδας ή της επιμέλειας στον τρίτο κατά τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου ή την πρώτη παράγραφο του παρόντος, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλότητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας.   Η ανάθεση γίνεται σε κατάλληλη οικογένεια, κατά προτίμηση συγγενική(α ν ά δ ο χ η   ο ι κ ο γ έ ν ε ι α) και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε κατάλληλο ίδρυμα».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά (09.00-14.300 και 18.00-20.00) στο γραφείο μας στο τηλέφωνο 2392 181 200

Tags: , , ,